• Sonuç bulunamadı

Hasan Tahsin Bey (Uzer) (İzmir)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Hasan Tahsin Bey (Uzer) (İzmir)"

Copied!
2
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

- 7 7 ^ 2 - U ^ ^

HASAN TAHSİN BEY (ÜZER)

(İZMİR)

1878’ (1294) de Selânik’te doğdu. Tüccardan Hacı İbrahim Efendi’nln oğludur. İlk ve orta öğrenimini Selânik İbtidal Mektebi ve Rüştiyesinde ta­ mamladıktan sonra İstanbul’a gelerek Mülkiye Mektebine girdi. Yüksek kısmında öğrenimini sürdürürken Padişah aleyhinde çalışan Jön Türkler- den olduğu iddiasıyla tutuklanarak sorgusu yapıldıktan sonra gözetim al­ tında Drama’ya gönderildi. 18 Ekim 1897’de Drama’nın Pürsıçan Nahiye­ sinde Müdür olarak görevlendirildi. 5 Mart 1901’de nakledildiği Ağmuz Nahiye Müdürü iken 30 Ekim 1901’de Kaymakamlık sınavına girdi ve ba­ şarılı olması üzerine 11 Nisan 1902’de Razlık Kaymakamlığına atandı. 1904-1908 yılları arasında Gevgili, Florina ve Kesendire Kaymakamlığı gö­ revlerinde bulundu. 7 Ekim 1908’de Selânik Merkez İlçesi Kaymakamlığı­ na getirildi. 23 Eylül 1909’da Drama Sancağı Mutasarrıfı oldu. 25 Ocak

1913’te Beyoğlu Mutasarrıflığına tayin edildi. 16 Mayıs 1913’te Van, 4 Ka­ sım 1914’te Erzurum, 12 Eylül 1916’da merkezi Şam olan Suriye Valilik­ leri yaptı. Savaş sırasında Ordunun ihtiyaçlarını ve cephe gerisi

(2)

rini karşılamadaki üstün başarılarından dolayı kendisine Fahri Süvari Teğmenliği tevcih ve ayrıca altın liyakat madalyasıyla ödüllendirildi. İki yıl içinde Binbaşılığa yükseltildi. 9 Kasım 1918’de Aydın Valiliğine getirildi. Ancak 28 Kasım 1918’de açığa alındı. İstanbul Mebusan Meclisinin son dönemi için Kuşadası Liva Merkezi sayılarak 11 Ocak 1920’de yapılan se­ çimde İzmir Milletvekili oldu. Meclisin 16 Mart 1920’de İngilizler taralın­ dan basılmasında tutuklanarak Rauf (Orbay) Bey’in de dahil olduğu di­ ğer (11) Milletvekili ile birlikte Malta Adasına sürgüne gönderildi. Bir yıl sürgünde kaldıktan sonra İtalyan kaçakçılarla anlaşarak 6 Nisan 1921’de (15) arkadaşıyla birlikte Adadan kaçmayı başardı. Vapurla Meslna'ya çı­ kan kaille Roma’dan sonra Avrupa’nın çeşitli yerlerine dağıldığı sırada binbir zorluğu yenip Ankara’ya gelerek 11 Mart 1922’de İzmir Milletvekili olarak TBMM Genel Kuruluna takdim edildi. Mecliste İçişleri, Dışişleri ve PTT Komisyonlarında ve Memurin Muhakematı Tetkik Kurulunda çalıştı. 22 Ağustos 1922’de Pontus konusunu inceleyecek kurulda görevlendiril­ di.

II nci Dönemde Ardahan, III., V inci Dönemde Erzurum ve IV üncü Dö­ nemde Konya’dan Milletvekili seçilerek yasama görevini 1939 seçimlerine kadar sürdürdü. Bu arada 12 Ağustos 1930’da Ali Fethi (Okyar) Bey'in liderliğinde kurulan Serbest Cumhuriyet Fırkasına girdi. Fırkanın 17 Ka- sım’da kendini feshetmesi üzerine tekrar CHP’ye döndü. 10 Aralık 1934’te

Atatürk, (ÜZER) soyadmı verdi. V inci Dönemde 6 Eylül 1935’te Doğu

Bölgesinde kurulan 3 üncü Umumi Müfettişliğe atandı. Bölgenin kalkın­ ması için tespit edilen programı başarıyla uygulayarak Atatürk'ün takdir­ lerine mazhar oldu. 1939 yılının son aylarında hastalanarak İstanbul'a geldi. 3 Aralık 1939’da öldü. Zincirlikuyu Mezarlığında toprağa verildi. Ev­ li olup altı çocuk babası idi. Oğlu Celâlettin ÜZER, XII nci Dönemde Es­ kişehir Milletvekili olarak Parlamento da bulunmuş ve bir süre İmar ve İs­ kân Bakanlığı yapmıştır. Malta Adasına sürgünde iken yazdığı “Makedon­

ya Eşkıyalık Tarihi ve Son Osmanlı Yönetimi" adlı anıları 1979’da oğlu ta­

rafından yayımlanmıştır.

518

İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi Taha Toros Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

2) (İ)’nin (T)’ye olan borcunun ikinci taksidini ödememesi üzerine, (T)’nin doğrudan (K)’ya başvurması ihtimalinde, (K)’nın (T)’ye karşı ileri sürebileceği bir

Bunlar biraz fokurdatıldıktan, sote edil­ dikten ve krema kıvamına geldikten sonra, etler ek­ lenir; tüm bu karışım bir çevrildikten sonra çıkarılır.. Etler tabağa

Ayrıca parçalanırken zehirli bileşikler ortaya çıkaran geleneksel mekano-ışıl malzemelerin aksine yeni malzemenin daha çevre dostu olduğunu söylüyor.. Lastikten

ADİR Nadi Bey den gazetecilik mesleğinde çok şeyler öğrendiğimi bir uzun dönem, çok teşvik ve imkânlarına mazhar olduğumu kı­ vançla her

Fuzûlî iyi bir eğitim almak için ilk önce Hilla şehrinde müftü olan babasından ve daha sonra Rahmetullah adındaki bir öğretmenden eğitim görmüştür.. Eserlerinden

Bu vesileyle, 2021 yılının ilçemiz, ülkemiz ve tüm insan- lığa hayırlar getirmesini temenni ediyor, hep birlikte sağlıklı, huzurlu, mutlu ve sanat dolu bir yıl

Göreceğimiz yerler arasında Vasa müzesi, Abba müzesi, eski şehir merkezi ve Stockholm Üniversitesini gezimizin ardından Stockholm sokaklarında dilediğinizce serbest

oluşturduğu gözetilmelidir.” Yrg.. Kamu görevlisi hekimin taksiri nedeniyle hastanın ölmesi veya sağlığının bozulması. durumunda eylem görev suçu olmaktan çıkar;