55 yıl sonra Orhan Veli:Büyük usta çocuklar için yazdığı iki kitap 55 yıl sonra yeniden yayın dünyasında

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

-p-jv S OU

00

55 yılsonra

Orhan Veli

Büyük ustanın çocuklar için yazdığı iki kitap

55 yıl sonra yeniden yayın dünyasında

ORHAN VELİ

La F ontaine’in

M asalları

Ü

nlü şairimiz Orhan Veli'nin çocuklar için hazırladığı iki ünlü kitap Yapı Kredi Yayınları tarafından yeniden gün ışığına çıktı. Üstelik de, son yıllarda çocuk yazınının usta çizerleri arasına giren Dağıstan Çetinkaya'nın güzel desenleriyle. İlk kitap "La Fontaine’in Masalları", ikinci kitap da "Nasret­ tin Hoca Hikâyeleri". İki kitapta da Orhan Ve­ li'nin çocuklar için yazdığı bi­

rer önsöz var. Yazar, kitabında çocuklara şöyle seslenmiş:

"Sevgili çocuklar, bu kitap­ ta okuyacağınız şiirleri gerçi sîz­ ler için tercüme etmedim ama hiçbir zaman onları çocukça bulmadım. Zaten sizi de çocuk görmüyorum. Güzel şeyleri siz de büyükler kadar anlar, büyük­ ler kadar seversiniz. Elbette yaşı­ nız ilerledikçe bilginiz de artacak­ tır. Ama bu, bilginiz artmcaya ka­ dar kötü şeyler, basit şeyler oku­ mayacaksınız demek değildir. Bil­

ginizin, anlayışınızın artması, zevkinizin incel­ mesi ancak büyük eserler, kıymetli eserler oku­ makla olur. Bunu pek sevdiğiniz Doğan Karde­ şiniz (o zamanlar yayınlanan bir çocuk dergisi)

de düşünmüş olacak ki bana bu şiirleri tercüme ettirmiş, kitap halinde de sizlere sunmuş. Bu şi­ irleri yazanın nasıl bir şair olduğunu kitabı oku­ duktan sonra kendiliğinizden anlayacaksınız. E- serlerinde hayvanlar yardımıyla insanların ku­ surlarını, zayıf taraflarını göstermiş. Bunlara ne masal demek doğru, ne de hikâye. Fransızlar

fabl diyorlar."

İkinci kitapta ise dostu Şevket Rado yazara, çocuklara Nasrettin Hoca fıkralarım manzum olarak yazmasının iyi olacağım söyle­ miş. Yazar, Nasrettin Hoca fık­ ralarıyla ilgili bir araştırma yap­ tıktan sonra yurtdışında yayınla­ nan Nasrettin Hoca fıkralarının bazılarının hâlâ yaşadığı dö­ nemde Türkçe bile basılmadı-

ğm görmüş, incelediği Türkçe kitaplarda ise kendi deyişiyle, "Güzel bir üsluptan vazgeç­ tim, okuduğum kitaplarda doğru dürüst bir Türkçe bile yoktu. Bu­ nun üzerine de bu fıkraları okunabilir bir dille yazmanın küçümsenmeyecek bir iş olduğuna i- nandım," diyor ve kitabını bitirdikten sonra da yüreklice şunları söylüyor:

"Yazdığım Nasrettin Hoca fıkralarının bu­ güne kadar yazılanların en iyisi olduğunu söy­ lersem, pek de böbürlenmiş sayılmam."

Gerçekten Orhan Veli'nin "Nasrettin Hoca Fıkraları" edebiyatımızdaki en özgün Nasrettin Hoca kitaplarından biridir. Bu iki kitabı hepini­ ze salık veriyoruz. İnanın, eli­

nizden bırakamayacaksınız.

Orhan Veli’nin

Biyografisi

Orhan Veli Kanık, 13 Nisan 1914'te İstanbul'da

doğdu. Galatasaray Lisesi'nde başladığı öğrenimini Ankara'da sürdürdü. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'ne devam etti. Yakm arkadaşları Oktay Rifat ve Melih Cevdet Anday'la birlikte Türk şiirinde bir yenileşme baş­ lattı. 15 günlük Yaprak Dergisini çıkardı. 14 Kasım 1950'de İstanbul'da öldü. "La Fontaine" kitabını 1948'de, "Nasrettin H oca FIikâyeleri"ni 1949 yılında yayınla­ dı. 55 yıl sonra tekrar sizlere ulaştı.

Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği Taha Toros Arşivi

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :