Baki çeşnisi:Neler, neler oldu?

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

B A K İ ÇEŞNİSİ

T T . Ç,

- D t

z:

Neler, Neler O ldu?

— Rüya mesirelerinde —

^ Üstat jFazil A hmg^.tt, evvelce İntişar eden bu güzel manzumesinde mânayı bozabilecek bazl tertip yanTîşîîRîafî- kaldığından itizar ederek tekrar neşrediyo­ ruz!.

Şarabın şulesinden ruyu yarın lem’adar dolu Serapa pembe goncayken serapa lftlezar

: oldu

Kalıp ıbinutku - mesti sustular dallarda bülbüller Fakat güller coşup aşkiyle âteşten

r hezar oldu

Riyazi _ vasfü tekriminde dildarııı bugün artık Gazeller yazdı sünbüller sabâlar

bestekâr oldu Anın çeşmi _ gazalinden şu an ilham

alan kalbe Sabâdan geldi büthütler ve âhûlar

1 1 şikâr oldu

Yegâhından: dügâhındatı; segâhından şu tanburun Birer fevvarei - elhan -taşıp her telde zar oldu Kemanın Halesinden; neylerin sûzü

enîninden: Onun hakkında bin feryadı _ hasret

nevhabar oldu Fakat Raibbim ne nimettir; nasıl ihsanı tali'dir K i hep derdiyle yandım ben; hayatım

târımar oldu Evet derdiyle yandım ben fakat bir gün ıemadlmdan Güneşler doğdu; yazlar coştu; rahmetler

nisar oldu Onun namile hcı- nazmım varıp tâ

gûşu _ âsâra Zekâdan bir mücevher; duygudan bir

bergtizar oldu Görüp teşrifini ğiilzara hayran oldu

zambaklar Durup yollarda nergisler rehini _ intizar oldu Delirmiş dalgalar uslandı; sahillerde;

tayfunlar

Nesim âmizi - hülya bir muattar rüzgâr oldu Sesinden meşk alan bir çok güvercin;

kumru dem çekti Bütün şebnemli yapraklarda kuşlar

bikarar oldu Zemin zümrütleşip bir çok yeşil

seccadeler yaydı Sema yaluıtlaşıp yer yer bulutlar gül.izar

oldu Cihanın her yanından sevgiler nakletti

ırmaklar Sular aksi hayalde çiçekten pürnigâr oldu Anın vadii _ vasfından akan enharı —

eş’ârım Uyup âheıvgi kalbe nağmeden bir cûybaı-oldu Rivayetler; hikâyetler; siayetler, şikâ­ yetler Geçer geçmez huzurundan tamamen

şermsar oldu Deıağûş eyleyirvce serteser endamını

derya Bütün âyineler kıskandı pürjengii gubar

oldu Teni _ üryanı yarın yasemeıı saçtıkça

kumsalda Denizden servi _ simin tuttu mecburu — firar oldu Semadan musikîler yağdı; yerden neş’e

' fışkırdı

Bütün fıskiyeler raksetti; kânunlar bahar oldu Köpürmüş çağlayanlar koştu İstikbali

cananı Akan yaşlar birer şellâlei _ şevkii mesar oldu Nasıl saklar senin esrarını Fazıl şu

I destanlar

Sükûtundan dahi bin ahi _ hicran aşikâr oldu. Fa»ıl A h m e t A Y K A Ç

______________ ___________________

J

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :