• Sonuç bulunamadı

Ülkemizde komplike olmayan gebeliklerde ductus venosus nomogramları

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Ülkemizde komplike olmayan gebeliklerde ductus venosus nomogramları"

Copied!
2
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Tablo 1 (SB-31). Trimesterlere göre duktus venosusun kan ak›fl h›zlar› için referanslar.

Sonuç:11–14 gebelik haftalar›nda, gebelik günü ile BPD ara-s›nda anlaml› fakat orta düzeyde birkorelasyon saptand›. Bizim popülasyonumuzda anormal BPD ölçümlerin de¤erlendiril-mesinde ve CRL ölçümü olmayan veya elde edilemeyen du-rumlarda çal›flmam›zda saptad›¤›m›z nomogram kullan›labilir. Anahtar sözcükler:Biparietal çap, gebelik haftas›, nomogram.

SB-31

Ülkemizde komplike olmayan gebeliklerde

ductus venosus nomogramlar›

Cemil Gürses1

, Bekir S›tk› ‹senlik2

, Burak Karada¤2 1

Sa¤l›k Bilimleri Üniversitesi, Antalya E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Radyoloji Klini¤i, Antalya; 2

Sa¤l›k Bilimleri Üniversitesi, Antalya E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Klini¤i, Antalya

Amaç:Ductus venosus Doppler incelemeleri, erken gebelikte kromozomal anormallikler ve konjenital kalp hastal›klar›n›n tan›s›nda, ilerleyen haftalarda fetal kardiovasküler iyilik halinin takibinde kritik öneme sahiptir. Baz› ülkelerde do¤um zaman›-n›n belirlenmesinde de kullan›lmaktad›r. DV spektral dalga formu tipiktir ve iki pik ve iki dip h›z içerir; “S”, “v”, “D” ve “a”. Bu h›zlar asl›nda bir kardiak siklusta sa¤ atriumda geliflen bas›nç de¤iflikliklerini yans›t›r. “S” ventriküler kontraksiyonda, “v” end-sistolik izovolümetrik gevflemede, “D” ventriküler di-astolde (ventriküllerin pasif h›zl› dolumunda) ve “a” atrial sis-tolik kontraksiyondaki sa¤ atrium bas›nc›n› yans›t›r (fiekil SB-31). Çal›flmam›z›n amac›, ülkemizde normal gebeliklerde, duc-tus venosus kan ak›m›nda aç›ya ba¤›ml› “S”, “v”, “D” ve “a” ab-solut h›z de¤erleri ile bunlardan türetilen ve aç›dan ba¤›ms›z PIV (pulsatility index for veins), PVIV (peak velocity index for veins), a/S, S/a, preload indeks (S-D/S) ve SIA indeks (PSV /

IRV+EDV) oranlar›na ait de¤erlerin ortaya konmas›d›r. Çal›fl-mada ayr›ca aç›dan ba¤›ms›z iki yeni indeks belirlenmifl ve bunlara ait normal de¤erler hesaplanm›flt›r; atrial preload in-deks ve atrial afterload inin-deks (fiekil 1 SB-31).

Yöntem: Prospektif çal›flma Ocak 2016 ile fiubat 2018 aras›n-da yürütülmüfltür. 11 ile 40 haftalar aras›naras›n-daki, postpartum Ap-gar skoru ≥8 ve a¤›rl›¤› 2500 gram üzeri fetüslere sahip 1028 tekil gebe dâhil edilirken ikiz, ‹UGR, preeklampsi, DM, ano-mali, makrozomi ve ölü do¤um olgular› hariç tutulmufltur. Tüm Doppler incelemeleri, Toshiba Applio 500 sistemde, 2–6

Cilt 26 | Supplement | Eylül 2018

Sözlü Bildiri Özetleri

S31 Tablo 1 (SB-30). 11–14 gebelik haftalar›nda BPD nomogram›.

BPD persantil GH 5 10 25 50 75 90 95 110-6 15.00 15.00 16.75 18.00 19.00 20.00 21.00 120-6 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 23.00 24.00 130-6 19.00 20.00 21.00 23.00 24.00 25.00 26.00 “S” _cm/s “D”_cm/s “a”_cm/s “v”_cm/s M=Median 5th M 95th 5th M 95th 5th M 95th 5th M 95th 1.trimester (n=163) 24.8 36.7 51.6 21.2 31.8 47.2 5.4 10.9 20.4 15.9 26.8 40.1 2.trimester (n=526) 34.7 53.4 75.7 30.8 49.6 69.6 11.9 25.6 43.7 24.2 41.5 60.5 3.trimester (n=339 33.7 56.6 83.8 30.8 52.6 76.8 17.6 31.9 52.6 25.1 44.4 66.3

fiekil 1 (SB-31): Ductus venosus ak›m› ile intra-atrial bas›nç de¤iflik-likleri aras›ndaki iliflki.

(2)

MHz broadband konveks prob ile deneyimli ve Ductus Veno-sus ve Doppler uygulamalar› için Fetal Medicine Foundation (FMF) sertifikas› olan hekim taraf›ndan (C.G., FMF ID: 127129), [Maiz ve ark (2008), Gürses C (2016), ISUOG prac-tice guidelines (2013) ve Martins WP & Kiserud T (2013)] li-teratür önerilerine göre yap›lm›flt›r. Tüm fetüslerde renkli Doppler görüntülemeleri için genifl bant tekni¤i (ADF - Ad-vanced Dynamic Flow) kullan›lm›flt›r. Tüm ölçümler ve görün-tülemeler Sectra PACS (picture archiving and communication system) sistemine (Sectra AB, Teknikringen 20, SE-583 30 Linköping, Sweden) kaydedildi.

Bulgular:Gebelik haftas›na göre tahmin edilen 5. ve 95. yüz-delik oranlara dayal› referans aral›klar› oluflturuldu. Araflt›r-ma s›ras›nda anne yafl› ortalaAraflt›r-mas› 28±6.02 idi. Trimesterlere göre duktus venosus kan ak›fl h›zlar› için tahmini referans ara-l›klar› Tablo 1 SB-31’de gösterilmifltir.

Sonuç:Ülkemizin tüm bölgelerinden hasta kabul eden üçün-cü basamak bir sa¤l›k merkezinde yap›lan ölçümlerle ülkemiz insan›na ait duktus venosus absolut h›z ve indekslerine iliflkin normal referans aral›klar› belirlenmeye çal›fl›lm›flt›r.

Anahtar sözcükler:Ductus venosus, Doppler, ultrasonografi.

SB-32

Plasenta implantasyon anomalilerinde tam

konservatif cerrahi

Ahmet Yal›nkaya, Elif A¤açayak, Mehmet Sait ‹çen, Pelin De¤irmenci, Nizamettin Bozbay

Dicle Üniversitesi T›p Faklütesi, Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Anabilim Dal›, Diyarbak›r

Amaç:Tek cerrah taraf›ndan sezaryen operasyonu gerçeklefl-tirilen plasenta implantasyon anomalilerinde tam konservatif cerrahi yaklafl›m› ve sonuçlar›n› sunmakt›r.

Yöntem:Bu çal›flmaya yaln›z deneyimli cerrah taraf›ndan se-zaryen operasyonu uygulanan hastalar dahil edildi. Olgular›n verileri preoperatif (preop) muayene kay›tlar›ndan ve posto-peratif (postop) hastane kay›tlar›ndan bilgisayar veri ortam›-na kay›t edilerek oluflturuldu. Hastalar›n demografik özellik-leri, gebelik haftalar›, tan›lar›, genel durumlar›, gebelikte kar-fl›laflt›klar› komplikasyonlar›, takip durumlar›, sezaryen du-rumlar›, preop ve postop kan kay›plar›, kan transfüzyonlar›, operasyona ba¤l› komplikasyonlar›, maternal morbidite-mor-talite durumlar›, hastanede kal›fl süreleri ve postnatal mater-nal iyileflme durumlar› incelendi.

Bulgular:Çal›flma Haziran 2013 ile Haziran 2018 y›llar› ara-s›nda tek cerrah taraf›ndan sezaryen operasyonlar› gerçekleflti-rilen 138 anormal plasenta implantasyon anomalileri kay›t edildi (fiekil 1 ve 2 SB-32). Bu gebeliklerin preop tan›s› s›ras›y-la 4 (%2.89) yaln›z total ps›ras›y-lasenta previa, 110 (%79.71) total plasenta previa ve plasenta invazyon anomalisi, geri kalan 25 (%18.11) olguda da total plasenta previa ve plasenta invazyon anomalisine ilave olarak gebelik prognozunu olumsuz etkile-yen baz› risk faktörleri tespit edildi (Tablo 1 ve 2 SB-32). Ge-belerin ortalama yafl› 32.95±4.60 (22–43), gravidas› 4.60±2.00 (1–13), paritesi 2.89±1.61 (0–11) ve sezaryen say›s› 3.33±1.10 (0–6) idi. Olgular›n 9’una (%6.52) genel 129’una (%93.48) ise lokal (spinal) anestezi uyguland›. Yenido¤anlar›n ortalama ge-belik haftas› 35.47±4.66 (16–39 hafta) ve ortalama a¤›rl›klar› ise 2601.92±813.42 (85–4175) gram olarak bulundu. Ortalama preop hemoglobin (Hb) (g) ve hematokrit (Hct) (%) de¤erleri s›ras›yla 10.97±0.66 (6.1–14.68) ve 34.37±1.76 (18.47–43.78), postop Hb ve Hct de¤erleri 9.93±1.52 (6.0–13.5) ve 30.22±4.74 (10.2–40.6) olarak bulundu. Olgular›n 35’ine (%25.36), toplam 84 ünite ve hasta bafl›na ortalama 0.60±1.32 (0–9) eritrosit süspansiyonu (ES) verildi. Olgular›n 52’si (%37.68) baflta kanama olmak üzere çeflitli nedenlerden dolay› acil olarak operasyona al›n›rken, 86’s›na (%62.31) da planl›

se-Perinatoloji Dergisi

10. Ulusal Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kongresi, 27–30 Eylül 2018, Dalaman

S32

fiekil 1 (SB-32): Total plasenta previa ve plasenta perkretan›n renkli Doppler sonografide sagital görünümü.

fiekil 2 (SB-32): fiekil 1 (SB-32)’deki olgunun total plasenta previa ve plasenta perkretan›n intraoperatif görünümü.

Referanslar

Benzer Belgeler

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI 2002 OCAK-ARALIK GİDER BÜTÇESİ (GENEL MERKEZ VE ŞUBELER) GEN... TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI 2003 OCAK-ARALIK

• Faiz, gecikme faizi ve gecikmezammı yerine Yİ-ÜFE esas alınarak hesaplanacak tutar. • Vergi/Gümrük vergisi aslına bağlı olarak kesilen vergi cezaları/idari

Ayn› çal›flmada mo- tor blok görülme s›kl›¤› ve bafllama zaman› aras›nda farkl›l›k olmamas›na ra¤men, motor blok kalk›fl zama- n›n›n ropivakain grubunda daha

Fakoemülsifikasyon (FAKO) veya ekstrakapsüler katarakt ekstraksiyonu (EKKE) ve arka kamara göz içi lens implantasyonu (AK G‹L) uygulanan tek gözlü 29 hastan›n kay›tlar›

Cinsiyet rollerine hassas yaklafl›m önlemleri için mümkün olan iflbirli¤i yap›lacak kurulufllar: Milli E¤itim Bakanl›¤› ve Kad›n Statüsü ve Sorunlar›

Bu bölge bizden ›fl›k h›z›- na göre daha h›zl› uzaklaflt›¤› için, kay- naktan bize do¤ru gelmeye çal›flan ›fl›k, hiçbir zaman bize ulaflamayacakt›r.. Bu, yürüyen

Konya ihracatında en yüksek paya sahip olan makine ve aksamları sanayi sektörünün ihracatı 2013 yılının Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre

Konya’da perakende sektörüne Mayıs ayında alt sektörler itibariyle bakıldığında geçen yılın aynı dönemine göre, elektrikli ev aletleri, radyo ve televizyonlar