• Sonuç bulunamadı

Kanlıca

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Kanlıca"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Kanlıca'nın maziden günümüze kalabilen klâsik bir köşesi: Salaş yalı iskele kahveler ve ahşap ev- fer ile yemyeşil korular.

Asude Kanlıca'nın mütevazi iskelesi.

KAN LICA

Bizans devrinde özellikle zen­ ginlerin büyük bir ilgisine mazhar olan bugünkü K A N ­ LIC A, fetihten sonra ilgisini birden bire kaybetmiş ve ta­ mamen boşalıvermişti.

Uzun yıllar sonra Anadolu’­ dan kağnılarla gelen ahali Boğaziçin bu güzel köşesin­ deki Bizanstan kalma binala­ rın enkazından faydalanmak suretiyle burasını imâr edip yerleşmiş, böylelikle köy tek­ rar canlanmak imkânını bul­ muştu. Evliya Çelebi, Anado­ lu’dan kağnılarla gelen ahali buraya yerleştiği için semtin asıl adının bundan galat ola­ rak «K A Ğ N IL IC A » olduğu­

nu yazar.

Y ıllar ve yıllar boyudur yal­ nız Boğaziçi’nin değil bütün İstanbul’un en güzel yoğurdu burada yapıldığından «K anlı­ ca yoğurdu» ölümsüz bir şöh­ ret kazanmış bulunmaktadır. Hattâ bu yoğurdun ünü te­ kerlemelere kadar girm iştir:

«Kanlıca’nın yoğurdu, inekleri anası, bugün için

doğurdu» şeklinde ünlü bir tekerleme vardır.

Kanlıca, Bizans devrinde ol­ duğu gibi OsmanlIlar zama­ nında da zenginlerin ve ünlü kişilerin rağbet ettikleri bir köşe olmakta gecikmedi. Bu güzel köyün sakin kıyıları

Mahmut Celâleddin Paşa,

Şeyhülislâm Hüseyin Hüsnü efendi, Sadrazam Keçecizade Fuat Paşa, Mektupçu A li bey, Fazlı Paşa, Rasim Paşa,

R ıfat Paşa, A saf Paşa, Nev- res Paşa, Miskyağcı Tevfik

efendi, Kadri Paşa, Vecihi

Paşa ve Sarayh Hanım gibi ünlü kişilerin birbirlerinden güzel yalıları ile doluverdi. Güzel Kanlıca’nın sırtlarında­ ki kabristanda da buraya gö­ nül vermiş ünlü bir çok kişi­ ler medfun bulunmaktadır. Bunlar arasında Kanunî Sul­ tan Süleyman devrinin ileri gelenlerinden İskender Paşa’ dan, Şeyhülislâm Yenişehirli Abdullah efendiden «H ü rri­ y et» gazetesinin kurucusu Sedat Simavî’ye kadar bir çok ünlü kişiler bulunmakta­ dır.

Kanlıca ile hemen yanındaki Çubuklu, Boğaziçi kolyesinin en değerli iki taşı olarak ışıl­ damaktadır. ..

Gelecek Yazı BEYKO Z

5

Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği Taha Toros Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

Fully convolutional neural network (FCNN) was used as an architecture for learning semantic information.. We gave detailed information of fully convolutional neural

• denetim yetkisine sahip yeminli mali müşavirlerce yapılır.. • Bu denetimin yapılmış olması, denetleme kurulunun yükümlülüğünü

Kahvesi, Haliç, İstanbulini belki en karakteristik semti olan Eyüp sırtların­ daki eski -Pierre Loti kahvesinin- havasını, bir bakıma da köh­ neliğini bozmadan

1931’de Amerika'ya ikinci kez gidişinde, Columbia Üniversitesi Barnard College’ta bir sömestre süreyle Türk Tarihi dersleri verdi.. “Turkey Faces West”

Batı uygarlı­ ğını yalnız su yönü bu yönü ile değil, toplan benimseme ve bu­ nun için de Batı uygarlığının su veya bu memlekette veya toplum­ da

ortamı, çalışma ilişkileri, iş kazaları ve meslek hastalıkları, kayıt dışılık vb. çalışma hayatını ilgilendiren konularda denetim, öncelik

The researcher realised from the early interactions with the local commu- nity that the process of gentrification that was rapidly taking place was hav- ing a profound impact on

TPE’ ye yapılan faydalı model başvurularından genelde 2 ay sonra, enstitü başvuru sahibine, başvuru sahibi kendisini vekil ile temsil ettirmişse yetkili patent vekiline

–Ses seviyesi: 76 dB –10 yıl motor garantisi –Toz haznesi kapasitesi: 2 l –Hareket alanı yarıçapı: 10 m –Yıkanabilir HEPA hijyenik filtre –Aksesuarlar:

Mekân ve toplum arasındaki diyalektik ilişki nedeniyle mekân, sırasıyla, önce toplum ve sonrasında da toplumsal ilişkiler üzerinden var olur.. Bu yolla mekân

(1) Her ne kadar Nüzhet Berkin’in ailesi, kız kardeşleri saraya getirenin Muh- lis Paşa olduğunu belirtmiş ise de, Muhlis Paşa 1850’de, yani Hoşnaz doğ- madan 26 yıl önce

Bu analiz Temmuz 2016 darbe girişimi sonrası son bir yıl içerisinde PKK ve DEAŞ terör örgütleri ile mücadele stratejisine ilişkin Türk güvenlik güçlerinin

Bu çalışmada, Çizelge 3.1.’de verilen Konya ili sınırları içerisinde yer alan 8 adet meteoroloji istasyonundan 1972-2011 döneminde kaydedilen yıllık mutlak maksimum

bir sen görüyordun bahçe içindeki evin balkonundan İstanbul’un üstüne dökülüşünü sarı bir gül gibi güneşin,. çiçek tozu parmaklarının ucunda bir yaprak

Hızlı gece Efe yle Pelin'in hastaneden Cumhurbaşkanlığı Özel Müşaviri Hüseyin Aksoy’ la sabah 0 4 .0 0 ’ teayrılmalarıyla (üstte) duruldu.. öcal, DeBakey

Çaldıran Savaşı’ndan sonra Osmanlı hâkimiyetine girmeyen Van bölgesine Şah İsmail’in ölümünden sonra onun yerine geçen Şah Tahmasb tarafından 1529’da Van

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Evde Bakım ve Sağlık Merkezi'nin kentte çok önemli bir ihtiyaca yanıt verdiğini ve klasik beledi- yecilik faaliyetlerinin

備急千金要方 肺臟方 -積氣第五 原文

Simülasyon sonucunda hesaplanan nicelikler şunlardır: Perkolasyon eşiği, dinamik üs, “sonsuz” küme ve difüzyon cephesinin ffaktal boyutları, difüzyon cephesi

1926 senesi sonbaharında esen şiddetli gündoğusu rüz- kârı (saniyede: 21 m etre), caminin kurşun örtülerinden biri­ ni tamamen yerinden kaldırarak, harimde

Tarihte Seyit Battal Gazi diye maruf Cafer bin Hüseyin Gazi Üsküdarda ça­ dırlarım kurmuş, burada 7 sene kalmış ve şehri imar etmiştir.. Bü güzel şehri

Parlaklığı fazla olmayacak gezegene aynı bölgede, özellikle ayın ilk yarısında, Venüs ve kısa süre de olsa Jüpiter eşlik edecek.. Ayın 11’indeki Satürn-Venüs