• Sonuç bulunamadı

Park otel

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Park otel"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

PARK OTEL

IK Otel inşaatının bir bölümünün yıkılması, i- Fsabetli bir uygulamadır. Buna “Canım artık o- lan olmuş. O kadar da masraf edilmiş.”gibi gerekçelerle karşı çıkmak, yanlıştır. İstanbul’daki ve daha birçok yerdeki “imar” rezaletleri, hep o “müsa­ maha” anlayışından doğan “Nasıl olsa yapanın ya­ nma kar kalıyor. Ben de yapayım.” hesabının so­ nucu olmuştur.

Şimdi, Park Otel’e uygulanan yıkım kararıyla, u- zun zamandan beri ilk defa olarak, bir “Yapanın ya­ nına kar kalmaz” örneği verilmektedir.

Gerçi bu örneğin şimdiye kadarki - küçüklü bü­ yüklü - yüzlerce benzerine bir etkisi olmayacak. Onla­ rı yapanlar, çoktan “atı alıp Üsküdar’ı geçmiş”tir. Ama bu, hiç olmazsa bundan sonrasında o işlere kal­ kışacak olanları, bir yerine birkaç defa düşündürecek­ tir.

Park Otel’in şimdiye kadar uygulanan projesinin İstanbul’a verdiği zarar meydandadır. Şehrin tarihi görüntüsünün üzerine bir ucube gibi çöküşü bir yana, bulunduğu semtin dengelerini de altüst etmiştir. Tak- sim’le Dolmabahçe arasını, gerek estetik, gerek trafik, gerek çevre sağlığı açısından berbat edecek bir yoğun­ luk ve yükseklikle doldurmuştur.

Tabii bunun böyle olacağı, o projenin yapıldığı ve üç defa değiştirilerek onaylandığı, 1983 - 1988 yıllan arasında da belliydi. En azından o projeyi yapanlar ve onaylayanlar için.. Fakat bu işin durdurulması, ancak bir çevre demeğinin hukuk yollanna başvurup 4.5 yıl süreyle izlediği bir dava sonucunda ve bugünkü bele­ diye yönetiminin de işi ciddiye almasıyla mümkün ol­ muştur.

★★★

Oysa, eski Park Otel’i bilir misiniz?. Mimarlık a- çısından şahane bir bina değildi. Eski bir köşke, son­ radan yapılan ilavelerle oluşturulmuştu. Fakat bulun­ duğu yerin özellikleriyle tamamen uyumlu bir yapıda ve yükseklikteydi. Iç dekorasyonu, yüzyılın ilk yarısı­ nın özelliklerini taşırdı. Müşterileri açısından da, Ata­ türk’ten Menderes’e kadar, Cumhuriyet ve demokrasi tarihimizin pek çok şahsiyetine evsahipliği yapmanın hatıralarıyla doluydu. O hatıraları canlandıran eşyalar­ la, fotoğraflarla ve benzeri özellikleriyle, bir “tarihi varlık” sayılırdı.

O binayı, varislerinden satın alan mal sahiplerine de, oraya inşaat izni veren belediye yetkililerine de düşen şey, onun aslına uygun olarak yenilenmesi, mo- demleştirilmesiydi. Pek çok ülkede yapıldığı gibi..

O zaman hatta, büyük ihtimalle, bu “yıkıp - yap­ ma” projesine göre çok daha ilginç ve değerli, dolayı­ sıyla karlı bir otel ortaya çıkmış olurdu. Böyle 10 yıl­ dır süren ve daha ne kadar süreceği de belli olmayan bir tartışma ve itişip - kakışma süreci içinde tıkanıp kalmış bir inşaat değil.. Çoktan işletmeye açılmış ve gelir getirmekte olan bir otel..

Kısacası: Bu iş, sadece İstanbul şehri için değil, bu inşaatın sahibi için de ancak o zaman faydalı olur­ du. Ama ne yazık ki, bu “yıkıp - yapma” ve yapar­ ken “yükseltip - genişletme” hastalığı, mal sahipleri­ ni, kendi menfaatlerini de göremez hale getiriyor.

ALTAN ÖYMEN

l o

'

İbret-i alem’ yıkım... İlk balyoz Başkan'dan

İstanbul’u çirkinleştirdiği gerekçesiyle Bedrettin Dalan’ı, milletvekilliğinden isti- lannda duran tekneden Park Otel’e el sal-

karşı çıkılan Gümüşsuyu’ndaki Park O- faya çağırdı. Caddede toplanan vatandaş- layan Sözen, 'Yıkım devam edecek’ dedi,

tel’in fazla katlarının yıkılmasına dün tö- 1ar da, 'Park Oteı. İstanbul seni bu halin- Yıkım bir yıl sürecek ve 47 milyar liraya

renle başlandı. Sembolik yıkımda, bina- le istemiyor’, 'Başka İstanbul yok’ gibi malolacak.

Otel, A Bloktan 11 kat, B

mn üzerine yerleştirilen dinamiti patla- pankartlar taşıdılar. Törende sonra kala- Bloktan ise 5 kat yıkılarak, Alman kon-

tan Belediye Başkanı Nurettin Sözen, ote- balık bir grupla Dolmabahçe’ye inen Sö- solosluk binasının şpviyesine indirilecek,

lin yapım ına onay veren eski Başkan zen, tekneyle denize açıldı. Kabataş açık- (Fotoğraf: Ali ÖZLUER)

►16’DA

Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği Taha Toros Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

Gerçi onun şiirini, yalnızca şiiri arayan Ahmet Haşim’in şiirine oldukça yakın bulabiliriz; ama Ahmet Muhip Dranas, öte yandan kimi şiirlerinde konuş­

Benden daha boylu, benden daha çaplı, yapısı sağlam bir güzel erkekti.. İçki içmezdi

Madmazel Alfa yirmi beş yaşını geçmiş bir kız olduğu halde gönül işleri üzerinde.. açıkça fikir yürütmez, ancak edebiyat ve felsefeyle

1310 zelzelesinden sonra Ba- kırkoyüne Kapalıçarşıda dük­ kân tezgâh sahibi, Kumkapılı, Yenikapılı, Samatyalı esnaf ta­ şınmış, orta halli aileler

capital and flourishing trade centre. Today gourmets and chefs have become conscious o f their debt to culinary her­ itages, and the need not only to preserve but

During the 1894 epidemic of cholera in Samsun, a city in present day Turkey, the physician Lanaras employed the controversial treatment of hydrotherapy, which con- sists of

Sera koşullarında 61 gün süreyle yetiştirilen 21 farklı yerel mısır genotiplerinin, 4 farklı dozda çinko (0, 0.5, 2.0 ve 8.0 mg Zn kg -1 ) dozu uygulamaları

Doğal kaynaklar (verimli tarım arazileri ve su) bakımından zengin şehir devletleri dağlık bölgelerde ve çöllerde yaşayan göçebelerin sürekli saldırı tehdidi