• Sonuç bulunamadı

Yaşar Çallı, tarihimizin resmini yapıyor:Meclis'in kadrolu ressamı

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Yaşar Çallı, tarihimizin resmini yapıyor:Meclis'in kadrolu ressamı"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

• 25 M art 1990 Pazar • Sayfa 13

Gündüzleri resim le dolu olan Yaşar Çallı'nın

geceleri de aynı. İşte evdeki çalışması. Ü stelik hayli ilginç b ir deneme. Çünkü kendisine m odellik yapan, kayınpederi. Ruhi Karakaş b ir haftadır her gece 5 saat gülerek poz veriyor. Çallı bu konuda

"Zannediyorum sürekli gülen m odeli ilk kez kullanıyorum . Bu ekonom ik şartlarda gülen insan bulm ak zor ama kayınpederim yüz adeleleri ağrıma pahasına beni kırm adı" diyor. Bu çalışma

sırasında Çallı'nın eşi Çiğdem Hanım babasını güldürm ek için pek çok fıkra anlattığını söylüyor.

MECLİS İN KADROLU RESSAMI

/ TBMM'nin ilk ve tek kadrolu ressamı olan Çallı,

biryan-İ

dan Milli Mücadele yıllarımızı tuvaline yansıtırken bir yan­

dan da yaşayan devlet adamlarımızın portrelerini yapıyor...

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ i "p\ UGÜN birçok büyük

tablonun ya ratıcısı

ğ -J olan ve özellikle port­ re çalışmalarıyla beğeni kazanan Yaşar Çallı, Tür­ kiye Büyük Millet Meclisi’ nin kadro güvencesi altın­ da çalışan bir sanatçı. Ne kendisinden önce, ne de şimdi kendisinden başka ressam kadrolu eleman ola­ mamış. Gerek Milli Müca­ dele günlerini, gerekse önemli devlet adamlarımızı tu vale yansıtan Ç a llı, TBMM’nin çeşitli illerde düzenlediği kültür ve sanat etkinliklerine sanat danış­ manlığı yapıyor.

1979 yılında İstanbul’da Milli Saraylar Müdürlüğü’ ne ressam olarak giren

Çallı, 1981 yılında Cum­

hurbaşkanı Evren’in ve di­ ğer devlet adam larının portrelerini çalışmak için Ankara’ya gelmiş. Kendisi­ ne Meclis’in Halkla İlişki­ ler binasında büyük bir sa­ lon verilmiş. O da birçok politik üniüyü tuvaline yansıtmış. Bu uğraş artan bir hızla sürüyor. Fahri

Korutürk, Kenan Evren

gibi birçok cumhurbaşka­ nının yanı sıra, Turgut

Özal, Mesut Yılmaz, Ha­ lim Araş gibi politikacılar

onun tablolarında yer alı­ yorlar. Ancak, Ç allı’ınn asıl çalışması Meclis’in ta­ rihi ve “Milli Mücadele” yılları üzerine... İrisiyle, küçüğüyle birçok tablo ya­ ratan Çallı, şanlı tarihimi­

zi gözler önüne sererken, bugüne ve yarınki nesillere ışık tutuyor. Ve bu tablolar Meclis binasının değişik duvarlarını süslüyor. Ge­

rek kulislerde, gerekse par­ ti liderlerinin odalarında onun çizdiği tabloları gör­ mek mümkün, ö rn eğin DYP Genel Başkanı Süley­

man D em irel’in Meclis’

teki çalışma odasında Çal- l ı ’nın iki tablosu, gören­ lerin hemen ilgisini çeki­ yor. Bu arada gelmiş geç­

miş tüm cumhurbaşkanlan ile Meclis başkanlarının portreleri ise bitmiş du­ rumda.

Bütün bunların yanı sıra dost canlısı Yaşar Çal­

lı, birçok politikacının iste­

ğini kıramayıp portrelerini yapıyor. Bunlardan biri de Meclis Başkan Yardımcısı

Halim Araş... Ünlü res­

samın şu sıralardaki başka bir uğraşı da Meclis’in de­ netimi altında olan tüm sa­ nat eserlerinin envanterini çıkarıp, katalog haline dö­ nüştürmek, kaybolmalarını önlemek. Böylece tarihi e- serlerin kuşaklar boyu ya­ şamasını sağlamak.

DEDESİNE ÇEKMİŞ

1941 Deniz’li doğumlu olan Yaşar Çallı, ünlü bir ressam dedenin torunu... Ressamlar cemiyetinin ku­ rucusu olan dedesi İbra­

him Çallı bu sanatı kendi­

sine sevdiren kişi... İstan­ bul Güzel Sanatlar Akade- m isi’nde eğitim görmesi için teşvik eden de Turan

Çallı... 10 yillık seramik

veheykel çalışma dönemi de var... Tabii bunu resim­ le birlikte yürütmüş. 1978 yılından itibaren ise Çallı’ nın yurt dışı seferleri başlı­ yor. Irak, Yugoslavya gibi ülkelerde devlet büyükleri­ nin portrelerin i yaptığı

gibi, o ülkelerin ressamla­ rıyla ortak çalışma imkâm buluyor. Sanatçının yurt içinde ve yurt dışında res­ mi ve özel koleksiyonlarda pek çok eseri var.

EKONOMİK YÖNÜNÜ

DÜŞÜNÜYOR

Ç a llı’nın eşi Çiğdem Hanım da kendisi gibi bir

ressam. Zaten Yaşar Çallı’ nın öğrencisiyken flört et­ meye başlayıp, evlenmiş­ ler. İki ressamın berberli­ ğinden doğan evleri ise bu­ ram buram sanat kokuyor. Tablolardan duvarın bada­ nası görünmüyor adeta...

Bugüne kadar sayısını bile hatırlıyamadığı kadar çok sergi açan Yaşar Çallı’ nın en büyük özelliklerin­ den biri de sanatının eko­ nomik yönünü düşünme­ mesi. Birçok ünlü işada­ mının portresini yapan

Çallı’ya, bir bardak çay ik­

ram etmek yetiyor... Ona hediye edilen bir kitaba re­ simle karşılık veriyor...

Bu da Ç allı’nın insan sevgisinden kaynaklanıyor. Onun portre çalışmalarına ağırlık vermesi de bu yüz­ den olmalı... Noktayı Ya­

şar Ç allı’nın eşi Çiğden

Hanım’a olan aşkıyla ko­ yalım... Bu öyle bir aşk ki birçok tabloda izlerine rast­ lamak mümkün...

Ressam Yaşar Çallı'nın çalışmaları M eclis'in Halkla İlişkile r binasındaki atölyeye dö­ nüştürülm üş geniş b ir salonda sürüyor. Çallı burada b ir yandan "M illi Mücadele" y ıl­ larım ızı tarihe yazdı rıyor, b ir yandan da devlet büyüklerinin p o rtre le rin i yapıyor.

Taha Toros Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

Dimağın tazedir; Hatıran, hafızan Adananın istasyonun­ dan şehrine kadar yeşil bir tünel olmadığını bilecek kadar cömert ve sağlamdır?. Yalnız ey

1912 yılında Afyonkarahisar milletvekili seçilerek, İttihat ve Terakki Fırkası umumi merkez üyesi oldu.. 1918 yılında ise, bu fır­ kanın ileri gelenleri

Seninle yanan İnan ağabeyim inan Bu çağıl çağıl heyecan Bu gözleri dumanlı Bu kendi gök kubbesince hür İmanlı Ateş kanlı Gençlik. Bıraktığın yolda

firiz le r gibî tefe rru a tın başarılm ası için İkinci safhada bey­ nelm ilel bir m üsabaka açılması lüzum u bildirilm iştir.. kolum uz şark ve garp

The local trains that depart from Sirkeci Station, serve for the beaches on the European side of the Sea o f Marmara and those that depart from Haydarpaşa

Les lauréats et leurs oeuvres sont: Dans la catégorie de Karagöz, le pre­ mier prix a été remporté par Turan Tekdoğan pour “ Yeşil Yandı Geç” (le feu est

Bugün çoğu kansere yönelik çok sayıda bağışıklık kontrol noktası tedavisi denemesi yapılıyor ve yeni kontrol noktası proteinleri hedef olarak sınanıyor. Yüz yıldan

Sanki bu 4 olay unuttuğumuz büyük Türk doktoru Besim Ömer Paşa’yı ( anmak vazifesini hatırlatmak için geçen ay yar yana gelmişti.. Nefes kesici hayat romanına bir