• Sonuç bulunamadı

mevsimlerin oluşumu | 8.SINIF

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "mevsimlerin oluşumu | 8.SINIF"

Copied!
5
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Mevsimlerin Oluşumu

Dünya’nın yıllık hareketi sırasında Güneş ışınları-nın yeryüzüne düşme açısı değişir. Bunun nedeni Dünya’nın dönme ekseninin eğik olmasıdır. Dünya dönme ekseni 23˚27’ bir açı yapacak şe-kilde eğiktir. Bunun sonucunda Dünya üzerin-deki farklı noktalarda sıcaklık değişimleri ger-çekleşir ve mevsimler oluşur.

Güneş ışınları bazı bölgelere dik bazı bölgelere eğik açıyla düşer. Güneş ışınlarının dik olarak geldiği bölgelerde sıcaklık fazla, eğik olarak gel-diği bölgelerde sıcaklık düşük olur. Bunun ne-deni; eğik açı ile gelen ışınların daha geniş bir alana, dik açı ile gelen ışınların daha dar bir alana yayılmasıdır. Birim yüzeye düşen ısı miktarı art-tıkça sıcaklık da artar. Dar olan bölgede birim yü-zeye düşen ısı miktarı daha fazla olacağı için sı-caklık artışı da daha fazla olur.

21 Haziran

 Güneş ışınları öğle vakti Yengeç

dönence- Bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Küre’de gündüzler kısalmaya, geceler uzamaya; Gü-ney Yarım Küre’de gündüzler uzamaya, ge-celer kısalmaya başlar.

21 Aralık

 Güneş ışınları öğle vakti Oğlak dönencesine dik olarak gelir.

 Bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Küre’de gündüzler uzamaya, geceler kısalmaya; Gü-ney Yarım Küre’de gündüzler kısalmaya, geceler uzamaya başlar.

Mevsimlerin oluşumunda Dünya’nın Güneş’e olan u-zaklığı etkili değildir. Dünya’nın Güneş’e en yakın olduğu tarih 3 Ocak’tır. Fakat bu tarihte Güneş ışınları eğik geldiği için kış mevsimi yaşarız. En uzak olduğu tarih 4 Temmuz’dur. Bu tarihte de Güneş ışınları dik geleceği için yaz mevsimi yaşarız.

(2)

EKİNOKS TARİHLERİ

Bu tarihlerde şekildeki gibi Dünya’nın eksen eğikliği ortadan kalkar ve Güneş ışınları öğle vakti Ekvatora dik açı ile düşer. Dünyanın her ye-rinde gece ve gündüz süreleri eşit olur. Bu olaya

ekinoks denir.

21 Mart tarihinden sonra Kuzey Yarım Küre’de ilkbahar, Güney Yarım Küre’de sonbahar başlar. 23 Eylül tarihinden sonra Kuzey Yarım Küre’de sonbahar, Güney Yarım Küre’de ilkbahar başlar.

Mevsimlerin Oluşumu;

 Dünya’nın dönme ekseninin eğik olmasına  Dünya’nın Güneş etrafında dolanım

hare-keti yapıyor olmasına bağlıdır.

—ETKİNLİK—

1-Dünya’nın Güneş etrafında dolanımı sırasındaki farklı konumları şekilde harflendirilerek verilmiştir.

Buna göre aşağıdaki tabloda, Kuzey ve Güney Yarım Küreler ’de görülen mevsimleri bu şekle göre doldu-runuz. K L M N KUZEY YA-RIM KÜRE GÜNEY YA-RIM KÜRE

2- Aşağıda verilen bilgilerin karşılarına doğru ise “D”, yanlış ise “Y” harfi yazınız.

Dünya’nın, Güneş etrafında dolanımı mevsim-lerin oluşumunda etkilidir.

Kuzey Yarım Küre’de yaz mevsimi yaşanırken, Güney Yarım Küre’de kış mevsimi yaşanır. Güneş ışınlarının Dünya üzerinde dik açıyla düştüğü bölgenin sıcaklığı diğer bölgelere göre daha azdır.

Eğer Dünya’nın dönme ekseni eğik olmasaydı, Dünyanın aynı bölgelerinde her zaman aynı mevsim yaşanırdı.

21 Haziran’da Güney Yarım Küre’de yaz mev-simi yaşanır.

(3)

1-

2-

MEB ÖRNEK VE ÇIKMIŞ SORULAR

(4)

3-

4-

5-

MEB ÖRNEK VE ÇIKMIŞ SORULAR

---mehmethocaniz.com---

(5)

Referanslar

Benzer Belgeler

D) Dünya 3 numaralı konumda iken Kuzey Yarım Küre’de en uzun gündüz yaşanır. Bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Küre’de yaz başlar.. Verilen bu konumlar ve mevsimlerin

2-Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın şeklinin, günlük hareketinin ortak olarak etkilediği bir faktör değildir??. A)Sıcaklık değişimi B)Mevsimlerin oluşumu

Cassâs gibi eserinde kendi zamanına kadar gelmiş olan bütün görüşlere yer vermiş, bu görüşleri kendi mezhebi olan Hanefî Mezhebinin görüşleriyle kıyaslıyarak onları

Güneş ışınları, Güney yarım küre yüzeyinde giderek daha az, Kuzey yarım küre yüzeyinde ise giderek daha fazla ısı enerjisi oluşturur... 21 HAZİRAN

Ve Rab Allah her kır hayvanını, ve göklerin her kuşunu topraktan yaptı; ve onlara ne ad koyacağını görmek için Âdem’e getirdi; ve Âdem her birinin adını ne

A) Mevsimlerin oluşması. B) Gece ve gündüzün birbiri ardına gelmesi. D) Gece ve gündüz sürelerinin düzenli olarak uzayıp kısalması. “Dünya’nın Güneş etrafında

A) Denizlerde git gel dönemi başlar. B) Geceler uzamaya başlayıp gündüzler kısalır. C) Güneş ışınları iki yarım küreye de aynı açılarda gelir. D) Dünya üzerinde

Bu entegre, C0=0 olduğu zaman toplama, C0=1 durumunda ise çıkarma işlemi yapar. Çıkarma işlemi yapılırken, çıkarılan sayıyı temsil eden ‘A’ bitleri entegreye