Marmara kıyılarındaki İstanbul "10":Samatya

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

M arm ara kıyılarındaki Istanbul “10"

Hazırlayan: C. İ.

E

ski ile yeninin; ahşap ile be­ tonun; hattâ Müslümanla Hristiyanın böylesine bir a- heng içinde kaynaştığı baş­ ka bir yer daha yoktur belki de koca İstanbul’da. Bu özellikleriyle Samat­

ya bir başka özellik ve güzellik ar- zeder.

İstanbul’u kuşatan sahil surlarının dibinde, tren hattının ortasından iki­ ye böldüğü bir yerde kurulmuştu Sa- matya. Önceleri sakinlerinin büyük kısmını gayrimüslimler teşkil eder­ lerdi. Ermenilerin çoğunluğu teşkil ettiği bu semtte Rumlar ve Müslü- manlar da yaşarlardı. Samatya'nın kendine göre bir yaşantısı, bir ahen­ gi vardı. Sahile yaslanmış meyha­ neleri de bir başka özellik katardı Samatya’ya. İstanbul’un çeşitli kö­ şelerinden «akşamcı» lar gelirlerdi bu meyhanelere ve felekten birkaç saat çalarlardı gönüllerince. Başta balık olmak üzere mezelerin en güzelleri, en lezizlerini bu müte­ vazı meyhanelerin ızgara dumanıyla sigara dumanlarının birbirine karış­ tığı samimi havasında bulmak müm­ kündü.

Yıllar sonra adı «KOCAMÜSTAFA- PAŞA» olarak değiştirilen ama yine de «SAMATYA» olarak dillerden düş­ meyen bu semtin kıyıları yaz ayları­ nın sıcak günlerinde yalnız sakinle­ rine değil, başka yerlerden kalkıp gelenlere de bir «açık plaj» vazifesi görürdü.

1940'lı yıllarda Demirspor kulübü ta­ rafından burada kurulan deniz spor­ ları merkeze yöreye ayrı bir hare­ ket getirmişti. Samatva, İstanbul’da kürek sporunun önemli merkezlerin­ den biri haline gelmişti kısa zaman­ da. 1950’li yıllarda burada kurulan

Refii RDor da deniz sporlarında var­ lık aösteren bir kulüp olarak dikkati çekmişti.

SAMATYA

Samatya’nın eski eser hüviyetine sahip eski konaklarından biri.

Samatya yıllar ve yıllar boyu o sa­ kin ve mütevazı havasından blrşey yltirmemiştl. Orta halli, mütevazî, ça­ lışkan ve sevecen insanların toplan­ dıkları bir semt olmuştu hep. Hat boyunca sıralanan mütevazî ahşap evleri renk renk boyaları, tertemiz pencere ve perdeleriyle trenle gelip geçenlere ferahlık vermiştir. Semtin o temiz insanları gibi evleri ve so­ kakları da tertemizdi Samatya’nın... Aradan geçen yıllar çok şeyler geti­ rip çok şeyleri de götürürken Samat­

ya o mütevazî havasını yine de yer yer korunmasını bitmiştir. Yapılan modern beton apartman blokları, Sirkeci’yl Ataköy'e bağlayan Sahil Yolu’nda kolye gibi sıralanırken Sa-

matya’nın bu kesimine bambaşka ve tamamen çağdaş bir görünüş ver­ miştir. Fakat yine de Samatya bu modern beton apartman bloklarıyla o eski ahşap binaları tatlı bir aheng içinde birbirine bağlamış, birbirlyle kaynaştırmıştır.

Samatya'nın en büyük, en görkemli yapısı bugün demiryolunun öte ya­ nından ve Sahil Yolu’nun üzerinden Marmara Denizine heybetle bakan

Sosyal Sigortalar Kurumu İstanbul

Hastanesi’dir. Yalnız İstanbul şehri­ nin değil Türkiye'nin en önemli ve en büyük sağlık kurulularından biri olan SSK İstanbul Hastanesi her tür­ lü modern sağlık tesisatına sahip­ tir. Bu dev hastaneyle Samatva sem­ tine ayrı bir hareket gelmiştir. Gü­ nün her saatinde bu hastaneye gelip gidenlerle ziyaretçiler Samatya’nın o sakin ve mütevazî havasına ayrı bir renk ve hareket katmaktadır.

Samatya ayrıca demiryolu köprüsü altından Sahil Yolu’na bağlanan kavşağı ile şehrin trafiğinde de ö- nemli bir kilit noktası hüviyetini ta­ şımaktadır. Bu alt yol SSK İstanbul

Hastanesi’nin önünde bulunmakta­ dır.

Samatya tarih boyunca önem ve

de-12

Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği Taha Toros Arşivi

Şekil

Updating...

Referanslar

Benzer konular :