• Sonuç bulunamadı

N-boyutlu uzayda rektifiyan eğriler / Rectifying curves in the n-dimensional space

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "N-boyutlu uzayda rektifiyan eğriler / Rectifying curves in the n-dimensional space"

Copied!
43
3
0
Daha Fazlasını Göster ( sayfa)

Tam metin

(1)

T.C.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

n-BOYUTLU UZAYDA REKTİFİYAN EĞRİLER

Sibel TARLA

Yüksek Lisans Tezi

Matematik Anabilim Dalı

Danışman: Prof. Dr. Handan ÖZTEKİN

TEMMUZ – 2017

(2)

T.C.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

n-BOYUTLU UZAYDA REKTİFİYAN EĞRİLER

Sibel TARLA

(151121104)

Yüksek Lisans Tezi

Matematik Anabilim Dalı

Danışman: Prof. Dr. Handan ÖZTEKİN

(3)

T.C.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

n-BOYUTLU UZAYDA REKTİFİYAN EĞRİLER

YÜKSEK LİSANS TEZİ

Sibel TARLA

(151121104)

Tezin Enstitüye Verildiği Tarih: 21 Hziran 2017 Tezin Savunulduğu Tarih: 14 Temmuz 2017

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Handan ÖZTEKİN (F.Ü) Diğer jüri üyeleri: Prof. Dr. Mehmet BEKTAŞ (F.Ü)

Doç. Dr. Talat KÖRPINAR (M.Ş.Ü)

(4)

I ÖNSÖZ

Bu tezin hazırlanması esnasında bilgi ve tecrübesinden her zaman yararlandığım, çalışmanın başından itibaren yardımlarını esirgemeyen, değerli zamanını ayırarak imkanlar sağlayan, çalışmanın her aşamasında yanımda olup her vesilede birikimini aktararak sürekli yardımda bulunan çok kıymetli hocam sayın Prof. Dr. Handan ÖZTEKİN’ e teşekkürümü sunmayı bir borç bilir, saygılarımı sunarım.

Ayrıca öğrenim hayatım boyunca yanımda olan ve bana her zaman destek olan başta babam Osman TARLA ve annem Nimet TARLA olmak üzere tez süreci boyunca bana her konuda yardımcı olan ve varlığı ile beni güçlendiren meslektaşım aynı zaman da kardeşim Sema TARLA‘ ya teşekkür ederim.

Sibel TARLA

(5)

II İÇİNDEKİLER Sayfa No ÖNSÖZ ……….………..……...………...….I İÇİNDEKİLER ……….……….……..…...…....II ÖZET ………...………...………..…………...III SUMMARY ………...………...………...…..IV SEMBOLLER LİSTESİ ………..……….….……….………..…..V 1.GİRİŞ …...……….…….1 2.BÖLÜM ……….……….…………...……...3 2.1.Temel Kavramlar ………..………...…….…...3 3.BÖLÜM ……….……….…………...……...10

3.1. n-Boyutlu Öklid Uzayında Rektifiyan Eğrilerin Bazı Karakterizasyonları ..……..…...10

4.BÖLÜM ……….……….…………...……...18

4.1. n-Boyutlu Lorentz Uzayında Rektifiyan Eğrilerin Bazı Karakterizasyonları ….…...18

5.SONUÇ ………33

KAYNAKLAR ……….………...…34

(6)

III

ÖZET

Bu çalışma dört bölüm halinde düzenlendi.

Birinci bölümde; Literatürde, rektifiyan eğrilerle ilgili yapılan çalışmalara yer verildi. İkinci bölümde; Çalışmamıza temel teşkil edecek tanımlar verildi.

Üçüncü bölümde; n-boyutlu Öklid uzayında rektifiyan eğriler anlatılmıştır.

Dördüncü bölümde; n-boyutlu Lorentz uzayında rektifiyan eğriler ve karakterizasyonları verilmiştir.

(7)

IV SUMMARY

Rectifying curves in the n-dimensional Space This thesis has been edited in four charteps.

In the first chapter; The studies related with rectifying curves in literature were given. In the second chapter; The definitions that will constitute the basis of this thesis were given.

In the third chapter; Rectifying curves were described in the n-dimensional Euclidean space.

In the fourth chapter; Rectifying curves and their charecterizations were given in the n-dimensional Lorentzian space.

(8)

V

SEMBOLLER LİSTESİ

〈 , 〉 : Lorentz uzayında iç çarpım 𝐿𝑛 : n-boyutlu Lorentz uzayı

𝐸𝑛 : n-boyutlu Öklid uzayı ∥ ∥ : Lorentz uzayında norm

× 𝐿 : Lorentz Uzayında vektörel çarpım 𝑉1 : Teğet Vektör

𝑉2 : Normal Vektör

𝑉𝑖 : i-yinci Binormal Vektör (𝑖 ∈ {3, 4, … , 𝑛}) S𝒏−𝟏(1) : Birim Hiperküre

𝑘1 : 1. Eğrilik (kısaca Eğrilik) 𝑘2 : 2. Eğrilik (kısaca Torsiyon)

(9)

1 1. GİRİŞ

Öklid 3-uzayında yer vektörleri, 𝑉1(𝑠) teğet ve 𝑉3(𝑠) binormal vektör alanları

tarafından gerilen düzlemde yatan eğriye rektifiyan eğri denildiği B.Y. Chen (Chen, 2003) tarafından tanımlanmıştır. Buna göre 𝐸3 de bir 𝛼 rektifiyan eğrisinin seçilmiş

bir orijin noktasına göre yer vektörü, 𝜆1(𝑠), 𝜆2(𝑠) s yay parametresine bağlı

diferensiyellenebilir fonksiyonlar olmak üzere,

𝛼(𝑠) = 𝜆1(𝑠)𝑉1(𝑠) + 𝜆2(𝑠)𝑉3(𝑠) denklemini sağlar.

Öklid uzayında rektifiyan eğrilere çalışılmıştır. Benzer yaklaşımla Cambie ve diğerleri (Cambie vd., 2016) 𝐸𝑛 n-boyutlu Öklid uzayında, 𝛼: 𝐼 ⟶ 𝐸𝑛 bir rektifiyan

eğri ise ∀𝑠 ∈ 𝐼 için 𝑉2(𝑠) ortogonal bileşeni bir sabit nokta içerir.

𝐸𝑛 de Öklid hareketi uyguladıktan sonra sabit noktanın orijin olduğunu kabul edelim. 𝑉2(𝑠) in ortogonal bileşeni

𝑉2⊥(𝑠) = {𝑣 ∈ 𝑉1𝛼(𝑠)𝐸𝑛 ⃒ ⟨𝑣, 𝑉2(𝑠)⟩ = 0}

uzayında yatıyorsa 𝛼 eğrisinin rektifiyan eğri olduğu tanımlanmıştır. 𝐸𝑛 in bir 𝛼

rektifiyan eğrisinin yer vektörü,

𝛼(𝑠) = 𝜆1(𝑠)𝑉1(𝑠) + 𝜆2(𝑠)𝑉3(𝑠) + ⋯ + 𝜆𝑛−1(𝑠)𝑉𝑛(𝑠)

şeklinde yazılabilir.

𝐸4 Öklid uzayındaki rektifiyan eğrileri; 𝛼 eğrisinin yer vektörünün 𝑉2(𝑠) normal vektör alanının 𝑉2(𝑠) = {𝑤 ∈ 𝐸4⃒ ⟨𝑤, 𝑉

2(𝑠)⟩ = 0} ortogonal tümleyeninde

yatıyorsa 𝛼 eğrisinin rektifiyan eğri olduğu İlarslan ve Nesovic (İlarslan ve Nesovic, 2008) tarafından tanımlanmıştır. Bu taktirde 𝑉2⊥(𝑠), teğet, birinci binormal ve ikinci binormal vektör alanları, sırasıyla, 𝑉1(𝑠), 𝑉3(𝑠) ve 𝑉4(𝑠) tarafından gerilen 𝐸4 ün

3-boyutlu alt uzayıdır. Böylece 𝐸4 de bir 𝛼 rektifiyan eğrisinin, herhangi bir seçilmiş

orijin noktasına göre yer vektörü 𝜆1(𝑠), 𝜆2(𝑠) ve 𝜆3(𝑠), s yay parametresi için

(10)

2

𝛼(𝑠) = 𝜆1(𝑠)𝑉1(𝑠) + 𝜆2(𝑠)𝑉3(𝑠) + 𝜆3(𝑠)𝑉4(𝑠)

denklemini sağlar.

Bu çalışmada, orijinal olarak, 𝐿𝑛 n-boyutlu Lorentz uzayında rektifiyan eğri kavramını tanımladık. Bu eğriler için bazı karakterizasyonlar elde ederek rektifiyan eğrinin parametrik gösterimini verdik.

(11)

3 2. BÖLÜM

2.1. Temel Kavramlar

Tanım 2.1.1. Boş olmayan bir cümle 𝐴 ve bir 𝐾 cismi üstünde bir vektör uzayı 𝑉 olsun. Aşağıdaki önermeleri doğrulayan bir

𝑓 ∶ 𝐴 × 𝐴 → 𝑉 fonksiyonu varsa 𝐴 ya 𝑉 ile birleştirilmiş bir afin uzay denir. 𝑨𝟏)∀ 𝑃, 𝑄, 𝑅 𝜖 𝐴 𝑖ç𝑖𝑛 𝑓(𝑃, 𝑄) + 𝑓(𝑄, 𝑅) = 𝑓(𝑃, 𝑅)

𝑨𝟐) ∀ 𝑃𝜖𝐴 𝑖ç𝑖𝑛 ∀𝛼𝜖 𝑉 𝑖ç𝑖𝑛 𝑓(𝑃, 𝑄) = 𝛼

olacak biçimde bir tek 𝑄𝜖𝐴 noktası vardır (Hacısalihoğlu, 1993).

Tanım 2.1.2. Bir reel afin uzay 𝐴 ve 𝐴 ile birleşen vektör uzayı da 𝑉 olsun. 𝑉 bir iç çarpım işlemi olarak <, >∶ 𝑉 × 𝑉 → 𝑅 (𝑥, 𝑦 ) → < 𝑥, 𝑦 > = ∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖 𝑛 𝑖=1 , {𝑥 = (𝑥1, … , 𝑥𝑛) 𝑦 = (𝑦1, … , 𝑦𝑛)

Öklid iç çarpımı tanımlanırsa bu işlem yardımı ile 𝐴 da uzaklık ve açı gibi metrik kavramlar tanımlanabilir. Böylece 𝐴 afin uzayı da yeni bir ad olarak Öklid uzayı adını alır (Hacısalihoğlu, 1993).

Tanım 2.1.3. n-boyutlu standart reel vektör uzayı 𝑅𝑛 ile birleştirilmiş 𝑅𝑛 afin uzayını ele

alalım. Bu 𝑅𝑛 vektör uzayında Öklid iç çarpımı

< , >: 𝑅𝑛× 𝑅𝑛 → 𝑅

(𝑥, 𝑦 ) → < 𝑥, 𝑦 > = ∑𝑛𝑖=1𝑥𝑖𝑦𝑖, {

𝑥 = (𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, … , 𝑥𝑛)

𝑦 = (𝑦1𝑦2, 𝑦3, … , 𝑦𝑛) biçiminde tanımlanır. Böylece 𝑅𝑛 afin uzayı n-boyutlu Öklid uzayı olur ve 𝐸𝑛 ile gösterilir

(12)

4 Tanım 2.1.4. 𝑑 ∶ 𝐸𝑛 × 𝐸𝑛 → 𝑅

(𝑥, 𝑦) → 𝑑(𝑥, 𝑦) = ‖𝑥𝑦⃗⃗⃗⃗ ‖ = √∑(𝑦𝑖 − 𝑥𝑖)2 𝑛

𝑖=1

olarak tanımlanan 𝑑 fonksiyonuna 𝐸𝑛 Öklid uzayında uzaklık fonksiyonu ve 𝑑(𝑥, 𝑦) reel

sayısına da 𝑥, 𝑦 𝜖 𝐸𝑛 noktaları arasındaki uzaklık denir (Hacısalihoğlu, 1993). Tanım 2.1.5. 𝑑 ∶ 𝐸𝑛 × 𝐸𝑛 → 𝑅

(𝑥, 𝑦) → 𝑑(𝑥, 𝑦) = ‖𝑥𝑦⃗⃗⃗⃗ ‖

biçiminde tanımlanan 𝑑 fonksiyonuna 𝐸 𝑛 de Öklid metriği denir (Hacısalihoğlu, 1993). Tanım 2.1.6. ∀ 𝑥, 𝑦, 𝑧 𝜖 𝐸𝑛 için 𝑥𝑦𝑧̂ açısının ölçüsü cos 𝜃 =‖𝑥𝑦‖‖𝑦𝑧‖<𝑥𝑦,𝑦𝑧> den hesaplanan 𝜃 reel sayısıdır (Hacısalihoğlu, 1993).

Tanım 2.1.7. 𝐸𝑛 de sıralı bir {𝑃0, 𝑃1, … , 𝑃𝑛} nokta n+1-lisine 𝑅𝑛 de karşılık gelen

{𝑃⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ , 𝑃0𝑃1 ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ 0𝑃2, … , 𝑃⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ } vektör n-lisi 𝑅0𝑃𝑛 𝑛 için bir ortonormal baz ise {𝑃0, 𝑃1, 𝑃2,… , 𝑃𝑛} sistemine

𝐸 𝑛 in bir dik çatısı veya Öklid çatısı denir (Hacısalihoğlu, 1993). Tanım 2.1.8. 𝐸𝑛deki {𝐸

0, 𝐸1… , 𝐸𝑛} çatısına standart Öklid çatısı denir (Hacısalihoğlu,

1993).

Tanım 2.1.9. 𝐸𝑛 de bir 𝑋 noktasının 𝐸𝑛 deki standart Öklid çatısına göre ifadesi 𝐸0𝑋

⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = ∑𝑛𝑖=1𝑥𝑖𝐸⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ 0𝐸𝑖 dir. Buradaki 𝑥𝑖: 𝐸𝑛 → 𝑅 ,1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛 fonksiyonlarına 𝑋 noktasının Öklid koordinat fonksiyonları ve {𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛} sıralı ve reel değerli fonksiyonlar n-lisine

de 𝐸𝑛 Öklid koordinat sistemi denir (Hacısalihoğlu, 1993).

Tanım 2.1.10: I, R nin bir açık aralığı olmak üzere 𝛼: 𝐼 → 𝑅𝑛 biçiminde düzgün (𝐶∞sınıfından) bir 𝛼 dönüşümüne 𝑅𝑛 uzayı içinde bir eğri denir (Hacısalihoğlu, 1993). Tanım 2.1.11: M eğrisi (𝐼, 𝛼) koordinat komşuluğu ile verilmiş olsun. Eğer 𝑠 ∈ 𝐼 için ‖𝛼̇(𝑠)‖ = 1 ise 𝑀 eğrisi (𝐼, 𝛼) ya göre birim hızlı eğridir denir. Bu durumda, eğrinin 𝑠 ∈ 𝐼 parametresine yay parametresi adı verilir (Hacısalihoğlu, 1993).

(13)

5

𝜑 = {𝛼΄, 𝛼", … , 𝛼(𝑟)} sistemi lineer bağımsız ve ∀𝛼(𝑘) , 𝑘 > 𝑟 için 𝛼(𝑘)𝜖𝑆𝑝{𝜑} olamk üzere 𝜑 den elde edilen {𝑉1, … , 𝑉𝑟} ortonormal sistemine M eğrisinin Serret-Frenet r-ayaklı alanı

ve 𝑚 𝜖 𝑀 için {𝑉1(𝑚), … , 𝑉𝑟(𝑚)} ye ise 𝑚𝜖𝑀 noktasındaki Serret- Frenet r-ayaklısı denir. Her bir 𝑉𝑖, 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑟 ye Serret-Frenet vektörü adı verilir (Hacısalihoğlu, 1993).

Tanım 2.1.13. 𝑉1(𝑠), 𝑉2(𝑠), 𝑉3(𝑠), … , 𝑉𝑛(𝑠) vektörlerine 𝛼: 𝐼 → 𝐸𝑛 eğrisinin 𝛼(𝑠)

noktasındaki Frenet vektörleri denir. {𝑉1(𝑠), 𝑉2(𝑠), 𝑉3(𝑠), … , 𝑉𝑛(𝑠)} kümesine 𝛼 eğrisinin

𝛼(𝑠) noktasındaki Frenet çatısı denir. 𝑉1(𝑠), 𝑉2(𝑠), 𝑉3(𝑠), … , 𝑉𝑛(𝑠) vektör alanlarına 𝛼

eğrisi üstünde Frenet vektör alanları denir (Hacısalihoğlu, 1993).

Tanım 2.1.14. 𝑀 ⊂ 𝐸𝑛 eğrisinin 𝛼(𝑠) ∈ M noktasındaki Frenet r-ayaklısı

{𝑉1(𝑠), … , 𝑉𝑟(𝑠)} olsun. Bu durumda, 𝛼(𝑠) seçilmiş bir nokta olmak üzere 𝐸𝑛 in,

𝑆𝑝{𝑉1(𝑠), … , 𝑉𝑟(𝑠)}, 𝑝 ≤ 𝑟 vektör uzayı ile birleşen afin alt uzayına, 𝛼(𝑠) noktasında, 𝑀 eğrisinin p- yinci oskülatör hiperdüzlemi denir (Hacısalihoğlu, 1994).

Tanım 2.1.15. 𝑛 = 3 özel halinde {𝑉1(𝑠), 𝑉2(𝑠), 𝑉3(𝑠)} Frenet 3- ayaklısını göz önüne

alalım.

𝑆𝑝{𝑉1(𝑠), 𝑉2(𝑠)}

vektör uzayı ile birleşen, 𝛼(𝑠) noktasındaki afin alt uzaya oskülatör düzlem, 𝑆𝑝{𝑉2(𝑠), 𝑉3(𝑠)}

vektör uzayı ile birleşen, 𝛼(𝑠) noktasındaki afin alt uzaya normal düzlem, 𝑆𝑝{𝑉1(𝑠), 𝑉3(𝑠)}

vektör uzayı ile birleşen, 𝛼(𝑠) noktasındaki afin alt uzaya rektifiyan düzlem denir (Hacısalihoğlu, 1994).

Burada oskülatör kelimesi yapışan veya daha anlamlı olarak, öpen anlamındadır, normal dik anlamında ve rektifiyan kelimeside tamamlayan anlamındadır (Hacısalihoğlu, 1994). Tanım 2.1.16. 𝑀 ⊂ 𝐸𝑛 eğrisi (𝐼, 𝛼) koordinat komşuluğu ile verilsin. 𝑠 ∈ 𝐼 ya karşılık gelen 𝛼(𝑠) noktasındaki Frenet r-ayaklısı {𝑉1(𝑠), … , 𝑉𝑟(𝑠)} olsun. Buna göre,

𝑘𝑖: 𝐼 → 𝑅 , 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑟 ,

(14)

6

şeklinde tanımlı 𝑘𝑖 fonksiyonuna M eğrisinin i-yinci eğrilik fonksiyonu ve 𝑠 ∈ 𝐼 için 𝑘𝑖(𝑠) reel sayısına da 𝛼(𝑠) noktasında M nin i-yinci eğriliği denir (Hacısalihoğlu, 1994).

Tanım 2.1.17. 𝐸𝑛 n- boyutlu Öklid uzayında bir P noktası verildiğinde başlangıç

noktasını P noktasına birleştiren yönlü doğru parçasının belirttiği vektöre yer vektörü denir (Hacısalihoğlu, 1994).

Tanım 2.1.18. 𝐸𝑛 n-boyutlu Öklid uzayında, 𝛼: 𝐼 ⟶ 𝐸𝑛 bir rektifiyan eğri ise ∀𝑠 ∈ 𝐼

için 𝑉2(𝑠) ortogonal bileşeni bir sabit nokta içerir. 𝐸𝑛 de Öklid hareketi uyguladıktan sonra

sabit noktanın orijin olduğunu kabul edelim. Eğer 𝑉2(𝑠) in ortogonal bileşeni 𝑉2⊥(𝑠) = {𝑣 ∈ 𝑉1𝛼(𝑠)𝐸𝑛 ⃒ ⟨𝑣, 𝑉2(𝑠)⟩ = 0}

uzayında yatıyorsa 𝛼 eğrisine rektifiyan eğri denir (Cambie vd., 2016).

Tanım 2.1.19. Rn reel afin uzayı 𝑋 = ( 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛) ve 𝑌⃗ = ( 𝑦1, 𝑦2, … , 𝑦𝑛) vektörleri verilsin. Bu uzay üzerinde Lorentz skaler çarpımı

〈𝑋 , 𝑌⃗ 〉𝐿 = −𝑥1𝑦1+ ∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖

𝑛

𝑖=2

şeklinde ifade edilir. (𝑅𝑛, 〈 , 〉

𝐿) ikilisine n-boyutlu Lorentz uzayı denir ve 𝐿𝑛 ile gösterilir.

𝐿𝑛 n-boyutlu lorentz uzayında 𝑋 = ( 𝑥

1, 𝑥2, , … , 𝑥𝑛) vektörü

(i) 〈𝑋 , 𝑋 〉𝐿 < 0 olduğunda 𝑋 vektörü timelike,

(ii) 〈𝑋 , 𝑋 〉𝐿 > 0 𝑣𝑒𝑦𝑎 𝑋 = 0 olduğunda 𝑋 vektörü spacelike,

(iii) 〈𝑋 , 𝑋 〉𝐿 = 0 𝑣𝑒 𝑋 ≠ 0 olduğunda 𝑋 vektörü null (yada light-like) vektör denir.

𝑋 = ( 𝑥1, 𝑥2, , … , 𝑥𝑛) vektörünün normu ‖𝑋 ‖

𝐿 = √|〈𝑋 , 𝑋 〉𝐿 | şeklinde tanımlanır. Bu

nedenle 〈𝑋 , 𝑋 〉𝐿 = ±1 olduğunda 𝑋 vektörü bir birim vektördür (İyigün ve Arslan, 2005).

Tanım 2.1.20. 𝐿𝑛 n-boyutlu Lorentz uzayında 𝑢1

⃗⃗⃗⃗ = ( 𝑢11, 𝑢12, , … , 𝑢1𝑛) , 𝑢⃗⃗⃗⃗ = ( 𝑢2 21, 𝑢22, , … , 𝑢2𝑛), … , 𝑢⃗⃗⃗⃗ = ( 𝑢𝑛 𝑛1, 𝑢𝑛2, , … , 𝑢𝑛𝑛)

(15)

7 𝑢1 ⃗⃗⃗⃗ × 𝐿𝑢⃗⃗⃗⃗ ×2 𝐿… ×𝐿𝑢⃗⃗⃗⃗ = |𝑛 | −𝑒1 𝑒2 … 𝑒𝑛 𝑢11 𝑢12 … 𝑢1𝑛 𝑢21 𝑢22 … 𝑢2𝑛 ⋮ 𝑢𝑛1 𝑢𝑛2 … 𝑢𝑛𝑛 | |

biçiminde tanımlanır, burada 𝑒𝑖 , 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛 standart baz vektörleridir (İyigün ve Arslan, 2003).

Tanım 2.1.21. 𝐿𝑛 n-boyutlu Lorentz uzayında 𝛼: 𝐼 ⊂ 𝑅 → 𝐿𝑛 diferensiyellenebilir fonksiyonu verilsin. 𝛼(𝐼) ⊂ 𝐿𝑛 noktalar kümesine 𝐿𝑛 n-boyutlu Lorentz uzayında bir eğri denir (İlarslan vd., 2000).

Tanım 2.1.22. 𝑀 ⊂ 𝐿𝑛eğrisi (𝐼, 𝛼) koordinat komşuluğu ile verilsin. 𝑠 ∈ 𝐼 ya karşılık

gelen 𝛼(𝑠) noktasındaki Frenet r-ayaklısı {𝑉1(𝑠), … , 𝑉𝑟(𝑠)} olsun. Buna göre, 𝑘𝑖: 𝐼 → 𝑅 , 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑟 ,

𝑠 → 𝑘𝑖(𝑠) =< 𝑉𝑖′(𝑠) , 𝑉𝑖+1(𝑠) >

şeklinde tanımlı 𝑘𝑖 fonksiyonuna M eğrisinin i-yinci eğrilik fonksiyonu ve 𝑠 ∈ 𝐼 için 𝑘𝑖(𝑠) reel sayısına da 𝛼(𝑠) noktasında M nin i-yinci eğriliği denir (İlarslan vd., 2000).

n-boyutlu 𝐿𝑛 Lorentz uzayında s yay parametreli bir eğri 𝛼: 𝐼 ⊂ 𝑅 → 𝐿𝑛, olsun. Frenet-Serret çatısının birinci vektörü,

𝑉1(𝑠) = 𝛼′(𝑠)

şeklinde tanımlanır.

𝑉1 bir birim vektör olduğundan,

〈𝑉1(𝑠) , 𝑉1(𝑠) 〉𝐿 = 𝜀1 = ±1 (2.1.1)

dir. (2.1.1) eşitliğinin 𝑠 ye göre türevi alınırsa,

〈𝑉1(𝑠) , 𝑉

1(𝑠) 〉𝐿 = 0

(16)

8

𝛼 eğrisinin birinci eğriliği

𝑘1(𝑠) = 〈𝑉1′(𝑠) , 𝑉2(𝑠) 〉𝐿

reel değerli fonksiyon ile tanımlıdır. Her 𝑠 ∈ 𝐼 için 𝑘1(𝑠) ≠ 0 dir. 𝐿𝑛 n-boyutlu Lorentz uzayının normal vektörü

𝑉2(𝑠) = 𝑉1′(𝑠)

𝑘1(𝑠) (2.1.2)

şeklinde tanımlanır.

(2.1.2) nin asli normal vektörünün türevi yardımıyla, ikinci eğrilik fonksiyonu

𝑘2(𝑠) = 〈𝑉2′(𝑠) , 𝑉3(𝑠) 〉𝐿 (2.1.3)

biçiminde tanımlanır. Bu reel değerli fonksiyona 𝛼 eğrisinin torsiyonu denir. 𝛼 eğrisinin i-yinci binormal vektör alanı,

𝑉𝑖(𝑠) = 𝑉𝑖−1′ (𝑠)

𝑘𝑖−1(𝑠) (2.1.4)

şeklinde tanımlanır. Bu 𝑉𝑖(𝑠) vektörü 𝑉1(𝑠) 𝑣𝑒 𝑉2(𝑠) vektörlerinin her ikisine de diktir. 𝐿𝑛 n-boyutlu Lorentz iç çarpımı tarafından 𝛼 eğrisinin (n-1)-inci eğriliği

𝑘𝑛−1(𝑠) = 〈𝑉𝑛−1′ (𝑠), 𝑉𝑛(𝑠)〉𝐿 (2.1.5)

şeklinde tanımlıdır. {𝑉1(𝑠), 𝑉2(𝑠), 𝑉3(𝑠), … , 𝑉𝑛(𝑠), 𝑘1(𝑠), 𝑘2(𝑠), … , 𝑘𝑛−1(𝑠) } kümesi 𝛼 eğrisinin Frenet-Serret elemanları denir. {𝑉1(𝑠), 𝑉2(𝑠), 𝑉3(𝑠), … , 𝑉𝑛(𝑠) } vektörleri

ortonormal vektörlerdir. Dolayısıyla,

〈𝑉1, 𝑉1 〉𝐿= 𝜀1, 〈𝑉2, 𝑉2 〉𝐿 = 𝜀2 , 〈𝑉3, 𝑉3 〉𝐿 = 𝜀3, 〈𝑉𝑖, 𝑉𝑖 〉𝐿 = 𝜀𝑖,

(17)

9

〈𝑉2, 𝑉1 〉𝐿 = 〈𝑉2, 𝑉3 〉𝐿 = ⋯ = 〈𝑉2, 𝑉𝑖 〉𝐿 = 0 , (2.1.6)

〈𝑉3, 𝑉1𝐿 = 〈𝑉3, 𝑉2𝐿 = ⋯ = 〈𝑉3, 𝑉𝑖𝐿 = 0, ⋮

〈𝑉𝑛, 𝑉1 〉𝐿 = 〈𝑉𝑛, 𝑉2 〉𝐿 = ⋯ = 〈𝑉𝑛, 𝑉𝑛−1 〉𝐿 = 0

dir. 𝐿𝑛 n-boyutlu Lorentz uzayında 𝛼 eğrisi için Frenet-Serret denklemleri

{ 𝑉1′(𝑠) = 𝜀2𝑘1(𝑠)𝑉2(𝑠), 𝑉2′(𝑠) = −𝜀1𝑘1(𝑠)𝑉1(𝑠) + 𝜀3𝑘2(𝑠)𝑉3(𝑠), .. . 𝑉𝑖′(𝑠) = −𝜀𝑖−1𝑘𝑖−1(𝑠)𝑉𝑖−1(𝑠) + 𝜀𝑖+1𝑘𝑖(𝑠)𝑉𝑖+1(𝑠), 𝑉𝑖+1′ (𝑠) = −𝜀𝑖𝑘𝑖(𝑠)𝑉𝑖(𝑠) (2.1.7)

(18)

10 3. BÖLÜM

3.1. n- Boyutlu Öklid Uzayında Rektifiyan Eğrilerin Bazı Karakterizasyonları

Bu bölümde ilk olarak 𝐸𝑛 n-boyutlu Öklid uzayındaki rektifiyan eğrileri, eğrinin eğrilik

fonksiyonları cinsinden karakterize edeceğiz.

Tanım 3.1.1. 𝐸𝑛 n-boyutlu Öklid uzayında, 𝛼: 𝐼 ⟶ 𝐸𝑛 bir rektifiyan eğri ise ∀𝑠 ∈ 𝐼 için 𝑉2(𝑠) ortogonal bileşeni bir sabit nokta içerir. 𝐸𝑛 de Öklid hareketi uyguladıktan sonra sabit

noktanın orijin olduğunu kabul edelim. 𝑉2(𝑠) in ortogonal bileşeni

𝑉2⊥(𝑠) = {𝑣 ∈ 𝑉1𝛼(𝑠)𝐸𝑛 ⃒ ⟨𝑣, 𝑉2(𝑠)⟩ = 0}

uzayında yatıyorsa 𝛼 eğrisinin rektifiyan eğri olduğu tanımlanmıştır. 𝐸𝑛 in bir 𝛼 rektifiyan

eğrisinin yer vektörü,

𝛼(𝑠) = 𝜆1(𝑠)𝑉1(𝑠) + 𝜆2(𝑠)𝑉3(𝑠) + ⋯ + 𝜆𝑛−1(𝑠)𝑉𝑛(𝑠) (3.1.1)

şeklinde yazılabilir (Cambie vd., 2016).

Teorem 3.1.1. 𝛼(𝑠), 𝐸𝑛 n-boyutlu Öklid uzayında birim hızlı bir eğri ve 𝑘1(s),

𝑘2(s) , … , 𝑘𝑛−1(s) de 𝛼 nın sıfırdan farklı eğrilikleri olsun. Bu takdirde 𝛼 nın bir rektifiyan

eğri olması için gerek ve yeter şart

𝑘𝑛−1(𝑠) ∑ 𝜇𝑛−3,𝑘(𝑠) 𝜕𝑘 𝜕𝑠𝑘( 𝑘1(𝑠) 𝑘2(𝑠) ) + ∑ (𝜇𝑛−2,𝑘(𝑠) 𝜕𝑘 𝜕𝑠𝑘( 𝑘1(𝑠) 𝑘2(𝑠) )) ′ = 0 (3.1.2) 𝑛−3 𝑘=0 𝑛−4 𝑘=0

eşitliğinin sağlanmasıdır (Cambie vd., 2016).

İspat: (3.1.1) eşitliğinin s ye göre türevini alınır ve gerekli işlemler yapılırsa,

𝜆′(𝑠) = 1 𝜆(𝑠)𝑘1(𝑠) − 𝜇1(𝑠)𝑘2(𝑠) = 0 𝜇1′(𝑠) − 𝜇2(𝑠)𝑘3(𝑠) = 0 𝜇𝑖′(𝑠) − 𝜇𝑖+1(𝑠)𝑘𝑖+2(𝑠) + 𝜇𝑖−1(𝑠)𝑘𝑖+1(𝑠) = 0 𝜇𝑛−2′ (𝑠) + 𝜇𝑛−3(𝑠)𝑘𝑛−1(𝑠) = 0 (3.1.3)

(19)

11

eşitlikleri elde edilir. Bu denklemden,

𝜆(𝑠) = 𝑠 + 𝑐, 𝑐 ∈ 𝑅 μ1(s) =𝑘1(s)(s + c) 𝑘2(s) , μ2(s) = [ 𝑘1(s) (s + c) 𝑘2(s) ] ′ 1 𝑘3(𝑠) elde edilir. Bu eşitlikleri

𝜇1(𝑠) = 𝜇1,0(𝑠)𝑘1(𝑠) 𝑘2(𝑠) ve μ2(s) = 𝜇2,0(𝑠) 𝑘1(s) 𝑘2(s) + 𝜇2,1(𝑠) [ 𝑘1(s) 𝑘2(s)] ′

şeklinde yeniden ifade edersek bu denklemlerden, μ𝑖(s) = ∑𝑖−1𝑘=0μ𝑖,𝑘(s) 𝜕𝑘

𝜕𝑠𝑘(

𝑘1(s)

𝑘2(s)) , 𝑖 ∈ {3,4, … 𝑛 − 2} (3.1.4)

elde edilir. Buradan μ𝑖,𝑘(s) fonksiyonları

{ 𝜇1,0(𝑠) = 𝑠 + 𝑐, 𝑐 ∈ 𝑅 𝜇2,0(𝑠) = 1 𝑘3(𝑠), μ2,1(s) = 𝑠+𝑐 𝑘3(𝑠) 𝑖 ∈ {3,4, … 𝑛 − 2} 𝑖ç𝑖𝑛 μ𝑖,0(s) =𝜇𝑖−1,0′ (𝑠)+𝑘𝑖(s)μ𝑖−2,0(s) 𝑘𝑖+1(s) , μ𝑖,𝑘(s) =𝜇𝑖−1,𝑘′ (𝑠)+𝑘𝑖(s)μ𝑖−2,𝑘(s)+μ𝑖−1,𝑘−1(s) 𝑘𝑖+1(s) , 𝑘 ∈ {1,2, … , 𝑖 − 3} 𝑖ç𝑖𝑛 μ𝑖,𝑖−2(s) = 𝜇𝑖−1,𝑖−2′ (𝑠)+μ𝑖−1,𝑖−3(s) 𝑘𝑖+1(s) , μ𝑖,𝑖−1(s) =μ𝑖−1,𝑖−2(s) 𝑘𝑖+1(s) (3.1.5) şeklinde tanımlıdır.

Tersine, 𝐸𝑛 n-boyutlu Öklid uzayında herhangi bir birim hızlı 𝛼 eğrisinin 𝑘 1(s),

𝑘2(s) , … , 𝑘𝑛−1(s) eğriliklerinin (3.1.2) denklemini sağladığını kabul edelim. 𝛼 ∈ 𝐿𝑛 yer

vektörünün (3.1.1) şeklinde yazılabileceğinden

𝛽(𝑠) = 𝛼(𝑠) − 𝜆(𝑠)𝑉1(𝑠) − 𝜇1(𝑠)𝑉3(𝑠) − ⋯ − 𝜇𝑛−2(𝑠)𝑉𝑛(𝑠)

eğrisini tanımlayalım. Bu ifadenin s ye göre türevini alıp Frenet denklemlerini ve (3.1.2) eşitliğini kullanarak 𝛼 nın bir rektifiyan eğri olduğu açıktır.

(20)

12

Teorem 3.1.2. 𝐸𝑛 n-boyutlu Öklid uzayında sıfırdan farklı 𝑘

1(s), 𝑘2(s) , … , 𝑘𝑛−1(s)

sabit eğrilikli bir rektifiyan eğri mevcut değildir (Cambie vd., 2016).

İspat: 𝐸𝑛 de 𝑘1(s), 𝑘2(s) , … , 𝑘𝑛−1(s) eğrilikleri sabit fakat sıfır olmayan bir rektifiyan eğrinin mevcut olduğunu varsayalım. (3.1.3) ün birinci, ikinci ve üçüncü eşitlikleri

𝜆(𝑠) = 𝑠 + 𝑐, μ1(s) = 𝑘1(s)(s + c) 𝑘2(s) , μ2(s) = 𝑘1(s) 𝑘2(s)𝑘3(𝑠) , 𝑐 ∈ 𝑅 (3.1.3) ün dördüncü denkleminden 𝑖 ∈ {2,3, … , 𝑛 − 3} μ𝑖+1(s) =𝜇𝑖 ′(𝑠) + μ 𝑖−1(s)𝑘𝑖+1(𝑠) 𝑘𝑖+2(𝑠) olduğunu biliyoruz. Tümevarım yöntemiyle

𝜇2𝑚−1(𝑠) =𝑘1(𝑠)𝑘3(𝑠) … 𝑘2𝑚−1(𝑠) 𝑘2(𝑠)𝑘4(𝑠) … 𝑘2𝑚(𝑠) (𝑠 + 𝑐) (3.1.6) ve 𝜇2𝑚(𝑠) =∑ (∏ 𝑘2𝑖−1(𝑠) 𝑗 𝑖=1 ∏𝑚𝑖=𝑗+1𝑘2𝑖(𝑠)) 2 𝑚 𝑗=1 𝑘1(𝑠)𝑘2(𝑠) … 𝑘2𝑚+1(𝑠) (3.1.7) olduğu gösterilebilir.

Teorem 3.1.3. En de sıfır olmayan eğrilikleri ile yay parametreli bir eğri 𝛼 olsun.𝑘1(s), 𝑘2(s) , … , 𝑘𝑛−2(s) sıfır olmayan 𝛼 nın ilk (𝑛 − 2). eğrilikleridir. 𝛼 nın bir rektifiyan eğri olması için gerek ve yeter şart

{ 𝑘𝑛−1(𝑠) = ± 1 √𝑎𝑠(𝑠+2𝑐)+𝑏 , 𝑛 ç𝑖𝑓𝑡 𝑖ç𝑖𝑛 𝑘𝑛−1(𝑠) = ± 𝑠+𝑐 √𝑎𝑠(𝑠+2𝑐)+𝑏 , 𝑛 𝑡𝑒𝑘 𝑖ç𝑖𝑛 (3.1.8)

olmasıdır. Burada 𝑎; 𝑘1, 𝑘2, … , 𝑘𝑛−2 eğriliklerine bağlı olarak bir sabit ve 𝑏, 𝑐 ∈ 𝑅 dir (Cambie vd., 2016).

(21)

13

İspat: Kabul edelim ki, 𝛼 eğrisi 𝑘1, 𝑘2, … , 𝑘𝑛−2 eğrilikleri sıfırdan farklı sabitler olan bir rektifiyan eğri olsun. (3.1.3) sistemlerinden

𝜇𝑛−3(𝑠)𝑘𝑛−1(𝑠) = −𝜇𝑛−2′ (𝑠) = − (

𝜇𝑛−3′ (𝑠) + μ𝑛−4(s)𝑘𝑛−2(𝑠)

𝑘𝑛−1(𝑠) )

(3.1.9) olduğunu biliyoruz. (3.1.6) ve (3.1.7) denklemleri göz önüne alınarak (3.1.8) denklemleri elde edilir.

Teorem 3.1.4. 𝐸𝒏 n-boyutlu Öklid uzayında 𝛼(𝑠), eğrilikleri 𝑘1(s), 𝑘2(s) , … , 𝑘𝑛−1(s) sıfırdan farklı birim hızlı rektifiyan eğri olsun. Bu taktirde

(i) Eğrinin yer vektörünün teğet bileşeni,

〈𝛼(𝑠), 𝑉1(𝑠)〉 = 𝑠 + 𝑐, 𝑐 𝜖 𝑅, dir.

(ii) ρ(s) = ‖α(s)‖ uzaklık fonksiyonu

𝜌2(𝑠) = 𝑠2+ 𝑐

1𝑠 + 𝑐2, 𝑐1 𝜖 𝑅, 𝑐2 𝜖 𝑅

eşitliğini sağlar.

(iii) Eğrinin yer vektörünün 𝛼𝑉2(𝑠) normal bileşeni sabit uzunluğa sahiptir ve 𝜌(𝑠)

uzaklık fonksiyonu sabit değildir.

(iv) Eğrinin yer vektörünün binormal bileşenleri 𝑖 ∈ {3,4, … , 𝑛} için

〈𝛼(𝑠), 𝑉𝑖(𝑠)〉 = 𝜇𝑖(𝑠) şeklinde verilir.

Tersine, 𝐸𝑛 n-boyutlu Öklid uzayında birim hızlı eğri 𝛼(𝑠), sıfırdan farklı 𝑘1(s),

𝑘2(s) , … , 𝑘𝑛−1(s) eğrilikleri (i), (ii), (iii) ve (iv) durumlarından birini sağlarsa, bu taktirde

𝛼 bir rektifiyan eğridir (Cambie vd., 2016).

İspat (i): Kabul edelim ki, 𝛼 bir birim hızlı rektifiyan eğri olsun. 𝜆(𝑠) = 𝑠 + 𝑐 olduğu göz önüne alınırsa 〈𝛼(𝑠), 𝑉1(𝑠)〉 = λ(𝑠) = 𝑠 + 𝑐, 𝑐 𝜖 𝑅 elde edilir.

Tersine, 〈𝛼(𝑠), 𝑉1(𝑠)〉 = 𝑠 + 𝑐 olsun. Bu eşitliğin s ye göre türevi alınır ve Frenet denklemleri kullanılırsa,

(22)

14

elde edilir. 𝑘1(𝑠) ≠ 0 olduğundan 〈𝛼(𝑠), 𝑉2(𝑠)〉 = 0 bulunur. Buda 𝛼 nın bir rektifiyan eğri olduğunu gösterir.

(ii): 𝛼 birim hızlı bir rektifiyan eğri ise (3.1.3) denklemler sisteminin üçüncü, dördüncü ve beşinci denklemleri kullanılarak 𝜇𝑖(𝑠) 𝑖 ∈ {1, 2, … , 𝑛 − 2} ile çarpıp, taraf tarafa toplarsak,

∑𝜇𝑖(𝑠)𝜇𝑖(𝑠) 𝑛−2

𝑖=1

= 0

elde edilir. Bu nedenle 𝑎 ∈ 𝑅0 için ∑𝑛−2𝜇𝑖2(𝑠)

𝑖=1 = 𝑎2 dir.

Rektifiyan eğri tanımından

𝜌2(𝑠) = 〈𝛼(𝑠), 𝛼(𝑠)〉 = 𝜆2(𝑠) + ∑ 𝜇 𝑖 2(𝑠) 𝑛−2 𝑖=1 = (𝑠 + 𝑐)2+𝑎2= 𝑠2+ 𝑐1𝑠 + 𝑐2, 𝑐1 𝜖 𝑅, 𝑐2 𝜖 𝑅, olur. Tersine, 𝜌2(𝑠) = 〈𝛼(𝑠), 𝛼(𝑠)〉 = 𝑠2+ 𝑐

1𝑠 + 𝑐2 olsun. Bu eşitliğin s ye göre türevi iki

defa alınırsa ve (3.1.3) denklemleri kullanılırsa

𝑘1(𝑠)〈𝑉2(𝑠), 𝛼(𝑠)〉 = 0

elde edilir. 𝑘1(𝑠) ≠ 0 oldığundan 〈𝛼(𝑠), 𝑉2(𝑠)〉 = 0 dır. Bu ise 𝛼 nın rektifiyan eğri olduğu

anlamına gelir.

(iii): 𝛼(𝑠) = m(s)𝑉1(s) + 𝛼𝑉2(s) olduğundan, bir rektifiyan eğri için 𝛼𝑉2(s) =

√∑𝑛−2𝜇𝑖2(𝑠)

𝑖=1 = 𝑎2 dir, Böylece normal bileşen sabit uzunluğa sahiptir. 𝜌2(𝑠) uzaklık

fonksiyonunun sabit olmadığını (ii) den ispatlamıştık.

Tersine,

‖𝛼𝑉2(s)‖ = ‖𝛼(𝑠) − 〈𝑉

1(𝑠), 𝛼(𝑠)〉𝑉1(s)‖,

〈𝛼𝑉2(s), 𝛼𝑉2(s)〉 = 𝑎2

(23)

15

〈𝛼𝑉2(s), 𝛼𝑉2(s)〉 = 〈𝛼(𝑠) − 〈𝑉

1(𝑠), 𝛼(𝑠)〉𝑉1(𝑠), 𝛼(𝑠) − 〈𝑉1(𝑠), 𝛼(𝑠)〉𝑉1(𝑠)〉

〈𝛼𝑉2(s), 𝛼𝑉2(s)〉 = 〈𝛼(𝑠), 𝛼(𝑠)〉 − 〈𝛼(𝑠) , 𝑉

1(𝑠)〉2

dir. Bu son denklemin s ye göre türevi alınır ve Frenet denklemleri kullanılırsa

𝑘1(𝑠)〈𝛼(𝑠), 𝑉1(𝑠)〉〈𝛼(𝑠) , 𝑉2(𝑠)〉 = 0

olur. Buradan 𝑘1(𝑠) ≠ 0, 〈𝛼(𝑠), 𝑉1(𝑠)〉 ≠ 0 olduğundan 〈𝛼(𝑠) , 𝑉2(𝑠)〉 = 0 olup, 𝛼 bir

rektifiyan eğridir.

(iv): Bir rektifiyan eğrinin yer vektörünü

𝛼(𝑠) = 𝜆(𝑠)𝑇(𝑠) + 𝜇1(𝑠)𝑉3(𝑠) + ⋯ + 𝜇𝑛−2(𝑠)𝑉𝑛(𝑠)

şeklinde yazılabileceğini biliyoruz. Dolayısıyla

〈𝛼(𝑠) , 𝑉3(𝑠)〉 = 𝜇1(𝑠) 𝑣𝑒 〈𝛼(𝑠) , 𝑉4(𝑠)〉 = 𝜇2(𝑠)

dir. 〈𝛼(𝑠) , 𝑉3(𝑠)〉 = 𝜇1(𝑠) olduğunu kabul edelim. s ye göre türev alınırsa ve Frenet denklemleri kullanılarak,

𝑘2(𝑠)〈𝛼(𝑠), 𝑉2(𝑠)〉 = 0

𝑘2(𝑠) ≠ 0 olduğundan 〈𝛼(𝑠), 𝑉2(𝑠)〉 = 0 dır. Buda 𝛼 eğrisinin bir rektifiyan eğri olduğu

anlamına gelir. Böylece ispat tamamlanır.

Teorem 3.1.4 ün son durumunun tersini ispatlamak için ilk iki 𝑉3(𝑠), 𝑉4(𝑠) binormal bileşenleri eşdeğerdir.

Teorem 3.1.5. 𝐸𝑛de bir 𝛼 eğrisi𝛼(𝑡) = 𝜌(𝑡)𝑦(𝑡) şeklinde verilsin. Burada 𝜌(𝑡) pozitif keyfi fonksiyon ve 𝑦(𝑡), 𝑆𝑛−1(1) birim hiperkürede yatan yay parametreli bir eğri olsun. Bu taktirde 𝛼 nın bir rektifiyan eğri olması için gerek ve yeter şart

(24)

16

𝜌(𝑡) = 𝑎 sec(𝑡 + 𝑡0) 𝑎 ∈ 𝑅0 𝑣𝑒 𝑡0 ∈ 𝑅

olmasıdır (Cambie vd., 2016).

İspat: 𝛼(𝑡) = 𝜌(𝑡)𝑦(𝑡) ifadesinin t ye göre türevini alırsak,

𝛼′(𝑡) = 𝜌(𝑡)𝑦(𝑡) + 𝜌(𝑡)𝑦(𝑡) ‖𝛼′(𝑡)‖ = 𝑣 olsun. Buradan 𝑣𝑉1(𝑡) = 𝜌′(𝑡)𝑦(𝑡) + 𝜌(𝑡)𝑦′(𝑡) ⟹ 𝑉1(𝑡) = 𝜌′(𝑡) 𝑣 𝑦(𝑡) + 𝜌(𝑡) 𝑣 𝑦 ′(𝑡)

en son ifadenin tekrar t ye göre türevi alınırsa,

𝑣𝑘1(𝑡)𝑉2(𝑡) = (𝜌 ′(𝑡) 𝑣 ) ′ 𝑦(𝑡) + (𝜌 ′(𝑡) 𝑣 + ( 𝜌(𝑡) 𝑣 ) ′ ) 𝑦′(𝑡) +𝜌(𝑡) 𝑣 𝑦 ′′(𝑡)

elde edilir. ⟨𝑦(𝑡), 𝑦(𝑡)⟩ = ⟨𝑦′(𝑡), 𝑦′(𝑡)⟩ = 1, 𝑇(𝑡) nin ortanormal bazını {𝑦(𝑡), 𝑦′(𝑡), 𝑌1(𝑡), 𝑌2(𝑡), … , 𝑌𝑛−2(𝑡) } olarak alalım. Buradan

𝑦′′(𝑡) = ⟨𝑦(𝑡), 𝑦′′(𝑡)⟩𝑦(𝑡) + ⟨𝑦(𝑡), 𝑦′′(𝑡)⟩𝑦(𝑡) + ⟨𝑌

1(𝑡), 𝑦′′(𝑡)⟩𝑌1(𝑡) + ⋯

+ ⟨𝑌𝑛−2(𝑡), 𝑦′′(𝑡)⟩𝑌𝑛−2(𝑡)

olur. Yay parametreli eğriler için (3.1.1) denklemi kullanılarak

⟨𝑦′(𝑡), 𝑦(𝑡)⟩ = 1 ⇒ ⟨𝑦′′(𝑡), 𝑦(𝑡)⟩ + ⟨𝑦(𝑡), 𝑦′′(𝑡)⟩ = 0 ⟹ ⟨𝑦(𝑡), 𝑦′′(𝑡)⟩ = 0,

⟨𝛼, 𝑦′(𝑡)⟩ = ⟨𝜌(𝑡)𝑦(𝑡), 𝑦(𝑡)⟩ = 𝜌(𝑡)⟨𝑦(𝑡), 𝑦(𝑡)⟩ = 0,

(25)

17

elde edilir. Yukarıdaki eşitlikler göz önüne alınırsa,

𝑣𝑘1(𝑡)𝑉2(𝑡) = (( 𝜌′(𝑡) 𝑣 ) ′ −𝜌(𝑡) 𝑣 ) 𝑦(𝑡) + ( 𝜌′(𝑡) 𝑣 + ( 𝜌(𝑡) 𝑣 ) ′ ) 𝑦′(𝑡) +𝜌(𝑡) 𝑣 (∑⟨𝑌𝑖(𝑡), 𝑦 ′′(𝑡)⟩𝑌 𝑖(𝑡) 𝑛−2 1 )

olur. Bu denklemi 𝛼(𝑡) ile iç çarpıma tabi tutar ve 𝛼(𝑡) = 𝜌(𝑡)𝑦(𝑡) olduğu göz önüne alınırsa, 𝑣𝑘1(𝑡)〈𝑉2(𝑡), 𝛼(𝑡)〉 = ((𝜌 ′(𝑡) 𝑣 ) ′ −𝜌(𝑡) 𝑣 ) 𝜌(𝑡)

bulunur. 𝛼 rektifiyan eğri olduğundan

((𝜌 ′(𝑡) 𝑣 ) ′ −𝜌(𝑡) 𝑣 ) 𝜌(𝑡) = 0

olup diferensiyel denklemi çözülürse,

𝜌(𝑡) = 𝑎 sec(𝑡 + 𝑡0) 𝑎 ∈ 𝑅0 𝑣𝑒 𝑡0 ∈ 𝑅 elde edilir.

(26)

18 4. BÖLÜM

4. 1. n- Boyutlu Lorentz Uzayında Rektifiyan Eğrilerin Bazı Karakterizasyonları

Bu bölümde ilk olarak 𝐿𝑛 n-boyutlu Lorentz uzayındaki rektifiyan eğrileri, eğrinin eğrilik fonksiyonları cinsinden karakterize edeceğiz.

Tanım 4.1.1. 𝐿𝑛 n-boyutlu Lorentz uzayında bir eğri 𝛼 olsun. 𝛼 nın yer vektörü, 𝑉2(𝑠) asli vektör alanının 𝑉2⊥(𝑠) ortogonal uzayında yatarsa, 𝛼 eğrisine rektifiyan eğri denir.

Bundan dolayı 𝐿𝑛 n-boyutlu Lorentz uzayında bir 𝛼 rektifiyan eğrisinin seçilmiş bir orijin

noktasına göre yer vektörü

𝛼(𝑠) = 𝜆1(𝑠)𝑉1(𝑠) + 𝜆2(𝑠)𝑉3(𝑠) + ⋯ + 𝜆𝑛−1(𝑠)𝑉𝑛(𝑠), (4.1.1)

şeklinde yazılabilir.

Teorem 4.1.1. 𝛼(𝑠), 𝐿𝑛 n-boyutlu Lorentz uzayında birim hızlı bir eğri ve 𝑘1(s), 𝑘2(s) , … , 𝑘𝑛−1(s) de 𝛼 nın sıfırdan farklı eğrilikleri olsun. Bu taktirde 𝛼 nın bir rektifiyan

eğri olması için gerek ve yeter şart

𝜀𝑛𝑘𝑛−1∑ 𝜆𝑛−3,𝑘(𝑠) 𝜕 𝑘 𝜕𝑠𝑘( 𝑘1(𝑠) 𝑘2(𝑠)) + ∑ (𝜆𝑛−2,𝑘(𝑠) 𝜕𝑘 𝜕𝑠𝑘( 𝑘1(𝑠) 𝑘2(𝑠))) ′ = 0 (4.1.2) 𝑛−3 𝑘=0 𝑛−4 𝑘=0 eşitliğinin sağlanmasıdır.

İspat: Tanım 4.1.1 den (4.1.1) eşitliğinin 𝑠 ye göre türevi alınır ve (2.1.7) Frenet denklemlerini kullanılırsa, 𝛼′(𝑠) = 𝜆 1(𝑠)𝑉1′(𝑠) + 𝜆1′(𝑠)𝑉1(𝑠) + 𝜆2(𝑠)𝑉3′(𝑠) + 𝜆2′(𝑠)𝑉3(𝑠) + ⋯ + 𝜆𝑛−1(𝑠)𝑉𝑛′(𝑠) + 𝜆𝑛−1′ (𝑠)𝑉𝑛(𝑠) 𝑉1(s) = 𝜆1′(s)𝑉1(s) + (𝜆1(𝑠)𝜀2𝑘1(𝑠) − 𝜀2𝜆2(𝑠)𝑘2(s))𝑉2 (s) + ∑ 𝜆𝑖′(𝑠)𝑉𝑖+1(𝑠) + 𝜆𝑖(𝑠) 𝑛−2 𝑖=3 (−𝜀𝑖𝑘𝑖(𝑠)𝑉𝑖(𝑠) + 𝜀𝑖+2𝑘𝑖+1(𝑠)𝑉𝑖+2(𝑠)) + (−𝜀𝑛−1𝜆𝑛−1(𝑠)𝑘𝑛−1(𝑠))𝑉𝑛−1(s) + 𝜆𝑛−1(s)𝑉 𝑛(𝑠)

(27)

19 𝑉1(s) = 𝜆1(s)𝑉 1(s) + (𝜆1(𝑠)𝜀2𝑘1(𝑠) − 𝜀2𝜆2(𝑠)𝑘2(s))𝑉2 (s) + ∑(𝜆𝑖′(𝑠) − 𝜆𝑖+1(𝑠) 𝑛−3 𝑖=2 𝜀𝑖+1𝑘𝑖+1(𝑠) + 𝜆𝑖−1(𝑠)𝜀𝑖+1𝑘𝑖(𝑠))𝑉𝑖+1(𝑠) + (𝜆𝑛−1(s) + 𝜀 𝑛𝜆𝑛−2(𝑠)𝑘𝑛−1(𝑠))𝑉𝑛(s)

elde edilir. Buradan 𝑉1(𝑠), 𝑉2(𝑠), 𝑉3(𝑠), … , 𝑉𝑛(𝑠) ile sırasıyla yukarıdaki denklemi iç çarpıma tabi tutarsak,

𝜆1′(𝑠) = 1 𝜆1(𝑠)𝜀2𝑘1(𝑠) − 𝜆2(𝑠)𝜀2𝑘2(𝑠) = 0 𝜆2(𝑠) − 𝜀 3𝜆3(𝑠)𝑘3(𝑠) = 0 𝜆𝑖′(𝑠) − 𝜆𝑖+1(𝑠)𝜀𝑖+1𝑘𝑖+1(𝑠) + 𝜆𝑖−1(𝑠)𝜀𝑖+1𝑘𝑖(𝑠) = 0 𝜆𝑛−1(𝑠) + 𝜀 𝑛𝜆𝑛−2(𝑠)𝑘𝑛−1(𝑠) = 0 (4.1.3)

eşitlikleri elde edilir. Bu denklemlerden, 𝜆1(𝑠) = 1 ⟹ 𝜆

1(𝑠) = 𝑠 + 𝑐,

olur. Burada 𝑐 ∈ 𝑅 dir. Bu ifadeyi 𝜆1(𝑠)𝜀2𝑘1(𝑠) − 𝜆2(𝑠)𝜀2𝑘2(𝑠) = 0 eşitliğinde yerine

yazarsak,

𝑘1(s)(𝑠 + 𝑐) = 𝜆2(𝑠)𝑘2(𝑠) ⟹ λ2(s) =

𝑘1(s)(s + c)

𝑘2(s)

elde ederiz. Bu ifade (4.1.3) ün üçüncü eşitliğinde yerine yazılırsa,

𝜆2′(𝑠) = 𝜀3𝜆3(𝑠)𝑘3(𝑠)

olduğundan,

λ3(s) =

𝜆′2(𝑠) 𝜀3𝑘3(𝑠)

(28)

20 ⟹ λ3(s) = [𝑘1(s) (s + c) 𝑘2(s) ] ′ 1 𝜀3𝑘3(𝑠)

olur. Ayrıca 𝑖 ∈ {3,4, … 𝑛 − 3} için

λ𝑖+1(s) =𝜆𝑖

(𝑠) + λ

𝑖−1(s)𝜀𝑖+1𝑘𝑖(𝑠)

𝜀𝑖+1𝑘𝑖+1(𝑠)

olur.

Yukarıda tanımlanan fonksiyonları, λ𝑖,0(s) olarak yeniden ifade edersek,

{ 𝜆1(𝑠) = 𝑠 + 𝑐 = 𝜆1,0(𝑠), λ2(s) = (s + c)𝑘1(s) 𝑘2(s)= λ1,0(s) 𝑘1(s) 𝑘2(s) , λ3(s) = 1 𝜀3𝑘3(𝑠) 𝑘1(s) 𝑘2(s) + (𝑠 + 𝑐) 𝜀3𝑘3(𝑠) [𝑘1(s) 𝑘2(s) ] ′ = λ2,0(s) 𝑘1(s) 𝑘2(s) + λ2,1(s) [ 𝑘1(s) 𝑘2(s) ] ′ (4.1.4)

şeklinde yeniden ifade edersek bu denklemlerden,

λ𝑖(s) = ∑ λ𝑖−1,𝑘(s) 𝑖−2 𝑘=0 𝜕𝑘 𝜕𝑠𝑘( 𝑘1(s) 𝑘2(s)) , 𝑖 ∈ {2,3, … 𝑛 − 1} (4.1.5)

elde edilir. Buradan λ𝑖,𝑘(s) fonksiyonları

{ 𝜆1,0(𝑠) = 𝑠 + 𝑐, 𝑐 ∈ 𝑅 𝜆2,0(𝑠) = 1 𝜀3𝑘3(𝑠), λ2,1(s) = 𝑠+𝑐 𝜀3𝑘3(𝑠) 𝑖 ∈ {3,4, … 𝑛 − 2} 𝑖ç𝑖𝑛 λ𝑖,0(s) =𝜆𝑖−1,0′ (𝑠)+𝜀𝑖𝑘𝑖−1(s)λ𝑖−2,0(s) 𝜀𝑖𝑘𝑖(s) , λ𝑖,𝑘(s) =𝜆𝑖−1,𝑘′ (𝑠)+𝜀𝑖𝑘𝑖−1(s)λ𝑖−2,𝑘(s)+λ𝑖−1,𝑘−1(s) 𝜀𝑖𝑘𝑖(s) , λ𝑖,𝑖−2(s) = 𝜆𝑖−1,𝑖−2′ (𝑠)+λ𝑖−1,𝑖−3(s) 𝜀𝑖𝑘𝑖(s) , λ𝑖,𝑖−1(s) =λ𝑖−1,𝑖−2(s) 𝜀𝑖𝑘𝑖(s) (4.1.6)

(29)

21

şeklinde tanımlanır. (4.1.3) denklemler sisteminden (4.1.6) denklem sistemini yazarız. (4.1.3) ün beşinci eşitliğinden 𝜆𝑛−1(𝑠) + 𝜀 𝑛𝑘𝑛−1(s)λ𝑛−2(s) = 0 𝜀𝑛𝑘𝑛−1∑ 𝜆𝑛−3,𝑘(𝑠) 𝜕𝑘 𝜕𝑠𝑘( 𝑘1(𝑠) 𝑘2(𝑠) ) + ∑ (𝜆𝑛−2,𝑘(𝑠) 𝜕𝑘 𝜕𝑠𝑘( 𝑘1(𝑠) 𝑘2(𝑠) )) ′ = 0 (4.1.2) 𝑛−3 𝑘=0 𝑛−4 𝑘=0

Tersine, 𝐿𝑛 n-boyutlu Lorentz uzayında herhangi bir birim hızlı 𝛼 eğrisinin 𝑘 1(s),

𝑘2(s) , … , 𝑘𝑛−1(s) eğriliklerinin (4.1.2) denklemini sağladığını kabul edelim. 𝛼 ∈ 𝐿𝑛 yer vektörü,

𝛼(𝑠) = 𝜆1(𝑠)𝑉1(𝑠) + 𝜆2(𝑠)𝑉3(𝑠) + ⋯ + 𝜆𝑛−1(𝑠)𝑉𝑛(𝑠)

(4.1.1) şeklinde yazılabileceğinden

𝛽(𝑠) = 𝛼(𝑠) − 𝜆1(𝑠)𝑉1(𝑠) − 𝜆2(𝑠)𝑉3(𝑠) − ⋯ − 𝜆𝑛−1(𝑠)𝑉𝑛(𝑠)

eğrisini tanımlayalım. Bu ifadenin s ye göre türevini alıp Frenet denklemlerini ve (4.1.2) eşitliğini kullanarak 𝛼 nın bir rektifiyan eğri olduğu açıktır.

Teorem 4.1.2. 𝐿𝑛 n-boyutlu Lorentz uzayında sıfırdan farklı 𝑘1(s), 𝑘2(s) , … , 𝑘𝑛−1(s) sabit eğrilikli bir rektifiyan eğri mevcut değildir.

İspat: 𝐿𝑛 de 𝑘

1(s), 𝑘2(s) , … , 𝑘𝑛−1(s) eğrilikleri sabit fakat sıfır olmayan bir rektifiyan

eğrinin mevcut olduğunu varsayalım. (4.1.3) ün birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü eşitlikleri 𝜆1(𝑠) = 𝑠 + 𝑐, λ2(s) = 𝑘1(s)(s + c) 𝑘2(s) , λ3(s) = [ 𝑘1(s) (s + c) 𝑘2(s) ] ′ 1 𝜀3𝑘3(𝑠) , 𝑐 ∈ 𝑅 λ𝑖+1(s) = 𝜆′𝑖(𝑠) + λ𝑖−1(s)𝜀𝑖+1𝑘𝑖(𝑠) 𝜀𝑖+1𝑘𝑖+1(𝑠)

(30)

22 𝜆2𝑚(𝑠) =𝑘1(𝑠)𝑘3(𝑠) … 𝑘2𝑚−1(𝑠) 𝑘2(𝑠)𝑘4(𝑠) … 𝑘2𝑚(𝑠) (𝑠 + 𝑐), (4.1.7) 𝜆2𝑚+1(𝑠) = ∑ (𝜀 1 2𝑗+1) (∏ 𝑘2𝑖−1(𝑠) 𝑗 𝑖=1 ∏𝑚𝑖=𝑗+1𝑘2𝑖(𝑠)) 2 𝑚 𝑗=1 𝑘1(𝑠)𝑘2(𝑠) … 𝑘2𝑚+1(𝑠) (4.1.8)

olduğu gösterilebilir. Burada indeks 1 ile n-1 aralığındadır. (4.1.7) ve (4.1.8) denklemlerinin m=1 için geçerli olduğu açıktır. 𝑚 ∈ {1,2, … 𝑀} için (4.1.7) denklemi sağlanıyor ise;

λ2𝑀+2(s) = 𝜆2𝑀+1′ (𝑠)+λ2𝑀(s)𝜀2𝑀+2𝑘2𝑀+1(𝑠) 𝜀2𝑀+2𝑘2𝑀+2(𝑠) =𝑘1(𝑠)𝑘3(𝑠) … 𝑘2𝑀−1(𝑠) 𝑘2(𝑠)𝑘4(𝑠) … 𝑘2𝑀(𝑠) (𝑠 + 𝑐)𝑘2𝑀+1(𝑠) 𝑘2𝑀+2(𝑠) = 𝑘1(𝑠)𝑘3(𝑠)…𝑘2𝑀−1(𝑠)𝑘2𝑀+1(𝑠) 𝑘2(𝑠)𝑘4(𝑠)…𝑘2𝑀(𝑠)𝑘2𝑀+2(𝑠) (𝑠 + 𝑐)

elde edilir. Bu ifade m=M+1 için (4.1.7) denklemi ispatlanmıştır. Ayrıca 𝑚 ∈ {1,2, … 𝑀} için (4.1.8) denklemi sağlanıyor ise;

λ2𝑀+3(s) = 𝜆2𝑀+2 ′ (𝑠) + λ 2𝑀+1(s)𝜀2𝑀+3𝑘2𝑀+2(𝑠) 𝜀2𝑀+3𝑘2𝑀+3(𝑠) =𝑘1(𝑠)𝑘3(𝑠) … 𝑘2𝑀+1(𝑠) 𝑘2(𝑠)𝑘4(𝑠) … 𝑘2𝑀+2(𝑠) 1 𝜀2𝑀+3𝑘2𝑀+3(𝑠) + ∑ (𝜀 1 2𝑗+1) (∏ 𝑘2𝑖−1(𝑠) 𝑗 𝑖=1 ∏𝑀𝑖=𝑗+1𝑘2𝑖(𝑠)) 2 𝑀 𝑗=1 𝑘1(𝑠)𝑘2(𝑠) … 𝑘2𝑚+1(𝑠) 𝜀2𝑀+3𝑘2𝑀+2(𝑠) 𝜀2𝑀+3𝑘2𝑀+3(𝑠) = (𝑘1(𝑠)𝑘3(𝑠) … 𝑘2𝑀+1(𝑠)) 2 𝜀2𝑀+3𝑘1(𝑠)𝑘2(𝑠) … 𝑘2𝑚+3(𝑠)

(31)

23 + ∑ (𝜀 1 2𝑗+1) (∏ 𝑘2𝑖−1(𝑠) 𝑗 𝑖=1 ∏𝑀𝑖=𝑗+1𝑘2𝑖(𝑠)) 2 (𝑘2𝑀+2(𝑠))2 𝑀 𝑗=1 𝑘1(𝑠)𝑘2(𝑠) … 𝑘2𝑚+3(𝑠) = ∑ (𝜀 1 2𝑗+1) (∏ 𝑘2𝑖−1(𝑠) 𝑗 𝑖=1 ∏𝑀𝑖=𝑗+1𝑘2𝑖(𝑠)) 2 𝑀+1 𝑗=1 𝑘1(𝑠)𝑘2(𝑠) … 𝑘2𝑚+3(𝑠)

m=M+1 için (4.1.8) denklemi ispatlanmıştır.

Tek n için (4.1.3) ün beşinci eşitliğinden 𝜆𝑛−1′ (𝑠) + 𝜀𝑛𝜆𝑛−2(𝑠)𝑘𝑛−1(𝑠) = 0 , (4.1.7) ve

(4.1.8) denklemleri kullanılarak (4.1.2) denklemine eşdeğer

𝑘1(𝑠)𝑘3(𝑠) … 𝑘𝑛−2(𝑠) 𝑘2(𝑠)𝑘4(𝑠) … 𝑘𝑛−1(𝑠)+ 𝜀𝑛𝑘𝑛−1(𝑠) ∑ (𝜀 1 2𝑗+1) (∏ 𝑘2𝑖−1(𝑠) 𝑗 𝑖=1 ∏ 𝑘2𝑖(𝑠) 𝑛−3 2 𝑖=𝑗+1 ) 2 𝑛−3 2 𝑗=1 𝑘1(𝑠)𝑘2(𝑠) … 𝑘𝑛−2(𝑠) = 0

denklemine indirgenebilir. Ancak tüm eğrilikleri sıfırdan farklı sabitler kabul edildiğinden bu bir çelişkidir.

Çift n için (4.1.3) ün beşinci eşitliğinden 𝜆𝑛−1′ (𝑠) − 𝜀𝑛𝜆𝑛−2(𝑠)𝑘𝑛−1(𝑠) = 0 (4.1.7) ve (4.1.8) denklemleri kullanılarak aşağıdaki gibi yazılabilir.

𝑘1(𝑠)𝑘3(𝑠) … 𝑘𝑛−3(𝑠)

𝑘2(𝑠)𝑘4(𝑠) … 𝑘𝑛−2(𝑠)(𝑠 + 𝑐)𝜀𝑛𝑘𝑛−1(𝑠) = 0

denklemine eşdeğerdir. Buradan bu bir çelişkidir, yani, teorem 4.1.1. kullanılarak tüm eğrilikleri sıfırdan farklı sabitler için rektifiyan eğrinin var olmadığı ispatlanmıştır.

Teorem 4.1.3. Ln de sıfır olmayan eğrilikleri ile yay parametreli bir eğri 𝛼 olsun. 𝑘 1(s),

𝑘2(s) , … , 𝑘𝑛−2(s) sıfır olmayan 𝛼 nın ilk (𝑛 − 2). eğrilikleridir. 𝛼 nın bir rektifiyan eğri olması için gerek ve yeter şart

(32)

24 { 𝑘𝑛−1(𝑠) = ± 1 √|−𝑠2−2𝑐𝑠|𝜀 𝑛𝜀𝑛−1+𝑏 , 𝑛 ç𝑖𝑓𝑡 𝑖ç𝑖𝑛 𝑘𝑛−1(𝑠) = ± (𝑠+𝑐) √|−𝑠2−2𝑐𝑠|𝜀 𝑛𝐴+𝐷 , 𝑛 𝑡𝑒𝑘 𝑖ç𝑖𝑛 olmasıdır.

İspat: Kabul edelim ki, 𝛼 eğrisi 𝑘1(s), 𝑘2(s) , … , 𝑘𝑛−2(s) eğrilikleri sıfırdan farklı

sabitler olan bir rektifiyan eğri olsun. (4.1.3) ün dördüncü ve beşinci eşitliğinden sırasıyla

λ𝑖+1(s) =𝜆𝑖 ′(𝑠) + λ 𝑖−1(s)𝜀𝑖+1𝑘𝑖(𝑠) 𝜀𝑖+1𝑘𝑖+1(𝑠) , 𝜆𝑛−1′ (𝑠) + 𝜀𝑛𝜆𝑛−2(𝑠)𝑘𝑛−1(𝑠) = 0 ve 𝜀𝑛𝜆𝑛−2(𝑠)𝑘𝑛−1(𝑠) = −𝜆′𝑛−1(𝑠) = − ( 𝜆𝑛−2′ (𝑠) + λ𝑛−3(s)𝜀𝑛−1𝑘𝑛−2(𝑠) 𝜀𝑛−1𝑘𝑛−1(𝑠) ) ′ (4.1.9) olduğunu biliyoruz.

(4.1.7) ve (4.1.8) denklemleri (𝑛 − 2) indeksi kadar geçerli olmaya devam eder. Bu nedenle (4.1.9) denkleminde n çift durumu için;

𝑘1(𝑠)𝑘3(𝑠) … 𝑘𝑛−3(𝑠) 𝑘2(𝑠)𝑘4(𝑠) … 𝑘𝑛−2(𝑠) (𝑠 + 𝑐)𝜀𝑛𝑘𝑛−1(𝑠) = − ( 𝑘1(𝑠)𝑘3(𝑠) … 𝑘𝑛−3(𝑠) 𝑘2(𝑠)𝑘4(𝑠) … 𝑘𝑛−2(𝑠)+ ∑ (𝜀 1 2𝑗+1) (∏ 𝑘2𝑖−1(𝑠) 𝑗 𝑖=1 ∏ 𝑘2𝑖(𝑠) 𝑛−4 2 𝑖=𝑗+1 ) 2 𝑛−4 2 𝑗=1 𝑘1(𝑠)𝑘2(𝑠) … 𝑘𝑛−3(𝑠) 𝜀𝑛−1𝑘𝑛−2(𝑠) 𝜀𝑛−1𝑘𝑛−1(𝑠) ) ′

denklemi elde edilir. Burada,

𝑘1(𝑠)𝑘3(𝑠)…𝑘𝑛−3(𝑠) 𝑘2(𝑠)𝑘4(𝑠)…𝑘𝑛−2(𝑠)= 𝑚 ve 𝑘1(𝑠)𝑘3(𝑠) … 𝑘𝑛−3(𝑠) 𝑘2(𝑠)𝑘4(𝑠) … 𝑘𝑛−2(𝑠)+ ∑ (𝜀 1 2𝑗+1) (∏ 𝑘2𝑖−1(𝑠) 𝑗 𝑖=1 ∏ 𝑘2𝑖(𝑠) 𝑛−4 2 𝑖=𝑗+1 ) 2 𝑛−4 2 𝑗=1 𝑘1(𝑠)𝑘2(𝑠) … 𝑘𝑛−3(𝑠) 𝜀𝑛−1𝑘𝑛−2(𝑠) = 𝑛

(33)

25 olsun. 𝑚 𝑛 = 𝑐1 alınırsa, 𝑐1(𝑠 + 𝑐)𝜀𝑛𝜀𝑛−1 = 𝑘𝑛−1′ (𝑠) 𝑘𝑛−13 (𝑠)

lineer diferensiyel denklemi elde edilir. Bu denklem çözülürse,

𝑘𝑛−1(𝑠) = ±

1

√|−𝑐1𝑠2− 2𝑐3𝑠|𝜀𝑛𝜀𝑛−1+ 𝑏

elde edilir. n tek durumu için (4.1.9) denkleminden

∑ ( 1 𝜀2𝑗+1)(∏ 𝑘2𝑖−1(𝑠) 𝑗 𝑖=1 ∏ 𝑘2𝑖(𝑠) 𝑛−3 2 𝑖=𝑗+1 ) 2 𝑛−3 2 𝑗=1 𝑘1(𝑠)𝑘2(𝑠)…𝑘𝑛−2(𝑠) 𝜀𝑛𝑘𝑛−1(𝑠) = − ( 𝑘1(𝑠)𝑘3(𝑠)…𝑘𝑛−2(𝑠) 𝑘2(𝑠)𝑘4(𝑠)…𝑘𝑛−3(𝑠)(𝑠+𝑐) 𝑘𝑛−1(𝑠) ) ′ olup burada, ∑ ( 1 𝜀2𝑗+1)(∏ 𝑘2𝑖−1(𝑠) 𝑗 𝑖=1 ∏ 𝑘2𝑖(𝑠) 𝑛−3 2 𝑖=𝑗+1 ) 2 𝑛−3 2 𝑗=1 𝑘1(𝑠)𝑘2(𝑠)…𝑘𝑛−2(𝑠) = ℎ ve 𝑘1(𝑠)𝑘3(𝑠)…𝑘𝑛−2(𝑠) 𝑘2(𝑠)𝑘4(𝑠)…𝑘𝑛−3(𝑠)= 𝑙 ve ℎ 𝑙 = 𝐴 alınırsa, 𝜀𝑛𝐴𝑘𝑛−1(𝑠) = ( 𝑠 + 𝑐 𝑘𝑛−1(𝑠) ) ′

Bernoulli diferensiyel denklemi elde edilir. Bu denklem çözülürse,

𝑘𝑛−1(𝑠) = ± (𝑠 + 𝑐)

√|−𝑠2− 2𝑐𝑠|𝜀

𝑛𝐴 + 𝐷

elde edilir.

𝐿𝑛 n-boyutlu lorentz uzayında bir rektifiyan eğrinin teğet, normal veya binormal bileşenleri aşağıdaki teoremde karakterize edilmiştir.

(34)

26

Teorem 4.1.4. Sıfırdan farklı 𝑘1(s), 𝑘2(s) , … , 𝑘𝑛−1(s) eğrilikli 𝛼(𝑠), 𝐿𝑛 n-boyutlu

Lorentz uzayında birim hızlı rektifiyan eğri olsun. Bu taktirde

(i) Eğrinin yer vektörünün teğet bileşeni

〈𝛼(𝑠), 𝑉1(𝑠)〉 = 𝑠 + 𝑐, 𝑐 𝜖 𝑅 dir.

(ii) ρ(s) = ‖α(s)‖ uzaklık fonksiyonu

𝜌2(𝑠) = 𝑠2+ 𝑐

1𝑠 + 𝑐2, 𝑐1 𝜖 𝑅, 𝑐2 𝜖 𝑅

eşitliğini sağlar.

(iii) Eğrinin yer vektörünün 𝛼𝑉2(𝑠) normal bileşeni sabit uzunluğa sahiptir ve 𝜌(𝑠)

uzaklık fonksiyonu sabit değildir.

(iv) Eğrinin yer vektörünün binormal bileşenleri 𝑖 ∈ {3,4, … , 𝑛 − 1} için

〈𝛼(𝑠), 𝑉𝑖(𝑠)〉 = 𝜆𝑖(𝑠) şeklinde verilir. (𝜀𝑖+1

𝜀𝑖 = 1)

Tersine, 𝐿𝑛 n-boyutlu Lorentz uzayında birim hızlı 𝛼(𝑠) 𝑘

1(s), 𝑘2(s) , … , 𝑘𝑛−1(s)

sıfırdan farklı eğrilikli eğri ve (i), (ii), (iii) ve (iv) durumlarından birini sağlarsa, bu taktirde 𝛼 bir rektifiyan eğridir.

İspat (i): Kabul edelim ki, 𝛼 bir birim hızlı rektifiyan eğri olsun. 𝜆1(𝑠) = 𝑠 + 𝑐 olduğu göz önüne alınırsa 〈𝛼(𝑠), 𝑉1(𝑠)〉 = 𝜆1(𝑠) = 𝑠 + 𝑐, 𝑐 𝜖 𝑅 elde edilir.

Tersine, 〈𝛼(𝑠), 𝑉1(𝑠)〉 = 𝑠 + 𝑐 olsun. Bu eşitliğin s ye göre türevi alınır ve Frenet denklemleri kullanılırsa, 〈𝛼′(𝑠), 𝑉 1(𝑠)〉 + 〈𝛼(𝑠), 𝑉1′(𝑠)〉 = 1 〈𝛼(𝑠), 𝑉1(𝑠)〉 = 0 〈𝛼(𝑠), 𝜀2𝑘1(𝑠)𝑉2(𝑠)〉 = 0 𝜀2𝑘1(𝑠)〈𝛼(𝑠), 𝑉2(𝑠)〉 = 0

(35)

27

elde edilir. 𝜀2 ≠ 0, 𝑘1(𝑠) ≠ 0 olduğundan 〈𝛼(𝑠), 𝑉2(𝑠)〉 = 0 bulunur. Bu da 𝛼 nın bir rektifiyan eğri olduğunu gösterir.

(ii): 𝛼 birim hızlı bir rektifiyan eğri ise (4.1.3) ün üçüncü, dördüncü ve beşinci denklemleri kullanılarak 𝜆𝑖(𝑠) 𝑖 ∈ {2, 3, … , 𝑛 − 1} ile çarparsak sırasıyla

𝜆2(𝑠)(𝜆2′(𝑠) − 𝜀3𝜆3(𝑠)𝑘3(𝑠)) = 0

𝜆𝑖(𝑠)(𝜆′𝑖(𝑠) − 𝜆𝑖+1(𝑠)𝜀𝑖+1𝑘𝑖+1(𝑠) + 𝜆𝑖−1(𝑠)𝜀𝑖+1𝑘𝑖(𝑠)) = 0 𝜆𝑛−2(𝑠)( 𝜆𝑛−1′ (𝑠) + 𝜀𝑛𝜆𝑛−2(𝑠)𝑘𝑛−1(𝑠)) = 0

Bu denklemleri taraf tarafa toplarsak,

∑ 𝜆𝑖(𝑠)𝜆𝑖(𝑠) 𝑛−1

𝑖=2

= 0

elde edilir. Bu nedenle 𝑎 ∈ 𝑅0 için ∑𝑛−1𝑖=2 𝜆𝑖2(𝑠)= 𝑎2 dir. Rektifiyan eğri tanımından

𝜌2(𝑠) = 〈𝛼(𝑠), 𝛼(𝑠)〉 = 𝜆12(𝑠) + ∑ 𝜆 𝑖 2(𝑠) 𝑛−1 𝑖=2 = (𝑠 + 𝑐)2+ 𝑎2 = 𝑠2+ 𝑐 1𝑠 + 𝑐2, 𝑐1 𝜖 𝑅, 𝑐2 𝜖 𝑅, olur. Tersine, 𝜌2(𝑠) = 〈𝛼(𝑠), 𝛼(𝑠)〉 = 𝑠2+ 𝑐 1𝑠 + 𝑐2

olsun. Bu eşitliğin s ye göre türevi alınırsa ve (4.1.3) denklemleri kullanılırsa,

〈𝛼(𝑠), 𝛼(𝑠)〉′ = (𝑠2+ 𝑐

1𝑠 + 𝑐2)′

〈𝛼′(𝑠), 𝛼(𝑠)〉 + 〈𝛼(𝑠), 𝛼(𝑠)〉 = 2𝑠 + 𝑐 1

(36)

28

elde edilir. Bu ifadeyi tekrar s ye göre türev alırsak

2(〈𝛼′(𝑠), 𝛼(𝑠)〉)′= (2𝑠 + 𝑐 1)′ 2〈𝛼′′(𝑠), 𝛼(𝑠)〉 + 2〈𝛼(𝑠), 𝛼(𝑠)〉 = 2 〈𝛼′′(𝑠), 𝛼(𝑠)〉 + 1 = 1 〈𝛼′′(𝑠), 𝛼(𝑠)〉 = 0 ⇒ 〈𝑉 1′(𝑠), 𝛼(𝑠)〉 = 0 ⟹ 〈𝜀2𝑘1(𝑠)𝑉2(𝑠), 𝛼(𝑠)〉 = 0 ⟹ 𝜀2𝑘1(𝑠)〈𝑉2(𝑠), 𝛼(𝑠)〉 = 0

elde edilir. 𝜀2 ≠ 0, 𝑘1(𝑠) ≠ 0 oldığundan 〈𝛼(𝑠), 𝑉2(𝑠)〉 = 0 dır. Bu ise 𝛼 nın rektifiyan eğri olduğu anlamına gelir.

(iii): 𝛼(𝑠) = m(s)𝑉1(s) + 𝛼𝑉2(s) olduğundan, bir rektifiyan eğri için 𝛼𝑉2(s) =

√∑𝑛−1𝜆𝑖2(𝑠)

𝑖=2 = 𝑎2 dir, Böylece normal bileşen sabit uzunluğa sahiptir. 𝜌2(𝑠) uzaklık

fonksiyonunun sabit olmadığını (ii) den ispatlamıştık. Tersine,

‖𝛼𝑉2(s)‖ = ‖𝛼(𝑠) − 〈𝑉

1(𝑠), 𝛼(𝑠)〉𝑉1(s)‖ ,

〈 𝛼𝑉2(s), 𝛼𝑉2(s)〉 = 𝑎2

olduğunu biliyoruz. Bu taktirde; 〈𝛼𝑉2(s), 𝛼𝑉2(s)〉 = 〈𝛼(𝑠) − 〈𝑉

1(𝑠), 𝛼(𝑠)〉𝑉1(𝑠), 𝛼(𝑠) − 〈𝑉1(𝑠), 𝛼(𝑠)〉𝑉1(𝑠) 〉

〈𝛼𝑉2(s), 𝛼𝑉2(s)〉 = 〈𝛼(𝑠), 𝛼(𝑠)〉 − 〈𝛼(𝑠) , 𝑉

1(𝑠)〉2

dir. Bu son denklemin s ye göre türevi alınır ve Frenet denklemleri kullanılırsa;

(〈𝛼𝑉2(s) , 𝛼𝑉2(s) 〉)= (〈𝛼(𝑠) , 𝛼(𝑠)〉 − (〈𝛼(𝑠) , 𝑉

1(𝑠)〉)2 )′

0 = 2〈𝛼′(𝑠) , 𝛼(𝑠)〉 − 2〈𝛼(𝑠) , 𝑉1(𝑠)〉[〈𝛼(𝑠) , 𝑉1 (𝑠)〉 + 〈𝛼(𝑠) , 𝑉 1(𝑠)〉]

(37)

29 = 2〈𝛼′(𝑠) , 𝛼(𝑠)〉 − 2〈𝛼(𝑠) , 𝑉 1(𝑠)〉[〈𝛼(𝑠) , 𝜀2 𝑘1(𝑠)𝑉2(𝑠)〉 + 1] = 2〈𝛼′(𝑠), 𝛼(𝑠)〉 − 2〈𝛼(𝑠) , 𝑉 1(𝑠)〉 − 2〈𝛼(𝑠) , 𝑉1(𝑠)〉〈𝛼(𝑠) , 𝜀2𝑘1(𝑠)𝑉2(𝑠)〉 = − 2〈𝛼(𝑠) , 𝑉1(𝑠)〉〈𝛼(𝑠), 𝜀2𝑘1(𝑠)𝑉2(𝑠)〉 Buradan 𝜀2𝑘1(𝑠)〈𝛼(𝑠), 𝑉1(𝑠)〉〈𝛼(𝑠) , 𝑉2(𝑠)〉 = 0

olur. 𝜀2 ≠ 0, 𝑘1(𝑠) ≠ 0, 〈𝛼(𝑠), 𝑉1(𝑠)〉 ≠ 0 olduğundan 〈𝛼(𝑠) , 𝑉2(𝑠)〉 = 0 olup 𝛼 bir

rektifiyan eğridir.

(iv): Bir rektifiyan eğrinin yer vektörünü,

𝛼(𝑠) = 𝜆1(𝑠)𝑉1(𝑠) + 𝜆2(𝑠)𝑉3(𝑠) + ⋯ + 𝜆𝑛−1(𝑠)𝑉𝑛(𝑠)

şeklinde yazılabileceğini biliyoruz. Dolayısıyla

〈𝛼(𝑠) , 𝑉3(𝑠)〉 = 𝜆2(𝑠) 𝑣𝑒 〈𝛼(𝑠) , 𝑉4(𝑠)〉 = 𝜆3(𝑠)

dir. 〈𝛼(𝑠) , 𝑉3(𝑠)〉 = 𝜆2(𝑠) olduğunu kabul edelim.

〈𝛼(𝑠) , 𝑉3(𝑠)〉 =𝑘1(s)(s + c) 𝑘2(s)

denkleminin s ye göre türevi alınırsa, (4.1.3) ün ikinci eşitliği ve Frenet denklemleri kullanılırsa yani; 〈𝛼′(𝑠) , 𝑉 3(𝑠)〉 + 〈𝛼(𝑠), 𝑉3′ (𝑠)〉 = ( 𝑘1(s)(s + c) 𝑘2(s) ) ′ 〈𝑉1(𝑠), 𝑉3(𝑠)〉 + 〈𝛼(𝑠), −𝜀2𝑘2(𝑠)𝑉2(𝑠) + 𝜀4𝑘3(𝑠)𝑉4(𝑠)〉 = ( 𝑘1(s)(s + c) 𝑘2(s) ) ′

(38)

30 −𝜀2𝑘2(𝑠)〈𝛼(𝑠) , 𝑉2(𝑠)〉 + 𝜀4𝑘3(𝑠)〈𝛼(𝑠) , 𝑉4(𝑠)〉 = [ 𝑘1(s)(s + c) 𝑘2(s) ] ′ 𝜀4

𝜀3 = 1 olup son denklemden

−𝜀2𝑘2(𝑠)〈𝛼(𝑠), 𝑉2(𝑠)〉 = 0

ve 𝜀2 ≠ 0, 𝑘2(𝑠) ≠ 0 olduğundan 〈𝛼(𝑠), 𝑉2(𝑠)〉 = 0 dır. Buda 𝛼 eğrisinin bir rektifiyan eğri olduğu anlamına gelir. Böylece ispat tamamlanır.

Teorem 4.1.4 ün son durumunun tersini ispatlamak için ilk iki 𝑉3(𝑠), 𝑉4(𝑠) binormal bileşenleri eşdeğerdir.

Teorem 4.1.5. 𝐿𝑛de bir 𝛼 eğrisi 𝛼(𝑡) = 𝜌(𝑡)𝑦(𝑡) şeklinde verilsin. Burada 𝜌(𝑡) pozitif keyfi fonksiyon ve 𝑦(𝑡), 𝑆𝑛−1(1) birim hiperkürede yatan yay parametreli bir eğri olsun. Bu taktirde 𝛼 nın bir rektifiyan eğri olması için gerek ve yeter şart

𝜌(𝑡) = 𝑎 sec(𝑡 + 𝑡0) 𝑎 ∈ 𝑅0 𝑣𝑒 𝑡0 ∈ 𝑅.

olmasıdır.

İspat: 𝛼(𝑡) = 𝜌(𝑡)𝑦(𝑡) ifadesinin t ye göre türevini alırsak,

𝛼′(𝑡) = 𝜌′(𝑡)𝑦(𝑡) + 𝜌(𝑡)𝑦(𝑡) ‖𝛼′(𝑡)‖ = 𝑣 olsun. Buradan 𝑣𝑉1(𝑡) = 𝜌′(𝑡)𝑦(𝑡) + 𝜌(𝑡)𝑦′(𝑡) ⟹ 𝑉1(𝑡) = 𝜌′(𝑡) 𝑣 𝑦(𝑡) + 𝜌(𝑡) 𝑣 𝑦 ′(𝑡)

en son ifadenin tekrar t ye göre türevi alınırsa,

𝑉1(𝑡) = (𝜌 ′(𝑡) 𝑣 ) ′ 𝑦(𝑡) +𝜌 ′(𝑡) 𝑣 (𝑦(𝑡)) ′ + (𝜌(𝑡) 𝑣 ) ′ 𝑦′(𝑡) +𝜌(𝑡) 𝑣 𝑦 ′′(𝑡) 𝑣𝑘1(𝑡)𝑉2(𝑡) = ( 𝜌′(𝑡) 𝑣 ) ′ 𝑦(𝑡) + (𝜌 ′(𝑡) 𝑣 + ( 𝜌(𝑡) 𝑣 ) ′ ) 𝑦′(𝑡) +𝜌(𝑡) 𝑣 𝑦 ′′(𝑡)

(39)

31

elde edilir. ⟨𝑦(𝑡), 𝑦(𝑡)⟩ = ⟨𝑦′(𝑡), 𝑦(𝑡)⟩ = 1, 𝑉

1(𝑡) nin ortanormal bazını {𝑦(𝑡), 𝑦′(𝑡),

𝑌1(𝑡), 𝑌2(𝑡), … , 𝑌𝑛−2(𝑡) } olarak alalım. Buradan

𝑦′′(𝑡) = ⟨𝑦(𝑡), 𝑦′′(𝑡)⟩𝑦(𝑡) + ⟨𝑦(𝑡), 𝑦′′(𝑡)⟩𝑦(𝑡) + ⟨𝑌

1(𝑡), 𝑦′′(𝑡)⟩𝑌1(𝑡) + ⋯

+ ⟨𝑌𝑛−2(𝑡), 𝑦′′(𝑡)⟩𝑌 𝑛−2(𝑡)

olur. Yay parametreli eğriler için (4.1.1) denklemi kullanılarak

⟨𝑦′(𝑡), 𝑦(𝑡)⟩ = 1 ⇒ ⟨𝑦′′(𝑡), 𝑦(𝑡)⟩ + ⟨𝑦(𝑡), 𝑦′′(𝑡)⟩ = 0 ⟹ ⟨𝑦(𝑡), 𝑦′′(𝑡)⟩ = 0,

⟨𝛼, 𝑦′(𝑡)⟩ = ⟨𝜌(𝑡)𝑦(𝑡), 𝑦(𝑡)⟩ = 𝜌(𝑡)⟨𝑦(𝑡), 𝑦(𝑡)⟩ = 0,

⟨𝑦(𝑡), 𝑦′(𝑡)⟩ = 0 ⟹ ⟨𝑦(𝑡), 𝑦(𝑡)⟩ + ⟨𝑦(𝑡), 𝑦′′(𝑡)⟩ = 0 ⟹ ⟨𝑦(𝑡), 𝑦′′(𝑡)⟩ = −1

elde edilir. Yukarıdaki eşitlikler göz önüne alınırsa,

𝑣𝑘1(𝑡)𝑉2(𝑡) = (( 𝜌′(𝑡) 𝑣 ) ′ −𝜌(𝑡) 𝑣 ) 𝑦(𝑡) + ( 𝜌′(𝑡) 𝑣 + ( 𝜌(𝑡) 𝑣 ) ′ ) 𝑦′(𝑡) +𝜌(𝑡) 𝑣 (∑⟨𝑌𝑖(𝑡), 𝑦 ′′(𝑡)⟩𝑌 𝑖(𝑡) 𝑛−2 1 )

olur. Bu denklemi 𝛼(𝑡) ile iç çarpıma tabi tutar ve 𝛼(𝑡) = 𝜌(𝑡)𝑦(𝑡) olduğu göz önüne alınırsa, 𝑣𝑘1(𝑡)〈𝑉2(𝑡), 𝛼(𝑡)〉 = ((𝜌 ′(𝑡) 𝑣 ) ′ −𝜌(𝑡) 𝑣 ) 𝜌(𝑡)

bulunur. 𝛼 rektifiyan eğri olduğundan ((𝜌 ′(𝑡) 𝑣 ) ′ −𝜌(𝑡) 𝑣 ) 𝜌(𝑡) = 0

(40)

32

olup diferensiyel denklemi çözülürse,

𝜌(𝑡) = 𝑎 sec(𝑡 + 𝑡0) 𝑎 ∈ 𝑅0 𝑣𝑒 𝑡0 ∈ 𝑅

(41)

33 5. SONUÇ

Bu çalışmada diferensiyel geometrinin önemli konularından biri olan rektifiyan eğriler incelenmiştir. 3-boyutlu ve 4-boyutlu uzaylarda bu konuyla ilgili birçok çalışmalar yapılmıştır. Son olarak n-boyutlu Öklid uzayında rektifiyan eğriler çalışılmıştır.

Bu tezde, orijinal olarak, 𝐿𝑛 n-boyutlu Lorentz uzayında rektifiyan eğrilere çalışılmıştır.

Eğrinin yer vektörüne bağlı olarak eğrilikleri ile doğrudan bir ilişki bulunmuştur. Rektifiyan eğrinin eğriliklerine bağlı olarak sonuçlar elde edilmiştir. Son olarak da rektifiyan eğrinin birim hiperküreye bağlı olarak da parametrik gösterimi sonucu elde edilmiştir.

(42)

34 KAYNAKLAR

Chen, B.Y., 2003, When does the Position Vector of a Space Curve Always Lie in its

Rectifying Plane? Amer. Math. Monthly, 110, 147-152.

Cambie, S., Goemans, W., Bussche, I. V. D., 2016, Rectifying Curves in the n-dimensional Eucledian space, Turkish Journal of Mathematics, 40, 210-223.

Hacısalihoğlu, H. H., Diferensiyel Geometri, 1.Cilt, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi,

1993.

Hacısalihoğlu, H. H., Diferensiyel Geometri, 2.Cilt, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi, 1994.

İlarslan, K. and Nesovic, E., 2008, Some Charecterizations of Rectifying Curves in the Euclidean Space 𝐸4, Turk. J. Math. , 32, 21-30.

İlarslan, K., Nesovic, E., 2007, On Rectifying Curves as Centrodes and Extremal Curves in the Minkowski 3-Space, Novi. Sad J, Math. 37, 53-64.

İlarslan, K., Nesovic, E., . Petrovic-Torgasev, M., 2003, Some Characterizations of

Rectifying Curves in the Minkowski 3-space, Novi Sad J. Math. 33, 23-32.

İyigün, E., Arslan, K., 2005, On Harmonic Curvatures of Curves in Lorentzian n-Space, Ankara University, 54(1), 29-34.

İlarslan, K., Hacısalihoğlu, H. H., Ekmekçi, N., 2000, Harmonic Curvatures in Lorentzian Space, Bull. Malaysian Math Soc.(second series) 23, 173-179.

Lopez, R., 2014, Differential Geometry of Curves and Surfaces in Lorentz-Minkowski

(43)

35

ÖZGEÇMİŞ

1991 yılında Elazığ’da doğmuşum. İlk, orta ve lise öğrenimimi Elazığ’da tamamladım. 2011 yılında Elazığ Fırat Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik bölümüne girdim ve 2015 yılında Matematik bölümünden mezun oldum. 2015 yılında başladığım Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Anabilim dalında tezli yüksek lisansa halen devam etmekteyim.

Referanslar

Benzer Belgeler

The authors proved that a curve is a helix if and only if there exists a parallel vector field lying in the osculating space of the curve and making constant angles with the tangent

Changes in the economy and related legislation prepared a base for the subsequent transformations of that decade, culminating, especially in large cities, in the development of

Moreover, the libration frequency, as well as the electronic and magnetic properties of the flake +monolayer systems, can be tuned by a foreign molecule anchored to the flake,

27 Nevertheless, in the previous studies, the Rabi splitting energy of the plexcitonic nanoparticles is not tunable 10 and thus their optical properties cannot be tailored, which

In this work, we propose a first tunable reflection type PIT (RPIT) device based on simple design of two parallel gold strips on graphene.. We have numerically investigated the

Both rectangular antennas served as a single bright mode and the disk served as a second bright mode, and we achieved PIR by the coupling/detuning of these modes.. In the second

To obtain white light generation, by considering the luminescence redshift in film with respect to in solution, we synthesize heteronanocrystals with the core emission at 602 nm and

Also, some characterizations and classification of non-null and null f -rectifying curves (which are a sort of generalization of rectifying curves) were investigated in

In this paper, we introduce the adapted frame of framed curves and we give the relations between the adapted frame and Frenet type frame of the framed curve in

While the Turkish government does not recognize the Kurds as a minority, the Kurds have pressed for recognition of their distinctive cultural identity and their

Her k mahalle ç n elde ed len doğal çevre faktörler n n (eğ m, bakı, jeoloj , güneş radyasyonu) planlamaya etk düzeyler ne göre ağırlıklı

[n Giresun 'un TariM Cografyasl - -~ 5 hakimiyetine giri~ine kadar saglam bir kale olarak onemini koruyan, Antik yagda madenleriyle iin yapan ve denizdeki

Üyesi Pınar URAN Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Araştırma sonuçlarına gore okul yöneticilerinin karar verme stillerinin alt boyutları cinsiyet değişkenine incelendiğinde dikkatli, kaçıngan, erteleyici karar

“Servis DCAL, Servis Kanalı ile satılan yedek parça miktarının (DCAL) toplam yedek parça satışlarına oranıdır ve bu oranın %18 olarak gerçekleşmesi üzerine

Solda epileptik odağı bulunan hastalarla kontrol grubu karşılaştırıldığında, sol epileptik odaklı hastalarda derin solunum RRIV değeri kontrol grubundan daha düşüktü ve

Tasarlanmış vidalar arasından yüksek çekip çıkarma dayanımına sahip olan ve yeteri kadar burma dayanımına sahip olanı en son tasarım olarak seçilmiştir.. Ardından

Mevcut konut piyasası dışında, hane halkı gelirleri ile konut maliyetleri arasındaki ilişkiye göre, alt gelir gruplarına yönelik konut sunumunu öngören bir kavram

n boyutlu bir A determinant¬n¬n herhangi bir a ij eleman¬n¬n minörü, jAj üzerinde a ij eleman¬n¬n bulundu¼ gu sat¬r ve sütun silindikten sonra geriye kalan ve jA ij j

Başka bir deyişle konveks bir kümenin bir sınır noktasında, bu nokta merkezli ve herhangi yarıçaplı her yuvar hem C’nin iç noktalarını hem de C’nin dışındaki

4-boyutlu 2-indeksli yar¬-Öklidyen uzay, E42 de spacelike birinci binormal ve timelike ikinci binormale sahip, null olmayan, geodezik olmayan genelle¸stirilmi¸s Mannheim e¸slenik

Ayr¬ca bir bi-null e¼gri ve bir null e¼griden elde edilen Lorentz stationary yüzeyler için Gauss-like dönü¸sümü S 2 4 (1) de bir marginally trapped yüzey

Chen in [1]as space curves whose position vector always lies in its rectifying plane, spanned by the tangent and the binormal vector fields T and B of the curve.. In particular, it