• Sonuç bulunamadı

Kahve tiryakilerini kaybediyor

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Kahve tiryakilerini kaybediyor"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Daha Fazlasını Göster ( sayfa)

Tam metin

(1)

S A Ğ L I K

Kahve, tiryakilerini

kaybediyor

ABD’de, kahvenin, daha doğrusu kafeinin zararları

üzerine yayınlar nedeniyle, kahve tiryakisi nüfusu

%

75’ten % 55’e indi.

H A F T A N I N G Ü N D E M İ

_

nsan, yapay-benzerini yaratma çalışmalarında, “taşları üst üste’’

yerleştirmeye devam ediyor. Tuşlara dokunarak, komutlarla bilgisayara “iş

yaptırm a’’ yöntemi, üstün bilgisayarların yanında, “klasik sistem ’’ olarak

sınıflandırılacağa benzer yakın gelecekte. İnsan, kendi sinir sistemini

bilgisayara “geçirme-bağlama” uğraşısı içinde. Kapak yazımızda

okuyacağınız gibi, bu alanda epey de mesafe alındı. İnsanın emri altında,

ama insandan üstün “suskun yaratıklara’’ doğru ilerliyor, bilgisayar

teknolojisi.

Bu sayımız, bilgisayar ağırlıklı. Bilgasayar şirketleri yetkilileri Türkiye

pazarına ilişkin sorularımızı yanıtladılar... Doçent Dr. Yılmaz Esmer’in

“bilgisayar dilleri”ne genel bir bakışının ardından, önümüzdeki sayılarda

bu dillerin ayrıntılı tanıtımlarına başlayacağız... Bilgisayarların, aslında,

keşfedilme amaçlarının dışında, yaygın bir şekilde, oyun zevkine yönelik bir

eğlence aracı olarak kullanıldığı bir gerçek. Dergimizde, bu “genel

kullanımın’’ dışında, zaman zaman, çeşitli amaçlara yönelik programlar

yayımlanacak. Bu sayımızda göreceğiniz “düzensiz şekillerin alanlarının

hesabı” gibi...

Cumhuriyet Bilim Teknik’te bulacağınız bir diğer yenilik olan

“A m atör

Bilim’’ köşesiyle de bundan böyle sık sık karşılaşacaksınız.

Vurgulamak istediğimiz diğer bir yazı da “Zamanın y ö n ü ...” Dünyaca

ünlü fizikçi-matematikçi Stephan Hawking, uzay boyutlarında incelediği

zaman kavramıyla, sîzleri çok değişik, ama fizikçilerin gündeminden asla

eksik olmayan bir tartışmaya çekiyor.

★ ★ ★

Gelecek cumartesiye kadar, iyi haftalar dileriz. ■.

•Q

a

JL.

O K U R D A N B İ Z E

Derleyen: Yankı Yazgan

ir dönemde kalp hastalıklarından,

B

doğuştan bozukluklardan, memeniniyi huylu tümörlerinden, kanserler­ den sorumlu tutulan kahve ve diğer kafeinli içecekler bu suçlamalardan kendilerini sıyırmaya, aklanmaya çalışıyorlar. Her ne kadar bu suçlamalar ispatlanmadıy- sa da, şu andaki suçsuzluk daha çok “delil yetersizliğinden" gibi gözüküyor.

Metilksantin adı verilen uyarıcı maddeler grubunun bir üyesi kafein. Vücuda alındığın­ da çok büyük bir kısmı kısa sürede kana ka­ rışıyor ve vücuttan atılması da 10 saat kadar sürüyor. Anne sütüne de kolayca geçiyor, ge­ celeri bebeklerinin uykusuzluğundan yakı­ nan annelerin içtikleri çayı, kahve miktarını ayarlamaları gerekiyor.

Alışkanlığı olmayanlarda iki fincan (hazır) kahve kan basıncında yükselmeye, kalp atım sayısında artışa neden oluyor. Solunum hız­ lanıyor, idrar çıkışı artıyor; beyin damarları bü­ züşüyor, kalp ve kol-bacaktaki damarlar genişliyor. Bu arada mide asidi salgısı çoğalır. Ülserlileri kahveden, çaydan uzak tutan bu belki de. Yağ asitlerinin kandaki düzeyi ar­ tar. Enerjiye dönüştürülen ve dayanıklılık ar­

tımında etkili olan bu maddelere olan etkisi

nedeniyle spor yarışmalarından önce 4 fin­ candan çok kahve içilmesi yasaklanmıştır.

Çay ve kahvenin tatlı etkileri

Kafeinin en iyi bilinen ve “en tutulan” et­ kisi merkezi sinir sistemine olan uyarıcı et­ kisidir. Düşünün bir. perişan vaziyette işten eve gelmişsiniz. Yanınızda yarına hazırlana­ cak bir takım raporlar, dosyalar ya da anlatı­ lacak bir seminer; yahut sadece günlerdir elinize almadığınız romanınızı bitirmek, mü­ zik dinlemek istiyorsunuz. Bir çay demlemek, bir iki fincan kahve içmek bunun için en kes­ tirme yol olur. Uykumuz bir güzel uzaklaşır, tepki süremiz kısalır, dikkatimiz artar ve yo­ ğunlaşır.

Bu etki 1981’de Johns Hopkins’den bir grup tarafından açıklandı. Beyinde bulunan adenozin adlı kimyasal madde uyku ve gev­ şeme doğurucu bir etki yaratıyor. Beyin hüc­ relerindeki özel reseptörlerine bağlanan adenozin, hücre aktivitesini azaltır. Molekü- ler yapısı adenozine benzeyen kafein adeno- zine ait reseptörlere bağlanarak, adenozinin etkisini önler ve hücrelerin aktivitelerini ala­ bildiğine sürdürmelerini sağlar. Adenozin re­ septörlerinin birden çok çeşidinin bulunduğu ve vücudun çeşitli dokularına dağılmış oldu­ ğu da belirlendi. Bu nedenle, kafein sadece beyini değil başka organları da çok farklı bi­ çimlerde etkileyebilmektedir.

Kafeinden yoksun kalanlarda (çaysız- kahvesiz kalanlarda) ortaya çıkan başağrıları da reseptörlerle açıklanabilmekte... Çay ve kahve tiryakileri düzenli kafein alımrSonucun- da, adenozinin normal işlevlerini yerine ge­ tirebilmesi için, adenozin reseptörlerinin sayısı artar. Kafein birdenbire kesildiğinde, adenozin bu fazladan reseptörlere kilitlenir, beyin damarlarında ani bir genişleme olur. Damar cidarlarındaki sinir uçları bu geniş­ lemeyi bir başağrısı olarak “tercüme eder­ ler.” Bu olay sadece çay, kahve için değil, kafein içeren başağrısı ilaçları için de geçerli.

Kafeinin öldürücü miktarının 5-10 gram ol­ duğu bildirilmekte. Fakat bu miktar kafeini olağan yollardan vücuda sokmak pek müm­ kün değil. 75 fincan hazır kahve, 125 fincan çay ya da 200 şişe kola içmeniz gerekiyor, pratik olarak pek mümkün değil.

Kalp ritminde ortaya çıkardığı ritm bozuK- lukları ve kan dolaşımındaki kolesterol düzeyi artışı kalp için en büyük tehdidi meydana ge­ tiriyor. Bu nedenle, günde 5 fincandan çok kahve içenlerin “ normal” nüfusa göre 2.5 ke­ re daha fazla kalp hastalığına yakalanma riski var. 1986’da yayımlanmış bu araştırmanın so­ nuçları, o zamana kadarkilerden farklı ola­ rak kafeinin etkisini sigaranın etkisinden bağımsız olarak değerlendirmişti.

Gebelerde yapılmış bir çalışmada, günde 150 mg. kafein (1-2 fincan hazır kahve) alan kadınların gebeliklerinin 3.-7. ayları arasında düşük yapmaları olasılığının gebelikleri sü­ resince kafein almayanlara göre 1.7 kere yük­ sek olduğu ortaya konmuş. Tabii, bu oran Talidamid için 400, risk o denli yüksek de­ ğil. Yine de, gebelik süresince çay ve kah­ veyi azaltmak önerilir.

Kanser ve kafein

1981’de saygın bir tıp dergisinde yayımla­ nan bir araştırmada kafeinin pankreas kan­ seriyle ilgisi olduğu öne sürülmüştü. Ancak yoğun eleştiriler alan bu araştırmanın sonuç­ ları başka incelemelerle desteklenmedi. İşin ilginç yanı bugünlerde yapılan araştırmalar

kafeinden kanser tedavisinde nasıl ya'arla­

nılacağım inceliyor. Yaklaşık 40 yıldır bilindiği üzere, kromozomları parçalayan ilaçlar ka­ feinle verildiklerinde daha etkili oluyorlar. Kanser ilaçlarının da tümör hücrelerinin kro- mpzomlarını parçaladıklarını düşünürsek...

ilaçların bölünmekte olan hücre kromo­ zomlarını etkilediği varsayılıyor. Ancak tümör hücreleri zedelendiklerinde bölünmeyi gecik­ tiriyor ve onarımla uğraşıyorlar. Oysa teda­ viye kafein eklendiği zaman, hücreler DNA’larını onarmakla uğraşamaksızın bölü­ nüyorlar, bozuk DNA’lı yeni hücreler de hız­ la ölüyorlar. Kafeinin DNA içersindeki purine benzer yapıda olması nedeniyle çoğalma et­ kisini ortaya çıkardığı varsayılıyor, insanlar üs­ tündeki denemeler henüz başarılı sonuç vermedi, ancak çalışmaya büyük ümit bağ­ landı. Gerekli kafein miktarının yüksek doz­ da oluşu nedeniyle Van etkiler de çok oluyor. Bu yüzden yapı olarak kafein gibi olan, fa­ kat kalp ve sinir sistemi üzerinde olumsuz et­ kileri olmayan pentoxifylline (Türkiye'de de bulunan, dolaşım sistemine etkili bir ilaç) bu amaçla kullanılmaya başlandı. Tabii henüz deneysel olarak, çünkü uygun zamanda kul­ lanılmadığı takdirde, tümör hücrelerinin ço­ ğalmasını hızlandırıcı etki egemen olabilir.

“Akıl ve mantık” her zaman dinlenmeli mit sağduyunun sesi hep haklı çıkar mı, bilemi­ yorum. Ancak çay, kahve konusunda sağ­ duyunun sesi tekdüze ve birbiriyle çelişmez şeyler söylemiyor.

Ama şu var ki, Türkiye’deki alışkanlığımızla katran gibi koyu, kafeinden zengin çayları 10-20 bardak yuvarlamanın ya da (maddi gü­ cünüz oranında) fincan fincan "Neskahve” içmenin pek sağlıkla bağdaşır yanı yok. Özel­ likle gebelerin, kalp ve mide problemleri olanların, kalp çarpıntısı, sinirlilik gibi yakın­ maları olanların çay ve kahve alışkanlıkları­ nı gözden geçirmeleri iyi olur.

Nerede, ne kadar kafein var?

Hazır kahve' 30-120 mg. Demli çay' 25-110 mg. Kakao' 2-20 mg.

Coca Cola” (ABD) 46.0 mg. Pepsi C ola" (ABD) 38.4 mg. * Yaklaşık 140 gm.da ** Yaklaşık 300 gm.da

Bilim Yayın hakkında

Bu haftaki Bilim ve Teknik dergisini

gazete bayiinden aldığımda bilimsel

yayınlar köşesi gerçekten çok ilgimi

çekti. Gerçekten çok güzel

hazırlamışsınız, yalnız bazı eksikleri

vardı. Bu eksikleri şöyle

sıralayabiliriz: Bilimsel yayınlar

köşesinde, kitabın fiyatı, ayrıca

kitabevinin adresi yoktu. Ben temin

etmek istesem fiyatı, kitabevinin

adresi olmadığından temin

edemiyorum.

Belki ou anlattıklarım reklam yerine

geçer diye düşünebilirsiniz. Bilimsel

yayınlar köşesinde zaten tanıtmayla

reklamını yapıyorsunuz. Kitabın fiyatı

ve yayınevinin adresini bildirmenizi

istiyorum.

Derginin sayfaları çok az, sekiz

sayfayla dergi dergi olmaz.

Sayfaları çoğaltıp ayrıca gazetenin

bir ilavesi olarak değil de normal

aylık Cumhuriyet Bilim ve Teknik

Dergisi olarak çıkarmanızı istiyoruz.

Sekiz sayfalık bir okuyumluk dergi,

dergi olmaz. Bu aynen bir fırtlık

caya benzer.

M USTAFA MERT

‘Darwin Kuramı Yasa mı?’

ya Yanıt:

Fikir ayrılıkları ile tartışmalar, bilimin

durgun bir alanına canlılık getirir.

Bilimin gelişmesinde esas, bilimin

elden geldiğince normatif (kuralcı)

bir yapıdan sıyrılıp esnek kalabilmesidir.

Esasen, bilimin " değişmez doğrular

elde etmesi" doğru değildir. Darwin

kuramı, her ne kadar oldukça

tutarlıysa da, bu dahiyane kuramı

değişmez bir yasa olarak

nitelendirmek, bu kuramın eyleme

indirgenmesini, deneysel

sınanabilirliğini, yoklanabilirliğini

engeller. Ancak, bilimde gerçeklerin,

bilgilerin yoklanabilir olması esastır.

Darwin kuramını, değişmez bir yasa,

bir kanun olarak kabul eden bir

bilim adamı, onun doğruluğundan

emin olduğundan, o yasanın

maddelerinde bulunan barı

boşlukları da doldurmaya gerek

duymayacaktır.

Yasa olarak nitelendirilebilecek

kadar tutarlı olan Darwin kuramına,

bu kuramun daha da gelişmesi,

budaklanması aşkına kanun demeyelim.

Kuramlar da değiştirilebilir, hafta

çürütülebilir. Yasalar, insan zihninin

ürünüdür; ve insan zihninin ürünü

olan hiçbir şeyin kesinliğinden

bahsedilemez. Ve yasalar zamanın

şartlarına ve gelişmeye bağlı olarak

değişebilir.

Bu teorinin okullarda okutulmasının

yasaklanmasını isteyen zekâ kıtlığı

çekenlerden olduğumu sanmayın,

bilim, tartışmak içindir. Bilimin

elişmesi için her kuram, evrim

uramı da tartışılmak

zorunluluğundadır. Ama, yasalar,

üzerinde tartışılmaz kesin kurallardır.

Bu durum ise bilim için hiç de iyi

olmasa gerek.

Ö N D ER OVAK

BURSA

Cumhuriyet Bilim Teknik • Sahibi Cumhu­

riyet Matbaacılık ve Gazetecilik Türk Anonim Şirketi adına Nadir Nadi • Genel Yayın Mü­ dürü: Haşan Cemal Müessese Müdürü:

Emine Uşaklıgil • Yazı işleri Müdürü: Okay Gönensin • Yayın Yönetmeni: Orhan Bur­ salI

Taha Toros Arşivi

* 0 0 1 5 2 0 8 6 4 0 0 6 * 3

Referanslar

Benzer Belgeler

It was found in our study that the total ADAS scores and the mean scores for negative discrimination toward elderly of students who stated that they lived in the same house as an

Şekil 4,7’de MBR’ün çıkış suyu KOİ konsantrasyonları ve KOİ giderme verimi sistemin çamur yaşına göre değerlendirilmiş ve sistemin minimum çamur yaşı (θ c

12 yaşı nda konjenital ayna hareketi olan bir erkek hastada elektromiyografik inceleme, harekete ba ğlı kortikal potansiyeller (HBKP), somatosensoryel uyardm ış potansiyeller

Paris’e gönderilen ve telgraf konusunda uzmanlaşmaları amaçlanan 12 öğrencinin hepsinin Darüşşafaka mezunu olması ve farklı ülkelere dağıtılarak farklı gözlemler

Fakat, kahve halka o kadar zevkli ve kahvehane hayatı da o derece lezzetli geliyor ki, az za­ man zarfında her ikisi he îstan- bula yayılıyor.. Kahvehane safa-

Bu sürenin sonunda, olgu 3 ve 5’e, 15 gün aralarla bilateral komplet subtalar gevşetme (KSTG) ; olgu 4’ün sağ ayağına KSTG, 15 gün sonra ise sol ayağına KSTG + lateral

“Allah’ın İlk ya- rattığı şey, rûhumdur.” hadîsini aktararak şöyle demektedir: “İşâret ehli (mutasavvıflar), Yüce Allah ilk olarak Âdem (a.s.)’ı yaratıp

Türkiye’de kruvaziyer turizmi bağlamında dünya turizm endüstrisinde kendisine yer bulabilmek ve küresel turizm pazarının ürettiği gelir pastasından daha büyü pay

Çalışmada özellikle kâğıt yüzeyi pürüzlülüğünün mürekkep renk değişikliği-ışık haslığı ve baskı parlaklığına etkileri deneysel olarak incelenmiş

多囊性卵巢症候群(Polycystic ovary

Ancak sadece böceklerle beslenen türler de vardır ve böcekçiller (Insectivora) takımı olarak sınıflandırılırlar.. Kirpiler, sivrifareler, köstebekler

Süpersimetrik mo- delleri savunan kuramcılara göre bunun nedeni her parçacığın süpersimetrik eşinin kütlesinin, parça- cığın kendi kütlesinden çok daha fazla

Dünya’n›n veya gökkürenin ku- zey kutbundan bak›ld›¤›nda, Dünya kendi etraf›nda da, Günefl’in etraf›nda da ayn› ve saatin tersi yönde dönüyor.. Bir baflka

Topal Sıdıka ve Arap Ahmed Gene plâklarda (Memo), (Kuzu), (Kesik kerem) gibi dağîleri; semai, koşma, destan kabilinden soloları bu­ lunan bir ahbar vardı ki

Günümüzün en popüler değerlendirme sistemi olarak kabul edilen 360 derece değerlendir- me sistemi gücünü, farklı kaynaklardan elde edilecek olan sonuçların daha objektif

Viyana’ daki kahve evleri iki resimde de görüldüğü gibi restore yeniden boyama ve içindeki yazılar hep değiştirilmiştir. İçindeki yazılar ve sözler Kolschitzky’ a ait

MABEYN BEKLEME SALONU — Muayede Salonu ve Veliaht Dairesin'den sonra sarayın en önemli bölümü olan Mabeyn Dairesi, büyük salonlardan meydana gelmiş­

[r]

Yıldızına çok yakın yörüngelerde dolanan gezegenler aşırı sıcak, yıldızına çok uzak yörüngelerde dolanan gezegenlerse aşırı soğuktur.. Bir yıldızın etrafındaki

Ağaoğlunun cenaze merasimine Büyük Millet Meclisi azalarmdan bir çok zevat, Vilâyet, Üniversite ve bilû- mum ilmi teşekküllerinin mümessil- lerile kendisinin

Amerikan Kimya Derneği’nin (ACS) erken aşa- madaki araştırmaların paylaşımı için oluşturduğu bir internet platformunda (moressier.com) yayım- lanan bulgulara göre,

Hazır kahve üretimi, klasik şekilde işlenmiş kahve çekirdeklerinin kavrulup çekildikten sonra sıcak suyla karıştırılıp dev tanklarda çok koyu bir kahve