[Taha Toros tarafından Ahmet Maruf Buzcugil'e gönderilen mektup]

Tam metin

(1)

r*^&71 \cn

14.2.1980

A s iz kardeşin,

ehya Kemal B e y a tlı » y i , y ı l l a r c a oturduğu. ünlü b ir kahvenin masası* ı.a p la k et yapıştırm ak ve bununla i l i ş k i l i tertem is b ir broşür y a y ın la ­ m ış, çok anlam lı b ir k ü ltü r h iz m e tid ir . V * * *

Şaii’ imis sa& olup da bu broşürü görseyd i »kapağındaki enfes desenle iç e r is in d e k i y ağı l a r ve büyük b ir vukufla fra n sısca ya ç e v r ile n ş i i r l e r n.arşiHmdr.,bir b iy e l Alenine d a la r ve esk i karin t o gecen g e n e li in in y e n i l a r i s *to ,b iy le s iı;c yşlttılnasından öğüne duyardı.

S e v g ili A bidin , VW

. h a z ı r l ı ğ ı sıra cın d a sizde® gelenime m ektuplarla,bu k erre ş v lt ü r i u ş a v irliy in d e n ald ığım resmî y a s ı,b e n i son derece duyı-ulcndır- d ı.jn ^ ü n »M ltü r A lış a v ir liğ in in j asısına,hem de kendioino-bront'rden b ir r ıîcta r daha gönderilm esi iç in -ceva b ım ı ve d ile ğ im i b ild ir d im .} i r e r k o p y e s in i,b il/ ;i i ç i n , s i z e sunuyorum, h is le r e daha f a z l a to s ta m rsra fı ve zahm etler yükletmemek için ,/ önderdi, i n k ita p la fo t o ğ r a fla r ın ia d e s i k ü lfe tin i,o n la rd a n r ic a ettim .

- ^ • v e s ile y le d a ir k e l İh. Cevdet .Anday *ın bu konudaki ç a b a la rın ı ta k d ir le anıyorum .ayrıca hanımefendinin tercüme e t t i ğ i ş i i r l e r , ayha nemtil*in r.?ürk ş iir in d e k i k u d re tin i,e n gü zel ö rn e k le rle i ’r a ııs ız la r a

ta n ı fcnır olu yor• L u ,b a ş lıb a ş ın a ,k iş ili ,inc uygun b ir b a ş a r ıd ır . a y gı ve S e v g ile r iy le .

Ilot s b a n ırın ,^ ay s o n ra ,re n k li İ n g iliz c e b i r magasinde "FHOiEÎJ? mUALLA" ü zerine r e s im li b ir yasım yayınlanacak. iz e takdim ed erin .

(2)

Vaha '.C'OEOS çaralilc.lnci Âpt.J)/l3 t i l e r - İSTANBUL I4-.2.I9G0

rSS.ffSoîüS â m

a r is 1; t i ş i vc Kili tü r ...üşaviri

- î^umıniKa *y«ediğim ,i l i ş i k mektupta,sonsuz te ş e k k ü rle rin i b e lik tim ^i!.oaic,bizin kusurunuz yüzünden,bu b ro ş ü rle rin go, u,IaJlanılcxmvaop.k* ■eKılde e l i n i z e geç t i •.Doğrusu s iz e yazarken ne kadar mahcur dvcrtmâL o l - ougumu tcümia ed en ezeiniz..LV dc bulİmaadagrmız t o l a S t t ^ o s S r a k e t i «.¿.«u tımarı kup su önüne b ır a m ış .iu im takiben ş id d e t li yat'on a »u r^ o u la - ıinan,bu raya yayılm a©iyi© yarışandan f a z l a s ı okunrar uyacak ! *

1

g' clı-i«;

o la n llf w - « * a » t a .s c O n a t a S K 1 İ « d S İ i ? • rahya nenal dostlarına haz verdi, y İ e ki,-Yahya Kemal * ın .b e b e k lS lo r i r, i

« oolJcİCTlna * * * »>ircr m wb*

etfcdere-lu t fe d r t u iÎ8S L t e î? :va tslm s f “ 18 nu°balar top a î l m a 10 tene daha

¿u v e s i l e y l e ricama ekleyeceğim d iğ e r husus, broşürün h a z ır lı m 0 t t l£ t o U t e i 'İ a

ra h m etlerin ize teşek k ü rler e d e r ,b a ş a r ıla r ve e s e n lik le r d ile r in . A ğ ı l a r l a .

(3)

Taha TOEOS

am ili , İ n c i A p t. / I5

- t i l e r - ISTANBUL 14.2.1980

Branşa B ölgesi

gren ci M ü fe ttiş iiğ i ve k ü ltü r 1 ü ş a v ir liğ ln e P a r is

İ l g i : 31,1.1980 t a r i h l i 22.3/597 s a y ı l ı y a z ı l a r ı .

Dünyaca tanınmış P i ş i l e r i n otu rdu kları kahvedeki b i r masaya - h a ris te uzun süren ö ğ r e n i ç i l i ğ i sıra sın d a devam eden - ünlü. Ş a irim iz YAHYA .vELiEL BEYETLI *nın p la k e tin in konulması ve an ısın a p ı r ı l p ı r ı l t i r broçiir yayınlanması »kanınca,her tü rlü ta k d irin üstünde t i r k ü ltü r o la y ıd ır .

Broşürde k u lla n ıla n dokümanların tarafımdan büyük h a zla takdimi konusunda.son yaprağında y e r a l an teşekküre k a r ş ı, sonsuz şükranlarım ı sunarken,böylesine gü zel t i r e s erin hazırlanmasında ve yayımında,tüm h iz m e tle r i g e ç e n le r i k ıva n çla Icu tlarık .

Tarafılna gönderilen b ro ş ü rle rin t i r kısm ının arızalan m ası, d iğ e r le r in in de y ü reğ i Yalıya kemal s e v g is iy le dopdolu olan d o s t la r ı­ mıza k ifa y e t etmemesi n e d e n iy le ,b ir m iktar daha gönderilm esine emir ve m üsaadelerini d ile rim .

k a y g ıla rım la .

(4)

ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA

M eşrutiyet Caddesi, 161 - 80050 Beyoğlu İs t a n b u l TÜRK İV 'M fflt ¿ : = = il 1 0 o URA T A or~*J *' / /»V X ( " Û u i a | , -tA «. / u * .

T P T -2 4

M

*L®\J

» f ^ Y l M ^ t U b K S a y ı r t Ta h a T O R D S Çam 1 ı k , I n c:i A p t . D . 1T 8 0 6 0 0 E T İ L E R * t *ı

Taha Toros Arşivi

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :