• Sonuç bulunamadı

Şarkıların besteleri, birbirinden mi alınmıştır?

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Şarkıların besteleri, birbirinden mi alınmıştır?"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Şarkıların bestele­

r i , birikirinden mi

alınmıştır ?

İntihal, amiyane tâbiri ile yaz» aşırmaktır. Veyahut, da­ ha fazla, nezakete kaçarsa­ nız, bir muharririn bir başka muharririn tesiri altında kal­ ması demektir.

Yazıda, böyle olduğu gibi, musikide de intihal var. Bir

arkadaşın iddiasına göre,

piyasada mevcut bir takım şarkılar, eski bazı şarkılar­ dan intihal edilmiştir. Eski şarkılar, daha kuvvetli, daha güzeldi. Sonradan yapılan besteler, eski melodilerin de­ ğiştirilmiş şekillerinden baş­ ka bir şey değildir.

Rivayete göre^ bundan tam 44 sene evvel çıkmış bir şarkı« nın, bundan üç yıl evvel Rum­ ca bir taklidi meydana geti­ rilmiştir. Buna, pek âlâ, bir intihal diyebiliriz. 44 sene evvel çıkmış ve o zaman çok beğenilmiş, tutulmuş olan j şarkının güftesi şudur;

| Entarisi ala {benziyor Şeftalisi bala benziyor Benim yârim bana benziyor Olamaz ne çare eli şanlıdır Dağlar gibi delikanlıdır.

Bu şarkının, intihal edil­ miş şekli, bundan üç sene ev­ vel piyasada pek revaçta o- lan, bilhassa, Beyoğlunda,

Kurtuluşta, Aynalıçeşmede

çok söylenen: «Dimitrola

j vay..» şarkısıdır.

Erbabının iddiasına göre, bu «Dimitrola Vay» şarkısı, «entarisi ala benziyor» şar­ kısının hemen hemen ayni­ dir.

Bundan başka, intihal

mevzuu addedilebilecek da­ ha bir çok şarkılardan bah­ sedilmektedir. Meselâ, vak­ tiyle çok meşhur olan su şar­ kı:

i İsfahanda var bir kuyu i İçinde var tatlı suyu j Her güzelin var bir huy.

j Nane ister, nane şeker.

Son iki senedir pek revaç-

■ ta olan «Saçlarıma ak düş­

tü» şarkısının aynidir. Beste- ! 1er aynidir, melodi tâ kendi-

: sidir. Saçlarıma ak düştü

şarkısını hatırladınız, değil mi?..

i Saçlarım a ak düştü

J

Sana ad bulamadım I Göııük- uçmak düştü

i B ir kanat bulamadım,

«İsfahanda var bir kuyu» isimli şarkı, meşhur bir kanto l bestesidir ki, bu kanto, vak-

| tiyle, Şehzadebaşmda çok oy­

nanır ve İstanbuldaki bütün İranlılar, salonu hıncahınç doldururdu.

Sonra, uşak makamından i olan:

Fariğ- olmam meşrebi riııdu ııedeıı i yüz çevirmem nafile pcymaneden i Bezmedikçe baleti mestamılen

Çıkmam Allah etmesin meyhaneden

Şarkısının da, daha eski bir şarkı olan:

Ehli aşkuı nişvegâhı kûşei meyha­ nedir Sâkıya uşşakı dilşâd eyliyen peyma-nedir I Hayı huyu âleme aldanma hep efsane­ dir | Sâkıya uşşakı düşâd eyliven peynıa-dir

Şarkısından intihal edilmiş olduğu ileri sürülmektedir.

Ben, alaturka müzik müte­ hassısı olmadığım için, bu id- ' dialar karşısında kendi şahsî fikrinvi söyliyemiyorum. Er-

j babı irfanın nazarı takdirine

! arzediyorum.

R. SABİT

Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği Taha Toros Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

Koçak (2013) tarafından 211 branş öğretmeni ile yapılan ortaokul yönetici- lerinin sosyal iletişim becerilerinin öğretmen motivasyonuna etkisinin araştırıldığı

Bu çalışmalara benzer olarak bizim çalışmamızda da PAİ sigara içen bireylerde içmeyenlere göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek saptandı.. Miyatake ve

Toplum böyle bir anlayış açısından ortaya konur, örneğin savaş yılla­ rının güç ekonomik koşulla­ rının yol açtığı ekmek kıtlı­ ğını konu edinen

Hor şeyi kolay kolay beğen- ıniyen, yahut evvelâ beğenir görünüp de hatır için "fikir değiştiren Haindi Tanpmar, tabii güzel hanımların gru- punda;

C, B’nin “biz bu say›lar› bulamayaca¤›z” cümlesinden sonra flu flekilde düflünür: “ B ikimizin de say›lar› bulamayaca¤›ndan emin oldu¤una göre say›lar›n ikisi de

(Cümlesi) demeyip (büyük ço­ ğunluk) diyişim şundan ileri ge­ liyor ki, aüeler bazan • oğullannm müstakbel karışım yıllarca evvel kendi aileleri içinden,

Emel Sayın’ın yanı sıra Türk Sanat Müziği’nin ünlü isimlerinden Muazzez Abacı, Adnan Şenses, Seçil Heper, Mustafa Sağyaşar ve Yılmaz Morgül de Safiye Ayla’yı

Onu sevenler, arkadaş­ ları ve akrabaları, Kşnlıca sır­ tındaki sakin kabristanda, göz­ yaşları arasındaı son vazifelerini yerine getirerek aziz naşı m