• Sonuç bulunamadı

Psychometric Properties of the Turkish Version of the Frontal Assessment Battery in Patients with Schizophrenia

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Psychometric Properties of the Turkish Version of the Frontal Assessment Battery in Patients with Schizophrenia"

Copied!
7
0
0
Daha Fazlasını Göster ( sayfa)

Tam metin

(1)

Bataryas› Türkçe Uyarlamas›n›n Psikometrik

Özellikleri

Hüseyin GÜLEÇ *, Önder KAVAKÇI **, Medine YAZICI GÜLEÇ *, Cem ‹smail KÜÇÜKAL‹O⁄LU *

ÖZET

Girifl:Frontal korteks, beynin en genç, en karmafl›k ve en az araflt›r›lan bölümü olarak nitelendirilmifltir. Bu çal›flmada Frontal De¤erlendirme Bataryas› (FDB)’n›n Türkçe uyarlamas›n›n geçerlik ve güvenirli¤i flizofreni hastalar›nda araflt›r›l-m›flt›r.

Yöntem:Çal›flma k›rkyedi flizofreni hastas› ve yirmi sa¤l›kl› kontrolle yürütülmüfltür. Güvenirlik uygulamas› için bataryan›n iç tutarl›¤› ve test-tekrar test tekni¤i kullan›lm›flt›r. Geçerlik uygulamas›na, testlerin uygun tan› gruplar›nda ay›rt edicili¤inin s›nanmas› yoluyla bak›lm›flt›r. Renk ‹zleme Testi ve Sözel Ak›c›l›k Testi ile ölçüt uyumlu geçerli¤ine bak›lm›flt›r.

Bulgular:Ölçüt geçerli¤inde verilen testlerin alt-testleri dahil tüm testlerde FDB’nin anlaml› korelasyon gösterdi¤i bulun-mufltur. FDB’nin iç tutarl›l›¤› incelendi¤inde, cronbach alfa’s› 0,65 olarak bulunbulun-mufltur. Test-tekrar test tutarl›¤› (r) 0,71 se-viyesindedir. Ölçe¤in geçerlik analizinde ise, flizofreni grubu ile sa¤l›kl› kontrol grubu ortalamalar› aras›nda anlaml› fark›n oldu¤u görülmüfltür (t: 5.269, df:65, p<0.001).

Sonuç:Bulgular›m›z FDB’nin Türkçe uyarlamas›n›n, flizofreni hastalar›nda yeterli geçerlik ve güvenirli¤e sahip oldu¤unu göstermektedir. Frontal lobun daha iyi anlafl›lmas›n› sa¤layan FDB’nin, frontal ifllevin bozuldu¤u hastal›klarda ve bu hasta-l›klar›n takip programlar›nda yer almas›n›n, hastal›¤a daha kapsaml› bir yaklafl›m sa¤layaca¤›n› düflünüyoruz.

Anahtar kelimeler:fiizofreni, frontal de¤erlendirme bataryas›, biliflsel bozulma, güvenirlik, geçerlik Düflünen Adam; 2007, 20(3):151-157

ABSTARCT

Psychometric Properties of the Turkish Version of the Frontal Assessment Battery in Patients with Schizophrenia Objectives:In this study, we aimed to test reliability and validity of the the Turkish version of Frontal Assessment Battery (FAB) in the patient with schizophrenia.

Methods:The study was carried out with 47 patients with schizophrenia who were recruited from Black-Sea Technical Uni-versity (BTU) and 20 healthy controls. Internal consistency and test-retest of FAB was evaluated for reliability. Separate dis-criminant analyses were performed using the total score of FAB and the score of individual subblocks of FAB. Concurrent validity was evaluated using Color Trail Test (CTT) and Verbal Fluency Test (VFT).

Results: Criterion related to validity of the FAB was shown with significant correlation between the CTT first trial (CTT-1), CTT second trial (CTT-2), VFT on letters (VFT-L), VFT on category/animal (VFT-C) and VFT on mental control (VFT-MC) (between: 0.53-0.69). Regarding a validity of discriminating power for specific groups, the FAB showed that schizophrenic individuals performed significantly worse than healthy controls. The FAB showed acceptable test-retest reliability (r=0.71) and internal consistency (alpha: 0.65). Item total correlations were in the range 0.15 between 0.72.

Conclusions:Internal reliability, test-retest and item-total score correlation, discriminating power for specific groups and criterion related to validity of the FAB indicated that the scale has acceptable reliability and validity for the patients with schizophrenia.

Key words:Schizophrenia, frontal assessment battery, color trails test, cognitive impairment, reliability, validity * SB ‹stanbul Erenköy Ruh Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› Hastanesi, ** SB Çorum Devlet Hastanesi

(2)

G‹R‹fi

Nöropsikolojik bozulmalar, flizofrenide iyi dö-kümante edilmifltir ve flizofreninin her dönemi-ne özgü ödönemi-nemli ve farkl› hassasiyet gösterebil-mektedir. Son y›llarda flizofrenideki biliflsel bo-yutlar yükselen bir ivmeyle dikkat çekmeye de-vam etmektedir. Frontal lobu de¤erlendirme ve yönetici fonksiyonlar›n ölçülmesi flizofreninin tan›s›nda ve gidiflat›n›n belirlenmesinde yard›m-c› olmaktad›r. Kraepelin’den beri yönetici ifllev-lerin, flizofrenide bozuldu¤u gösterilmifltir. Yal-n›zca s›n›rl› bir frontal lob patolojisiyle aç›klan-mamas›na ra¤men, flizofreninin baz› görünüm-leri tamamen prefrontal bozuklu¤a ba¤l› gelifl-mektedir (14). Nöropsikoloji ve davran›fl

nörolo-jisindeki ça¤dafl yönelimlerden biri, frontal fonksiyonlardaki fronto-subkortikal döngünün frontal testlerle tan›nmas›d›r. Biliflsel de¤erlen-dirmeler k›sa olmad›klar›ndan, kolay uygulana-mamalar›ndan, standart ölçüm enstrümanlar› bulunmad›¤›ndan dolay› rutin ayaktan bak›m merkezlerinde yayg›n hâle gelememifltir. Biliflsel de¤erlendirmelerle, hastal›¤›n gidiflat›n› gösteren ifllevsel sonuçlar aras›ndaki iliflkinin önemine ra¤men, formal bir nöropsikiyatrik uy-gulama iki saat veya daha fazla zaman alabil-mektedir. Bu yüzden giderek artan miktarda ru-tin pratik ugulamalarda k›sa hatta çok k›sa, öl-çümler elde edilmeye çal›fl›lm›flt›r. Son zaman-larda araflt›rmac›lar bu gereksinime yan›t vere-bilmek için, flizofrenin biliflsel görünümünü de-¤erlendiren k›sa formlar gelifltirmifllerdir (7-9,11,13).

Gold ve ark.(7)bu ölçüm araçlar›n›n; normative

data oluflturmaya uygun, flizofreniden etkilen-meye ve hastal›¤›n gidiflat›na hassasiyet göstere-bilen, basit ve k›sa zamanda uygulanagöstere-bilen, standart testlerle yüksek korelasyon gösterebi-len, test-tekrar test geçerli¤i gösterilmifl, ifllevsel gidiflat ile ba¤lant›l› ve pozitif bulgular›n de¤er-lendirme sonucunu de¤ifltirici etkisinden

ba¤›m-s›z olmas› gibi karakterleri tafl›mas› gerekti¤ini öne sürmüfltür. Bu çal›flmalara verilecek bir ör-nek olarak, K›sabiliflsel De¤erlendirmede (Brief Cognitive Assessment) üç standart test bulunur [Sözel Ak›c›l›k Testi (SAT), Trail Making Testi (TMT), Hopkins Sözel Ö¤renme Testi] ve bu test kompleksi yönetici fonksiyonlar›, haf›za, dikkat ve ifllem h›z›n› ölçerek k›sa zamanda (yaklafl›k 15 dk. süre içinde), formal bir test ba-taryas›yla korelasyonu yüksek (r=0.72), toplam varyans›n % 50’sinden fazlas›n› karfl›layan oranlarda flizofreni hastalar›n›n de¤erlendiril-mesine izin vermektedir (13).

Dubois ve ark.(6)frontal lob hasar› ve hareket

bozuklu¤u olan bireylerde, striatofrontal fonksi-yon bozuklu¤unu incelemek için, hedefe yöne-lik fonksiyonlara karfl›l›k gelen frontal lobla ilifl-kili 6 alan› ölçen Frontal De¤erlendirme Batar-yas› (FDB)’n› gelifltirmifllerdir. Her alan bir alt-test ile bataryada temsil edilmifl olup, bu alt alanlar›n, pozitron emisyon tomografisi (PET), nöropsikolojik ve elektrofizyolojik araçlarla öl-çümlerinde frontala özel aktivitelerle anlaml›l›k seviyesinde iliflkili oldu¤u gösterilmifltir. Batar-yan›n uygulanmas› ortalama 10 dk. zaman al-maktad›r.

Bu çal›flmada flizofreni hastalar›n›n günlük pra-tik uygulamalar›nda, biliflsel bozulmalar›n› de-¤erlendirebilecek Frontal De¤erlendirme Batar-yas› (FDB)’n›n Türkçe uyarlamas›n›n geçerli¤i ve güvenirli¤i araflt›r›lm›flt›r.

YÖNTEM

Örneklem ve Uygulama

Bu çal›flma, flizofreni hastalar›nda antropomet-rik özelliklerin, sosyodemografik ve klinik özel-liklerle iliflkisini araflt›ran bir çal›flman›n parças› olarak yürütüldü. Çal›flmaya Karadeniz Teknik

(3)

Üniversitesi T›p Fakültesinde Psikiyatri Polikli-ni¤ine ayaktan baflvuran veya ayaktan baflvuru sonras›nda yat›fl› uygun görülen, DSM-IV ölçüt-lerine göre flizofreni tan›s› konmufl, 47 hasta ar-d›fl›k olarak al›nd›. Kontrol grubu olarak halen ve geçmiflinde nörolojik ve psikiyatrik hastal›¤› olmayan ve o anki görüflmelerinde biliflsel belir-ti/semptom bildirmeyen hastane çal›flanlar›ndan al›nd›. Sonuç olarak çal›flma; flizofreni tan›s› konmufl 47 hasta (21 kad›n ve 26 erkek) ve 20 sa¤l›kl› kontrol (9 kad›n ve 11 erkek) toplam 67 kifliden olufltu. Yafl ortalamalar›n›n flizofreni ta-n›l› hastalarda 30.7±9.5 (18-55), sa¤l›kl› kon-trollerde 27.7±6.4 (20-43) y›l oldu¤u, e¤itim sü-re ortalamalar›n›n ise (y›l olarak) flizofsü-reni has-talar›nda 9.7±3.3 (5-15), sa¤l›kl› kontrollerde 9.7±4.6 (5-15) y›l oldu¤u görülmüfltür. Tüm bi-reyler çal›flma hakk›nda bilgilendirildi ve kat›l-may› kabul edenlerden yaz›l› olurlar› al›nd›. Çal›flmaya 18-65 yafl aras›nda olan ve yönerge-leri uygulayabilecek e¤itim seviyesinde olan ki-fliler al›nd›. Psikiyatrik de¤erlendirilmelerinde; devam eden intihar düflüncesi olan, sa¤l›¤›n› ve-ya ve-yaflam›n› etkileyebilecek organik hastal›¤›, zekâ gerili¤i, demansiyel bozukluk ve vitamin B12 eksikli¤i, Parkinson hastal›¤›, kronik alko-lizm ve fliddetli depresyon gibi biliflsel bozulma görülebilecek bozuklu¤u olan kifliler de d›fllan-ma kriterleri içinde al›nd›. Kifliler DSM-IV için yap›land›r›lm›fl klinik görüflme ölçe¤i olan SCID-I ile de¤erlendirildi. Nörolojik ve fiziksel hastal›k varl›¤› ve öyküsü yar›-yap›land›r›lm›fl klinik görüflme ile elde edildi. Çal›flmaya al›n-mak üzere baflvuran hastalar›n de¤erlendirmele-ri sonras›nda, hiçbir bireyde d›fllanma ölçütlede¤erlendirmele-ri- ölçütleri-ne rastlanmad›.

Testin uygulamas›nda, kiflilerin okumas› gere-ken bir metin bulunmamaktad›r. FDB’nin yö-nergesi, kiflilere sözel olarak iletilir. Metinde ge-çen talimatlar, ‹ngilizce orijinalinden Türkçeye

çevrilmesi her iki dili de ak›c› olarak konuflan bir psikiyatrist taraf›ndan yap›ld›. Çal›flmadan ba¤›ms›z bir kifli taraf›ndan geri çeviri ifllemi yap›ld› ve orijinal ‹ngilizce uyarlamas›yla karfl›-laflt›r›ld›. Her iki uyarlaman›n birbiri ile uyumlu oldu¤u sonucuna var›ld›. Türkçe uyarlamas›n›n çevirmenler aras›nda uzlaflma sa¤land›ktan son-raki son hali, uygulay›c›lara uyguland›.

Test bataryas› olarak FDB, Renk ‹zleme Testi (R‹T) ve Sözel Ak›c›l›k Testi (SAT) tüm çal›fl-ma grubuna uyguland›. Test-tekrar test ifllemi için FDB, daha önceki çal›flmalara uyumlu ol-mas› aç›s›ndan bir ay sonra tekrar uyguland›. ‹ç tutarl›k katsay›s› ve maddelerin toplam test pu-an›na olan korelasyonlar›na bak›ld›. Geçerlik in-celemesi testlerden elde edilen puan ortalamala-r›n›n gruplar aras›nda karfl›laflt›rmalar›na bak›la-rak yap›ld›.

Araçlar

Frontal De¤erlendirme Bataryas› (FDB): Bu k›sa batarya yatak bafl› uygulanan yönetici fonk-siyonlar› de¤erlendirmek için gelifltirilmifltir. Uygulay›c› ald›¤› yan›tlar› 0-3 puan aras›nda de-¤erlerde skorlar. Yoplam puan 0-16 puan ara-s›nda de¤iflir. Testin uygulama süresi yaklafl›k 10 dk zaman al›r. FDB alt› alt-test içerir. Her bi-ri özgül yönetsel ifllevi temsil eden bu bölgeler flunlard›r: kavramsallaflt›rma (conceptualizati-on), zihin esnekli¤i (mental flexibility), prog-ramlama (programming), bozucu etkiye duyarl›-l›k (sensitivity of interference), yasaklay›c› kon-trol/yap-yapma (inhibitory control) ve çevresel otonomi (environmental autonomy). Bu alt-test-lerin her biri, frontal lob hasarl› bireyalt-test-lerin PET çal›flmalar›ndan elde edilen frontal metabolizma bulgular›yla uyumlu olufluna göre seçilmifltir. Bu testlerin iliflkili oldu¤u spesifik alanlar: Kav-ramsallaflt›rma dorsolateral alanlar, sözcük üret-me (zihin esnekli¤i) üret-medial alanlar ve

(4)

yasakla-y›c› kontrol medial veya orbital alanlar. Renk ‹zleme Testi (R‹T): Renk ‹zleme Testi, Dünta Sa¤l›k Örgütü (WHO) taraf›ndan -çok merkezli yürütülmesi planlanan HIV enfeksiyo-nun etkilerini araflt›rmak amac›yla- Trail Ma-king Testi (TMT)’nin trans-kültürel uygulama-lar›ndaki k›s›tl›l›¤›n› azaltmak amac›yla, bu tes-tin analo¤u olarak, D’Elia ve ark. (5)taraf›ndan

gelifltirilmifltir. TMT beyin araflt›rmalar›nda en s›k kullan›lan nöropsikolojik testlerden birisidir. R‹T, TMT’nin ayn› özelliklerini tafl›mas›na kar-fl›n, ‹ngilizce harf karakteri yerine renk kullana-rak, bu harflere tan›d›k olmayan kiflilerde yani farkl› kültürlerde kullan›m alan›n› artt›r›r. Renk körlü¤ünden etkilenmemesi için pembe ve sar› renkler seçilmifltir. ‹lk bölümü psikomotor h›z› ölçer. ‹kinci bölüm ise strateji de¤ifltirme bece-risini yans›t›r ve yürütme ifllevi ile görsel-uzay-sal ifllem belle¤ini de¤erlendirir. R‹T’de iki ifl-lev (trials) uygulamas› gerçekleflir: R‹T-1 ve R‹T-2. Bu iki ifllevin beklendi¤i gibi TMT’nin k›s›m A ve B ile eflde¤er oldu¤u gösterilmifltir

(5).

Sözel Ak›c›l›k Testi (SAT): Semantik haf›zay› de¤erlendirmek için çok yayg›n kullan›lan bir testtir (3,10). Sözel ak›c›l›k ifllevlerinden biri

olan konuflma ak›c›l›¤›n› de¤erlendirir. Verilen belirli bir kategoride, s›n›rl› bir süre içerisinde, sözel üretimde bulunabilme asl›na dayan›r. Bir dk. içinde, kategorik olarak, kelime (letters), hayvan ismi (category) üretmesi ve bu iki kate-goriyi s›ra ile kar›flt›rarak söylemesi istenir. Orijinal formundan farkl› olarak F harfi yerine Türkçede daha s›k kullan›m› göze al›narak K harfi uygulay›c›lara verilmifltir. K, A ve S ile bafllayan harfden kelime üretme (SAT-H), hay-van isimleri üretme (SAT-K) ve iki kategorinin (insan isim/hayvan ismi) s›ra ile kar›flt›r›ld›¤› kategori (SAT-ZK).

‹statistik

Toplam olarak 20 sa¤l›kl› kontrol ile 47 flizofre-nili kifli çal›flmaya dahil edildi. Gruplar›n karfl›-laflt›rmalar›nda, Kolmogorov-Smirnov testine göre da¤›l›m› eflit olmad›¤› için, Mann-Whitney U testi kullan›ld›. Kategorik de¤iflkenlerin karfl›-laflt›rmalar›nda ise,c2testi uyguland›.

Ölçüt geçerli¤i için FDB’nin R‹T-1, 2 ve SAT testleri ile aralar›ndaki iliflkisine, hem hasta hem de sa¤l›kl› grupta, Spearman’s (rho) korelasyon testiyle bak›ld›.

Ölçe¤in iç tutarl›¤› için tüm grup ve iki alt gru-bun Cronbach alfa de¤erlerine bak›ld›. Güvenir-lik uygulamas› için ayr›ca test-tekrar test katsa-y›lar›na bak›ld›. Testler tüm kat›l›mc›lara 1 ay sonra tekrar verildi. Bataryan›n geçerli¤i için öl-çüt ve gruplar aras› ay›rt edici geçerlik analizle-ri yap›ld›.

BULGULAR

Bataryan›n teknik özellikleri

Ölçüt geçerli¤i: FDB’nin toplam puan› ile R‹T-1, R‹T-2, SAT-H, SAT-K ve SAT-ZK testleri-nin aras›ndaki korelasyonlara bak›ld›¤›nda, tüm oranlar›n›n istatistiksel olarak anlaml› oldu¤u görüldü (s›ras›yla; r=0.57, p<0.001; r=0.54, p<0.001; r=0.64, p<0.001; r=0.68, p<0.001; r=0.61, p<0.001).

Gruplar aras› ay›rt edici geçerlik: Grup ortala-malar›n›n aras›ndaki farklar Tablo 1’de gösteril-di. Sonuçlar, FDB’nin toplam puanlara bak›la-rak hasta grubu, sa¤l›kl› gruptan ay›redebildi¤i-ni gösterdi (t: 5.269, df:65, p<0.001). Alt-testle-re bak›ld›¤›nda; 5. alt-test (yasaklay›c› kontrol) ve 6. alt-testin (çevresel otonomi) d›fl›nda grup-lar aras›nda alt-testlerin de ay›redici oldukgrup-lar› saptand›.

(5)

‹ç tutarl›k ve test-tekrar test güvenirl¤i: FDB toplam grup için Cronbach alfa de¤erinin 0.65 oldu¤u görülmüfl olup, bu de¤erin kabul edilir iç tutarl›¤› sa¤lad›¤› görüldü. Her bir maddenin toplam puana etkisi (item-total correlations) 0.16-0.72 (sa¤l›kl› kontrollerde), 0.15-0.52 (fli-zofrenili bireylerde) ve 0.23-0.62 (tüm grup be-raber al›nd›¤›nda) de¤erleri aras›nda oldu¤u bu-lundu. Test-tekrar test güvenirlik katsay›s›n›n iyi, istatistiksel olarak anlaml›l›k seviyesinde ol-du¤u gözlendi (r=0.71, p=0.001).

TARTIfiMA

Bu çal›flmada Frontal De¤erlendirme Batarya-s›n›n Türkçe uyarlamaBatarya-s›n›n geçerlik ve güvenir-li¤i çal›fl›lm›flt›r. ‹ç tutarl›¤›, test-tekrar test gü-venirli¤i, ölçüt geçerli¤i ve gruplar aras› ay›rt edici geçerli¤inin flizofreni tan›s› konmufl hasta-lar için kabul edilebilir düzeyde oldu¤u görül-müfltür.

Çal›flmam›zda FDB’nin iyi ölçümsel özelliklere sahip oldu¤u görülmüfltür. ‹ç tutarl›k katsay›s›-n›n yeterli olmamakla birlikte kabul edilebilir (Cronbach alfa=0.65), test-tekrar test

güvenirli-¤inin iyi (r=0.71), ölçüt geçerligüvenirli-¤inin ve gruplar aras› ay›rt edici geçerli¤inin yeterli düzeylere ulaflt›¤› görülmüfltür. Dubois ve ark. (6) orjinal

çal›flmalar›nda iç tutarl›¤› 0.78 (alfa) bulurken, Mok ve ark.’n›n (12)yafll› bireylerde Çin’de

yü-rüttü¤ü normal sa¤l›kl› bireyler ile küçük sub-kortikal infarkl› bireylerde- iç tutarl›¤› 0.77 (al-fa) olarak bulmufltur. Çal›flmam›zda hasta grubu olarak, flizofreni tan›s› alan bireyler al›nd›. Has-ta grubunda iç tuHas-tarl›k 0.61, sa¤l›kl› kontrol gru-bu olarak hastane çal›flanlar›nda 0.64, tüm grup beraber de¤erlendirildi¤inde bu katsay›n›n 0.65 oldu¤u görülmüfltür. Her bir maddenin toplam teste etkisine (madde-toplam puan korelasyonu) bak›ld›¤›nda, 0.15 ile 0.72 aras›nda de¤erler al-d›¤› gözlenmifltir. Bu de¤erler maddelerin top-lam puana etkisinin yeterli olmasa bile kabul edilebilir seviyede oldu¤unu göstermektedir. Frontal De¤erlendirme Bataryas›n›n do¤as› ge-re¤i test-tekrar test geçerli¤i bu ölçek için önem-li bir özelönem-li¤in de¤erlendirmesine imkan vere-cektir. Orijinal çal›flmada yazarlar da test- tekrar test çal›flmas› yap›lmamas›n› k›s›tl›l›k olarak be-lirtmifltir. Mok ve ark.(12) iki hafta ara ile

yap-t›klar› uygulamalar›nda bu oran› toplam test için

Yafl (y›l) Cinsiyet (% kad›n) E¤itim (y›l) Sözel Ak›c›l›k Testi-1 Sözel Ak›c›l›k Testi-2 Sözel Ak›c›l›k Testi-3

Frontal De¤erlendirme Bataryas› Madde 1 kavramsallaflt›rma Madde 2 zihin esnekli¤i Madde 3 programlama

Madde 4 bozucu etkiye duyarl›l›k Madde 5 yasaklay›c› kontrol/yap-yapma Madde 6 çevresel otonomi

Renk ‹zleme Testi-1 Renk ‹zleme Testi-2

Tablo 1. Çal›flma gruplar›n›n demografik ve nöropsikolojik özellikleri.

Kontrol (n=20) 27.7±6.4 45 9.7±4.6 25.8±10.3 31.9±6.8 20.0±4.6 15.3±1.9 2.2±0.6 2.4±0.7 2.9±0.3 2.7±0.6 2.2±0.7 3.0±0.0 6.2±0.8 3.2±2.1 Hasta (n=47) 30.7±9.5 44.7 9.7±3.3 14.6±5.4 17.3±6.3 11.7±4.4 11.8±2.7 1.6±1.0 1.8±1.0 2.0±0.9 1.9±0.9 1.6±1.2 3.0±0.0 3.3±2.5 0.3±0.9 p* AD AD AD <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.018 0.014 <0.001 0.001 AD AD <0.001 <0.001 *Mann-Whitney U Test

(6)

0.89 olarak bulmufltur. Appollonio ve ark. (2),

‹talyan örneklemindeki normative data olufltur-mak için, 364 kifli ile yürüttükleri çal›flmalar›n-da, bu oran›n 0.85 oldu¤unu göstermifltir. Çal›fl-mam›zda bir ayl›k ara ile kiflilere iki kez uygu-lanan FDB’nin birbiriyle olan iliflkisi 0.71 sevi-yesinde oldu¤u saptanm›flt›r.

Türkiye’de flizofreni hastalar›yla yürütülen arafl-t›rmalarda yönetici ifllevlerin; Ç›tak ve arkadafl-lar› (4), literatürden elde edilen normal

de¤erler-den, Alptekin ve ark.(1)ise sa¤l›kl›

kontroller-den belirgin bozulma gösterdiklerini bulmufltur. Frontal De¤erlendirme Bataryas›n›n ölçüt ge-çerli¤i çal›flmas› için, yönetsel ifllevlere hassas nöropsikolojik de¤erlendirmelerden R‹T ve SAT ile birlikte uygulanmas› planlanm›flt›r. Tüm gruplar›n beraber al›nd›¤› FDB puanlar›-n›n, di¤er testlerin alt-testleri ile beraber tüm testlerle istatistiksel olarak anlaml› bir iliflkide oldu¤u saptanm›flt›r. Gruplar aras›nda ay›rt edi-cili¤in araflt›r›lmas›nda FDB’nin flizofrenili gru-bun sa¤l›kl› kontrol grugru-bunu ay›rt etti¤i bulun-mufltur.

Sonuçlar flizofreni tan›s› konan kiflilerde yöneti-ci fonksiyonlar›n de¤erlendirilmesinde FDB’nin Türkçe uyarlamas›n›n geçerli ve güvenilir oldu-¤unu göstermektedir.

KAYNAKLAR

1. Alptekin K, Akdede K›v›rc›k BB, Kitifl A, Akvar-dar Y, Ulafl H, Orhan Z: fiizofreni ve yafllanma: fiizofrenide klinik belirtilerin ve biliflsel ifllevlerin yaflla iliflkisi Türk Psikiyatri Dergisi 15(2):91-97, 2004.

2. Appollonio I, Leone M, Isella V, Piamarta F, Consoli T, Villa ML ve ark: The Frontal Assess-ment Battery (FAB): normative values in an Ita-lian population sample. Neurol Sci 26(2):108-116, 2005.

3. Bingöl A, Ero¤lu G, Haktan›r I: Türk

toplumun-da sözel ak›c›l›k becerisi; bir stantoplumun-dardizasyon ça-l›flmas›. 15. Ulusal Nöroloji Kongresinde sunul-mufltur. Adana, 1994.

4. Ç›tak S, Tansel E, Çak›c› M, Erkoç fi, Arkonaç O: fiizofrenik süreçte ve mizaç bozuklu¤unda nö-ropsikolojik de¤erlendirme ve beyin görüntüleme (MRI ve SPECT) bulgular›n›n karfl›laflt›r›lmas›. Düflünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 8(3):4-14, 1995.

5. D’Elia LF, Satz P, Uchiyama CL, White T: Color Trail Test. Professional manual. Odessa, FL: Psychological Assessment Resources, Inc. 1996. 6. Dubois B, Slachevsky A, Litvan I ve Pillon B: The FAB: a Frontal Assessment Battery at bedsi-de. Neurology 55:1621-1626, 2000.

7. Gold J, Goldberg T, Kleinman J, Weinberger D: The effects of symptomatic state and pharmaco-logical treatment on the neuropsychopharmaco-logical test performance of patients with schizophrenia and affective disorders, in Handbook of Clinical Tri-als: The Neurobehavioral Approach. Edited by Mohr E, Brouwers P. Bristol, Pa, Swets & Zeit-linger, p.185-216, 1991.

8. Gold J M, Queern C, Iannone VN, Buchanan RW: Repeatable battery for the assessment of neuropsychological status as a screening test in schizophrenia I: sensitivity, reliability, and vali-dity. Am J Psychiatry156:1944-1950, 1999. 9. Harvey PD, Lombardi J, Leibman M, Parrella W,

White L, Mohs RC, Davidson M: Performance of chronic schizophrenic patients on cognitive neu-ropsychological measures sensitive to dementia. Int J Geriatr Psychiatry 11:621-627, 1996. 10. Horn W: Leistungs-Prüf-System (LPS). Verlag

Hans Huber, Bern, 1983.

11. Keefe RS, Goldberg TE, Harvey PD, Gold JM, Poe MP, Coughenour L: The Brief Assessment of Cognition in Schizophrenia: reliability, sensiti-vity, and comparison with a standard neurocogni-tive battery. Schizophr Res 68:283-97, 2004. 12. Mok VC, Wong A, Yim P, Fu M, Lam WW, Hui

AC ve ark: The validity and reliability of chinese frontal assessment battery in evaluating executive dysfunction among Chinese patients with small subcortical infarct. Alzheimer Dis Assoc Disord

(7)

18(2):68-74, 2004.

13. Velligan DI, DiCocco M, Bow-Thomas CC, Cad-le C, Glahn DC, MilCad-ler AL ve ark: A brief cogni-tive assessment for use with schizophrenia pati-ents in community clinics. Schizophr Res 71:273-283, 2004.

14. Weinberger DR, Berman KF: Prefrontal function in schizophrenia: confounds and controversies. Philosophical Transaction of the Royal Society of London. 351:1495-1503, 1996.

Referanslar

Benzer Belgeler

As a result of detailed examination of the questionnaire, it was revealed that the restaurant employees lack of knowledge about food allergy symptoms and reactions,

Çalışmamızda yaş ilerledikçe kronik hastalık ne- deniyle özürlü sağlık kuruluna başvuru sıklığında bir artış saptanmıştır. Kronik hastalıkların tanı ve

Ellis’in çal›flmas›nda gingival sekresyonda nifedipin konsantrasyonunun plazmadan 13-316 kez fazla oldu¤u ve gingival sekresyonda düflük düzeyde nifedipin

Ek g›daya 6 aydan sonra bafllayanlar daha çok yüksekokul ve üniversite mezunlar› idi ve e¤itim seviyesinin azalmas›yla istatistiksel olarak anlaml› düzeyde olmasa da bu

Hastalar›n dan›flmanl›k, tedavi ve ilaç için sa¤l›k ku- rulufluna baflvurma say›s› ile gelir düzeyi aras›nda istatis- tiksel olarak ileri derecede anlaml› bir

Antiviral activity of our synthesized compounds 1-12 were also screened against Feline Corona virus (FIPV), Feline Herpes virus, Influenza A H1N1, Influenza A H3N2,

Türkiye‟de hiper akıĢkanlaĢtırıcı kullanım grafiğinin hızla artması, Aydın ve çevresinde hiper akıĢkanlaĢtırıcıya olan talep ve artıĢı sebebi ile

Üniversitemiz bünyesinde, yayın hayatına başladığı 2007 yılından bu yana bilimsel çalışmalara istikrarlı bir şekilde yer veren dergimiz her sayısında gerek

Gebeler gelir düzeyi 1000 TL’nin alt›nda olanlar ve 1000 TL’nin üzerinde olanlar olmak üzere 2 kategoride de¤erlendirildi ve HBsAg seropozitifli- ¤i gelir düzeyi

One of the reasons why talking toys are selected as the focus of the study is that working as an English teacher in a private preschool where only flashcards and photographs are

Bu sistemdeki ortalama uçtan uca sinyal gürültü oranı matematiksel olarak analiz edilmekte ve ek olarak bilgisayar benzetim sonuçlarımız hata başarımını çeşitli

Sınıflarında kaynaştırma uygulaması yapılan sınıf öğretmenlerinin kaynaştırmaya ilişkin görüşlerini konu alan başka bir araştırmada ise (Uysal, 2003)

Araştırma alanının materyalini 2015-2016 yılları arasında Hatay ilinde bulunan 6 farklı noktadan; Erzin Doğal Sit Alanı, Gölbaşı Gölü, Habib-i Neccar Dağı ve

Şensoy ve Ulupınar [6] tarafından yapılan bir araştırmada Köppen, Trewartha, Aydeniz, Erinç, Thornthwaite ve De Martonne gibi bilim adamlarının yaptığı iklim

For data analysis, the Shapiro-Wilk normality test, Content Validity index, Pearson correlation analysis, Cronbach’s alpha coefficient, confirmatory factor analysis,

Materials and Methods: Confirmatory factor analysis (CFA) was used to test the factor structure of the Turkish version of the questionnaire using a large sample from two

Bu proje yüksek lisans tez çalışması olarak Gaziantep İli Şehitkamil İlçesi Yeditepe Mahallesinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak üzere hazırlanmıştır. Proje

Commonly accepted clinical decision rules for detecting life-threatening complications in patients with mild head injury are New Orleans Criteria (NOC) and the Canadian CT Head

Öğrenim durumuna göre anlamlı düzeyde farklılık gösteren unsurları incelediğimiz zaman; Adayların siyasi partisi, Mahalle gezileri / Ev ziyaretleri, Seçim

This study showed that the Turkish Parent Low Blood Sugar Survey would aid pediatric diabetes nurses in Turkey in the evaluation of the fear of hypoglycemia experienced by

POMA is one of the functional scales used to assess fall risk and functions of postural balance which had been developed firstly in a study where falls had been evaluated

Objective: The purpose of the present study was to verify the validity of the Turkish version of the Postural Assessment Scale for Stroke Patients (PASS) in chronic stroke, and

The Questionnaire of Group Responsi- bility of Cooperation in Learning Teams (CRCG; León del Barco et al., 2018) was constructed to assess university students' responsibility