• Sonuç bulunamadı

Bedri Baykam AKM'de açtığı 65. kişisel sergisinde 68'i anlatıyor:Bedri Baykam 68'e bakıyor

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Bedri Baykam AKM'de açtığı 65. kişisel sergisinde 68'i anlatıyor:Bedri Baykam 68'e bakıyor"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

25 M ayıs 1997

BEDRİ BAYKAM AKM'DE AÇTIĞI 65. KİŞİSEL SERGİSİNDE 68'İ ANLATIYOR

sergisinde fotopentür ve tualin yanı sıra kapsamlı bir broşür, video gösterimi, ses bantlarını da kullanarak kapsamlı bir çalışma örneği sergiliyor.

Cem SANCAR

A

ltmışsekiz kuşağının gençleri özveriliydiler. Atatürk milliyetçileriydiler. Birçoğu Mustafa Kemal'in anti emperyalist, tam

bağımsızlıkçı, kuvvacı tavrını, II. Kurtuluş Savaşı olarak yeniden gündeme getirmek istiyordu. Aralarında Atatürk'ten "Kemal" diye söz edecek kadar kendilerini ona yakın görüyorlardı. Marks, Mao, Lenin, Che ve Fidel gençlerin sürekli okudukları, örnek aldıkları liderlerdi. Onca farklı grup

olmasına rağmen görüşlerinin özeti 'sosyalist-kemalist'ti.

Bedri Baykam sergisinin tamtam broşüründe 68'in gençlerini böyle tarif ediyor. Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının 6 Mayıs 1972'de sözde bir yargılama sonucunda asılmalarının 27. yıldönümüne denk getirilen serginin amacı da dünyayı yeniden kurmak isteyen gençlere gösterilen devlet şiddetini eleştirmek. Baykam "68'li Yıllar" sergisinde farklı obje ve biçimleri dönemin genel imgesini verecek şekilde birleştiriyor. Gezmiş'in, Che'nin fotoğraflarının, dönemi kalrnca çizen gazete haberlerinin olduğu kadar. Beatles'lann, Jim Morrison'ın, o yılların sosyolojisini okumamıza yardım eden dergi ve reklamların; sonuçta devrimci zamanlara adını koymuş somutlukların kullanıldığı

fotopentür ve tualin yamsıra, ses

bantları, video gösterimi de serginin kapsamında.

KENNEDY'DEN VVARHOL'A

Baykam'ın sergisinin tamtam broşürü diye adlandırdığı ama broşür tanımından çok gazete, kitap tanıtımına daha çok oturan araştırmasının video çekimlerinden oluşan gösteri, Pusula'ran yapımcısı Mithat Bereket tarafından

kotarılmış. Baykam, "68'li Yıllar" adım verdiği sergide yerel gerçeklikler kadar evrensel gerçekliklerle de uğraşıyor. Kennedy'ye suikasttan Marilyn Monroe'nun esrarengiz ölümüne, Rolling Stones'tan Beatles'e, Martin Luther King'in öldürülmesinden Muhammed Ali'nin Vietnam'da savaşmayı reddetmesine, dönemin underground, bugünün beşt seller yazan Bukovvski'den Mick Jagger'a,

Tenten'den Teksas’tan, Tommiks'ten Andy VVarhol'a etkilendiği kültü gösteriyor. Baykam'ın 68 Türkiye

sorunsalındaki derdiyse açık seçik! Birincisi; 68 döneminde asılan, öldürülen gençlerin uğradıkları muamelenin bir zalimlik olduğu. 68 dönemi, gençlerin ordunun ilerici bir darbe yapmasını bekledikleri, onun içindir ki içlerindeki kadar dışlarındaki sloganın da 'Ordu

Gençlik Elele' şeklinde özetlenebilir. Orduyla gençlik arasındaki

ilişkininse 9 Mart 1971'de devrimciler lehine beklenen darbenin yerine 12 Mart gerici darbesinin yapılması ile devrimci kemalist gençlik kadar ordudaki ilerici subayların tümünün tasfiyesiyle onarılmaz bir şeküde koptuğu gösteriliyor.

Baykam, Iç Manzaralar adım verdiği broşür gazetesinde bu iki

‘R e sm i Gazete'de B ir K a n u n " Tuval üzerine fotopentür, 100x150 cm., 1997

soruyu dönemin devrimcilerine, darbecilerine, karşı darbecilerine sormuş ve gerçekten de bir başvuru kitabının zenginliğinde bir

röportajlar yekûnu elde etmiş. Konuşanlar hiç beklenmediği kadar açık konuşmuşlar ve yeni bir tartışmanın kapışım açacak şeyler söylemişler. İlhan Selçuk, Rasih Nuri İleri, Muhsin Batur, Toktamış Ateş, Deniz’in avukatı Halit Çelenk, Oral Çalışlar, İlkay ve Necmi Demir gibi o yıllardan bu güne sarkan ünlü isimler kadar, bugün pek tanınmayan ama çok önemli şeyler söyleyen eski tüfek devrimciler de var.

YILDIZLAR VARDIR Söyledikleri kadar bugün yaptıkları işler ve saçlarmda beyazlık da insanı derinden sarsacak cinsten. Birçok zengin söyleşi içinden özellikle o zamanlar Deniz'in çok yakınında olup şimdi CHP Muğla

teşkilatında yöneticilik yapan Mustafa Gürkan'ın söyledikleri gerçekten vurucu: "Gençler askeri cuntaya oynuyorlardı. 9 Mart olsaydı herkes bir yerlerde görev alırdı!"

Serginin özetini verense Nazım Hikmet'ten bir alıntı: "Körler onları görmese de yıldızlar vardır!" Tabii, herkesin yıldızı kendine...

Bedri Baykam "68'li Yıllar" Sergisi

A KM Sergi Salonu (6-30 Mayıs)

‘Oluşum ’, 1996,80x60 cm. tuval üzerine yağlıtxıya.

Talat Enlil sergisi

İstanbul___________________

TALAT Enlil'in resimleri Tem Sanat Galerisinde sergileniyor. Disipliler arası bir formasyona sahip olan sanatçı, ODTÜ'de başladığı üniversite eğitimine Heidelberg'de sosyoloji ve felsefe üzerine devam etti. Sanatçı, 1980'de A.B.D'ye giderek kitle iletişimi ve sinema üzerine Cleveland State Üniversitesinde lisans, Oregon Üniversitesinde yüksek lisans eğitimi yaptı. Bu yıllar arasmda fotoğraf ve resim çalışmalarım da sürdürdü. 1986-1987 yıllan arasmda Oregon Üniversitesi

Güzel Sanatlar Fakültesinde Keneth O'Connel atölyesinde litografi ve gravür çalıştı. Yurtiçinde ve yurtdışmda çeşitli kişisel sergiler açan ve karma sergilere katılan sanatçı resim çalışmalarım İstanbul'da sürdürüyor. Enlil'in çoklu yorumlara açık öğeler, öncelikle biomorfik gelişim ve fiziksel dönüşüme göndermeler açısından ilginç resimsel çözümleri birarada sunduğu çatişmalan 18 Haziran tarihine kadar sergüenecek.

Tem Sanat Galerisi

Tel: 247 08 99 Num an A sla n

Karma

sergi

Ankara___________________ Akpmar Sanat Galerisi ünlü Türk ressamlarımızın çalışmalarından oluşan bir sergi düzenledi. Aralarında Numan Aslan, Fikri Cantürk, Hamza İnanç, Turgut Atalay, Nuri İyem, Uğural Gafuroğlu, Veysel Günay, Tuncay Betil, Zahit Büyükişİeyen, Işü Özışık, Remzi İren'in eserlerinin bulunduğu sergi 15 Temmuz'a kadar sürecek.

Akpınar Sanat Galerisi

Güneş sok. No. 31 Kavaklıdere Tel: 468 79 60 *■1 -( i a l c r i • S e r g i Vi

m

Aka Gündüz Temur

Arhan Günermengi

Erol Kınalı

Saim Erken

Yasemin Şenel

Karma Resim Sergisi 13 Mayıs -15 Haziran 1997

Lü j K R M

SAN A T GALERİSİ Meydan Slc. No:18 REFO BİNASI

80630 AkaHar- İSTANBUL Tet:(212) 282 680 5 -282 68 99

Faks: (212) 269 89 69

A L M E L E K t

R i Stmuf (/ttlt u u

Karma Resim Heykel

Sergisi

24 MAYIS-28 HAZİRAN 1997 Nispetiye Aylar Cad. Nil Apt. No:24/6 Levent

Tel: (021 2) 2 6 9 8 0 14 Galerimiz Pazar-P.tesi hariç hergûn 11.00-19.00 arası açta.

l U M S t i

SANAT ODASI

JU LİD E

R E S İ M S E R G İ S İ 10 M a yıs - 31 M a yıs 1997

Hergün Se rg i Süre since 11.00 -1 9 .0 0 A rası Açıktır. (Pazar Dahil) Necmettin Öktem Sok. No: 13/1 Erenköy

Tel/Fax: (0216) 3 5 5 3 5 87

doku sa n a t g a lerisi

N İ H A T T A N D O Ğ A N

F A H R İ S Ü M E R

Resim Sergisi

26 M a y ıs - 6 H aziran 1997

C in n a h C a d . Enis B e h iç K o ry ü re k Sok. N o : l l / A - B Ç a n k a y a - A N K AR A Tel: (0312) 439 78 80 Tel/Fax : (0312) 439 82 42 O A L E R t

O D A

Bol Sıfırlı Paralar

PARA SERGİSİ

27 Mayıs - 7 Haziran 1997

H ü sre v Gerede Cad. No: 102/B T e şvikiye - İST. Tel: 259 22 08

T Ü L İ N

fflP F f?

R e sim S erg isi 20 Mayıs -1 3 Haziran '97 KARSU TEKSTİL flSfiN A LER lSl

G azeteciler Sitesi Y azarlar Sok. No: 26 T el: 288 33 89 Is e n te p e

Galeri ve Sergi

İlanlarınız İçin

(02121293 89 78 (3hat)

HOBİ

sanat galerisi

METİN GÖNÜL

R aitK S&Tfc4İ 20 Mayıs - 6 Haziran 1997

Valikonağı Cad. Pasaj 73 Nişantaşı Tel: (212) 225 23 37

" B e ş l i K o m p o z i s y o n " 28 Mayıs - 7 Ha zi ran 1997

P a za r - P a za rte s i hariç 11.00 - 1 9 .0 0 arası açıktır.

m

AYŞE VE ERCUM EN D K A L M IK VAKFISaraya rkası Sok. No: 35-37 G üm û şsu yu -T aksim Tel: 2 4 5 02 7 0

T ñ R ñ G V ñ

| S R N R T G R LC R İSİ |

Birim Bozok

Hamit Görele

Muvaffak İren

Zeki Faik İzer

Kam a Resim Sergisi

26 Mayıs - 16 Haziran 1997 Tarabya Oteli - Tarabya/IST.

Tel&Fax: 0212.29911 05

doku sa n a t g a lerisi

A D N A N T U R A N İ

H Ü S E Y İ N Y Ü C E

1 7 - 3 1 M a y ıs 1997

Ihlamur Teşvikiye Yolu (Av. Süreyya Ağapölu Sok.) No : 4 / 2 - 3 - 4 Teşvikiye - İSTANBUL Tel: (0212) 246 24 96 Tel / Fax : (0212) 246 38 42

E

İFSA K

İFSAK YENİ DONEM FOTOĞRAF

SEMİNERLERİ BAŞLIYOR

38 YILLIK DENEYİMLİ İFSAK'ın 88. D Ö N EM FOTOĞRAF SEMİNERLERİ 10 HAZİRAN 1997 SAU - 14 HAZİRAN 1997 CUMARTESİ

GÜNLERİ BAŞLIYOR.

Cumartesi günlen saat 11.15-13.15, Salı günleri 19.15- 21,15 saatleri arasında yapılacak olan seminerlerde; •Fotoğaf Makinesi

•Filtreler ve Yardımcı Araçlar •Karanlık O d a

•Fotoğ Semıı

uygulamaları yapılacaktır.

Azrınhlı bıloi ion 24314 0 1 « 252 44 61 No.b Tddonfafdon Soal 13.30don Scnıg Bibi Alınabilir.

ADRES: iilikloi Cod". Ayhan Ilık Sok. N.a: 3.4 K , l t ) zvwim Apl. Bfroâly/İH,

•Işık ve Kullanımı •Kompozisyon •Çekim Teknikleri ğın Evrimi ve Geleceği dersleri işlenecektir,

sırasında çekim gezileri ve karanlık oda

N E L L I

s a n a t e v i

OZDEMIR ALTAN

GÖKHAN ANLAGAN

TOMUR ATAGÖK

Resim Sergisi 7 Mayıs-7 Haziran ‘97

Atiye Sok. Uzay Apt. 3/2 Teşvikiye Tel: 227 73 75 IKK M E BS A N A T G A L E R İ S İ MUISIN K I T NAİLE AKINCI LEYLA GAMSIZ BİRSEL BOSLT ALİATAKAN

TIR H M VECDİ KARAL

Karma Resim Sergisi

17 Mayıs - 5 Haziran 1997

Turşucu Deresi Sk. C Blok No : 14 Bostancı Tel: (0216) 416 50 66 - 416 47 18 Far (0216) 410 25 02

( ^ Î U M A L Î )

Sanat Galerisi

«4»

L

E

D

U

N

N A

S I R

Resim Sergisi

28 Mayıs - 1 3 Haziran 1997

Ş a k a y ık S o k a k 4 5 / 3 Teşvikiye 8 0 2 0 0 İstanbul Tel: (0 2 ) 2 ) 2 4 8 31 6 5 Fax: ¡0 2 1 6 ) 3 6 8 6 9 4 6

nesim - senemin

sn n u u e -M

çocenLoeo nesim m

sennmin unnsınnı

GÜLMİNE SANAT MERKEZ]

MmutarMf tep (»*■ ll»««ıpMK

Zeytinlik Malı. Sporcu Sok. 12 B A KIRKÖ Y _________ Tel: 102121571 60 1»_________

Galeri ve Sergi

İlanlarınız İçin

(0212) 293 89 78 (3hat)

JE SANAT GALERİSİ

"ÇRGDRŞ SflNflT10M

Özdemir BLTHN Musrafa ALTINTAŞ Horaıj AAİŞ Musrafa ATA Tomur ATAGÖH Bedri BAVHAM Bubi Adnan ÇOHEA Hiiserıin GEZEA Meriç HIZAL Ergin İNAN Balkan Naci İSLİMVELİ

Nur HOÇAA Hüsamettin HOÇHN Zehai OHMHNCI Ferit ÖZŞEN Zeheriga SHAIBATUH Vusuf THHTHH GüngörTHNEA Seıjhun TOPUZ Ümer ULUÇ 10 Mayıs - 28 Eylül 1997

Bahariye Cad. Sokullu Sok. r a No: t Kadıköy • İSTANBUL

i n m Tel: 345 64 40 Fax: 346 78 10

Galeri ve Sergi

İlanlarınız İçin

(0212) 2938978 (3hat)

İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi Taha Toros Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

“ Yunanlıların bizim hakkımızdaki temayülleri nelerdir diye, o zaman be­ ni görevlendirdi Mustafa Kemal Paşa.. Bu gizli

Türkçe oruç ayı deriz Ahmet Vefik Paşa’nın “ Lehçe-i Osmanî” adındaki lügat kitabında oruç kelimesinin aslının “ oruz” olduğu, belki de Farsça “ rûze”

Arsıulusal cihanda teknik politik, eko­ nomik ve sair bütün işler için çıkan fikir­ ler, vesikalar, yapılan fevkalâde fihris- lere, lügatlere rağmen böyle

Fakat ümitsiz aşkı tasvir e- den (Werther) i yazınca o ümit­ siz aşktan lıalâs olan Goethe gi­ bi, Mahmut Yesarî engin sefaleti tasvir eden romanla o

Bir gün konuşulurken Enver Pa­ şa için “ Germanofl!!” demişler, ya­ ni Alman yanlısı, Maliye Nazırı Ca- vit Bey için “ Francöfil” demişler,

Bir ara, Eyüboğlünu gördüm, koşa­ rak, Genel Kurul salonuna giriyordu, durumu anlat­ tım, yoklamaya yetişecekti, «ben sizi ararım» dedi ve hemen salona

İçki yasağı vardı çünkü o yıllarda.” Bazı günler, küçük Güner, anneanne­ siyle (anneannesine ‘anne’ diye seslenirdi aslında) tanıdıklara gezmeye

Ömer çocukluk ar­ kadaşım, büyük bir mektep arka­ daşım, büyük bir yazı arkadaşım, büyük bir meslek arkadaşım ve büyük arkadaşımdır.. Onun ölümü