Bu da benden:Bir hatıra

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

•"bit'd a b e n d e n i

BİR HATIRA

vvelisi sa b ah ölüm ünü h a b e r aldığım danberi, zihnim , b ü ­ yük ü s ta t H alit Ziya ile m ü tem adiyen meşgul.. K afam ın için ­ de h ep birden c a n la n a n yığınla h â ­ tıra la rın a ra sın d a n h an g i birini se­ çip te üzerinde durayım ? M ütehay- yiı-im.. Bilmiyorum..

H alit Ziya yalnız babam ın «Serve- tifü m ın » d a ülküdaşı ve m eslektaşı değil, sade benim üstadım , m ü rşi­ dim , velinim eti irfan ım değil, a ile ­ m izin büyük ve sam im î dostu idi. H er birim ize taallû k eden işlerden birçoğu ile y akından ilgilenirdi. H astalan sak onu m u tlak a b aşucu­ m uzda göriir, sevinçlerim iz onun h u zu ru ile a rta r, elem lerim iz onun iştirak ile teselli bulurdu.

B abam (Nijad) m ı kaybettiği gün şu u ru n u d a birlik te kaybetm ekten, a n c a k H alit Ziya ile Tevfik F ikre- tin m ü şterek gayretlerile m asun kaldı. Ve onu ta k ip eden y ıllard a H alit Z iyanın dostluğu, ra h m e tli­ n in en zengin ve en tesirli teselli k ay n ağ ı idi. Babasız kaldığım ızda, yine H alit Z iyanın m ânevi him aye­ si bize yetim liğim izi hem en hem en duyurm adı.

329 yılında Recal zadenin ölüm ü­

nü, usulüne uygun olarak saraya, P ad işah Beşinci M ehm ede b ildir­ m iştik. Birkaç s a a t sonra, m abeyin den gelen b ir m üsahiple bir yaver. P ad işah ın tâziyetleri ile beraber, ra h m e tlin in S u ltan M ahm ut tü rb e ­ sine gömülmesi h ak k ın d a iradesini getirdiler. B ü tü n aile efrad ı d ona kaldık. B abam ın K andillide K üçük- su m ezarlığına, sevgili oğlunun ya­ n ın a gömülmeyi istiyen vasiyeti vardı. P ad işah ın iradesi bizi güç d u ru m a düşürm üştü. Ne yapacağı­ mızı bilememezlik yüzünden büyük b ir şaşkınlık içindeydik.

T am o sırada, ikinci bir irad e ye­ tişti... Ö lünün vasiyeti ne ise onun icrasın ı em rediyordu. H alit Ziya Bey h u zu ra çıkmış, Ekrem Beyin K üçüksudan gayri yere defni, onun aziz ru h u n u m iiebbeden n âşad ed e­ ceğini H ü n k âra arzederek bu yeni İradeyi koparm ıştı.

Seneler so n ra ayni evlât acı ve h a sre tin i çeke çeke h a y a tın ın son ve biricik em eline n ih ay et k avuşan büyük ve m u h terem dost! Sevgili V edadınla bugünden itib aren y a ta ­ cağın y u rt toprağında, h e r ikinize, T a n rıd an vani erani ra h m e t dilerim .

Ercüment Ekrem T A LO

Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği Taha Toros Arşivi

Figure

Updating...

References

Related subjects :