8.SINIF LGS TÜRKÇE DENEME SINAVI VE CEVAP ANAHTARI (11)

Tam metin

(1)
(2)

Bir ülkede veya herhangibir sahada,tarım ve hayvancılıkla geçinen nüfusun,tarımsalalana böl ünme-siyle elde edilen nüfus yoğunluğuna tarımsalnüfus yoğunluğu denir.Türkiye’de tarımsalnüfus yoğun-luğu bölge ve iller arasında farklılık gösterir.Bunda yer şekillerinin dağlık ve ovalık olmasıyla,tarımda çalışan nüfusun miktarıetkiliolmaktadır.

Nobel Edebiyat Ödülü de dahil olmak üzere gerek ülkemizde gerekse dünyada verilen ödüller kime, hangi esere verilirse verilsin tartışmalara neden oluyor ve ödül alanların bunu hak edip etmediği, bu ödüllerin hangiölçütlere göre verildiğitartışma konusu olabiliyor.Bu ödülleriveren jürinin genellikle aynıkişilerden oluşmasıda başka bir gariplik.

İlk

İlk LED 1962 yılında icatedildi,üretilen kırmızıLED’ler sinyalve göstergelerde kullanıldı.LED’ler cıva içermez.Akkor ampuller ve floresan lambalardan daha küçük çevreseletkilere sahiptir.Bakım kolaylığı, saydamlık ve ışığı tek yönde odaklama gibi özelliklerinden dolayı tercih edildiği tespit edilmiştir. LED’ler ortalama 25.000 saathizmetverebilir.

Mozart,

Mozart,ölümünden öncekison beş yıliçinde peş peşe eşeler vererek son piyano konçertolarınıve “Ölüm İlahisi” eserinibestelemiştir.Mozart’ın sayısının 626’yıbulduğu görülen eserlerinin çoğunu klasik müzi -ğin hemen her çeşidindekiörnekler oluşturmaktadır.49 senfonisi,20 kadar opera ve 20 kadar da piyano konçertosu vardır.

1.Buna göre aşağıdaki metinlerin hangisi kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır?

B)

C)

D) A)

Öznel anlatım,kişisel görüşleri içerir.Nesnel anlatım ise kişisel görüşlerden uzak,kanıtlanabilir yargılarla oluşturulur.

Düşüncenin bu noktasında C’nin gözleriA’ya takıldı.Ev sahibigözlerini,kendisine dikmişti. C,kafasından geçenlerikarşıdakiler duymuş gibi,birden sesiniyükselive A’ya:

“Bu kötümserlik niye?” dedi.

Sahiher şeyin söylenmiş olduğuna,bize artık söyleyecek bir şey kalmadığına inanıyor musun? A da B de buna cevap vermedi.Şimdiikiside C’yidaha bellibiçimde süzüyorlardı…

SuutKemalYETKİN

(AÇI ÜZERİNE/DENEMELER)

2.Yukarıdaki parçada altı çizili cümlenin anlatım özelliğiyle ilgi olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Doğrudan anlatımlıbir cümledir. B) Örtülü anlamlıbir cümledir. C) Dolaylıanlatımlıbir cümledir.

D) Özelden genele anlatımlıbir cümledir. D) Özelden genele anlatımlıbir cümledir.

(3)

Buna göre,

I.Bugünkü yemeğe eş dostherkes davetedildi.

II.Dün şırılşırılakan suyun yanında kendime geldim. III.Yine abuk sabuk işler peşindesin kendine dikkatet. IV.O kadar yorulmuştu kihorulhoruluyuyordu.

3.Numaralanmış cümlelerin hangilerinde ikileme yansıma sözcükler ile oluşmuştur? A

A) I-II B) I-III C) II-IV D) II-III

Özne;yüklemin bildirdiğiişiyapan,yüklemin bildirdiğidurumu üzerine alan ögedir. Nesne ise cümlede öznenin yaptığı“eylemden” etkilenen ögedir.

“Selim,hafta sonlarımasa tenisioynar.” cümlesinde oynama işiniyapan “Selim”dir ve cümlenin öznesidir.Selim’in oynama eyleminden etkilenense “masa tenisi”dir ve cümlenin nesnesidir. 4.Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde “nesne” yanlış gösterilmiştir? A) Yaşlıusta,kızgın demiridövmek için küçük çocuktan çekiç istedi.

B) Gece olunca daha sık duyulan gürültü apartmandakiherkesirahatsız etmişti. B) Gece olunca daha sık duyulan gürültü apartmandakiherkesirahatsız etmişti. C) Ormanda yaşayan yabanihayvanların çoğu çıkan yangınlar sonucu ölmüştü.

D) Kız Kulesi’niselamladıBeşiktaş’tan kalkan bir vapur ardında ak köpükler bırakarak.

Fiiller “-ma/-me,-ış/-iş/-uş/-üş,-mek/-mak” eklerinialarak cümlede isim görevinde kullanılabilir. Bu kelimelere isim-fiildenir.

Örneğin “Uyumak,vücudumuzun dinlenmesiiçin gereklidir.” cümlesinde “uyu-” fiili,isim-fiil ekinialarak cümlede isim görevinde kullanılmıştır.

5.Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim-fiil kullanılmıştır? A) Bekleme odasında beklerken uyuyakaldım.

B) Arkamızdan,sakın buraya gelmeyin,diye bağırdı. C) Çocuğun kitap okumasıoldukça

C) Çocuğun kitap okumasıoldukça yavaştı. D) Dolaptakisarmaların hepsinigizlice yemiş.

Anlamıpekiştirmek,güçlendirmek,anlatımıdaha çekicihale getirmek için aynısözcüğün,eş, yakın,karşıtanlamlıveya sesleribirbiriniçağrıştıran sözcüklerin yan yana kullanılmasıyla oluşturulan sözcük grubuna “ikileme” denir.İkilemerin oluşum şekillerive anlam özellikleri farklıdır.

(4)

6.

(5)

8.Bu bilgiye göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde birbirinin anagramı olan kelimeler kullanılmamıştır?

A) Bir elinde çarık diğerinde değnek çırakla göz göze geldi.

B) Annesipatik örerken o kitap okuyor,bu işlere yatkın olmadığınısöylüyordu. C) Günler sonra annesibu isteğine boyun eğmek zorunda kalmıştı.

C) Günler sonra annesibu isteğine boyun eğmek zorunda kalmıştı. D) Bu senekiarpa hasadında kimse para kazanamamıştı.

Anagram,bir sözcüktekiharflerin yerlerideğiştirilerek elde edilen yenisözcüktür.

Örneğin “roman – orman” kelimeleribirbirinin anagramıdır.

“On bir yaşındakiMemed anasıyla birlikte AbdiAğa’nın beş köyünden biriolan Deği r-menoluk’ta yaşar. Ağa’nın zulmünden bıkan Memed, köyden kaçar ve başka bir köyde çobanlık yapar.İkisene boyunca annesinin özlemiyle yaşayan Memed köye geri döndüğünde kaçmasına çok kızan AbdiAğa,Memed ve anasınıaçlıkla baş başa bı ra-kır.Büyüyüp delikanlıolduğunda Hatçe’ye sevdalanan Memed Hatçe’yiAğa’nın yeğe-nine nişanladıklarında onu kaçırır. Haberi duyan Abdi Ağa, yeğeni Veli, iz sürme ustası Topal Ali ve adamları ile onların peşlerine düşer. İzleri takip eden Topal Ali onlarıormanda bulur.AbdiAğa’nın adamlarıve Memed arasında çatışma çıkar.Çatı ş-ma sonucunda Veliölür ve AbdiAğa yaralanır.Bunun üzerine Memed kaçar.Eşkıya DeliDurdu’nun çetesine katılır.”

(Yaşar Kemal-İnce Memed)

9.Bu parçanın dil ve anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Sesteş sözcüklere yer verilmiştir. B) İkilemeye başvurulmuştur.

C) Üçüncü kişiağzıyla yazılmıştır. D) Yansıma sözcüklere yer verilmiştir. “Yüklemin bildirdiğiişiyapan ögeye özne denir.Özne bir sözcükten oluşabildiğigibi bir söz öbeğinden(Kelime grubundan) de oluşabilir.”

10.Verilen açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne bir söz öbeğidir? A) Arkadaşınıyanında göremeyince şaşkına dönmüştü.

B) Sezen,Nurgülve Semra seminere katılmadı. C) Sıcak çikolata iste

C) Sıcak çikolata isteyen çocuk çok sabırsızdı. D) Hayvanatbahçesiniilk gidişiydi.

(6)

Ergani, Diyarbakır ilinin bir ilçesidir. Dicle'nin sağ kıyısına 10 km uzaklıkta ve 1526 metre yüksekliğindekiZülküf Dağı'nın güney eteğine kurulmuş (Halk arasında Zülküf Dağı ,Zülküf Peygamber Dağı, Makam Dağı olarak isimlendirilmektedir.) Di yarba-kır'ın önemliilçelerinden biridir.Ergani,Diyarbakır ilinin en büyük ilçesidir.İlçe mer-kezine bağlı,86 köy bulunmaktadır.Erganiçok eskibir şehir olup,kuruluş tarihibelli değildir, İlçeye 8 km. uzaklıkta bulunan Hilar Şehri harabelerinde yapılan (Çayönü) kazıda,bugünkü bilgilere göre Anadolu'nun en eskiköy yerleşimiortaya çıkmıştır.Bu yerleşim yerinin yerli turizme kazandırılması ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Çayönü tepesinde ortaya çıkan MÖ 7000 yılına varan kalıntılara dayanarak Ergani'nin 9000 yıllık tarihiolduğu söylenebilir.Osmanlıdevrinde uzun zaman Sancak beyliği(il merkezi) yapan Erganiilçesi,20 Nisan 1924 tarih ve 491 sayılıkanunla Sancak Beyliği sona ermiş Diyarbakır iline bağlıilçe statüsünü almıştır.

11.Verilen metne göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Ergani’nin kuruluş tarihihakkında kesin bilgiyoktur.

B) Uzun süre ilmerkeziolmuştur.

C) Çayönü çok eskibir yerleşim birimiolduğundan yerlituristçekmektedir. D) Cumhuriyetdöneminde ilçe statüsü almıştır.

12.Yukarıdaki metinde hangi anlatım biçimine başvurulmuştur? 12.Yukarıdaki metinde hangi anlatım biçimine başvurulmuştur? A)Betimleme B)Açıklama

C)Tartışma C)Öyküleme

( 11 ve 12.soruları metne göre cevaplayınız.)

(I)Tilkihocanın iyiliğitutmuş bir gün Hacıleyleğiyemeğe buyur etmiş (II)-Ama,demiş tilki, bizde misafir Umduğunu değilbulduğunu yer.(III)Meğer tilkinin cimrisihepsinden betermiş Bir çorba çıkarmış topu topu O da sulu mu sulu Hem nerden getirse beğenirsiniz? Tabakta. (IV)Leylek gagasıyla uğraşadursun Tilkibitirmiş hepsini.Leylek kızmış,ama çekmiş sineye. 13.Bu metindeki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A

A) I.cümlede kişileştirme (Teşhis) vardır. B) II.cümlede konuşturma (İntak) vardır. C) III.cümlede karşılaştırma vardır. D) IV.cümlede abartma vardır.

(7)

(1)Türk sinemasının en önemlisorununun senaryo olduğunu söylemeliyim.(2)Geriye dönüp baktığı -mızda,hiçbir kuşağın diğer kuşağa bu konuda zengin bir miras devretmediğinigörürüz.(3)Gel enek-ten beslenmeyen senaryo yazımının,çağın gerektirdiğistandartlarıyakalayabilmesiiçin bu konuda çağdaş eğitim veren kurumlara ihtiyaç vardır.(4)Sinema sektöründe son yıllara kadar,senaryo için bütçeden çok az para ayrılıyordu.(5)Ancak son yıllarda senaryo yazdırmak için on binlerce dolar öde-niyor.

14.Bu parça,düşüncenin akışına göre iki paragrafa bölünmek istense,ikinci paragraf hangi cüm-leyle başlar?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

Cümle vurgusu,cümle içerisinde anlamına önem verilen bir sözcüğün konuşma veya okuma esnası n-da diğerlerinden daha baskılıve kuvvetlisöylenmesidir.Yüklemifiilolan cümlelerde vurgu,yükleme en yakın olan öge üzerindedir.

15.Bu bilgiler ışığında,aşağıdaki cümlelerin hangisinde vurgu farklı bir ögenin üzerindedir? A) Toplantıya dosyalarınıson bir kez kontrolederek girdi.

B) Okulumuzu bu müsabakada gururla temsilei. C) Münazaranın taraflarıbilgilerine güveniyordu. D) Rakibimiz karşıkoyamayarak pes etmişti.

Aşağıda kısa çizginin (-) işlevleriyle ilgili bazı örnekler verilmiştir: 1.Küçük bir sürüyü -dörtinekle birkaç koyun- önüne katmış gidiyordu. 2.Antalya-Isparta yolunda duble yolçalışmalarıtamamlandı.

3.Şubatayında sıcaklık burada -20 dereceye kadar düşer. 4.Bu akşam TRT kanalında Türkiye-Almanya maçıvar.

16.Bu örneklerde kısa çizginin (-) işlevlerinden hangisi kullanılmamıştır? A

A) Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna konur. B) Cümle içinde ara sözleriayırmak için kullanılır.

C) Sıfırdan küçük değerlerigöstermek için kullanılır.

(8)

Aşağıdakigörselde Türkiye’dekibir antik yerleşim yerinin adışifreliolarak verilmiş. Bu şifreyiçözmek için yukarıdakiçarpım tablosunu kullanmak gerekmekte.

Örneğin H harfi 7 kere 4’ün sonucuna yani28’e karşılık geliyor.

Bu durumda şifreyiçözerken eğer 28 sayısıolsaydısayının altındakikutucuğa H harfini yazmamız gerekirdi.

(9)

I.Program 14.50’de başlayacak. II.Saat20.00’da maç başlayacak.

III.Ertesigün 17.45’de kurulkararıaçıklanacak. IV.1 Ocak 1979’da Manisa’da doğmuş.

18.Yukarıda verilen cümlelerin hangisinde sayıların yazımı ile ilgili yazım yanlışı yapılmıştır? A) I-II B) II-III C) II-IV D) I-III

LGS sınavına hazırlanan Mert;Türkçe,Matematik,Fen Bilimleri,İnkılap Tarihi,İngilizce ve Din Kültürü derslerinikapsayan ders programıhazırlamıştır.Hafta sonlarınıtestçözmeye ayıran Mert, her gün dörtsaatders çalışacaktır.Matematik çalıştığıgün başka derse çalışmamaktadır.Diğer günlerde ikifarklıderse çalışan Mert’in ders programıyla ilgilibilinenler şöyledir:

İngilizce ve Din Kültürü dersleriikişer saat,diğerleridörder saair. Pazartesiİnkılap Tarihive Fen Bilimleriçalışacaktır.

Salıgün tek derse çalışacaktır.

Perşembe günü ikisaatiniFen Bilimleridersine ayırmıştır. Cuma günü İnkılap Tarihiçalışmıştır.

Fen ve Türkçe derslerifarklıgünlerdedir.

.

19.Oluşturulan ders programıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? A) Çarşamba günü Türkçe – İngilizce çalışmıştır.

B) Perşembe günü Fen Bilimleri– Din Kültürü çalışmıştır C) Cuma günü Türkçe –İnkılap Tarihiçalışmıştır

D) Cuma günü İngilizce –İnkılap Tarihiçalışmıştır.

.

.

.

.

.

Buna göre;

Tarih ve saatlere gelen ekler yazılırken çiftsıfırın okunuşu dikkate alınmaz tam aksine gelecek olan ekin okunuşuna göre yazılır.

(10)

Gelincik Çiçeğinin Özellikleri

Gelincik çiçeğiyabaniolarak yetişir.Yolkenarlarında,tarlaların içlerinde ve dağlık alanlarda bahar aylarında güzelliğinisergilemeye başlar.

İnce ve uzun bir sap üzerinde kadifemsibir dokuya sahip olan çok ince taç yapraklarıvardır. Kırmızırenkliolan bu yaprakların altbirleşim noktalarında siyah çizgiler vardır.

Uzunluğu 50-60 cm’e kadar uzanabilen bitkinin sapıyeşilrenklive dik bir yapıya sahiptir. 20.Bu bilgilere göre aşağıdaki görsellerden hangisi gelincik çiçeğine ait olabilir?

Savaş Ulukaya - Aksaray

MuratBaldır - Niğde

ZekiSeferoğlu - Konya

Anonim

A) B)

C) D)

(11)

B A C C C C C C D B C B D C C A D B C A

Daha fazla içerik, görsel, test ve deneme için TIKLAYINIZ.

Öğretmen grubumuz için TIKLAYINIZ

Şekil

Updating...

Benzer konular :