• Sonuç bulunamadı

Dumas (Alexandre Dumas Pere)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Dumas (Alexandre Dumas Pere)"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Dukakîn oğlu Ösman bey Kieşk ur Àààmiàï feDufnâs Lâtifi Tezkiresi Ahmet Bey suretinde ya-

Zıy°r. Ş. Sami bey de oradan aimış olacak ki aynen ‘ öyle kaydediyor. Bursalı Tahir Merhum bir haşiyesinde bu zatın Dukakin oğlu Osman beyin kardeşi olduğunu ve A- masyada gömülü Ahmet paşa bulunduğunu izah etmektedir. Şu halde Ahmet paşa ile Ahmet bey ayrı adamlar değildirler. Fakat Osman bey Ahmet paşanın kardeşi değil, ancak torunu olabilir.

Ahmet Paşanın Mehmet paşa isimli bir oğlu vardır ki Yavuz Selimin damadı olup, gerek onun gerek Kanunî Süleymanın hiz­ metlerinde bulunmuştur. Halep ve Mısır va­ liliklerinde bulunan Dukakinoğlu Mehmet pa­ şa azlolunarak Istanbula döndüğü zaman 1554 tarihlerinde ölmüştür.

DUKAKİN OĞLU OSMAN BEY -[Ölümü- 1603] On altıncı asır sonlarında ve Üçüncü Murat devrinde yaşamış âlimlerimiz- dendir. Dukakin zade Mehmet paşanın oğlu­ dur. İstanbul kadılığında bulunmuştur.

İmam Siyotî’nin Evveliyat ismindeki ese­ rini tercüme etmiş ve İstanbul kadılarının tere emi hallerini yazarak «Ezhariil’cemail fi vasıül evail» adını vermiş ve bunu üçüncü Murada takdim etmiştir. İbni Arapşah’ın Fa- kıhetül hulefa isimli eserim de Turkçeye çe­ virmiş ve Yazıcızade Mehmet efendinin M a- garibüzzeman isimli kitabını ihtisar etmiştir.

DUMAS — (Düma okunur) (Alexandre Dumas père) [1803 - 1870] Meşhur Fransız edibi ve romancısı. Oğlu ile birlikte On do­ kuzuncu asır Fransız edebiyatının en müm­ taz simalarındandır. Fran* sız müstemlekelerinde bir çok kahramanlığı götüimüş olan ceneral Davy Duma nın oğludur. Babasının an­ nesi zenciye olduğu gibi kendi annesi de zenciye idi ve Dumas père renk ve simaca zencilere hayli ben­ zerdi. (Villers - Cotterets) de doğmuş, Dieppe civarın­ da Puys de ölmüştür. Gençliğinde Parise git­ miş ve Orléans Dükasının hususî kâtipliğine girmişti. Dumas père zamanının halk

arasın-U - L

da en fazla şöhret ve rağbet kazanmış bir Hiüharrir idi. Bazı romanlarını bâşkalarına yazdırdığı ve bir kısmını da kalem îştirakile meydana getirdiği söylenmekle beraber, kendi adını taşıyan üç yüz kadar eser bırakmıştır. Dramiarınının ve romanlarının mevzularını çok defa tarihten almakla beraber bunların tarihî hakikatlere uygun olup olmamasına ehemmi­ yet vermez, ancak yazısında cazibe ee rağbeti düşünür ve buna da muvaffak olurdu. İlk dra­ mı Üçüncü Henri adını taşır ki bu eserinden doüyı duc d’Orléans tarafından Hafızıkütüp tayin edilmişti. Engin bir muhayyile ve eşsiz denecek bir şekilde yazmak kolaylığına sahip olan bu zatın bugün bile hemen hemen her dilde milyonlarca okuyucusu vardır. Birçok eserleri Türkçeye de muhtelif zamanlarda çevrilmişti. En meşhur ererlerinden bazısının isimlerini yazalım: Üç silâhşor, Yirmi yıl sonra, (le Vicomte de Bragelonne), Monte - Kristo, Kraliçe Margot, (la Dame de Mon- tsoreau), Kıraliçenin gerdanlığı, (le Chevalier d’Harmental), (les Quarante - cinq) vesaire.. Bütün o tükenmez romanlarından ve piyesle­ rinden başka gayet cazip yazılmış seyahat hatıraları ve birçok makaleleri vardır.

Pek çok çalışan, pek çok kazanan bir adam olmakla beraber yaşayışı intizamsız ve eli pek açık olduğundan hayatının son­ larına doğru parasızdı.

Dumas père’in Gustave Doré tarafından yapılmış Pariste Malesherbes meydanda bü­ yük bir âbidesi vardır.

DUMAS — (Düma okunur) (Alexandre Dumas fils [1824 - 1895] On dokuzuncu asır Fransız edebiyatının en meşhur simalarından biri ve bundan evel yazılan zatın nikâhsız

bir kadından doğma oğludur. Pariste doğ­ muş Marly - le - Roy de ölmüştür. (Péchés de jeunesse) isimli ilk şiir mecmuasından sonra (la Dame aux camélias) isimli roma­ nde büyük bir muvaf­ fakiyet kazandı. Sonra piyese de tahvil edi­ len bu eser hâlâ en fazla tekrar edilen ve değerini

kaybetmi-354

Referanslar

Benzer Belgeler

• 1839 senesinde kurulan Mekteb-i Tıbbiye ‘de eczacılık bölümü kurulur ve ileri senelerde Marko Paşa bu bölümde de ders verir.. • Zamanına göre çok yetenekli bir cerrah

Romanda Marguerite Guatier'in, Baba DuvaVin, Prudence diye anılan aracı kadının öyle uzun nutukları vardır ki insana «Ah bitmese, daha sürse!» dedirtir.. Çünkü, konu

Examining the short-term coefficients obtained from the error correction model, it is determined that the fiscal policy is statistically significant at the 5%

The patellofemoral pain severity scale score was significantly higher in patients with advanced stage CMP (p = 0.008), whereas the Kujala patellofemoral scores (p=0.012)

MARKOV, Vladimir İvanoviç; Turkish Traces in Ukraine History Throgout X-XVIIth Century , Evrasiya Press, St. Türklerin Karadeniz’in Kuzeyine, oradan da Avrupa’ya

After the determination 3/1of water/cement rate and effective amount of fly ash addition the foam concrete blocks, fine clay stone aggregate mixtures were prepared with the mixture

Kumkapı her şeyden önce kentin ilginç küçük mescitlerinin, sefale­ te rağmen sevimliliği kaybolmayan sokakların, en güzel kiliselerin ve Ermeni Patrikhanesi’nin

Horner sendromuna yol açan çeşitli sinir paralizileri vagal schwannomlar ile servikal sempatiklerden köken alan schwannomların ayırıcı tanısında yardımcı olabilir, ancak

Okun­ duktan sonra yakılacak.” kay- dıyla bir şifre geliyor: “ Manevra­ ya katılan askerlerimiz geri çe­ kilmeye başladı.” “ Okunduktan sonra yakılacak"

Edebiyat talihimize te) başına de§il( şiir ve sanatta nıünıtn simalar yetiştiren bir aile olarak g* riyorlar. Dîvan sahibi Süleyman Na safin oğlu

Bu sütunlardan ta- j şmmama delâlet buyurulmasını jii | ilgililerden rica eder, derin say- f;.. gitarımı

Bu çalışma 1935 yılına kadar olan gelişmelerle sınırlı olduğu için bu dönemde var olan tek dernek Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası Derneği’dir..

Looking at individual geothermal heating systems, the shallow geothermal market remains the largest segment of the sector in terms of number of installations, installed capacity

To accompany the market development, the GEOENVI project aims to answer environmental concerns in terms of both impacts and risks, by first setting an adapted methodology for

Identifying health literacy and health system navigation needs among rural cancer patients: Findings from the Rural Oncology Literacy Enhancement Study

Plain radiography has low sensitivity, but high specificity for the diagnosis of knee joint ON in patients suffering from arthralgia and receiving CS

摘要:FES (fat embolism syndrome) is a clinical problem, and, although ARDS (acute respiratory distress syndrome) has been considered as a serious complication of FES, the pathogenesis

醫療衛教 老人用藥新觀念 返回醫療衛教 發表醫師 藥劑部藥師 發佈日期

Aradan yıllar geçti, Nadir Nadi’yi milletvekili, gazeteci, bir kültür adamı olarak Ankara'ya gelişlerinde, İstanbul'da çok gördüm, konuştum.. Bundan on üç yıl

In this light microscopic study, morphometric parameters of the circumvallate papillae and the number of their taste buds in tongues of young (6-9 month-old) and aged (7

Faili meçhul bir cinayet için, vehmedilen fa­ illere karşı bir protesto söz konusu ise, onun da yeri, herhalde bir cenaze töreni değil, başka yer­ lerdir.. Gidenin kişiliğine

However, signal processing can help substantially to reduce the wireless communication power either by reducing the amount of data to be transmitted, or by making the RX/TX