• Sonuç bulunamadı

İlhan Selçuk

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "İlhan Selçuk"

Copied!
1
1
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Daha Fazlasını Göster ( sayfa)

Tam metin

(1)

SAYFA

AYDINLANMA

EMRE KONGAR

İlhan Selçuk

Türkiye Gazeteciler ö erS yeti’nin “Geleneksel Gazetecilik Ba-

şan Ödülleri” çerçevesinde “köşeyazısı” dalındaki ödül 1997 yı­

lında, Ilhan Selçuk’a verildi.

Önce ödülü veren kuruluşa bakmak istiyorum.

Türkiye 21. yüzyıla giderken büyük bir “ahlak bunalımı” yaşı­ yor.

Hiçbir kurum kendisini bu “ahlak bunalımının” dışında tutamı­ yor.

Ne basın, ne Meclis, ne polis, ne üniversite kendini bu “ahlak bunalımından” koruyabiliyor.

Çünkü bunalımın nedenleri çok derinde.

Hızlı değişme, gecekondulaşma (kaçak yapılaşma) ve bu her iki sürece bağlı olarak yozlaşmayı tüm topluma yaymakta da iş­ levsel olan siyasal örgütlenme, bu bunalımın toplumbilimsel kay­ nakları arasında.

Bir başka deyişle, “arabesk bir yağma kültürü” tüm toplumu pen­ çesine almış.

Düzelmesi çok zor. Çok da zaman alacak.

Böyle zamanlarda, yani toplumun tüm kurumlan yozlaşmanın pençesine düştüğünde çıkış yolu nerede aranacak?

Bu sorunun iki yanıtı var:

Birincisi hukuk kurallannın işletilmesi. Yani “Hukuk Devletinin" yeniden güçlendirilmesi, çıkış yolu için uzun ama en güvenli yol.

İkincisi de, toplumsal yozlaşmadan etkilenmeyen, evrensel meslek kurallanna sığınılması. Yani bu kurallan temsil eden mes­ lek örgütlerinin, toplumsal yaşamda etkin bir biçimde düzenleyi­ ci ve denetleyici işlevler kazanması:

Barolar başta olmak kaydı ile, Tabibler Odası, Dişhekimleri ve Eczacılar Odalan, Mimarlar Odası, Mühendis Odalan, Serbest Mu­ hasebeciler ve Mali Müşavirler Odası gibi odalann, toplumsal yozlaşmayı durdurucu ilkelerini her alanda işlevsel kılmak.

İşte Türkiye Gazeteciler Cemiyeti de, kitle iletişim araçlan ala­ nında kurulmuş olan, evrensel ahlak kurallanyla birlikte evrensel meslek ilkelerini de savunan bir örgüt.

Bu örgütler, bir yandan üyelerinin mesleki uygulamalannı ev­ rensel ahlak kurallarına ve meslek ilkelerine göre denetlemeye ça­ lışırken, öte yandan, çeşitli eğitimler, seminerler, ödüller ve ceza­ lar yolu ile bu kuralların ve ilkelerin etkinliğini arttırmaya çalışıyor­ lar.

İşte Ilhan Selçuk’un kazandığı ödül, böyle bir kuruluş tarafın­

dan verilen, “mesleki” bir ödül.

Bu açıdan, Türkiye'nin bugünkü “ahlakbunalımım" aşmakta iş­ levsel olarak, bir çıkış noktasını da işaret etmesi bakımından çok önemli.

★★★

Gelelim Ilhan Selçuk’un ödül kazanan köşe yazısına.

Bu yazının adı, “Demokrasi Perisi Dinsizdir... ”

İlk bakışta yadırgatıcı bir başlık. Çünkü “dinsizlik” gibi, toplum ­ da olumsuz çağrışımlar yapan bir kavram üzerine kurulmuş gö­ züküyor.

Oysa, Ilhan Selçuk’un bir edebiyatçı süzülmüşlüğü ile yapı­

landırdığı yazı okunduğunda, bütün dinlerin savunduğu şu ilke De­ mokrasi Perisi’nin sözleri olarak zihinlere kazınıyor: “Ben hangi

dinden hangi mezhepten olursa olsun, insanın insan olmasını is­ tiyorum. ”

Bütün dinlerin, bütün mezheplerin, kısacası tüm inançların ev­ rensel amacı değil mi, “İnsanın insan olması”.

İnsanların çeşitli dinlere, mezheplere ve inançlara bölünmüş ola­ rak birbirini katletmesinin ardındaki felsefi açmazı bundan daha iyi vurgulamak olanaklı mı?

Ilhan Selçuk, tüm bir demokrasi tarihini bir köşe yazısı uzun­

luğuna sığdırabilme mucizesini gösterdiği “deneme "sinde “De­

mokrasi perisinin babası sanayi burjuvazisi, anası da köylü ve iş­ çilerdir" diyor.

Daha sonra da bu alegori üzerinde inanılmaz güzellikte çeşit­ lemeler sunuyor okuyucuya.

Hem gerçek, hem güzel.

Sanat ve edebiyat güzeli, bilim gerçeği arar.

Ilhan Selçuk, bu yazısı ile sadece gerçeği ve güzeli birleştir­

mekle kalmıyor, tüm insanlığın deneyim birikiminden süzülmüş doğruları, mükemmel bir mizahi incelik ile, Türkiye’nin bugün içinde bulunduğu bunalımı aşmasına yardımcı olacak bir sonu­ ca da bağlayarak okuyucuya aktarıyor.

★★★

Ziverbey Köşkü’nün bu ünlü konuğu, fiziksel işkencelere dö­ nüşen haksızlıktan yaşarken bile işlevini yerine getirebilmiş olan bu kalem, Türkiye’nin bugünkü bunalımdan çıkış yolunu aydın­ latan ışıklardan biridir.

Medya Notu: Ilhan Selçuk’un Ziverbey Köşkü adlı kitabı evi­

nizde yoksa, bu yazıyı okumuş olmanızın da hiçbir anlamı kal­ maz.

e-posta: Emre.Kongar(a raksnet.com web sayfası: http://remzi.com.tr/yazar.html

İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi Ta h a To ro s Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

Bu araştırma bulgularının ortaya koyduğu gerçekler, Türkiye’­ de ilk okul çocuklarının beslenm e sorunlarına eğilinm esini zorunlu kılmış ve 1956

Newton kütleçekim sabiti (evrensel kütleçekim sabiti ve Cavendish kütleçekim sabiti olarak da bilinir ve G harfi ile gösterilir) hayli önemli olmasına karşılık günümüzde

Örne¤in, ince yap› sabiti α’n›n, enerji ölçe¤ine ba¤l› olarak; farkl› evren modellerinde veya ayn› evrenin fark- l› evrelerinde, de¤iflik de¤erler alabilece-

O n bir yıllık beraberliklerini nikâh ile noktalayan çiftten A tıf Yılm az'm ta­ nıklığını sinema oyuncusu Türkân Şoray, TUrkali’ninkiniyse yakın ar­ kadaşı

Nitekim o zaman kendilerinin vermiş olduğu eski bir efsane üzerine yazdığım «öz Soy» adlı sahne eserim Türk operasının başlangıcı olmuş ve Atatürk,

This indicates that the mechanism o f Sr adsorption on the clay is complex and both the surface adsorption as well as the interparticle diffusion contribute to the

At sleep disorder evaluation, major OSAS symptoms such as snoring (nocturnal snoring at least four times a week), witnessed apnea (defined as loud and irregular

Evrensel kültür mirası niteliğindeki Kaz Dağları'nda, maden işletmeciliğine karşı ayaklanan yöre halkı ve yanı sıra de ğerlerin tüketilmemesi taraftarı olan

Bayazid Paşa, hemen, kavşaktan kuzeye uzanan yolun başında sağ yanda, bu yol ile bir ok atımı uzaklıktaki deniz arasında, küçücük bir tepe (belki, çok eski yerleşimlerin

Aslýnda olan þey sizin böyle önemli bir deðiþimden geçtikten sonra onlarýn size farklý olarak görünüyor olmalarýdýr. Ýþte siz böyle büyük bir deðiþimden geçmiþ

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Sedat Simavi Ödülleri, bu yıl Gazetecilik, Radyo, Televizyon, Edebiyat, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Görsel Sanatlar ve

Barbaros Hayrettin Pafla komutas›ndaki 95 gemiden (kimi Frans›z kaynaklar›nda 200 gemi ve 30 bin asker olarak geçmektedir) oluflan filo önce Marsilya’ya gitmifl ve

artık başedemeyecekleri bir dönem ile karşı karşıya kalabiliriz. Evrensel bir toplum sağlığı so- runu ile karşı karşıyayız. Sorun, esas

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek ve Anadolu Teknik Programı Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Alanı Çerçeve Öğretim Programı (2017) Milli

- Piyasada bulunan riskli, tehlikeli ve güvensiz ürünler hakk ında ilgili firmalar ile başta Sanayi ve Ticaret Bakanlığı olmak üzere di ğer ilgili bakanlıklar ve

Öğrencilerin Evrensel ve Kültürel Değerler Ölçeği “Şiddetten Uzak Durmak” alt boyutuna ilişkin ortalamalarına bakıldığında bulgular, öğrencilerin tutumlarının

Kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda gelişen idrar yolu enfeksiyonlarında (İYE) predializ ile diyaliz hastaları ve 65 yaş altı ile üstü hasta grupları

Okullarda kaza yerine ilk ulaşan kişilerin başında öğretmenlerin geldiği varsayılırsa; yaralıya ilk müdahale açısından bu ilk ulaşan kimselerin ilkyardım

İki teklif internet alanında benzer hükümler içermekte ve esas olarak aynı alanı düzenlemekteyse de, 1928 sayılı teklifle içerik sağlayıcılara ilişkin

İnsanın, insan olması nedeniyle ve bir insana yakışacak biçimde yaşayabilmesi standart kabul edilerek, en az gereksinimlerinin karşılanması için devletlerin etkin

Kaya ve Tuncer (2009)’in, broyler rasyonlarına 1 kg/ton düzeyinde eterik yağ içeren organik asit karışımını ilave ederek, besi performansı, karkas kalitesi ve bazı

Ancaq, yerli rəhbərliklərin tarixi-ictimai quruluşlar olaraq inkişaf göstərmiş olmaları, demokratiyanın təsirli bir şəkildə həyata keçirilə, ictimai

On numaralı siloya ait havalandırma miktarı ile nem miktarı arasındaki ilişkiye bakıl- dığında; ilk ölçüm tarihi olan 15.09.2012 tarihinde havanın bağıl nemi %61,