• Sonuç bulunamadı

Haliç'in son kayıkçıları

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Haliç'in son kayıkçıları"

Copied!
4
0
0

Tam metin

(1)
(2)
(3)

o

Haliç, ya da Bizans dönemindeki adıyla Khryso- keras yani Altın Boynuz... Kıyıları, koruları, köşk­ leri, sarayları, yalıları ve

sandal gezintileriyle Ha­ liç, Osmanlı döneminde “İstanbul’un incisi” diye anılıyordu. Evliya Çele- bi’nin anlattığına göre 17. yüzyılda Haliç’te mevsimi geldiğinde çadırlar kuru­ lur, dükkanlar açılır, hok­ kabaz ve sihirbaz gösteri­ leri düzenlenir, seyirlik oyunlar oynanır, sandal sefaları yapılırdı.

Önceleri, Haliç’te iki ya­ ka arasında ulaşım kayık­ larla sağlanıyordu. Yerle­ şim yeri büyüdükçe köp­ rü ihtiyacı doğmuş; özel­ likle 19. yüzyılın ilk yarı­ sında ahşap köprüler inşa ed ilm iş ancak bunlar uzun ömürlü olmamışlar. Bu arada yeri gelmişken, Haliç’in iki yakasını birbi­ rine bağlamak üzere pro­ je geliştirenler arasında Leon ard o da V in ci ile

The Golden Horn, translation o f the Byzantine Khrysokeras, is a long winding inlet at the south­

ern end o f the Bospho­ rus Strait. Before Istan­ bul's suburbs spread along its shores in the 19th and 20th centuries the upper reaches o f the in let were lined with summer palaces, pavil­ ions and meadows. Caiques carried their passengers here to picnic beneath the shade o f spreading trees, and the boat trip up the inlet and K ağıthane river was perhaps the most pleasurable part o f the excursion. According to the 17th century writer Evliya Çelebi, illusion­ ists, m agicians and other performers put on shows f o r the crowds who came here during the summer.

Caiques, the gracefu l narrow row ing boats

9 6

S K Y L IF E A Ğ U S T O S A U G U S T 1 9 9 8

(4)

Michelangelo’nun da olduğunu belirtelim.

Gerek Bizans döneminde, gerekse Osmanlılar za­ manında kurulan çeşitli köprülere rağmen Ha­ liç’te kayıkçılara duyulan ihtiyaç hiç bitmedi. Ni­ tekim bugün de Rıza Bodur, Mehmet Kalabalık, Mehmet Çınar, llyas Çınar, Şakir Meriç, Mehmet Yavaş bu geleneğin son temsilcileri. Altı yüz yıllık geçmişe sahip olan bu mesleği inatla sürdürüyor­ lar. Aralarında Mehmet Çınar gibi bu mesleği elli yıldır yapanlar bile var. Mehmet Çınar mesleğin kendisine babasından geçtiğini söylüyor. Arala­ rında belki de en kıdemli Mehmet Çınar ol­ duğu için o konuşuyor benimle. Biraz övü­ nerek bu mesleği sadece kendilerinin yaptı­ ğını söylüyor. Daha önce yapanlar varmış. Mesala 9-10 sene öncesine kadar, Hasköy- Balat arasında kayıkla ulaşım yapılırken, ar­ tık yapılmaz olmuş. Yine Yemiş-Yağkapanı arasında 15 sene öncesine kadar yapılıyor­ muş. Bugün bir tek Eyüp Sultan-Sütlüce arası yap ılıyor kayık dolmuşçuluğu. Biz Mehmet Çınar’la Eyüp Sultan iskelesinde konuşuyoruz.

Denizcilik İşletmeleri nin Balat a kadar sefe­ ri halen sürüyor. Ben de zaten öyle ulaştım Haliç’in son kayıkçılarına. Denizcilik

İşlet-which were a principal form o f transport around Istanbul in past centuries, were the only wav to cross the Golden Horn which divided Istanbul proper fro m the Genoese town o f Peru. Although the first wooden bridge was constructed over the waterway in the 19th century, caiques were still widely used, and today there are still a handful o f boatm en who stubbornly c o n tin u e to p ly this ancient trade. One o f them is Mehmet Qnar. who has been ferrying passengers in his rowing boat fo r the past sixty years, as his father did before him.

9 8

S K Y L IF E A Ğ U S T O S - - J * * A U G U S T 1 9 9 8

Kişisel Arşivlerde Istanbul Belleği Taha Toros Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

Türkiye Mağara Çekirgeleri (Orthoptera, Rhaphidophoridae): Morfolojik Ve Moleküler Veriler Iş ı ğı nda Taksonomi, Filogeni Ve Biyocoğ rafyaları (Araş tı rmacı

Ancak, Ömer Güzel ve arkadaşları, onları kırmadan söz konusu mahkemenin ehemmiyetli olduğunu dolayısıyla bu konuda çok tecrübeli olan Avukat Bekir Berk’e

Nitekim 1937’de idam edilenlerden Seyit Hüseyin, Halbori’deki Seyit Rıza - Cebrail Ağa toplantısında bulunmaktan başka hiçbir eylem içinde yer almamış, dev- lete

Mehmet Yavuz benim kendisine "Miro Masalı kisvesi altında küfür ve hakaret ettiğimi, puşt pezevenk ibne orospu kavat yalancı dolancı yavşak manyak yoldaş gibi

Rauf’un yegâne iptilasının kadın olduğunu belirten Muazzez Hanım, yazarın en büyük zevkinin etrafındaki kadınları temaşa etmek olduğunu ve bu işi sanatının bir

The neutral state of the device shows a transparent color, while the oxidized state reveals a blue color that is the most important color characteristic for smart

認識放射治療 放射治療是利用放射能如 X

忘記服藥請儘快服用,若已接近下次服藥時間,只要服用下次的藥,不可一 次服兩次藥量。 3.此藥建議於飯前至少半小時或飯後 2

No significant differences of prognostic factors (age, sex, body weight loss, performance status, tumor size, tumor stage, and tumor cell type) were found between the 20 patients

Hattâ daha feriye vararak diyeceğim ki nice za­ mandır biz Boğaziçinden eski tarihin izsiz, esersiz, hayatsız kalmış bir şehri ve bir bölgesiy­ miş gibi

Cami, türbe, yalı, saray gibi mimari eserlerde binanın genellikle iç duvarlarını, kubbe ve tavanlarını, ahşap, sıva, taş, deri ve bez gibi elemanlar üzerine tutkallı

1959’da yap›lan hesaplara göre birbirlerine 2 milyon ›fl›ky›l›ndan daha faz- la uzakl›kta bulunan iki gökada, günümüzden 4 milyar y›l sonra birbirlerinin

Avrupa Nadir Hastalık Örgütü’nün (EURORDIS) nadir hastalıklardaki tanı gecikmeleriyle ilgili yaptığı bir araştır- ma, Ehlers Danlos sendromu denen bir

4 Oncocytes are caused by the metaplasia of the ductal epithelium of the seromucinous gland in response to chronic irritation and cigarette is the most common Rare Pathology of

Çelikten ve ark (7), tüberküloz plörezili olgularda yaptıkları çalışmada, plevral sıvıda yüksek oranda lenfosit hakimiyeti saptamışlar (% 94.1 oranında lenfositoz),

%1 Er +3 iyonu katkılı %75 mol TeO2 + %25 mol CdCl2 bileşenli cam numunesinin oda sıcaklığındaki Urbach Yasasına göre Eşik enerjisinin hesaplanması.. %70 mol TeO2 + %30 mol

Maden Tetkik Ara­ ma Enstitüsü tarafından tanzim e- dilen bir program gereğince,, dört senedenberi bu sular ve kaplıcalar adım adım gezilerek yerinde tet­ kik

Maksimum geri esneme miktarının yaşlandırıldıktan sonra bükülen numunelerde gözlemlendiği, çözeltiye alındıktan sonra bükülen daha sonra

Dersin işlenişiyle ilgili olarak, öğrencilerin belirttiği olumlu yönler arasında, derslerde konuşma becerisine ve gramer konularına dengeli bir şekilde yer verildiği, daha

J.,Metacognition In Learning And Instruction, Theory, Kesearch, and Phapter3, (New York: The City College of City University, (2001), p.. ةيبرعلاب نيقطانلا

Bu çalışmada, Azeri ve Anadolu sahasında üretilen Köroğlu rivayetleri dikkate alınarak bu coğrafya bağlamında bir Celâli isyancısı olarak tanımlanan ve halk düzleminde