• Sonuç bulunamadı

Reliability and Validity Study of Thought and Language Index in Turkish

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Reliability and Validity Study of Thought and Language Index in Turkish"

Copied!
9
0
0

Tam metin

(1)

Düþünce ve Dil Ölçeðinin Türkçe Formunun

Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalýþmasý

Halis Ulaþ1, Köksal Alptekin2, Deniz Özbay3, Berna Binnur Akdede4, Emre Çakýr3, Mevhibe Tümüklü6, Selçuk Þimþek3, Haluk Arkar5, Yýldýz Akvardar4

1Uz.Dr., 2Prof.Dr., 3Dr., 4Doç.Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý, 5Doç.Dr.,Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, Uygulamalý Psikoloji Anabilim Dalý Ýzmir, 6Uz.Dr., Gaziosmanpaþa Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý, Tokat

SUMMARY

Reliability and Validity Study of Thought and Language Index in Turkish

Objective: Thought and Language Index (TLI) is a

semi-structured clinical interview scale for assessing thought and language disorders in patients with schizophrenia. This index has been translated and adapted into Turkish language in order to study its validity and reliability.

Method: 82 patients with schizophrenia and 49 healthy

volunteers were included in the study. Socio-demographic data form, TLI, Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS) and Calgary Depression Scale (CDS) were administered to patients with schizophrenia. Sociodemografic data form and Structured Clinical Interview for DSM-IV /Clinical Version (SCID-I/CV) were applied to the healthy controls. For the reliability evalua-tion of the index interrater reliability and test-retest reli-ability and for the validity of the index, factor structure and differentiation capacity between patients and healthy volunteers were investigated. Results: Poverty of thought and disorganization of thought were found as two factors in TLI’s factor analysis. We determined high interrater reliability (r=0.97 for poverty of thought, r= 0.72 for disorganization of thought) for TLI. Test-retest reliability of poverty of thought was higher than that of disorganization of thought (r=0.78 for poverty of thought, r=0.44 for disorganization of thought) and TLI has high differentiation capacity between patients and healthy volunteers (p<0.001). Distractibility item of the index was not found valid and reliable. The test retest reliability of looseness was poor. The correlation between items of CDS and TLI was not significant.

Conclusion: The validity and reliability of distractibility

and looseness items of TLI must be tested also in acute schizophrenic patients.

Key Words: Schizophrenia, thought disorders, language

disorders, Thought and Language Index, validity, reliabi-lity.

ÖZET

Amaç: “Thought and Language Index” þizofreni

hasta-larýnda görülen düþünce ve dil bozukluklarýný saptamak amacýyla geliþtirilmiþ yarý yapýlandýrýlmýþ bir klinik görüþme ölçeðidir. “Thought and Language Index” adlý ölçek, geçerlilik ve güvenirlilik çalýþmasý yapýlmak üzere “Düþünce ve Dil Ölçeði” (DDÖ) adýyla Türkçeye çevrilmiþ ve uyarlanmýþtýr. Yöntem: Bu çalýþma kapsamýna 82 þizofreni hastasý ve 49 saðlýklý gönüllü alýndý. Þizofreni hastalarýna sosyodemografik veri formu, DDÖ, Pozitif ve Negatif Sendrom Ölçeði (PANSS), Calgary Þizofrenide Depresyon Ölçeði (CDÖ) uygulandý. Kontrol grubuna ise sosyodemografik veri formu ve DSM-IV Yapýlandýrýlmýþ Klinik Görüþme Formu (SCID-I/CV) uygulandý. Ölçeðin güvenilirliðini deðerlendirmek amacýyla görüþmeciler arasý güvenilirliði, test-tekrar test güvenirliliði; geçerliliði-ni deðerlendirmek amacýyla da ölçeðin faktör yapýsý, þizofreni hastalarý ile kontrol grubu arasýndaki ayýrt edi-ciliði araþtýrýldý. Bulgular: Yapýlan faktör analizinde DDÖ’nün düþünce fakirleþmesi ve düþünce daðýnýklýðý olmak üzere 2 faktörlü bir yapýya sahip olduðu saptandý. DDÖ’nün görüþmeciler arasý güvenirliliðinin yüksek olduðu (düþünce fakirleþmesi için r=0.97, düþünce daðýnýklýðý için r=0.72) gösterildi. Düþünce fakirleþmesi tekrar test güvenirliliðinin, düþünce daðýnýklýðý test-tekrar test güvenirliliðinden daha yüksek olduðu (düþünce fakirleþmesi için r=0.78, düþünce daðýnýklýðý için r=0.44) ve hasta grubu ile kontrol grubu arasýnda ayýrt ediciliðinin olduðu gösterildi (p<0.001). Ölçeðin çelinebilirlik maddesi geçerli ve güvenilir bulunmadý. Çözülme maddesinin test tekrar test güvenilirliði düþük saptandý. CDÖ ile DDÖ maddeleri arasýnda anlamlý kore-lasyon saptanmadý. Sonuç: DDÖ’nün çelinebilirlik ve çözülme maddelerinin geçerlilik ve güvenilirliðinin akut alevlenme dönemindeki þizofreni hastalarý ile de sýnan-masý gerekmektedir.

Anahtar Sözcükler: Þizofreni, düþünce bozukluklarý, dil

bozukluklarý, düþünce ve dil indeksi, geçerlilik, güvenilir-lik.

(2)

GÝRÝÞ

Þizofreni düþünce, algý, duygu, hareket ve davranýþ bozukluklarýna yol açabilen ruhsal bir bozukluktur. Þizofrenide görülen düþünce bozukluklarý, þizofreninin en çarpýcý ve en az anlaþýlmýþ özellik-lerindendir (Andreasen ve Grove 1986).

Þizofrenide görülen düþünce bozukluðuna ilk olarak Bleuler (1911) tarafýndan dikkat çekilmiþtir. Bleuler (1911) þizofreninin dört temel belirtisinden biri olarak çaðrýþým çözüklüðünü tanýmlamýþ ve düþünce bozukluðunun þizofreninin en önemli belirtisi olduðunu öne sürmüþtür. Kraepelin (1919) ise þizofrenideki düþünce kapasitesindeki bozul-maya dikkat çekmiþtir ve þizofreninin temelde bir düþünce bozukluðu olduðunu öne sürmüþtür. Düþünce bozukluðu, düþünce içeriði ve düþünce süreci bozukluklarý olarak 2 bölümde ele alýnmak-tadýr. Þizofrenide görülen düþünce bozukluðunun baþlangýçta pozitif belirtilerle iliþkili olduðu düþünülmüþtür. Ancak daha sonra yapýlan faktör analizi çalýþmalarý sonrasýnda düþünce bozukluðu-nun sanrý ve varsanýlar gibi þizofreninin pozitif belirtileriyle iliþkili olmadýðý gösterilmiþtir (Liddle 1987, Schultz ve ark. 1997). Þizofrenide görülen düþünce bozukluðunun düþünce içeriðindeki deðil, düþünce sürecindeki bozukluðu gösterdiði belir-tilmektedir (Goldberg ve ark. 1998).

Düþünce bozukluðu akut þizofreni olgularýnda %80–90 oranýnda görülen bir belirtidir. Akut dönemdeki düþünce bozukluðunun þiddeti anti-psikotik tedavi ile gerilemektedir; fakat tedavi edilenlerin bir kýsmýnda rezidüel düþünce bozuk-luðu belirtileri sürmektedir. Hastalýðýn baþlangýcýn-da düþünce bozukluðunun olmasý hastalýðýn yineleme oranýný önemli derecede artýrmaktadýr (Liddle ve ark. 1990). Düþünce bozukluðu þizofreni hastalarýnýn yaný sýra, düþünce bozukluðu saptanan þizofreni hastalarýnýn yakýnlarýnda da gözlenmekte-dir (Kinney ve ark 1997, Docherty ve Gordinier 1999).

Düþünce bozukluðu þizofreniye özgül deðildir. Þizofreninin yaný sýra bipolar bozukluk manik epi-zodda da görülebilmektedir (Harrow ve ark. 2000, Mete ve ark. 1993). Mete ve ark.’nýn yaptýklarý bir çalýþmada, þizofrenide görülen düþünce bozukluðu þiddetinin bipolar manik epizot hastalarýnda görülen düþünce bozukluðundan daha þiddetli

olduðu ve düþünce bozukluðunun duygudurumdan baðýmsýz olduðu gösterilmiþtir (Mete ve ark. 1993). Þizofrenide görülen düþünce bozukluðunun nedenini araþtýran çalýþmalarda; düþünce bozuk-luðunun özellikle yürütücü iþlevler (executive func-tion) ve anlamsal süreçler (semantic process) gibi nöro-biliþsel iþlevlerle iliþkili olduðu gösterilmiþtir (Goldberg ve ark. 1998, Stirling ve ark. 2006). Düþünce bozukluðu olan þizofreni hastalarýnda olaya iliþkin potansiyellerin (event-related poten-tials) iþitsel P300 komponentinin amplitüdünün azaldýðý birçok araþtýrmada saptanmýþtýr (Higashima ve ark. 1998, Ford ve ark. 1999, Kirihara ve ark. 2005). Yapýlan iþlevsel beyin görüntüleme çalýþmalarýnda ise düþünce bozuk-luðunun özellikle sol üst temporal girusla iliþkili olduðu belirtilmektedir (McGuire ve ark. 1998, Kircher ve ark. 2001). Yapýlan tüm bu çalýþmalara karþýn düþünce bozukluðu halen yeterince anlaþýla-mamýþtýr.

Düþünce bozukluðunun anlaþýlabilmesi için önemli araçlardan biri yapýlandýrýlmýþ, klinik ve biyolojik araþtýrmalarda kullanýlabilecek pratiklikte ölçek-lerin kullanýlmasýdýr. Bu amaçla geliþtirilen az sayý-da ölçek bulunmaktadýr (Andreasen 1979, Johnston ve Holzman 1979, Liddle ve ark. 2002). Andreasen (1979) ve Johnston & Holzman (1979) tarafýndan geliþtirilen düþünce bozukluðu deðer-lendirme ölçeklerinin özgül olmayan alt kategori-lerinin olmasý, uygulamanýn uzun zaman almasý ve ölçeðin deðerlendirmesinin oldukça karmaþýk olmasý nedeniyle; Liddle ve ark. (2002) tarafýndan Düþünce ve Dil Ölçeði geliþtirilmiþtir.

Bu çalýþmanýn amacý þizofreni tanýsý konmuþ hasta-larda yarý yapýlandýrýlmýþ bir görüþme formu niteliðinde olan Düþünce ve Dil Ölçeðinin Türkçeleþtirilmiþ biçiminin geçerliliðini ve güvenirliliðini araþtýrmaktýr. Bu ölçeðin Türk toplumuna uyarlanmasý ile þizofrenide görülen ve henüz yeterince aydýnlatýlamamýþ olan düþünce bozukluðunun klinik özelliklerinin araþtýrýlmasýna imkan tanýyacaktýr. Bipolar bozukluðun manik epi-zodunda da görülebilen düþünce bozukluklarý ile þizofrenide görülen düþünce bozukluklarýnýn bir-biriyle örtüþtüðü ve ayrýþtýðý noktalar araþtýrýlabile-cektir. DDÝ’nin iþlevsel beyin görüntüleme yöntem-leri ile birlikte kullanýlabilmesi mümkündür. Böylece bu ölçek þizofrenide görülen düþünce

(3)

bozukluklarýnýn patofizyolojisinin aydýnlatýlmasýna yardýmcý olacaktýr. Ülkemizde düþünce bozukluðu ile ilgili yapýlacak klinik ve biyolojik araþtýrma sonuçlarýnýn farklý ülkelerden elde edilen sonuçlar-la karþýsonuçlar-laþtýrýlmasýna imkân saðsonuçlar-layacaktýr.

GEREÇ VE YÖNTEM Örneklem:

Çalýþmaya Nisan 2004-Kasým 2004 tarihleri arasýn-da Dokuz Eylül Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý Þizofreni ve Diðer Psikotik Bozukluklar Polikliniðine baþvuran ve Dokuz Eylül Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Servisinde yatarak tedavi gören ve DSM-IV taný ölçütlerine göre þizofreni tanýsý konulmuþ 82 hasta ve 49 saðlýk-lý gönüllü asaðlýk-lýndý. Þizofreni hastalarý için eþ tanýsaðlýk-lý ruhsal hastalýk, aðýr fiziksel ve nörolojik hastalýk, 18 yaþ altý olma, 65 yaþ üstü olma ve son 6 ay içerisinde elektrokonvülsif tedavi almýþ olma durumlarý dýþla-ma kriterleri olarak belirlendi. Hastalarýn sadece 2’si tedavi almamaktaydý.Tedavi almakta olan hastalarýn 51’i atipik antipsikotik, 7’si tipik anti-psikotik, 8’i atipik ile atipik antipsikotik kombi-nasyonu ve 14’ü de tipik ile atipik antipsikotik kom-binasyonu kullanmaktaydý. Hastalarýn Saðlýklý gönüllüler SCID/ CV görüþmesi (First ve ark. 1997, Çorapçýoðlý 1999) ile deðerlendirilerek herhangi bir ruhsal hastalýklarý olmadýðý tespit edildi. Þizofreni hastalarýndan ve saðlýklý gönüllülerden sözlü ve yazýlý bilgilendirilmiþ onam alýndý. Araþtýrma Dokuz Eylül Üniversitesi Týp Fakültesi Etik Kurulu’ndan onay aldý.

Ölçüm Araçlarý:

Sosyodemografik bilgi formu: Dokuz Eylül Üniver-sitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý Þizofreni ve Diðer Psikotik Bozukluklar Polikliniði bilgi formu ile þizofreni hastalarýnýn ve saðlýklý gönüllülerin yaþ, cinsiyet, medeni durum, eðitim durumu gibi sosyodemografik özellikleri ile ilgili veriler toplandý.

Düþünce ve Dil Ölçeði: DDÖ; düþünce fakirleþmesi ve düþünce daðýnýklýðý olarak iki ana kategori ve toplam 8 maddeden oluþmaktadýr. Düþünce fakir-leþmesi kategorisi, konuþmanýn fakirliði, amacýn zayýflamasý ve düþüncenin tekrarý (perseverasyon)

maddelerini; düþünce daðýnýklýðý kategorisi ise, çözülme, olaðandýþý kelime kullanýmý, olaðandýþý cümle yapýsý, olaðandýþý mantýk ve çelinebilirlik (distractibility) maddelerini içerir.

Test materyali sabit bir sýrada bulunan, ters yüzleri numaralandýrýlmýþ, Tematik Algý Testinden seçilmiþ 8 resimlik setten oluþur (Murray HA 1943). Kiþiye her resim için 1 dakika konuþmasý söylenir. Bir dakikalýk serbest yanýt, kiþinin söylediði olaðandýþý yanýtlarý açýklamasýný içeren soruþturma fazý ile devam eder. Ýþlem geriye kalan 7 resim için ayný þekilde uygulanýr. Kiþi eðer konuþmayý 1 dakikadan önce sonlandýrýrsa “Baþka bir þey var mý?”, “Daha fazla bir þey söyleyebilir misiniz?”, “Ne olduðunu düþünüyorsunuz?”, “Daha ayrýntýlý bir taným yapa-bilir misiniz?” gibi yönlendirici olmayan sorularla konuþmanýn sürdürülmesi saðlanmaya çalýþýlýr. Tüm uygulama kayýt cihazý ile kaydedilerek Liddle (2002) tarafýndan geliþtirilen protokole göre deðer-lendirilir (Ek 1). DDÖ’nün uygulamasý yaklaþýk 15 dakika sürmektedir.

Pozitiv ve Negatif Sendrom Ölçeði: PANSS þizofreni hastalarýnýn son 1 hafta içerisindeki belirtilerini ve iþlevselliðini deðerlendirmeyi amaçlayan yarý yapý-landýrýlmýþ bir ölçektir. Toplam 30 madde ve 3 alt ölçekten oluþur (Pozitif Belirtiler Ölçeði, Negatif Belirtiler Ölçeði ve Genel Psikopatoloji Ölçeði). Her bir madde görüþmeci tarafýndan, belirti þidde-tine göre, 1-7 arasý puanla deðerlendirilir. PANNS’ýn uygulama süresi yaklaþýk 30–40 dakikadýr (Kay ve ark. 1987, Kostakoðlu ve ark. 1999).

Calgary Depresyon Ölçeði: CDÖ þizofreni hasta-larýnda negatif, pozitif belirtiler ve ekstrapiramidal yan etkilerden etkilenmeden depresif belirtileri deðerlendirmeyi amaçlayan yarý yapýlandýrýlmýþ bir ölçektir. Dokuz maddeden oluþur ve her bir madde görüþmeci tarafýndan 0-3 arasý puanla deðer-lendirilir (Addington ve ark. 1990, Oksay ve ark. 2000).

DSM-IV Yapýlan¬dýrýlmýþ Klinik Görüþme Formu: Hastalarda DSM-IV’e göre Eksen-I psikiyatrik bozukluk tanýlarýný araþtýrmak için görüþmecinin uyguladýðý yarý-yapýlandýrýlmýþ klinik görüþme aracýdýr (SCID-I/CV) (First ve ark. 1997, Çorapçýoðlu ve ark. 1999).

(4)

Uygulanan Ýþlem:

‘Düþünce ve Dil Ölçeðinin (DDÖ) orijinal biçimi Liddle ve ark. (2002) tarafýndan geliþtirilen “Thought and Language Index (TLI)”dir. Ölçek, þizofreni hastalarýnda düþünce bozukluðunu sapta-mak üzere yapýlandýrýlmýþtýr.

Ölçeðin orijinal formu ve uygulama yönergesi, Türkçeye uyarlamak ve geçerlilik-güvenirlilik çalýþ-masý yapmak üzere Liddle’dan istenmiþtir. Ölçek iyi düzeyde Ýngilizce bilen 3 araþtýrmacý tarafýndan birbirlerinden baðýmsýz olarak Türkçeye çevrildi. Çevrilen 3 metin ortaklaþtýrýlarak tek bir Türkçe metin elde edildi. Ortaklaþtýrýlan Türkçe metin iyi düzeyde Ýngilizce bilen farklý 3 araþtýrmacý tarafýn-dan, birbirlerinden baðýmsýz olarak, Türkçe’den Ýngilizce’ye çevirildi. Orijinal ölçek, geri çeviri ile elde edilen ölçeklerle karþýlaþtýrýlarak gerekli düzeltmeler yapýldý. Ölçeðin Türkçe son biçimi oluþturularak Düþünce ve Dil Ölçeði adý verildi. DSM-IV taný ölçütlerine göre þizofreni tanýsý konulmuþ hastalarla yapýlan görüþmede; þizofreni hastalarýnýn sosyodemografik bilgileri, DDÖ deðerlendirmeleri, PANSS deðerlendirmeleri ve CDÖ deðerlendirmeleri hastalarýn tanýsýna kör olmayan bir araþtýrmacý tarafýndan yapýldý. SCID görüþmesi ile herhangi bir ruhsal hastalýðý olmadýðý saptanan saðlýklý kontrol grubuyla yapýlan görüþmede; saðlýklý gönüllülerin sosyodemografik bilgileri ve DDÖ deðerlendirmeleri yapýldý. DDÖ’nün test-tekrar test güvenirliðini deðer-lendirmek amacýyla hasta grubunun sosyode-mografik ve klinik özellkilerini yansýtan 30 þizofreni hastasýna 1 ay sonra ayný araþtýrmacý tarafýndan yeniden DDÖ uygulandý. Görüþmeciler arasý güvenirliliði deðerlendirebilmek amacýyla ise, kayýt cihazý ile kaydedilmiþ DDÖ görüþmelerinden 30’u, çalýþma öncesi DDÖ puanlamasý ile ilgili eðitim almýþ 3 araþtýrmacý tarafýndan birbirlerinden baðýmsýz olarak deðerlendirildi.

Ýstatistiksel Analiz:

Ýstatistiksel analizler SPSS 11.0 programý kul-lanýlarak yapýldý. Sosyodemografik verilerin ana-lizinde ki-kare testi, DDÖ’nün faktör yapýsýný belir-lemek için temel bileþenler analizi (principal com-ponent analysis) yöntemi kullanýldý. DDÖ ile CDÖ

ve PANSS puanlarý Pearson korelasyon katsayýsý ile karþýlaþtýrýldý. DDÖ’nün güvenirlilik analizinde görüþmeciler arasý güvenirlilik için intraclass kore-lasyon katsayýlarý (ICCs), test-tekrar test güvenirli-ði için ise Pearson korelasyon katsayýsý kul-lanýlmýþtýr.

BULGULAR

Sosyodemografik ve Klinik Özellikler:

Þizofreni hastalarý ve kontrol grubu arasýnda cin-siyet, yaþ ve eðitim yýlý açýsýndan fark bulunmazken; medeni durum açýsýndan anlamlý fark bulunmuþtur. Hasta grubunun %20’si evli iken, kontrol grubunun %71’i evliydi. Þizofreni hastalarýnýn PANSS toplam puan ortalamasý 60.17 (S=15.78), CDÖ toplam puan ortalamasý 4.70 (S=4.49) saptandý. Örnek-lemin sosyodemografik ve klinik özellikleri özellik-leri Tablo 1’de sunulmuþtur.

Güvenirlilik:

Görüþmeciler Arasý Güvenirlilik: Görüþmeciler arasý güvenirliliði deðerlendirebilmek amacýyla, hasta grubunu temsil eden 30 þizofreni hastasýnýn kayýt cihazý ile kaydedilmiþ DDÖ görüþmeleri 3 araþtýr-macý tarafýndan birbirlerinden baðýmsýz olarak deðerlendirildi. DDÖ maddelerinin ve alt kategori-lerinin intraclass korelasyon katsayýlarý Tablo 2’de sunulmuþtur.

Test-Tekrar Test Güvenirliliði: Test tekrar test güvenirliliði deðerlendirmek amacýyla DDÖ uygu-lanmýþ 30 þizofreni hastasýna, ayný araþtýrmacý tarafýndan 30.60 (S: 7.09) gün sonra yeniden DDÖ uygulanmýþtýr. DDÖ maddelerinin ve alt kategori-lerinin test tekrar test için Pearson korelasyon kat-sayýlarý Tablo 2’de sunulmuþtur.

Geçerlilik:

Faktör Yapýsý: DDÖ’nün faktör yapýsýný belirlemek üzere Temel Bileþenler Analizi (Principal Component Analysis) ve oblik dönüþtürmesi sonu-cunda, özdeðeri 1’den büyük olan ve toplam varyansýn %51.02’sini açýklayan 2 faktörlü yapý sap-tandý. Düþünce daðýnýklýðý maddeleri olan çözülme, olaðandýþý kelime kullanýmý, olaðandýþý cümle yapýsý, olaðandýþý mantýk ve çelinebilirlik Faktör 1’e aðýrlýk verirken; düþünce fakirleþmesi maddeleri

(5)

olan konuþmanýn fakirliði, amacýn zayýflamasý ve düþüncenin tekrarý Faktör 2’ye aðýrlýk vermiþtir. Belirlenen faktörler Tablo 3’te sunulmuþtur.

Þizofreni Hastalarý ile Kontrol Grubunun DDÖ Puanlarýnýn Karþýlaþtýrýlmasý:

Þizofreni tanýsý almýþ 82 hastanýn DDÖ madde puanlarý, DDÖ alt kategori puanlarý ve DDÖ toplam puanlarý; 49 kiþiden oluþan saðlýklý kontrol

grubunun DDÖ madde puanlarý, DDÖ alt kategori puanlarý ve DDÖ toplam puanlarý ile karþýlaþtýrýldý. Hasta ve kontrol grubu arasýnda, DDÖ’ nün çelinebilirlik maddesi hariç, DDÖ’nün diðer tüm maddeleri, alt kategorileri ve toplam puanýnda anlamlý farklýlýk saptandý (Tablo 4).

Þizofreni Hastalarýnýn DDÖ Puanlarý ile CDÖ ve PANSS Puanlarýnýn Karþýlaþtýrýlmasý:

Tablo 1. Örneklemin sosyodemografik özellikleri

Þizofreni Kontrol p n=82 n=49 Cinsiyet Erkek 52 (63%) 28 (57%) 0.58 Kadýn 30 (37%) 21 (43%) Yaþ (yýl) 36.15 36.80 Eðitim yýlý 11 11 Medeni durum Evli 17 (20%) 35 (71%) 0.001 Bekar 52 (80%) 13 (29%)

Hastalýk baþlangýç yaþý 24.7 -

Hastalýk süresi (yýl) 11.2

-PANSS

Pozitif Belirtiler Ölçeði 12.21 (S=4.63) -

Negatif Belirtiler Ölçeði 16.84 (S=5.88)

-Genel Pskikopatoloji Ölçeði 31.48 (S=7.96)

-Toplam 60.17 (S=15.78) -

CDÖ 4.70 (S=4.49)

-Tablo 2. DDÖ maddelerinin ve alt kategorilerinin ICCs ve test-tekrar korelasyon katsayýlarý

DDÖ maddeleri ICCs Test-tekrar test korelasyon katsayýsý

Konuþmanýn Fakirliði 0.98 0.85**

Amacýn Zayýflamasý 0.86 0.73**

Düþüncenin Tekrarý 0.91 0.80**

Çözülme 0.89 -0.13

Olaðandýþý Kelime Kullanýmý 0.76 0.48*

Olaðandýþý Cümle Yapýsý 0.56 0.80**

Olaðandýþý Mantýk 0.94 0.79**

Çelinebilirlik -0.07

-Düþüncenin Fakirleþmesi 0.97 0.78**

Düþünce Daðýnýklýðý 0.72 0.44*

* : Korelasyonlar 0.05 düzeyinde anlamlýdýr ** : Korelasyonlar 0.001 düzeyinde anlamlýdýr.

(6)

Þizofrenide görülen depresif belirtilerin düþünce bozukluðu ile iliþkisini gösterebilmek amacýyla, þizofreni hastalarýna CDÖ uygulandý. DDÖ’nün hiçbir maddesi CDÖ ile istatistiksel olarak anlamlý korelasyon göstermedi (p= 0.61).

Þizofreni hastalarýnýn DDÖ puanlarý ile PANSS toplam ve alt ölçek puanlarý arasýndaki korelasyon araþtýrýldý. DDÖ toplam puaný ile PANSS toplam puaný arasýnda anlamlý korelasyon saptandý (r=0.40, p<0.001). PANSS’ýn Pozitif Belirtiler Ölçeði arasýnda anlamlý korelasyon saptanmazken (r=0.16, p> 0.05); PANSS Negatif Belirtiler Ölçeði (r= 0.52, p< 0.001) ve PANSS Genel Psikopatoloji Ölçeði (r= 0.31, p<0.05) arasýnda anlamlý kore-lasyon saptandý.

TARTIÞMA

Bu çalýþmada þizofreni hastalarýnda görülen düþünce bozukluklarýný deðerlendirmek amacýyla kullanýlan Düþünce ve Dil Ölçeðinin geçerlilik ve güvenirlik çalýþmasý yapýlmýþtýr. Bu çalýþma DDÖ’ nün ilk geçerlilik ve güvenirlilik çalýþmasýdýr. DDÖ’nün yapýlan faktör analizinde 2 faktörlü yapý saptanmýþtýr. Düþünce daðýnýklýðý maddeleri olan çözülme, olaðandýþý kelime kullanýmý, olaðandýþý cümle yapýsý, olaðandýþý mantýk ve çelinebilirlik maddeleri Faktör 1’e aðýrlýk vermiþtir. Düþünce fakirleþmesi maddeleri olan konuþmanýn fakirliði, amacýn zayýflamasý ve düþüncenin tekrarý ise Faktör 2’ye aðýrlýk vermiþtir.

Liddle ve ark.’nýn (2002) çalýþmasýnda 3 faktörlü Tablo 3. DDÖ’nün faktör yapýsý

Madde Faktör 1 Faktör 2

Konuþmanýn Fakirliði -0.04 0.937

Amacýn Zayýflamasý -0.02 0.959

Düþüncenin Tekrarý 0.411 0.461

Çözülme 0.811 -0.002

Olaðandýþý Kelime Kullanýmý 0.669 0.119

Olaðandýþý Cümle Yapýsý 0.859 0.04

Olaðandýþý Mantýk 0.571 0.361

Çelinebilirlik 0.966 -0.262

Özdeðeri 1’den büyük olarak saptanan 2 faktör toplam varyansýn % 51.02 sini açýklamaktadýr.

Tablo 4. Þizofreni Hastalarý ile Kontrol Grubunun DDÖ Puanlarýnýn Karþýlaþtýrýlmasý.

DDÖ Puanlarýnýn F p Ortalamalarý Þizofreni Kontrol Konuþmanýn Fakirliði 2.02 0.07 50.38 0.001 Amacýn Zayýflamasý 1.33 0.17 55.66 0.001 Düþüncenin Tekrarý 0.78 0.02 50.39 0.001 Çözülme 0.25 0 11.95 0.001

Olaðandýþý Kelime Kullanýmý 0.15 0.02 10.88 0.001

Olaðandýþý Cümle Yapýsý 0.12 0 8.68 0.001

Olaðandýþý Mantýk 0.70 0.03 23.95 0.001

Çelinebilirlik 0.04 0 0.80 0.373

Düþüncenin Fakirleþmesi 4.13 0.27 77.48 0.001

Düþünce Daðýnýklýðý 5.40 0.32 74.22 0.001

(7)

yapý saptanmýþtýr. Düþünce daðýnýklýðý maddeleri olan çözülme, olaðandýþý kelime kullanýmý, olaðandýþý cümle yapýsý ve olaðandýþý mantýk Faktör 1’e; düþünce fakirleþmesi maddeleri olan konuþ-manýn fakirleþmesi ve amacýn zayýflamasý Faktör 2’ye aðýrlýk vermiþtir. Psikotik bozukluklardaki düþünce ve konuþmanýn düzenlenmesine özgül olmadýðý belirtilen çelinebilirlik ve düþüncenin tekrarý maddeleri ise Faktör 3’e aðýrlýk vermiþtir. Ancak Liddle ve ark.’nýn (2002) çalýþmasýnda düþüncenin tekrarý maddesini düþünce fakirleþmesi alt kategorisine, çelinebilirlik maddesini ise düþünce daðýnýklýðý alt kategorisine dahil edilmiþtir.

DDÖ’nün þizofreni hastalarýnda görülen düþünce bozukluklarýný deðerlendirmek için geçerli bir ölçek olduðunu gösterebilmek amacýyla, þizofreni hastalarý ve kontrol grubunun DDÖ puanlarý karþýlaþtýrýldý. Þizofreni hastalarýnýn çelinebilirlik puanlarý dýþýnda, tüm DDÖ madde puanlarý kont-rol grubunun DDÖ madde puanlarýndan istatistik-sel olarak anlamlý fark gösteriyordu (p<0.001). Çelinebilirlik maddesinin hasta ve kontrol grubun-da ayýrt ediciliðinin anlamlý olmamasý, çelinebilir-liðin yalnýzca 3 þizofreni hastasýnda saptanmýþ olmasýndan kaynaklanmaktadýr. Çelinebilirlik maddesinin bizim çalýþmamýzda yeterli ayýrt edicil-iðe sahip olmamasý hasta grubumuzun aðýrlýklý olarak rezidüel dönemde olmasýndan kaynaklan-mýþ olabilir. Liddle ve ark.’nýn çalýþmasýnda örnek-lem grubu oluþturulurken rezidüel dönemdeki þizofreni hastalarýndan ayrý bir grup olarak akut alevlenme döneminde þizofreni hastalarýnýn da çalýþmaya dahil edilmiþ olmasý çelinebilirlik mad-desinin özgün çalýþmada yeterli ayýrt ediciliðe sahip olmasýna neden olmuþ olabilir.

DDÖ maddeleri ve CDÖ maddeleri arasýndaki korelasyon deðerlendirildiðinde; DDÖ’nün hiçbir maddesi CDÖ ile istatistiksel olarak anlamlý kore-lasyon göstermedi. Bu bulgu þizofrenideki düþünce bozukluðunun eþlik eden depresif belirtilerle iliþkili olmadýðýný göstermektedir.

DDÖ toplam puaný ile PANSS toplam puaný arasýndaki korelasyon katsayýsýnýn 0.40 olmasý, PANSS’ýn Negatif Belirtiler Alt Ölçeði toplam puanýnýn DDÖ toplam puaný ile yüksek korelasyon göstermesinden kaynaklandýðý saptandý. Ayrýca DDÖ toplam puaný ile PANSS’ýn Genel

Psikopatoloji Alt Ölçeði madde puanlarý arasýnda-ki korelasyonlar incelendiðinde; sadece motor yavaþlama (G7) ve dikkat azalmasý (G11) mad-delerinin DDÖ toplam puaný ile yüksek korelasyon gösterdiði saptandý (p<0.001). Bu 2 maddenin de þizofreninin negatif belirtileri ile iliþkili olabileceði daha önceki çalýþmalarla gösterilmiþtir (Carpenter ve ark. 1988, Liddle ve ark. 1989). Þizofrenide görülen düþünce bozukluklarýnýn sanrý ve varsaný gibi pozitif belirtilerle güçlü iliþki göstermediði daha önce saptanmýþtýr (Wilcox 1990). Bu çalýþma-da çalýþma-da þizofrenide görülen düþünce bozukluklarýnýn temel olarak negatif belirtilerle iliþkili olduðu gös-terildi.

Bu çalýþmada DDÖ’nün güvenirliðini deðer-lendirmek amacýyla; görüþmeciler arasý güvenirlilik ve test-tekrar test ölçümleri yapýlmýþtýr. Görüþ-meciler arasý güvenirlilik, grubun demografik özel-liklerini temsil edebilecek 30 kiþilik þizofreni has-tasý grubunda intraclass korelasyon katsayýlarý (ICCs) kullanýlarak yapýlmýþtýr. Þizofreni hasta-larýnýn DDÖ deðerlendirmeleri birbirinden baðým-sýz 3 farklý araþtýrmacý tarafýndan yapýlmýþtýr. DDÖ’ nün düþünce fakirleþmesi alt kategorisi için ICCs katsayýsý 0.97, düþünce daðýnýklýðý alt kate-gorisi için ICCs katsayýsý 0.72 olarak hesaplan-mýþtýr. DDÖ maddelerinin tek tek ICCs katsayýlarý hesaplandýðýnda, çelinebilirlik maddesi için bu kat-sayý -0.07 olarak saptanmýþtýr. Bizim hasta grubu-muzda çelinebilirlik maddesi dýþýnda DDÖ’ nün farklý uygulamacýlar tarafýndan kullanýlmasýnda güvenirliliðinin iyi olduðu ve nesnel bir deðer-lendirme aracý olduðu söylenebilir.

Liddle ve arkadaþlarýnýn (2002) yaptýklarý çalýþma-da DDÖ’nün görüþmeciler arasý güvenirliliði 25 þizofreni hastasýnda, birbirinden baðýmsýz 5 farklý araþtýrmacý tarafýndan gerçekleþtirilmiþtir. Liddle ve ark. (2002) DDÖ maddelerinin görüþmeciler arasý güvenirliðini 0.60-0.93 arasýnda saptamýþ-lardýr. Bu çalýþmada DDÖ’nün düþünce fakirleþ-mesi alt kategorisi için görüþmeciler arasý güvenir-lik 0.88, düþünce daðýnýklýðý alt kategorisi için görüþmeciler arasý güvenirlik 0.82 bulunmuþtur. DDÖ’nün test tekrar test güvenirliliði deðer-lendirmek amacýyla DDÖ uygulanmýþ 30 þizofreni hastasýna, ayný araþtýrmacý tarafýndan 30.60 gün (S: 7.09) sonra yeniden DDÖ uygulanmýþtýr. DDÖ’ nün düþünce fakirleþmesi alt kategorisi için

(8)

test-tekrar test korelasyon katsayýsý 0.78 (p<0.001), düþünce daðýnýklýðý alt kategorisi için test-tekrar test korelasyon katsayýsý 0.44 (p<0.05) olarak sap-tandý. DDÖ’ nün tek tek maddeleri için test-tekrar test güvenirlilik katsayýsý hesaplandýðýnda; konuþ-manýn fakirleþmesi için 0.85, amacýn zayýflamasý için 0.73, düþüncenin tekrarlanmasý için 0.80, çözülme için -0.13, olaðan dýþý kelime kullanýmý için 0.48, olaðan dýþý cümle yapýsý için 0.80, olaðan dýþý mantýk için 0.79 olup çelinebilirlik için katsayý hesaplanamamýþtýr.

DDÖ maddelerinin test-tekrar test güvenirliliði açýsýndan; çözülme ve çelinebilirlik maddeleri dýþýndaki diðer maddeler güvenilir bulundu. DDÖ’nün çözülme maddesi test-tekrar test kore-lasyonunun düþük olmasý, bu maddenin tekrarlayan ölçümlerde güvenilir olmayabileceðini düþün-dürdü. Çözülme ilk uygulamada 16 kez saptanmýþ olmasýna karþýn; 2. uygulamada 4 kez saptanmýþtýr. Bu durum þizofreni hastalarýnda görülen çözülme belirtisinin 1 aylýk bekleme süresinde azalmýþ olmasý ile ya da deðerlendiricinin test-tekrar test deðerlendirmesinde deðiþken puanlama yapmýþ olmasý ile açýklanabilir.

Çözülmenin test-tekrar test güvenirliðinin düþük olmasýna karþýn; çözülmenin görüþmeciler arasý güvenirliðinin yüksek olmasý, deðerlendiricinin deðiþken puanlama yapmasýndan çok, çözülme belirtisinin 1 aylýk sürede azalmýþ olabileceðini düþündürdü. DDÖ’nün çelinebilirlik maddesinin test-tekrar test güvenirlik katsayýsýnýn

hesaplana-mamýþ olmasý; çelinebilirliðin ilk uygulamada 3 kez saptanmýþ olmasýna karþýn; 2. uygulamada hiç sap-tanmamýþ olmasý ile açýklanabilir. Liddle ve ark.’nýn (2002) yaptýklarý çalýþmada DDÖ’nün test-tekrar test güvenirliliði araþtýrýlmamýþtýr.

Þizofrenide görülen düþünce bozukluklarýný sapta-mak amacýyla, Türkçede geçerliliði ve güvenilirliði gösterilmiþ bir ölçek bulunmamasý nedeniyle DDÖ’nün ölçüt geçerliliði deðerlendirilememiþtir. Bu bizim çalýþmamýzýn bir kýsýtlýlýðýdýr. Çalýþ-mamýzýn diðer bir kýsýtlýlýðý olarak da verilerin hastalarýn tanýsýna kör olmayan bir araþtýrmacý tarafýndan toplanmýþ olmasý sayýlabilir.

Sonuç olarak Türkçe’ye uyarlanarak geçerlilik ve güvenilirlik çalýþmasý yapýlan DDÖ’nün çelinebilir-lik maddesinin geçerliliðinin ve güvenilirliðinin düþük olduðu; çözülme maddesinin de test tekrar test güvenilirliðinin düþük olduðu saptanmýþtýr. Bu maddelerin geçerlilik ve güvenilirliðinin düþüklüðü örneklem grubumuzun aðýrlýklý olarak rezidüel þizofreni hastalarýndan oluþmasýndan kaynaklan-mýþ olabilir. Bu nedenle DDÖ’nün çelinebilirlik ve çözülme maddelerinin geçerlilik ve güvenilirliðinin akut alevlenme dönemindeki þizofreni hastalarý ile de sýnanmasý gerekmektedir.

Yazýþma adresi: Dr. Halis Ulaþ, Dokuz Eylül Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý Ýnciraltý, Ýzmir, halisulas@yahoo.com

KAYNAKLAR Addington D, Addington J, Schissel B (1990) A depression

ra-ting scale for schizophrenics. Schizophr Res, 3:247-251. Andreasen NC, Grove WM (1979) Thought, language and com-munication in schizophrenia: Diagnosis and prognosis. Schizophr Bull, 12:348-359.

Andreasen NC (1979) Thought, language, and communication disorders: 1. Clinical assessment, definition of terms, and evalu-ation of their reliability. Arch Gen Psychiatry, 36:1315-1321. Bleuler E (1911) Dementia Praecox of the Group of Schizophrenias. New York, International Universities Press, 1950.

Carpenter WT, Heinrichs DW, Wagman AMI (1988) Defisit and non-defisit forms of schizophrenia: the concept. Am J Psychiatry, 145: 578-583.

Çorapçýoðlu A, Aydemir Ö, Yýldýz M ve ark. (1999) DSM IV Eksen 1 bozukluklarý (SCID-1) için yapýlandýrýlmýþ klinik görüþme, Klinik versiyon. Ankara, Hekimler Yayýn Birliði.

.Docherty NM, Gordinier SW (1999) Immediate memory, attention and communication disturbances in schizophrenia patients and their relatives. Psychol Med, 29 (1):189-197. First MB, Spitzer RL, Gibbon M ve ark. (1997) Structured clin-ical interview for DSM-IV clinclin-ical version (SCID-I/CV). Washington American Psychiatric Press.

Ford JM, Mathalon DH, Marsh L ve ark. (1999) P300 amplitude is related to clinical state in severely and moderately ill schizo-phrenics. Biol Psychiatry, 46:94-101.

Goldberg TE, Aloia MS, Gourovitch ML ve ark. (1998). Cognitive substrates of thought disorder, I: The semantic sys-tem. Am J Psychiatry, 155:1671-1676.

Harrow M, Green KE, Sands JR ve ark. (2000) Thought disor-der in schizophrenia and mania:Impaired context. Schizophr Bull, 26:879-891.

Higashima M, Urata K, Kawasaki Y ve ark.(1998) P300 and the thought disorder factor-analytic procedures in schizophrenia. Biol Psychiatry, 44:115-120.

(9)

Johnston MH, Holzman PS (1979) Assessing Schizophrenic Thinking. San Francisco, CA: Jossey-Bass.

Kay SR, Fiszbein A, Opler LA (1987). The positive and negative syndrome scale (PANSS) for schizophrenia. Schizophr Bull, 13:399-404.

Kinney DK, Holzman PS, Jacobson B ve ark. (1997) Thought disorder in schizophrenia and control adoptees and their rela-tives. Arch Gen Psychiatry, 54:475–479.

Kircher TT, Liddle PF, Brammer MJ ve ark. (2001) Neural cor-relates to formal thought disorder in schizophrenia: an fMRI study. Arch Gen Psychiatry, 58:769-774.

Kirihara K, Araki T, Kasai K ve ark. (2005) Confirmation of a relationship between reduced auditory P300 amplitude and thought disorder in schizophrenia. Schizophr Res, 80:197-201. Kraepelin E (1919) Dementia Praecox and Paraphrenia. Translated by Barclay RM. Huntington, NY, Robert E, 1971. Kostakoðlu AE, Batur S, Tiryaki A ve ark. (1999) Pozitif ve negatif sendrom ölçeðinin (PANSS) Türkçe uyarlamasýnýn geçerlilik ve güvenilirliði. Türk Psikoloji Dergisi, 14: 23-32. Liddle PF (1987) The symptoms of chronic schizophrenia: A re-examination of positive negative dichotomy. Br J Psychiatry, 151:145-151.

Liddle PF, Barnes TRE, Morris D (1989) Three syndromes in chronic schizophrenia. Br J Psychiatry, 155 (Suppl 7):59-65.

Liddle PF, Barnes TRE (1990) Syndromes of chronic schizo-phrenia. Br J Psychiatry, 157:558-561.

Liddle PF, Elton TC, Stephanie L ve ark (2002) Thought and Language Index: an instrument for assesing thought and lan-guage in schizophrenia. Br J Psychiatry, 181 :326-330. McGuire PK, Quested DJ, Spence SA ve ark. (1998) Pathophysiology of ‘positive’ thought disorder in schizophrenia. Br J Psychiatry, 173:231-235.

Mete L, Doðaner Ý, Erol A ve ark. (1993) Þizofrenide ve manide düþünce bozukluðunun doðasý. Türk Psikiyatri Dergisi, 4:3-7. Murray HA (1943) The Thematic Apperception Test Manual. Cambridge, Harvard University Press.

Oksay SE, Aksaray G, Kaptanoðlu C ve ark (2000) Calgary Depresyon Ölçeði’nin þizofreni hastalarýnda geçerlik ve güvenirlilik çalýþmasý. Türk Psikiyatri Dergisi, 11(4): 278-284. Schultz SK, Miller DD, Oliver SE ve ark. (1997) The life course of schizophrenia, age and symptom dimensions. Schizophr Res, 23 (1):15-23.

Stirling J, Hellewell J, Blakey A ve ark. (2006) Thought disorder in schizophrenia is associated with both executive dysfunction and circumscribed impairments in semantic function. Psychol Med, 36:475-84.

Wilcox JA (1990) Thought disorder and relaps in schizophrenia. Psychopathology, 23:153-156.

Referanslar

Benzer Belgeler

Ýlk satýþý ipotekli olan konut sayýsý bin 155 olurken, ikinci el satýþta ipotekli konut sayýsý bin 684 oldu.. Diðer satýþ yoluyla ilk satýþý yapýlan konut sayýsý 2 bin

Galata’dan Bankalar Caddesi’ne girip tram­ vayla Beyoğlu’na doğru çıktığımız çocukluk yıllarımda, önce burasının değişik ve ciddi ha­ vası beni sarar, sonra

Belki de gözlemler arasında en il- ginç olanlarından birisi bazı insanla- rın tam tutulma sırasında sanki gece olmuş gibi araçlarının farlarını yakıp yola

“Þizofrenojen” anne, “çifte mesaj” gibi kavramlar bir dönem yaygýn kabul görmekle beraber daha sonraki araþtýrmalar bu tür aile özelliklerinin sadece þizofren

Antipsikotik ilaç tedavisi altýndaki þizofreni hastalarý için entegratif bir yaþam niteliði modeli (Çok boyutlu sirküler model): Awad ve arkadaþlarýnýn (1997) modelinde,

Þizofreni kliniðinin ortaya çýký- þýnda rol alan temporal loblar ve prefrontal korteks ile ilgili ana- tomik bulgular kýsaca özetlenmiþ, ardýndan þizofrenide nöro-

The purpose of the study is to investigate the effect of sociodemographic characteristics on the fatigue level of healthy university students and to qualify

PATIENTS AND METHODS: The original VHI was translated to Turkish by 10 otolaryngologists, then it was translated back to English by a linguist, and the final text was prepared by

Nitel araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre ise, öğretmenlerin matematiksel yaratıcılığın geliştirilmesinde kullanılan yöntemler, matematiksel

For recognition the newborns at high risk for developing hyperbilirubinemia, using a CBBil cut-off level of 2.60 mg/dl, we found a positive predictive value of 41.18%,

study, most of the nurses (91%) believed that organ transplantation was religiously and culturally appropriate, however, 67.7% of them reported that it was not

Oysa ki, NTV ve CNN Türk denildiğinde akla ortak olarak gelen çağrışımların neredeyse tamamı (Doğuş Grubu hariç hepsi: Ekonomi, gezi parkı, sansür, logo, 15

For this purpose, the study also aimed to determine the validity and reliability of the Turkish language adaptation of situational interest scale developed by Linnenbrink-Garcia

Test kitapç klar n kontrol ederek, bask hatas olan kitapç n de i tirilmesi için salon sorumlular na ba vurunuz. Test kitapç n n ön ve arka yüzündeki aç klamalar okuyunuz. Bu

Objective: The aims of this study are first to evaluate the association between urine iodine levels and thyroid Tc99m pertechnetate uptake (TcPU) levels in multinodular goiter

Les malades venaient soit directement ii notre clinique, soit ils etaient envoyes pour consultalion de la part de la Clinique d·Endocrinologie.Dans cha q ue cas

Objective: To evaluate the correlation between functional status using Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index (WOMAC) and severity of osteoarthritis (OA)

[r]

RESULTS: In this assessment, Cronbach ’s Alpha value for the scale is = 0.95, and the sub- dimensions obtained by explanatory factor analysis are: (1) general anxiety and speci fic

Conclusion: The ASBQ-TR is a 17-item valid and reliable tool that can be used to identify sleep challenges that athletes face. The ASBQ-TR can be used as a practical tool

In study, in order to evaluate the articulation skills of children, the word inventory, consonant inventory and norm tables of the Bankson-Bernthal Phonology

Kızılötesi Termografi sonucu elde edilen sıcaklık değerleri ve Yıldız Gezinimli Denge Testi sonucu elde edilen uzanım mesafeleri sonucunda anterior uzanım farkı ile sağ

Dolayısıyla, teknolojiyi kullanan, teknolojiyi üreten ve teknolojiye yön veren işletmelerin çalışanlarının da eğitimi, örgütteki bilgi paylaşımı ve benzer