• Sonuç bulunamadı

Çanakkale-Altınoluk Kurşun-Çinko Cevher Oluşumlarının Maden Jeolojisi

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Çanakkale-Altınoluk Kurşun-Çinko Cevher Oluşumlarının Maden Jeolojisi"

Copied!
4
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Jeoloji Mühendisliği Dergisi 34 (2) 2010 155

Journal of Geological Engineering 34 (2) 2010

BASKI HATASI

ERRATUM

Baskı Hatası: “Çanakkale-Altınoluk Kurşun-Çinko Cevher Oluşumlarının Maden Jeolojisi”

Jeoloji Mühendisliği Dergisi, 2010, Cilt 34, Sayı 1, sayfa 1-40

Yıldız İLBARS, Taner ÜNLÜ, İ. Sönmez SAYILI

Yukarıdaki makalenin 28. ve 29. sayfalarında basılan Çizelge 4 ve 5 aşağıdaki gibidir.

Erratum to: “Mining Geology of the Lead-Zinc Ore Mineralizations of Altınoluk, Çanakkale”

Journal of Geological Engineering, 2010, Vol. 34, No. 1, page 1-40 Yıldız İLBARS, Taner ÜNLÜ, İ. Sönmez SAYILI

(2)

156

Çizelge 4. Tüm örneklerin (cevher, mermer ve amfibol gnays) analizlerine özgü element çiftlerinin birbiriyle olan ilişkileri ve olası anlamları.

Table 4. Relationships of element pairs and their probable meanings due to the whole (ore, marble and amphibole gneiss) sample analyses.

CEVHER

Pb, Zn, Cu, Fe, Mn, Ni, Co, Ag, Au

*

Ca, Sr, (Mg, Ti, Al) Ba, Nb Bi, Cd, Sb, Hg, As, P, Ba, S

Ge, Ga, Sc, Ce, Te, Tl, In, W, U, Nb, Y, Zr, Hf BAZİK BİLEŞİM + KARBONAT HİDROTERMAL ETKİ(?) BAZİK BİLEŞİM + MUHTEMEL HİDROTERMAL ETKİ

(Mg, Ti, Cr, Al, Na, K, Rb)

( ) içindeki elementler her iki grupta da yer alabilirler.

*Çift çizginin sağ ve solundaki elementler kendi grupları içinde pozitif korelasyon (artan ilişkili dağılım), karşı gruplar arasında ise negatif korelasyon (eksilen ilişkili dağılım) sergilerler.

(3)

Jeoloji Mühendisliği Dergisi 34 (2) 2010 157

Journal of Geological Engineering 34 (2) 2010 Çizelge 5. Cevher, cevher+mermer, cevher+amfibolit, cevher+mermer+amfibol gnays örneklerine özgü belli başlı elementlere ait jeoistatistik birliktelikler.

Table 5. Geostatistical assemblages of some given elements at ore, ore+marble, ore+amphibole gneiss and ore+marble+amphibole gneiss associations.

CEVHER

Na

K Muhtemel hidrotermal etki

* Pb Cu Ag Cevher Ti Cr Mg Bazik Bileşim CEVHER + MERMER Ca Mg Sr Karbonat * Pb Cu Ag Fe Co Cevher

CEVHER + AMFİBOL GNAYS

Mg Ti Al Bazik bileşim * Pb Cu Ag Cevher Na

Ba Muhtemel hidrotermal etki

CEVHER + MERMER + AMFİBOL GNAYS

Mg Ca Sr Ti

Bazik bileşim + karbonat

* Pb Cu Fe Co Cevher Ba Muhtemel hidrotermal etki

*Çift çizginin sağ ve solundaki elementler kendi grupları içinde pozitif korelasyon (artan ilişkili dağılım), karşı gruplar arasında ise negatif korelasyon (eksilen ilişkili dağılım) sergilerler.

(4)

Referanslar

Benzer Belgeler

Ekip, deney- lerini, özel virüsün felcin hasara uğrattı- ğı beyin bölgesine girip NMDA almaç- larını bulacak ve bunların öldürücü bir biçimde uyarılmalarını

Çalışmamızda aerobik kapasitenin bir göstergesi olan Cooper testi sonuçları, anaerobik kapasitenin göstergeleri arasında yer alan kısa mesafeli sürat koşuları, dikey

Literatürde çeşitli tümörlerde tanı ve ayırıcı tanıda D2-40 immünreaktivitesini araştıran yukarıda bir kısmı bahsedilen çok sayıda yayın olmasına karşın,

Ancak günübirlik de olsa ameliyathane, doğumhane veya servislerdeki özel müdahale odalarında özellikle anestezi ile yapılan işlemler (Endoskopiler vb.) için hasta

Değişkenler arasındaki ilişkinin gücünü ölçmek için kullanılan bu ilişki katsayıları, analizin amacına, değerlendirilen değişkenlerin türüne ve sayısına

• Saçılma diyagramı, iki değişken arasındaki ilişkiyi görsel olarak betimlemede kullanılan bir grafik türüdür.. • Saçılma diyagramı, X-Y puanlarının her bir çiftinin

• En az eşit aralık düzeyinde olan ancak normallik varsayımının karşılanmadığı değişkenler var ise Spearman Brown Sıra. Farkları Korelasyon

• Çoklu korelasyon k tane bağımsız değişkenin doğrusal bir kombinasyonu ile bir bağımlı değişken arasındaki ilişkinin. incelenmesinde kullanılan