• Sonuç bulunamadı

Sedat Simavi'yi kaybettik

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Sedat Simavi'yi kaybettik"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Sedat Simavi'yi Kaybettik

Müessese ve gazetemizin ku­

rucusu Sedat Simavi’yi, 1853 A ralık asının 11 inci Cuma giinü kay bettik.. Merkum, rahatsızlı­ ğının nüksetmesiyle 6 Aralık Pazar günü yatağa düşmüştü. Hastalığının bu son devresi beş gün devam etti re Türk gazete­ cilik tarihinde unutulmaz biı si­ ma halinde ismi daim a ykdedi- lecek olası Sedat Simavi, Kanlı- ea’daki yafasında, yak ınlan ve

sevdiklerinin kolları arasında, 11 - 12 Aralık Onma - Cumartesi gecesi saat 20 yi A dakika gece son nefesini verdi.

Sedat ¡simavi’nin aziz naşı İS Aralık Pazar sabahı, Kanlıca’da- ki evinden alınarak, cenaze na- mazmııı kılınacağı Beyazıt Ca­ mii şerifine getirildi. Öğle ve ce­ naze namazlarını müteakip, Be­ yazıt meydanını dolduran kala­ balık, ünde müteveffanın tabutu

;bufamduğu halde Batnâliye doğ­ ru hareket etti.

A nkara Caddesinde gazetemi­ zin henüz inşa halinde bulu­ nan müstakbel idarehanesi ö- ntüıde tevakkuf edildiği an, tö­ renin en hazin anlarından bi­ riydi. Nasıl olmasındı ki, kırk sene evvel B&bıâU'ye genç ve faal bir gazeteci olarak gelip o- rada mesleğin şeref ve itibarını arttırmak İçin bütün bir ömür harcayan Sedat Simavi, çok sev­ diği bu caddede son yolculuğunu yapıyordu.

Hummalı faaliyet günlerine ve meslek sahasında kazandığı par­ lak muvaffakiyetlere sahne olan, görmüş geçirmiş Yedigün mat­ baasının önündeki İhtiram vak­ fesini müteakip cenaze Sirkeci­ ye indirildi ve oradan vapurla Kanlıca’ya dönüldü.

Kanhca, belki de Kanlıca olalı bu kadar insanı bir arada gör­

memişti. Onu sevenler, arkadaş­ ları ve akrabaları, Kşnlıca sır­ tındaki sakin kabristanda, göz­ yaşları arasındaı son vazifelerini yerine getirerek aziz naşı m top­ rağa verdiler.

Sedat Shnavi‘nin mezarında, Onlki Adadan gelen toprakla anavatan toprağı birbirine karış­ ta ve bv halitayı içten gelen gözyaşları suladı.

Bugün, müeesesemizin kuru­ cusu ve her birimizin a y n ayrı hocası olan Sedat Simavi, Kaıılı- oa’daki sessiz raakberesmde ebe­ di uykusunu uyuyor'. A radan za­ m an geçmiş olmasına rağmen teessürümüz bâlâ şiddetini kay­ betmedi. Bir tek tesellimiz var: Onun bıraktığı muazzam eseri devam ettirmek ve inandığı da­ vaları, aynı inançla gayeye ulaş­ tırmak için yorulmak bilmeden çalışmak.

Yukarıdaki fotoğraf Sedat Simavi’nin Avrupa dönüşlerinden birinde alınmış portresidir. Aşağıda, rahmetli başmuharririmizin nâşı gazetemizin binası önünden geçirilirken...

Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği Taha Toros Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

Atatürk’ün gerçek mezarının bulunduğu Kabir Odası’na girdim, orada tam 2 saat kaldım, her şeyi doya doya, içime sindire sindire yaşadım.. Mezarına çiçek koydum,

Harekeleme ve noktalamadan sonra devam eden süreçte, mushaf imlasına Tahmîs, Ta’şîr, Teczie ve Tahzîb gibi, Kur’an okuma ve öğretiminde ihtiyaç duyulan

Curiosity küçük bir araba büyüklüğün- de ve neredeyse 1 ton ağırlığında, önceki araçlardan çok daha büyük bilimsel aletler taşıyor.. Bu hareketli

Chakrabarti gazın yayılımı üzerine daha fazla çalışarak gök adanın yerini tam olarak tespit etmeyi umuyor.. Böylece gök bilimciler tam olarak nereye bakacaklarını

lojik olmayan inorganik yapıtaşları üretiminde (örneğin çok küçük yalıt- kan, yarıiletken ya da metal parçaları) kullanılarak işlevsel malzemeler elde edilmesi,

Görme engelli oldu¤um için, yaflanmas› do¤al baz› sorunlarla karfl›laflm›fl olmama ra¤men kampüs ve Da¤c›l›k Kolu’nun ortam› benim için

srf nm Viclty kentinde yapı­ lan uluslararası resim

Yahya Kemal’e gelince, o- nun şiirlerine varabilmek için, bu şi­ irlerin ardındaki kültür dizgesini bil­ mek gerekir, bu İse genç iken haşanla maz.. Bir