• Sonuç bulunamadı

Biyoloji Papa¤ansan Parlak Olacaks›nFosforlu Zamparalar

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Biyoloji Papa¤ansan Parlak Olacaks›nFosforlu Zamparalar"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

16 fiubat 2002 B‹L‹MveTEKN‹K

B ‹ L ‹ M V E T E K N L O J ‹ H A B E R L E R ‹

‹nsanlarda parlak renklerin modas› gelir geçer. Ancak öyle anlafl›l›yor ki papa¤anlarda par›ldayan fosforlu renkler yaflam boyu itibar, ve daha önemlisi, efl sa¤l›yor.

‹skoç ve Avustralyal› araflt›rmac›larca muhabbet kufllar› üzerinde yap›lan bir araflt›rmaya göre, bu kufllar cinsel çekiciliklerini bafllar›ndaki tüylerin uzun dalgaboylar›ndaki morötesi ›fl›nlar› emip yeniden yaymalar›na borçlular. Floresan özellikteki tepe tüyleri, mor ötesi ›fl›kta fosfor gibi ›fl›ld›yor.

Glasgow Üniversitesi’nden Kathryn E. Arnold ve ekibi floresan tüylerin etkisini s›namak için örnek bir gruptaki muhabbet kufllar›n›n hem erkek, hem de diflilerinin parlak sar› renkteki tepe tüylerine güneflten koruyucu krem sürerek, tüylerin daha az morötesi ›fl›k emmelerini ve böylece de daha az parlamalar›n› sa¤lam›fllar. Sonuçta gerek erkek, gerekse de difli kufllar›n, günefl kremli hemcinslerini umursamay›p "fosforlu" efl adaylar›n› tercih ettikleri ortaya ç›km›fl. Araflt›rmac›lara göre bu durum, kufllarda do¤al par›ldama özelli¤inin yaln›zca tüy renklerinin bir yan ürünü olarak ortaya ç›kmad›¤›n›, çevreye uyum arac› olarak biyolojik bir iflleve sahip olabilece¤ini gösteriyor.

Science, 4 Ocak 2001

Biyoloji

Papa¤ansan Parlak Olacaks›n

Fosforlu Zamparalar

ABD Hükümeti, gen de¤iflimli böceklerle laboratuvarlar›n d›fl›nda, do¤al ortamda deneyler yürütülmesi için ilk kez yeflil ›fl›k yakt›. Tar›m Bakanl›¤›, 11 Ocak günü genleri de¤ifltirilerek karanl›kta ›fl›malar› sa¤lanm›fl 2350 güvenin bir pamuk tarlas›nda özel olarak haz›rlanm›fl kafeslere sal›nmas› için gerekli izni verdi. Deney, ABD’de on y›llard›r pamuk mahsulüne büyük zarar veren pembe güve zararl›s›yla mücadele stratejisinin bir parças›. Yetkililer daha önce zararl› güvenin do¤urgan diflilerinin çiftleflme döngülerini bozmak için California’daki pamuk tarlalar›na, radyasyonla k›s›rlaflt›r›lm›fl milyonlarca erkek güve salm›fllar. Ancak kayda de¤er bir sonuç al›namam›fl. Nedeni, amaca

ulafl›labilmesi için her yabani güve için 60 k›s›rlaflt›r›lm›fl güvenin gerekmesi. Çünkü laboratuvar koflullar›nda üretilmifl güvelerin do¤a koflullar›na fazla dayanamad›klar› görülmüfl.

California Üniversitesi (Riverside) araflt›rmac›lar›ndan Thomas Miller ile, Phoenix (Arizona) kentindeki ABD Tar›m Bakanl›¤› Bitki Koruma Merkezi’nden Robert Staten, zararl›yla mücadele stratejisinde yeni

bir hamle denemeye karar verip, gen de¤iflimli erkek güveler gelifltirmifller. Bunlar›n bir özelli¤i, daha dayan›kl› olmalar›; ayr›ca bunlardan soy alan yavrular›n ölü ç›kmas›. Buna karfl›l›k potansiyel kazanovalar, geceleri rengarenk par›ldayan gövdeleriyle difliler için cazip hale getirilmifller. Araflt›rmac›lar, bunun için bir denizanas›ndan elde edilen yeflil floresan genini böceklere afl›lam›fllar. Miller, “kendilerinden tek istedi¤imiz,

geceleri alabildi¤ine gönül e¤lendirmeleri” diyor. “Sabah olunca da bakaca¤›z, ifller nas›l gitmifl!”

Baz› çevrecilerin, afl›lanan genlerin mutasyona u¤rayabilece¤i, ya da yabani güvelere s›çrayabilece¤i yolunda dile getirdikleri endiflelere karfl›n yetkililer, deneyin çok az risk tafl›d›¤› görüflündeler.

Referanslar

Benzer Belgeler

Dünya üzerinde doğal süstaşı kaynaklarına genel olarak bakıldığında başta elmas olmak üzere pek çok değerli taşın kıta kalkanları civarından

SoldierVision A1, 10 metre uzakl›ktan, duvar›n 10 metre gerisine kadar olan hareketleri ›fl›k topaklar› biçiminde gösteriyor. Duvara yap›fl›k olarak tutuldu¤undaysa

Akut - lokal etkiler 208 mg/m³ Çalışanlar Cilt ile temas Uzun süreli - sistemik 11,8 mg/kg.. Çalışma yeri maruziyet

Akut - lokal etkiler 442 mg/m³ Çalışanlar Cilt ile temas Uzun süreli -

USB şarj kablosunu kullanarak tamamen şarj olana kadar cihazı 2 saat boyunca şarj edin ve ardından evrensel güç düğmesine basılı tutarak issa ™ mini 3 diş

Ekonomideki bu iyileşmenin sermaye piyasasına olumlu yansıdığını belirten Köksal, aynı dönemde İMKB-100 endeksinin 14.000 puan seviyesinden 60.000 puan

TL5 HO lambası, yüksek ışık çıkışı gerektiren kurulumlarda kullanılmaya çok uygundur ve mükemmel lümen sürekliliği ve renksel geriverim sunar.. Uygulama alanları, ofisler

Genel Müdürlük ve tüm şubeleri ile Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’nin tüm şubeleri, www.teb.com.tr adresi ve 0850 200 0 600 no’lu telefon TURKISH YATIRIM MENKUL DEĞERLER