• Sonuç bulunamadı

T.C. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümü ileri alan dersleri hakkında öğrenci ve uzmanlarının görüşleri

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "T.C. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümü ileri alan dersleri hakkında öğrenci ve uzmanlarının görüşleri"

Copied!
116
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

T.C. İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü İleri Alan Dersleri Hakkında Öğrenci ve Uzmanlarının Görüşleri

Murat KILINÇ

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Gereğince Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Programları ve Öğretimi Bilim Dalı İçin Öngördüğü

YÜKSEK LİSANS TEZİ Olarak Hazırlanmıştır

Danışman

Y.Doç. Dr. Uğur BAŞBOĞAOĞLU

MALATYA 2006

(2)

İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’ne

Enstitümüz öğrencisi Murat KILINÇ tarafından Yrd. Doç. Dr. Uğur BAŞBOĞAOĞLU danışmanlığında hazırlanan “T.C. İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü İleri Alan Dersleri Hakkında Öğrenci ve Uzmanlarının Görüşleri” başlıklı bu çalışma, jürimiz tarafından Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Programları ve Öğretimi Bilim Dalında YÜKSEK LİSANS TEZİ olarak kabul edilmiştir.

Başkan………

Üye………..

Üye………..

ONAY

Yukarıdaki imzaların, adı geçen öğretim üyelerine ait olduğunu onaylarım.

…..../….../……..

Enstitü Müdürü

(3)

Önsöz:

Bilişim teknolojilerinin sınır tanımayan gelişimi toplumları bilişim teknolojilerini kullanma ve geliştirmede bir yarışın başlamasına sebep olmuştur. Bilişim toplumu olmanın temel koşulları ise yeterli sayıda ve her düzeyde bilişim insan gücüne sahip olmaktır.

İnsan gücündeki niteliklerin artmasına paralel olarak eğitim alanında ülkemizi yarınlara taşıyacak ve bilişim toplumuna dönüştürecek bilişim uzmanı olarak adlandırılan insan gücünün büyük bölümü üniversitelerin alanla ilgili fakülte ve yüksekokullarında yetiştirilmektedir.

Üniversitelerin Eğitim Fakülteleri bünyesinde bulunan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü bilgisayar alanında yetişmiş nitelikli insan gücü sağlamaktadır.

Bu çalışmada “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü İleri Alan Dersleri Hakkında Öğrenci ve Uzmanlarının Görüşleri nelerdir?” sorusunun cevabı aranmıştır.

Yapmış olduğum araştırmada anket uygulamasına katılan öğrencilere, görüşmelerde sorularımı yanıtlayan öğretim görevlisi ve öğretmen arkadaşlara, süreçte beni destekleyen ve çalışmam için gerekli ortamı oluşturan eşim Nurgül KILINÇ ’a teşekkür ederim.

Saygılarımla…. Murat KILINÇ

(4)

“T.C. İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü İleri Alan Dersleri Hakkında Öğrenci ve Uzmanlarının Görüşleri”

Yüksek Lisans Tezi, Murat KILINÇ, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temmuz 2006.

Özet

Bu çalışmanın amacı, T.C. İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü İleri Alan Dersleri Hakkında Öğrenci ve Uzmanlarının Görüşlerini belirlemektir.

Araştırmanın evrenini ve örneklemini T.C. İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nde öğrenim gören öğrenciler, İnönü Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Bölümü Öğretim Görevlileri ve Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullarda görev yapan Bilgisayar Öğretmenleri oluşturmaktadır.

Çalışmada veriler anket ve görüşme formu yoluyla toplanmıştır. Veriler MS EXCEL kullanılarak yorumlanmıştır. Yorumlarda frekans, yüzde, aritmetik ortalama ve ki kare kullanılmıştır. Değişkenlerin etkisinin manidarlığı 0.05 düzeyinde sorgulanmıştır.

Anahtar sözcükler:

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri İleri Alan Dersleri

(5)

“The views of the students and experts on T.C Inonu University Training Faculty Department of Computer and Education Technologies, Advanced Field Lessons”

Post Graduate Thesis, Murat KILINÇ, Inonu Univesity, Institute of Social Sciences, July 2006

Abstract

The aim of this study is “to designate the views of the students and experts on T. C. Inonu University, Training Faculty,Department of Computer and Education Technologies, Advanced Field Lessons”

The universe and exemplary of this research comprises the students of T.C. Inonu Univesity, Training Faculty of Inonu University Profession Colloge Department of Computer and the computer teachers working in the schools connected with Malatya National Education Directorship.

The datas in the study were collected by questionnaires and interview forms. The datas were evaluated by Microsoft Excel Programs. In the evaluations, frequency, percentage, arithmetical mean and chi-square methods were used. The effects of the variables were tested at the 0.05 level of significance.

Key words :

Computer and Education Technologies, Advanced Field Lessons,

(6)

İÇİNDEKİLER

Önsöz II

Özet ve Anahtar Sözcükler III

Abstract and Key Words IV

İçindekiler V

Tablolar ve Şekiller Listesi VI

Ekler Listesi VII

BÖLÜM I Giriş 1 Problem Durumu 1 Problem Cümlesi 19 Alt Problemler 19 Sayıtlılar 19 Sınırlılıklar 20 Kısaltmalar 20 Tanımlar 21

Araştırmanın Amacı ve Önemi 22

BÖLÜM II İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 23 BÖLÜM III YÖNTEM 26 Araştırmanın Modeli 26 Evren 27 Örneklem 27

(7)

Verilerin Toplanması 29

Verilerin Çözümü ve Yorumlanması 29

Tablolarda Kullanılan İşaretlerin Açıklamaları 30

BÖLÜM IV

Bulgular ve Yorum 31

Öğrencilerin Kişisel Bilgilerine ve Programa Ait Bulgular ve Yorumlar 31

Öğrencilere Ait Alt Problemlere ait Bulgular ve Yorumlar 38

Uzmanların Görüşlerine Ait Alt Probleme İlişkin Yorumlar 52

BÖLÜM V

Sonuç ve Öneriler 57

Sonuçlar 58

Öneriler 58

KAYNAKÇA

EK 1 Uygulanan Anket Formu

EK 2 Tüm Yüzde Frekans ve Aritmetik Ortalama Tabloları EK 3 Öğrencilerin Kişisel Bilgilerine Ait Grafikler

EK 4 Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Lisans Programı Ders Tanımları

(8)

Tablolar Listesi

Tablo 1 Öğrencilerin, İşletim Sistemine ait işlevlerin anlatılmasına ilişkin Görüşlerinin Dağılımı... 38 Tablo 2 Öğrencilerin, MS İşletim Sisteminin Kurulumu Eğitimine ilişkin Görüşlerinin Dağılımı... 39 Tablo 3 Öğrencilerin, LINUX(Redhat, Knoppix) İşletim Sistemleri konusundaki Görüşlerinin Dağılımı... 40 Tablo 4 Öğrencilerin, WINDOWS İşletim Sisteminin Eğitim amaçlı kullanım ilkeleri konusundaki Görüşlerinin Dağılımları ... 41 Tablo 5 Öğrencilerin, LINUX İşletim Sisteminin Eğitim amaçlı kullanım ilkeleri konusundaki Görüşlerinin Dağılımı ... 42 Tablo 6 Öğrencilerin, MS Office WORD Kelime İşlemcisi konusundaki Görüşlerinin Dağılımları... 43 Tablo 7 Öğrencilerin, MS Office EXCEL Kelime İşlemcisi konusundaki Görüşlerinin Dağılımları... 44 Tablo 8 Öğrencilerin, MS Office Power Point sunu hazırlama programı konusundaki Görüşlerinin Dağılımları ... 45 Tablo 9 Öğrencilerin, İnternetin Temelleri hakkında bilgi konusundaki Görüşlerinin Dağılımları... 46 Tablo 10 Öğrencilerin, Eğitsel Program Geliştirme konusundaki Görüşlerinin

Dağılımları... 47 Tablo 11 Öğrencilerin C Programlama Dili konusundaki Görüşlerinin Dağılımları... 48 Tablo 12 Öğrencilerin PASCAL Programlama Dili konusundaki Görüşlerinin Dağılımları... 49 Tablo 13 Öğrencilerin DELPHI Programlama Dili konusundaki Görüşlerinin Dağılımları... 50 Tablo 14 Öğrencilerin Bilgisayar Ağları hakkında bilgi konusundaki Görüşlerinin Dağılımları... 51

(9)

BÖLÜM I

GİRİŞ

Bu bölümde, araştırmanın problemi, problem cümlesi, alt problemler, sayıltılar, sınırlılıklar, tanımlar, kısaltmalar ve araştırmanın önemine yer verilmiştir.

Problem Durumu

Öğrenme ve Eğitim, insanoğlunun var olduğu günden beri doğal olarak söz konusudur. Dünyadaki diğer canlılara baktığımız zaman, bunların gelişim süreçlerinin farklı özellikler gösterdiği gözlenmektedir. Bir hayvan yavrusu, doğumu izleyen kısa bir süre içerisinde ayağa kalkıp yürüyebilmekte ve yavaş yavaş kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek duruma gelebilmektedir. Çocuğun gelişim sürecinin ise daha farklı olduğu, ihtiyaçlarının sınırlı bir kısmını karşılayabilmesi için bile 2-3 yıllık bir bakıma ihtiyaç duymaktadır. İhtiyaçlarını tam karşılayabilmesi için 16 ay geçmesi gerekmektedir. İnsanoğlunun ilk dönemlerinde, eğitim denilince aile akla gelirdi. Çünkü insanların öğrenmesi gereken şeyler sınırlıydı. Oysa günümüzde bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile çocuğun fiziki ve sosyal çevresinin değişmesine bağlı olarak, öğrenilmesi gereken bilgi ve becerilerde artmıştır. Aile eğitimi, usta-çırak ilişkisi ve sonraki dönemlerde okul eğitimine benzer uygulamaların ortaya çıktığı ve zamanla okul eğitiminin insanın eğitiminde temel bir öğe olarak yerini aldığı anlaşılmaktadır (Kıncal, 2000:1).

İnsanoğlunun var oluşundan bu yana eğitime olan ihtiyaç, eğitimin önemini arttırmış ve günümüzün önemli konularından biri olmuştur. Eğitimin ne anlama geldiğine baktığımızda; Ertürk (1994:13), eğitimi en yaygın tanımı ile “bireylerin

davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istenilen yönde değişme meydana getirme süreci” şeklinde tanımlamaktadır.

(10)

Dikkat edildiğinde eğitim; bireyle ilgilenmekte, bireyde olan bazı davranışları değiştirmeye, istenilen bazı davranışların yerleşmesini sağlamaya, var olan bazı davranışları da geliştirmeye çalışmaktadır. O halde davranış değişikliğinin olabilmesi için kişinin çaba göstermesi, eğitimcilerin de amaçlarını önceden belirleyip eğitim-öğretim çalışmalarında daha titiz davranmaları gerekmektedir.

Eğitim ve öğretim kavramlarının birbirlerini tamamlayan kavramlar oldukları fakat aynı anlama gelmediklerinin bilinmesi gerekir.

Kıncal (2000:3); Eğitim ve öğretim kavramlarının bazen yanlış olarak birbirlerinin yerine kullanıldığını belirtmektedir. Oysa bu kavramlar hem anlamları hem de kapsamları bakımından farklıdır. Öğretim; eğitimin, planlı ve programlı bir şekilde belirli bir zaman diliminde ve belirli bir mekânda gerçekleştirilen bölümüne denir. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere, öğretim, eğitimden daha dar kapsamlı ama daha atak planlı bir çabadır.

Fidan ve Erden (1998:169); öğretimi “öğretme faaliyetlerinin önceden

belirlenen hedefler doğrultusunda planlı ve kontrollü olarak düzenlenmesi ve uygulanması” şeklinde tanımlarken, Başaran (1996:169) ise “önceden belirlenmiş hedeflere ulaşılması için gereken davranışı (bilgi, beceri ve tutum) öğrenciye kazandırma süreci” şeklinde ifade etmektedir.

Eğitim ve öğretim kavramlarını karşılaştırdığımızda eğitim zaman ve mekân yönünden kapsamlı, uzun süreli ve çok boyutludur. Öğretimde ise zaman ve mekân kadar öğretmenin, velinin, öğrencinin beklentileri de önemlidir. Eğitimde; bilgi dahil tesadüfi ve amaçlı olarak kazandırılan tecrübeler üzerinde durulur. Öğretim, eğitimin okulda planlı ve programlı olarak yürütülen kısmıdır. Bu eğitim doğal ortamda kendiliğinden oluşan öğrenmeden farklı olarak güdümlü, planlı, programlı ve desteklidir. Bu açıdan öğretimde, öğrencinin, öğretmen ve onun sağladığı ortamla etkileşimi önem taşır (Kıncal, 2000: 3; Varış, 1998: 10).

(11)

O halde öğretmen, bütün eğitim ve öğretim çalışmalarında istediği verimi elde etmek için eğitim ortamlarını iyi düzenlemeli ve yaşantıları iyi seçmelidir. Öğrencilere seçilen bu yaşantılarla etkileşimi için de gerekli olan öğretme durumlarının sağlanması gerekir. Buradan öğrencilerde davranış değişikliğini gerçekleştirici öğretim durumlarına geçmeden önce “yaşantı” ve öğrenme yaşantısı kavramlarını açıklamakta fayda vardır.

Alkan (1998:123), yaşantıyı; “belirli bir etkileşim durumunda birey ve çevre arasında meydana gelen etkinlik ” şeklinde ifade ederken, Bilen ise yaşantıyı “belli özelliklerle donanık olarak eğitim durumuna gelen öğrenciye uygun düşen eğitimsel çevre düzenlenerek, onun bu çevreyle etkileşimi sonucu edindiği değişiklikler” şeklinde açıklamaktadır (Bilen, 1996:7).

Öğrenme yaşantısı, öğrenci ile onun öğretme-öğrenme sürecinde karşı karşıya getirilmiş olduğu öğretme durumu arasındaki etkileşimin öğrenci için anlamı, bu etkileşim sırasında öğrencinin uyarıcılarla davranış arasında kurduğu bağ, böyle uyarıcıların gelecekte ona ilgili davranışı yaptırma gücü ya da böyle uyarıcıların bu öğrenci için kazandığı yeni anlamdır. Burada öğrencinin karşı karşıya getirilmiş olduğu öğretme durumunun onun bu durumla öngörülen biçimde bir etkileşime, etkin öğrenme çabası içine girmesini sağlama aracı; böyle bir etkileşimin öğrenciye, onun için belli anlamı olan bir öğrenme yaşantısı geçirme, onun böyle bir öğrenme yaşantısı geçirmesini sağlama aracı ve böyle bir öğrenme yaşantısının da ilgili öğrencinin davranışında istenen yönde bir değişiklik yapma, onun davranışlarının istenen yönde değiştirme olduğu açıktır. Bu süreçte öğretme durumu öğrenci-öğretme durumu etkileşimini, bu etkileşim öğrenme yaşantısını, öğrenme yaşantısı da belirlenen davranış değişikliğini oluşturma gücünde birer nedensel etki kaynağını temsil etmektedir (Özçelik, 1992: 152–153).

Öğrenci davranışlarında istenilen değişimlerin oluşabilmesi için uzun zamana, tutarlı, kaynaşmış öğrenme yaşantılarının öğrenciyi etkilemesine gerek vardır. Bu gereklilik öğrenme yaşantılarının belirli ilkelere göre düzenlenmesini gerekli kılar. Böyle bir işlevi yerine getirebilecek bir öğrenme yaşantısı;

(12)

a) Hedefleri gerçekleştirici, b) Öğrenciyi geliştirici,

c) Birden fazla hedefe hizmet etmeli ve istenmeyen sonuçlardan arınmış, d) Diğer yaşantılarla tutarlı olmalıdır (Bilen, 1996: 8).

Öğretim yaşantılarının bir aşamalar düzeni içinde yerleşik olması için, çevrede direngenlik ve süreklilik bulunmalı, çevre koşulları ile dış uyarıcılar zaman geçtikçe artan bir karmaşıklıkta olmalıdır (Ertürk, 1966: 49).

İşte bütün yaşantıların gerçekleşeceği öğretme durumları ise, yetiştirilen kişinin (bireyin) hedef davranışlarını kazanması için gerekli yaşantıları geçirmesine olanak sağlamak üzere düzenlenen çevredir. Hedef davranışlar, öğrencinin içinde bulunduğu çevreyle etkileşimi sırasında edindiği belli yaşantılar yoluyla kazanılır. Bir hedef davranışın kazanılabilmesi için belli öğrenme yaşantıları, bu yaşantıların geçirilmesi için belli koşullar gerekir. Bu koşullar öğrencinin kendi iç koşulları ve etkileşeceği dış koşullardır. İç koşullar, öğrencinin bilgi, beceri, ilgi, tutum ve alışkanlıkları; zeka düzeyi, güdülenmesi, kendine güveni, benlik tasarımı vardır. Dış koşullar ise konu içeriği, ders araç ve gereçleri, öğretim yöntemleri, fiziki çevre, diğer öğrenciler, öğretmen ve öğretim hizmetidir. Dış koşullar iç koşullara göre düzenlenip ayarlanırsa, öğrenci çevresiyle etkileşerek istenilen yaşantılar geçirebilir(Uçan,

1989:54).

Öğrenci açısından öğrenme yaşantıları, öğretmen açısında öğretme yaşantıları düzeneği olarak ifade edilen eğitim durumunu, Ertürk şöyle açıklar; eğitim durumu “belli bir zaman süresi içinde bireyi etkileme gücünde olan dış şartlardır.” (Ertürk, 1994: 84).

(13)

Bu nedenle düşündüğümüz hedef davranışları kazandıracak yaşantıların öğrencilerle etkileşime gireceği öğretme durumlarının (eğitim durumlarının) şu özelliklere sahip olması gerekir:

1. Hedefe Görelik: Eğitim durumu, öncelikle işe koşulduğu hedefe hizmet edici, yani belli davranışları geliştirici nitelikte olması gerekir. Bu amaçla, hedefler davranışa dönüştürülmeli ve hangi konu alanı ile kazandırılacağı saptanmalıdır.

2. Öğrenene Görelik: Belirlenen davranışları kazandırmak için düzenlenen eğitim durumları öğrencilerin ihtiyaçlarını giderici olmalı, öğrenen geçirdiği eğitimsel yaşantıdan haz duymalıdır. Ayrıca öğrenme faaliyetleri, öğrenenin öğrenme gücünü aşmamalı, hazır bulunuşluk düzeyine, yani öğrenenin düzeyine uygun olmalıdır.

Eğitim durumlarında, başarısızlık duygusu veren, istenmedik yaşantılara yer verilmemelidir.

3. Ekonomiklik:

a) Yaşantı, araç-gereç ve öğretme zamanı açısından ucuza mal edilmelidir.

b) Öğrenme yaşantısı birden fazla davranışı geliştirici olabilir.

c) Diğer yaşantılarla tutarlılık sağlanmalı, yaşantılar tutarlı ve birbirlerini desteklemelidir.

d) Öğrenme tek başına bir yaşantıyla olmaz. Her yaşantı bir yandan bir aşamalar dönemi içinde yerleşik, öte yandan da başka yandaş yaşantılarla sürekli bir etkileşim halindedir (Demirel, 2003: 149–150).

Eğitim- öğretim çalışmalarında öğrenme ve öğretme yaşantıları özel bir önem taşımaktadır. Ancak, bu yaşantılar hedeflediğimiz istendik davranışları gerçekleştirdiği oranda önemlidir. Çünkü her öğrenme yaşantısı istendik öğrenmeyi sağlayamayabilir.

(14)

Oysa eğitimciler olarak amacımız bireyin davranışlarında istenilen değişmeleri en etkili ve verimli bir biçimde meydana getirmektir. Bu münasebetle, her öğrenme yaşantısından medet umamayız. Bizim maksadımıza yalnız istendik değişmeleri meydana getirici nitelikteki yaşantılar, yani geçerli öğrenme yaşantıları hizmet edebilir (Ertürk, 1994: 83).

Yukarıda da anıldığı üzere bizim hedef davranışlarımızı gerçekleştirecek olan yaşantılar, bu yaşantılarla elde edeceğimiz ürün ve ürünün istenilen yönde olması için geçerli öğrenme yaşantılarına ihtiyaç duymaktayız. Bu tür yaşantıların sağlanması için, üniteler mahallileştirilmeli, öğrencilerin giriş davranışlarını göz önünde bulundurarak kritik davranışlar seçilmelidir. Bu davranışları öğrencilere kazandıracak öğrenme ve öğretme yaşantıları iyi belirlenmelidir. Öğretim programı, belli bir öğretim basamağında çeşitli sınıf ve derslerde ele alınarak konuların ve bunların amaçlarının, sınıflara, öğrencilerin, ilgi, yaş ve zihin düzeylerine göre düzenleniş biçimi ve her dersin haftada kaçar saat okutulacağını gösteren bir kılavuzdur (Binbaşıoğlu, 1994:73).

Öğretim programlarını geliştirme çabaları süreklilik isteyen, dinamik bir süreçtir. Geliştirilen programlar uzun süre değişmeden kalamazlar ve her program günün gelişen gereksinimlerini karşılayacak hale getirilmek zorundadır. Bu nedenle öğretim programları, yetkin kişilerden oluşan program geliştirme gruplarınca değerlendirilip geliştirilmelidir (MEB, 2000 : 1002).

20. yüzyıla girdiğimiz şu yıllarda her toplum hemen hemen bütün alanlarda köklü değişikler yapmaktadırlar. Teknolojideki hızlı değişim eğitim alanında da bazı reformlar yapmamıza olanak sağlamaktadır. Teknolojiyi takip etme çabalarımız sonucunda da eğitim sistemimizde bazı değişiklikler yapmak zorundayız. Eğitimi daha verimli bir hale getirmek, yaygınlaştırmak bireyselleştirme çabalarımız sonucunda da ortaya çıkan bir başka değişim de BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM olmuştur.

(15)

Günümüz teknolojisinin ilerlemesinde ve eğitime verilen önemin artmasıyla, eğitim sorunlarının çözümünde teknolojiden faydalanmak kaçınılmaz olmuştur. Bu teknolojilerden biri de bilgisayardır. Bilgisayarı eğitim sistemimize kalıcı olarak yerleştirmek gerçekçiliktir.

BDE’de bilgisayar teknolojisinin öğretim sürecindeki uygulamalarının her biridir. Bu uygulamalar bilgi sunmak, özel öğretmenlik yapmak, bir becerinin gelişmesinde katkıda bulunmak olabilir. Başka bir tanıma göre ise BDE bilgisayar sistemine programlanmış olan dersleri etkileşimde bulunarak doğrudan alabilmesidir.

BDE- Bilgisayar Destekli Eğitim

1950’li yılların sonlarında ABD’nde gelişmiş bazı üniversitelerde, bilgisayar yönetsel amaçlarla kullanılmaktaydı.1970’li yıllarda maliyeti daha düşük bilgisayarların devreye girmesiyle, eğitim uygulamalarıyla ilgili projeler de geliştirilmeye başlanmıştır. Bu projelerden en önemlileri IBM 1500, PLATO ve TICCIT sistemleridir.

IBM 1500 projesi ile önceleri üniversite düzeyinde bilgisayar destekli fizik ve istatistik öğretimi, daha sonraları 1960’ların ortasında ise okuma ve matematik becerilerinin yükseltilmesine ilişkin öğretim yapılmıştır. Bilgisayarın eğitimde kullanılmasına ilişkin ilk geniş kapsamlı proje sayılabilen PLATO ( Programmed Logic for Automatic Teaching Operation ) ise üniversitelerde değişik disiplin alanında öğrencilerin bilgisayar destekli öğretim gereksinimini karşılamak amacı ile geliştirilmiştir. TICCIT (Time-Shared Interactive Computer Controlled Information Television) sistemi ise, 1977’de Texas ve Brigham Üniversitelerince ortaklaşa geliştirilen ve özellikle Matematik ve İngilizce derslerine yer veren bir projedir.

Fransa’da 1983’te “100.000 Bilgisayar” hedefinin belirlenmesi ve bu hedefe kısa sürede varılması üzerine 1985’te “Herkes için İnformatik” programının başlatılması; Federal Almanya’da 1975’te orta öğretimin üst kademelerine bilgisayar

(16)

eğitimi verilmesi ve daha sonra alt kademelerine de yaygınlaştırılması bu gelişmelere örnek olarak verilebilir.

Türkiye’deki gelişmeler ise ortaöğretim kurumlarına 1100 mikrobilgisayar alınmakla başlamıştır. Daha sonraları ise bilgisayar eğitimi yerine bilgisayarın bir eğitim aracı olarak kullanıldığı bilgisayar destekli eğitim uygulamalarının başlatılması uygun görülmüştür. Milli eğitim bakanlığı dünya bankası katılımı ile 53 bilgisayar deneme okuluna 1666 adet bilgisayar alınmıştır ve bu okullarda bilgisayar lâboratuarları kurulmuştur. Ayrıca bu okullara denemek üzere Bilim ve Teknik ansiklopedisi, İngilizce, matematik, fizik, kimya ve biyoloji konularında ders yazılımları temin edilmiştir. Donanım ve alt yapı çalışmalarına ek olarak 1996 yılı içersinde 256 yeni formatör öğretmeninin eğitimi yapılmıştır.

Bilgisayar Destekli Eğitimin Olumlu Yönleri

ÖĞRENCİ AÇISINDAN

• Yaratıcılığın ortaya çıkmasını sağlar. Sosyal iletişimde bulunma yeteneğini geliştirir.

• Her öğrencinin kendi hızlarında ve düzeylerinde ilerleme olasılığı verir. • Kendine güveni arttırır. Problem çözme ve dikkatini bir problem üzerine

yoğunlaştırma yeteneğini geliştirir.

• Öğrencinin öğrenme zamanından tasarruf sağlar. Öğrencinin kişisel ihtiyaçlarına göre(sosyo-ekonomik durum, psikolojik durum, maddi durum...) • Belgeleme, dosyalama ve belgelere başvurma alışkanlığını kazandırır. • Önceki çözümleri araştırıp bunları yeni bir çözüm için kullanabilme

yeteneğini geliştirme, yeni çözüm bulmasını sağlar.

• Matematik ve dil yeteneğini geliştirir. Paylaşım duygusunu geliştirir.

• Daha çok bilgiye ulaşma imkânı verir. Anında dönüt sağlandığı için kaçırılan ders veya konu öğrenci tarafından tekrar edilebilir. Benzeşimler sayesinde öğrencilere özgü mekânlar sağlar.

(17)

ÖĞRETMEN AÇISINDAN

• Sınıf performansının artması,

• Öğrencinin derse aktif katılımının sağladığı için öğretmenin işini kolaylaştırır. • Öğretmenin farklı seviyelerdeki öğrencileri izleyerek onlara ayrı ayrı zaman

ayırabilme olasılığı sağlar.

• Kanaat için ek alternatif sunar. En sıkıcı dersleri kolay ve zevkli hale getirerek öğretmene yardımcı olur.

• Konuyu kaçıran öğrencilere, öğretmeni engellemeden konuyu tekrar etme olanağı sağlanır.

OKUL AÇISINDAN

• Eğitimde fırsat eşitli sağlar. Okul başarı düzeyini arttırır.

• Dünyadaki diğer öğretim kurumlarıyla paralel bir şekilde ders işleme olanağı sağlar.

• Okullar arası iletişimde rol oynar.(bilgi alış-verişi)

• Müfredatın okullara göre esnekçe planlanabilmesi, yıllık planların kolayca yazıya dökülebilmesini sağlar.

• Sınıf ortamında yapılamayacak deney ve uygulamalar benzeşimler sayesinde okul ortamına girebilir.

Bilgisayar Destekli Eğitimin Olumsuz Yönleri

• Öğrenciler sosyalleşme sürecinden yoksun kalırlar.

• Öğrenciyi doğruya yönlendirecek bir sistem yoktur. Çünkü cevaplar ya doğru ya da yanlıştır.

• Βιλγ ισαψαρ κυλλανµ αψ  νχε δε ν βιλµ ε ψε ν βιρ κι≡ι ι ιν  ρε νµ ε ζορδυρ. ∩οκ zaman kaybına sebebiyet verir.

• Yapılan her programlar yabancı dille yazıldığı için kullanım zordur.

(18)

• Bilgisayarlar genellikle Türkiye dışından ihraç edildiği için maliyet yüksektir. • Çeşitli donanım aksaklıklarında çıkabilecek sorunlar ders akışını bozabilir. • Yeterli alt yapı olmadığı için çıkacak sorunlar hemen düzeltilemeyebilir. • Gerekli kılavuz kişi veya kaynak yeterli olmağı için sorun yaşanabilir. • Makineler öğretimde hümanist yaklaşımı ortadan kaldırır.

Bilgisayar Destekli Eğitimde Öğrencinin Rolü

Bilgisayar Destekli Eğitimde öğrenciye de bazı görevler düşmektedir. BDE’ye geçiş prensiplerinin biride kişilere daha verimli öğretim ortamları sağlamaktır. Öğrencilerin kendi işlerini kendilerinin görmesi daha doğrusu bağımsız öğrenme etkinlikleriyle yaptıkları işlemler özgüven duygusunu geliştirir. Öğrenciler, öğrenilmesi güç olan matematik ya da yabancı dil gibi dersleri daha kolay öğrenmektedirler. Bilgisayarın, programdaki her derste konuyu öğretmesi anlamına gelmemekle beraber, her derste bazı konuları ele almak için uygun bir alet olduğu görülmektedir. BDE ‘in amacını öğrenciye bilgiyi daha verimli ve kendi yollarıyla verebilme amacı taşır. Öğrenci BDE ortamında bilgi verilen değil; bilgiyi alan keşfeden kişidir. Kendi seviyesine uygun olarak konu dağılımı veya işleyişini belirler ve bilgisayarla etkileşime girerek istediklerini serbestçe yapma imkânı kazanır.

Öğrenciler bilgisayarla, büyük ölçüde keşfederek öğrenme ilkesini kullanır. Bu ilkeyle de kişilerin vasıfsal özellikleri gelişir. Araştırma ve inceleme ruhu kazanan öğrenci; bilimsel düşünme gücünü de arttırır. Bilgisayarlarda ki gerek benzeşimler gerekse oyunlarla öğrendiği için eğitimden ve öğrenmeden sıkılmaz. Öğrenmeyi zevkli hale getiren BDE dersi monotonluktan kurtarır. Bu durumda da öğrenciler gelecekteki yaşantısında da sağlam kişilikli ve karakterde kişiler olarak yetişirler. Gerçek manasıyla bu olguları isteyen bir öğrencinin ya da ferdin bilgisayardan çekinmemesi ve korkmaması gerekmektedir.

(19)

Her nihayetinde her karmaşık sistemin ve teknolojinin de insanlar tarafından yapıldığını bilmesi gerekir. Bilgisayarları bizlerin kölesi gibi düşünmek gerekmektedir. Emir vermediğimiz bir davranışı yapmayacaktır. Yani komut verilmeden hiçbir işlem uygulamayacaktır. Öğrenciler bu düşünceyle hareket etmelidirler. Burada da kuşkusuz en büyük görev kişinin kendisine yani öğrenciye düşmektedir.

Bilgisayar Destekli Eğitimde Öğretmenin Rolü

BDE’ in verimliliğini sağlamada önemli rol oynayan en önemli etkenlerden; biride öğretmenlerdir. BDE ‘de yer alacak öğretmenlerin bu alanda eğitim almış olmaları gerekir. Öğretmenler ancak bu eğitimi aldıkları takdirde BDE’ de başarılı olabilir. BDE‘de geleneksel öğretime nazaran öğretmenlerin rolü azalmamakta, tam tersine artmaktadır.

Örneğin:

• Bilgisayar sisteminin temel parçalarını adı ve ilişki yönünden tanıma. • Bilgisayar okuryazarlığı için temel becerilere sahip olma.

• BDE’nin amacını ve ilkelerini açıklayabilmeli.

• Ders yazılımlarından bulunması gereken özellikleri tanıma ve açıklayabilme. • Öğrencilere rehberlik edebilme.

• Bilgisayar teknolojisindeki gelişmeleri sürekli olarak izleyebilme. • Amacına uygun donanımı seçebilme ve temin etme.

• Bilgisayar sisteminin temel bileşenlerini çalıştırma. • Bir bilgisayar sisteminin bakım ihtiyaçlarını bilme. • Giriş-çıkış birimlerini ve işlevlerini açıklama. • Bellek-depolama birimlerini bilme.

• Basit kullanım arızalarını ve çözüm yollarını bilme. • Dersler için soru bankasını oluşturma.

(20)

• Bilgisayarı araştırma amaçlı kullanmayı bilme.

• Yüksek kaliteli yazılımları düşük kaliteli yazılımlardan ayırabilme. • Programlama mantığına sahip olma.

• Amaca uygun yazılım temin etme ve seçme. • Basit düzeyde eğitsel yazılım geliştirme. • Bilgisayarı eğitim programına uyarlayabilme. • Bilgisayarlı eğitim ortamı için sınıfı organize etme. • Mevcut bir eğitsel yazılımı değiştirme-uyarlama. • Eğitsel yazılımları derste kullanabilme.

(http://stu.inonu.edu.tr/e040040026/Bilgi1.htm)

Türkiye, gerek eğitimde, gerek ekonomide, gerekse mal ve hizmet üretiminde Avrupa Birliği’ne girme çabaları doğrultusunda yeni arayışlar içindedir. Yeni binyılda öğrencilerin erken, sürekli değerlendirilmesi, odaklaşmış eğitim programları ile yetiştirilmesi, eğitime ayrılan bütçe payının artırılması, yeni uluslar arası dengelerin ve ilişkilerin geliştirilmesi, insan kaynağının verimli kullanılması yönündeki çabalar gibi gelişimler gelecekte olacak diğer yoğun değişimlerin de bir öncüsü niteliğindedir. Teknolojik düzeyin yükseltilmesi ve verimlilik artışlarının sağlanması ancak insan kaynağının kalitesinin artırılması ile olanaklıdır. Zira uygun eğitimden geçmiş işgücü, doğrudan katkıda bulunmanın yanında dolaylı olarak ta verimliliğin yükseltilmesi için gerekli olan teknolojinin bizzat uygulayıcısı durumundadır. Oysa Türkiye’de eğitim düzeyinin düşüklüğüne bağlı olarak nitelikli işgücü sıkıntısı buna bağlı olarak ta nitelikli bilgisayar eğitmeni sıkıntısı vardır(Başboğaoğlu,2004,1).

Nitelikli işgücü, nitelikli öğretmen yetiştirebilmek amacıyla 1996 yılı başında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından bazı çabalara girişilmiştir. Buna göre Eğitim Fakülteleri öğretmen yetiştirme programlarında yeniden yapılanmaya gidilmiştir. Eğitim Fakültelerinde yapılan bu yeni düzenleme ile öncelikle 16.8.1997 tarih ve 4306 sayılı kanunla yürürlüğe giren ve 1997–98 öğretim yılında uygulanmaya başlanan sekiz yıllık zorunlu ilköğretim düzeyindeki sınıf öğretmeni ve

(21)

öğretmenliğinin lisansüstü düzeye kaydırılması ve gerek lisans gerekse lisansüstü düzeydeki öğretmen yetiştirme programlarında yer alan derslerin yeniden düzenlenmesi ile daha nitelikli öğretmen yetiştirme yönünde önemli bir adım atılmıştır.

Yeni düzenlemeye göre oluşturulan lisans ve lisansüstü düzeydeki programlar 1998–1999 yılından itibaren uygulanmaya başlanmıştır. Yeni düzenlemenin başarılı olması için alınması gereken önemli bir diğer önlem de öğretmen yetiştiren programlarda yer alan derslerin ve içeriklerinin yeniden belirlenmesine ilişkindir. Öğretmen yetiştiren lisans ve lisansüstü programlarda yıllardan beri süregelen önemli sorunlar ve öğretmen yetiştirme konusundaki çağdaş gelişmeler ve yönelimlerin ortaya çıkardığı temel ihtiyaçlar, bu programların yeniden geliştirilmesinin gerekli olduğunu göstermektedir. Eğitim Fakültelerinde geçmişte uygulanan öğretmen yetiştirme programlarının incelenmesi ve bu konuda yapılan çeşitli araştırma sonuçlarının analizi sonunda;

a) İçerik, ders sayıları ve kredileri, okullarda uygulamalar gibi çeşitli yönlerden belirli bir standardın olmadığı,

b) Programlarda yer alan derslerin içeriği ve ilgili okul düzeyindeki öğretim alanının içeriği arasında tutarsızlıkların olduğu,

c) Dersler arasında aşamalı ve birbirini tamamlayıcı mantıksal bir ilişkisinin kurulamadığı,

d) Teorik derslere daha fazla ağırlık verildiği ve uygulamanın geniş ölçüde ihmal edildiği,

e) Alan derslerinin öğretmen adaylarını ilgili konu alanının bir dalında uzmanlığa yönelttiği (bir örnek vermek gerekirse, bazı Eğitim Fakültelerinin Kimya Öğretmenliği Programında çok sayıda Organik Kimya dalına yönelik derslerin yer alması gibi) ve alanın öğretim yöntemlerine ilişkin derslerin yetersiz olduğu,

f) Programlarda açılan derslerin öğretmen adaylarının ve ilgili okul düzeyinin ihtiyaçlarından çok öğretim elemanlarının yönelimleri ve tercihleri doğrultusunda şekillendiği ve bu nedenle ders sayıları ve zorunlu kredi yükünün çok

(22)

g) Öğretmenlik formasyonuna ilişkin derslerin eğitim bilimleri alanındaki bazı teorik derslerden oluşup öğrencileri öğretmenliğin gerektirdiği uygulamaya dönük bilgi, beceri ve bakış açılarını kazandırmaktan uzak olduğu,

h) Programlardaki zorunlu ders yükünün gereğinden fazla olması nedeniyle öğrencilerin bireysel ilgilerini geliştirmelerine yönelik seçmeli derslere zaman ayrılamadığı ve programın bütünü ile okullarda yapılan uygulama arasında tutarsızlıklar olduğu görülmüştür. Tüm bu ve benzeri sorunlar nedeniyle geçmişte uygulanan programlardan mezun olan öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yeterli bir biçimde hazırlanamadıkları saptanmıştır. Yapılan çeşitli toplantı ve konferanslarda bu temel sorunlar ortaya konmuş ve öğretmen yetiştirme programlarının nitelikli öğretmen yetiştirme amacına yönelik olarak yeniden gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi gereği dile getirilmiştir.

Yukarıda sözü edilen tüm bu sorunları ve ihtiyaçları dikkate alan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Eğitim Fakülteleri öğretmen yetiştirme programlarının yeniden geliştirilmesi için 1997 yılı yaz aylarında bir çalışma başlatmıştır. Eğitim Fakülteleri öğretim elemanlarından oluşan komisyonlar konu alanlarına göre yoğun bir çalışma yaparak geliştirilen programların taslak yapısını ortaya çıkartmışlardır. Daha sonra bu programlar çeşitli Eğitim Fakültelerine gönderilerek görüş istenmiş ve bu görüşlere göre birtakım değişiklikler yapılarak programlara son hali verilmiştir. Bazı programlarla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yapılan program çalışmaları da dikkate alınmıştır. Gerek komisyon çalışmalarında gerekse fakültelerden istenen görüşlerde, programlara yön veren ve yukarıda sıralanan temel sorunlar ve ihtiyaçlar özellikle vurgulanmış ve bu anlayış çerçevesinde programların oluşturulması istenmiştir. Tüm program geliştirme çalışmalarında ülkemizin çeşitli konu alanlarında ihtiyaç duyduğu öğretmen nitelikleri yanında, gerek Milli Eğitim sistemimizdeki okulların ders programları ve ders kitapları gerekse gelişmiş ülkelerin öğretmen yetiştirme programları dikkate alınmış ve yeni programların çağdaş bir yapıya sahip olmaları için çaba gösterilmiştir.

(23)

Sonuç olarak, lisans düzeyinde toplam 16 öğretmen yetiştirme programı geliştirilmiştir. Lisans programlarına ek olarak diğer fakültelerde alan eğitimini tamamlayan mezunlardan öğretmen olmak isteyenler için Eğitim Fakültesi bünyesinde açılacak tezsiz yüksek lisans programı da geliştirilmiştir.(YÖK Dokümantasyonu, www.yok.gov.tr)

Anılan öğretmen yetiştirme programlarından birisi de Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümüdür. Bu bölümden mezun olan/olacak öğrenciler,

• Genel ilk ve ortaöğretim kurumlarına, özel ilk ve ortaöğretim kurumlarına, özel dershanelere, halk eğitim merkezleri’ne vb. Bilgisayar Öğretmeni;

• Üniversitelere kendi bölümleri ile ilgili olarak Öğretim Görevlisi,

• Üniversitelere kendi bölümleri ile ilgili olarak Okutman,

• Üniversitelere kendi bölümleri ile ilgili olarak Uzman,

• Özel işletmelere bilgisayarlarının işletilmesi ve (donanım ve yazılım) bakımından sorumlu işgücü, Sistem Çözümleyici, Bilgisayar İşletmeni, Veri Analiz Kontrol İşletmeni,

• Kendilerini geliştirebildikleri oranda Sistem Yöneticisi;

• BDE projelerinde Yönetmen, Eleştirmen, Proje Danışmanı

olabilirler;

• Kendi bilgisayar satış, bakım, onarım işletmesini kuracak serbest girişimci olabilirler (Başboğaoğlu,2004,1).

(24)

Böylesi önemli ve özellikle teknik bir konuda ilgili ders programlarının sürekli olarak değerlendirilmesi, geliştirilmesi ve en önemlisi gereksinimlere göre yeni ders isimlerinin ve içeriklerinin geliştirilmesi gerekir. Program değerlendirme yaklaşımlarını Ertürk (1994:114–115);

• Program tasarısına bakarak

• Ortama bakarak

• Başarıya bakarak

• Erişiye bakarak

• Öğrenmeye bakarak

• Ürüne bakarak

yapılan değerlendirmeler olarak altı kategoride toplamıştır. Burada diğerlerinden daha farklı olan değerlendirme yöntemi bir yaklaşımlar karması olan ürüne bakarak yapılan değerlendirmedir. Eğitime sistem yaklaşımı açısından baktığımızda çıktı/ürün olan istendik öğrenci acaba ne kadar beceri ile donatılabilmiştir. İşte bu araştırma, ürününün yeteri kadar iyi olamadığını düşünen yetiştiricinin bu durumun nedenlerini özellikle program boyutunu araştırması kadar doğal bir gereksinimden doğmuştur.

Bloom ve arkadaşları için bir program, hedeflerin, içeriğin ve davranışların belirlendiği ve gerçekleştirilecek konuların örgütlendiği bir öğrenme yaşantıları sistemidir. (Bloom ve arkadaşları, 1971:10) Bu yazarlara göre önemli olan, ulaşılmak istenen sonucun belirlenmesidir. Örgütleme ister ders kitabı olarak, ister araç-gereç ve etkinlikler bütünü olarak, isterse okulun tüm eğitim öğretim etkinliklerini içeren bir kılavuz kaynak olarak örgütlensin, ulaşılmak istenen sonuç belirlenmişse sorun yoktur (Bilen,1999:21).

Anılan yazarlar ve diğer yazarlara göre, öğrencilere kazandırılacak özellikleri ifade eden hedefler, bu hedeflere erişmek için başvurulan yollar ve kullanılan araçlar, hedeflere erişilip erişilmediğini ortaya çıkaran değerlendirme, bir programı

(25)

Tartışılan görüşlerin ışığında, düzenli yaşantılar ya da durumlar olarak

anlaşılan programın hazırlanması, denenmesi, değerlendirilmesi ve

gerçekleştirilmesi gerekir. Aslında programı oluşturan unsurlar birer denence niteliğinde, gerektikçe değişikliğe açık hükümler olduğuna göre, sürekli değiştirme kaçınılmaz bir iş haline gelmektedir. Program her yönüyle eğitimin hedeflerini gerçekleştirmenin aracıdır. Bu araç eğitimin tanımında yer alan, öğrencide istendik davranış değişikliği oluşturucu nitelikte olmalıdır (Bilen, 1975:15).

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümüne ait olan toplam 43 adet ders vardır. Bu dersler:

Kültür Dersleri

Matematik I-II, Türkçe I-II, Yabancı Dil I-II, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II, Fizik I-II, Genel Kimya I-II

Alan Dersleri

Eğitimde Bilgi Teknolojileri I-II, Programlama Dilleri I-II, Bilgisayar Destekli Eğitimin Temelleri, İşletim Sistemleri ve Uygulamaları, İnternet Ortamında Yazarlık Dil Uygulamaları, Bilgisayar Ağları ve İletişim, Eğitimde İnternet Uygulamaları, Eğitsel Yazılım Taslağı Geliştirme ve Değerlendirme,

Seçmeli Dersler

Okul Yönetimi, Bilgisayarın Donanımının Yapısı ve İşleyişi, Halk Eğitimi, Mesleki İngilizce, Eğitimde Yeni Teknolojiler,

(26)

Eğitim Bilimleri Dersleri

Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Okul Deneyimi I-II, Gelişim ve Öğrenme, Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, Öğretim Teknikleri ve Materyal Geliştirme, Sınıf Yönetimi, Özel Öğretim Yöntemleri I-II, Rehberlik, Öğretmenlik Uygulaması,

Bu derslerin 7 adedi Genel Kültür dersleri sınıfında, 11 adedi Eğitim Bilimleri alanında, 14 adedi Alan dersleri, 5 adedi seçmeli (İnönü Üniversitesi’nde olduğu şekli ile seçmeli dersler şunlardır: Okul Yönetimi, Bilgisayarın Donanımının Yapısı ve İşleyişi, Halk Eğitimi, Mesleki İngilizce, Eğitimde Yeni Teknolojiler), 6 adedi de birinci sınıfta yer alan İnkılap Tarihi, İngilizce, Türkçe dersleri şeklindedir. Bu 43 adet olan derslerin yaklaşık on yıla yakın bir tasarım olduğu da bilinmektedir.

(27)

Problem Cümlesi

T.C. İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü İleri Alan Dersleri Hakkında Öğrenci ve Uzmanlarının Görüşleri Nelerdir?

Alt Problemler

1. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 1. Sınıf öğrencilerinin ileri alan dersleri hakkında görüşleri nelerdir?

2. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 2. Sınıf öğrencilerinin ileri alan dersleri hakkında görüşleri nelerdir?

3. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 3. Sınıf öğrencilerinin ileri alan dersleri hakkında görüşleri nelerdir?

4. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 4. Sınıf öğrencilerinin ileri alan dersleri hakkında görüşleri nelerdir?

5. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü ileri alan dersleri hakkında uzmanların görüşleri nelerdir?

Sayıltılar

1. Seçilen örneklem grubu evreni temsil etmektedir.

2. Örneklem grubuna dahil edilen öğrenciler, öğretmenler ve öğretim görevlilerinin anket-görüşme sorularına verdikleri yanıtlar içtenlikli ve objektiftir.

3. Araştırma yöntemi ve istatistik çözümleme tekniği araştırmanın amacına uygundur.

(28)

Sınırlılıklar

1. Araştırma, normal öğretimi olan programları ile sınırlıdır.

2. Araştırma zaman olarak 2005–2006 öğretim yılı Güz dönemi ile sınırlıdır. 3. Araştırma, kaydını yaptıran, derse devam zorunluluğu olan, derse devam

eden öğrenciler ile sınırlıdır.

4. İnönü Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Bölümü Öğretim Görevlileri ve Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görev yapan bir gurup öğretmenle sınırlıdır.

Kısaltmalar

BDE : Bilgisayar Destekli Eğitim

BÖTE : Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

İAD : İleri Alan Dersleri

İÜ : İnönü Üniversitesi

MEB : Milli Eğitim Bakanlığı

MS : Microsoft

YÖK : Yüksek Öğretim Kurumu

PC : Kişisel Bilgisayar

PLATO : Otomatik öğretim için programlanmış lojik

TICCIT : Ortak Zamanlı Bilgisayar Kontrollü İnteraktif Bilgi Televizyonu

Tanımlar

Bilgisayar Bilgisayar ham veriyi kendisine öğretilen yöntemlerle işleyen ve bu işlemler sonucunda elde ettiği sonuçları bize sunan makinedir. Başka bir tanım da zor ve karışık hesaplar yapabilen büyük miktarlardaki bilgileri depolama kapasitesine sahip otomatik bir

(29)

İşletim Sistemi Bilgisayarda bütün programlar bir programın kontrolü altında çalışır. Bilgisayarları hem program hem de donanım olarak tanıyan ve onları çalıştıran programa İşletim Sistemi denir. Örnek MS-DOS, Windows, Unix, Linux, BEOS.

MS Word Microsoft Office yazılım paketinde yer alan Word programı, rapor hazırlama, ödev yazma, gibi amaçlar için kullanılan kelime işlem programıdır.

Bilgisayar Programlama Dili Bilgisayar programları yazımında belli kurallar dizisi takip edilir.

Bu kurallar dizisinin oluşturduğu gruba Bilgisayar Programlama Dili denir.

İleri Alan Dersleri Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Lisans Programı İleri Alan Dersleri, Eğitimde Bilgi Teknolojileri I-II, Programlama Dilleri I-II, Bilgisayar Destekli Eğitimin Temelleri, İşletim Sistemleri ve Uygulamaları, PC Ortamında Yazarlık Dilleri Uygulamaları, İnternet Ortamında Yazarlık Dilleri Uygulamaları, Bilgisayar Ağları ve İletişim

(30)

Araştırmanın Amacı ve Önemi

T.C. İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü İleri Alan Dersleri Hakkında Öğrenci ve Uzmanlarının Görüşlerini belirlemektir.

Elde edilecek sonuçlara göre,

1. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü İleri Alan Derslerinin belirlenmesine katkıda bulunmak,

2. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü İleri Alan Dersleri içeriğinin eksikliklerini belirlemek,

3. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü İleri Alan Dersleri içeriğini güncellemek,

4. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü İleri Alan Derslerinin tüm Türkiye’de aynı içeriğe sahip olmasını sağlamak,

5. Bu araştırmanın temel alınarak ve daha da geliştirilebilmesine ve detaylandırılabilmesine olanak sağlamak,

(31)

BÖLÜM II

İLGİLİ ARAŞTIRMALAR

Durdu ve Yıldırım (2005) “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Programına İlişkin Öğrencilerin ve Öğretim Elemanlarının Algıları” adlı araştırmadan elde edilen sonuçlarda;

Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının bölümü tercih etme nedenleri ile ilgili olarak birinci sınıf öğrencilerinin %34,7’si sınavda ek puan verilmesini neden olarak söylemişleridir. İkinci tercih nedenleri ise “bilgisayar ile ilgili bir meslek sahibi olmak” istemeleridir. Bu neden üçüncü sınıflarda %42,2, dördüncü sınıf öğrencilerinde ise %63,6 oranında tercih nedeni olurken, sınavda verilen ek puanda ikinci tercih nedeni olarak gösterilmektedir. Tüm gruplar içerisinde (birinci sınıf öğrencilerinin %9,4’ü, üçüncü sınıf öğrencilerinin %13,8’i ve dördüncü sınıf öğrencilerinin %16,7’si ) “bilgisayar öğretmeni olmak” en az tercih etme nedeni olarak gösterilmiştir.

Diğer yandan öğrencilere mezun olduktan sonra öğretmenlik yapmak isteyip istemedikleri sorulduğunda, öğrencilerin çoğunluğu bu konuda ya emin değil ya da henüz kararlarını vermemiş durumdadırlar.

Bölüm öğrencilerinin büyük bir bölümü bilgisayar sayısı ve kapasitesi, laboratuar sayısı, çalışma alanları, bilgisayar yazılımları gibi bölüm olanaklarını yetersiz bulmuşlardır.

(32)

Araştırmanın öneriler kısmında; BÖTE bölümlerinin yeni kuruldukları için bu bölümlerle ilgili yapılmış yeterli sayıda kapsamlı araştırmanın olmadığı, bu nedenle yeni araştırmalar yapılmasına gereksinim duyulduğu, yeni yapılacak araştırmaların bölümlerin farklı özelliklerini derinlemesine ele alınması gerektiği, yapılan araştırmada sadece Ankara’ da bulunan dört bölümün incelendiği vurgulanmıştır.

Ayrıca, araştırmanın genellenebilmesi için Türkiye’deki diğer üniversitelerde yer alan BÖTE Bölümlerini de içeren benzer araştırmaların yapılması gerektiği, bölümlerin temel amacına ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmek amacıyla mezunları içeren bir çalışma yapılması gerektiği görüşü ve önerisi vurgulanmıştır.

Başboğaoğlu (2004) “ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Alanında Yer Alan Genel Kültür ve Alan Derslerinin İçerik İncelemesi ve Öneriler” adlı kurultay sunusunda;

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümüne ayrılan bütçenin kısıtlı olduğu, donanımsal ve yazılımsal eksiklikler olduğu, kullanılan programlarda lisans güçlükleri parasal yönden aşılamadığı, yetişmiş uzman personel alanında sıkıntılar yaşandığı vurgulanmıştır.

Seferoğlu (2002) “Öğretmenlerin Bilişim Teknolojilerinin Kullanımıyla İlgili Görüşleri” adlı araştırmadan elde edilen sonuçlarda;

Araştırmaya katılan öğretmenlerin %64'ünün 2 veya 3 yıllık bir yüksek öğretim kurumu mezun olduğu anlaşılmıştır. Eğitim Enstitülerinin statülerinin yıllar önce değiştirildikleri düşünülürse, araştırmaya katılan öğretmenlerin küçük bir bölümünün yeni mezunlardan oluştuğu sonucuna varılmış. Görevdeki kıdemleri açısından da katılımcıların dengeli bir dağılım gösterdikleri gözlenmiştir. Katılımcıların %42'sinin hizmeti 16 yılın üstünde olduğu, yalnızca %26'sının 10 yılın altında hizmetinin bulunması genç kuşağın yöneticiliğe yeterli ilgiyi göstermediğinin bir göstergesi olabileceği söylenmiştir.

(33)

Araştırma bulgularına göre, katılımcı öğretmenlerin kendilerine güvenlerinin olduğu ve bilgisayarların öğretimde kullanılmasının önemine inandıklarını ve bu teknolojinin kullanımının kendilerini ürkütmediğini söylediği tespit edilmiştir. Katılımcıların büyük çoğunluğunun, bilgisayarların öğretme-öğrenme süreçlerinin bir parçası olması gerektiğine inandıkları gözlenmiş, bu durum öğretmenlerin, bu teknolojinin şimdiki ve gelecekteki eğitimin önemli bir parçası olduğuna olan

inançlarını göstermesi açısından önemli olduğu vurgulanmıştır.

Öğretmenlerin bilgisayar kullanımına yönelik tutum ve davranışlarını olumlu yönde etkilemenin en etkili yolu onları bilgi teknolojileriyle içli dışlı olmaya yönelterek bu teknolojilerle tanışıklıklarını üst düzeylere yükseltmek gerektiği söylenmiştir. Mesleki gelişim ile ilgili olarak bu araştırmada elde edilen bulgular bilgisayar okuryazarlığının öğretmen eğitimi veren kuruluşların programının bir parçası olması gerektiği saptanmıştır.

Göktaş (2002) “ Bilişim Sektöründeki Eleman Açığı” adlı çalışmasında; İlköğretimden başlamak üzere eğitimin her kademesinde bilgisayarlı eğitime geçilmesini, her okula internet erişiminin sağlanmasını, orta dereceli okullarda mezun olan tüm bireylerin AB standartlarında bilgisayar okur-yazarı olarak yetiştirilmesini savunmuş. Ayrıca tüm dünyada geçerli olan BT sertifikaları konusunda eğitim veren merkezlerin sayısının ve kontenjanlarının artırılmasını, örgün eğitim ya da iş bulamayan genç nüfusun kurs ve sertifika programları ile bilişim alanında üretken hale getirilmesi gerektiğini önermiştir.

Deryakulu (2005) “ Bilgisayar Öğretmenlerinin Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi” adlı araştırmasında;

Erkek bilgisayar öğretmenlerinin duygusal tükenme, duyarsızlaşma, kişisel başarısızlık algısı ve genel tükenmişlik düzeylerinin, bayan öğretmenlerden anlamlı olarak daha yüksek olduğunu tespit etmiştir. Ayrıca resmi devlet okullarında görev yapan bilgisayar öğretmenlerinin duyarsızlaşma, kişisel başarısızlık algısı ve genel tükenmişlik düzeylerinin özel okullarda görev yapan bilgisayar öğretmenlerinde daha yüksek oluğu sonucu görüşü vurgulanmıştır.

(34)

BÖLÜM III

YÖNTEM

Bu bölümde araştırmanın modeli, evreni, örneklemi, değişkenleri, veri toplama aracı ve geliştirilmesi, verilerin toplanması, verilerin çözümü ve yorumlanması ile tablolarda kullanılan işaretlerin açıklamaları yer almaktadır.

Araştırma yöntemi, araştırmanın amacını gerçekleştirebilmek için kullandığı genel yaklaşımdır. Araştırma tekniği ise araştırma yönteminin gerçekleştirilebilmesi için kullanılan bilgi toplama aracıdır (Başboğaoğlu, 1997 : 50).

Araştırmanın Modeli

Araştırma, Malatya İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü İleri Alan Dersleri Hakkında Öğrenci ve Uzmanlarının Görüşlerini değerlendirmeye yönelik olduğundan betimsel (survey) nitelik taşımaktadır.

Model, bir sistemin temsilcisidir. Modeller, temsil ettikleri sisteme göre daha yalın olurlar. Model “ideal” bir ortamın temsilcisi olup yalnızca önemli görülen değişkenleri içine alacak şekilde gerçek durumun özetlenmiş halidir. Tarama modelleri, geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımıdır (Karasar, 2005: 76).

(35)

Evren

Bu araştırmanın evrenini 2004–2005 eğitim öğretim yılında İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünde öğrenim gören birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü sınıf öğrencileri, İnönü Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Bölümü Öğretim Görevlileri ve Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Bağlı orta öğretim kurumunda çalışan bir gurup Bilgisayar Öğretmeni oluşturmaktadır.

Örneklem

Malatya İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünde öğrenim gören birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü sınıf öğrencilerinin tamamı örnekleme dahil edilmiştir. Böylelikle toplam 142 öğrenci araştırmanın örneklem grubu olarak alınmış; bunlardan anketi tam olarak doldurup geri veren 142 öğrenci ile birlikte İnönü Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Bölümü Öğretim Görevlileri ve Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Bağlı okullarda çalışan bir gurup Bilgisayar Öğretmen araştırmanın örneklem grubunu oluşturmuştur.

Tablo 1. Evren-Örneklem Listesi

SINIFLAR ÖĞRENCİ SAYISI UZMANLAR

1. Sınıf 32 - 2. Sınıf 33 - 3. Sınıf 41 - 4. Sınıf 36 - Uzmanlar - 29 Toplam 142 29

(36)

Veri Toplama Aracı ve Geliştirilmesi

Araştırmada elde edilen veriler anket ve görüşme formu aracılığıyla toplanmıştır. Anket formu kişisel bilgiler, programa ait bilgiler ve derslerin içeriğine ait sorulardan oluşmaktadır. Görüşme formu, uygulanmakta olan ders içerikleri ve olması gereken ders içeriklerinden oluşmaktadır.

Tablo 2. Anket Bölümleri

Anket Bölümleri Soru Sayısı

Kişisel sorular 20

BÖTE Programına ait sorular 5

Derslerin içeriklerine ait sorular 54

Öğrencilerin Evren-Örneklem Listesi 3. Sınıf 41 % 29 2. Sınıf 33 % 23 1. Sınıf 32 % 23 4. Sınıf 36 % 25

(37)

Anket Soruları 5 seçeneklidir. • Fikrim yok • Olmamalı • Kısmen olmalı • Olmalı • Detaylı olmalı

Anket öncelikle bir ön deneme grubuna uygulanmıştır. Uygulama sonucunda hatalar ve eksiklikler giderilmiştir. Daha sonra yapılan geçerlik ve güvenirlik çalışmaları sonucunda anketin güvenirlik derecesi Alpha = 0,86 olarak bulunmuştur. Bu da geliştirilen anketin kullanılabilir olduğunu göstermektedir.

Görüşme yapılan katılımcıların yanıtları ve görüşleri not edilerek, sonuçlar maddeler halinde sıralanmıştır.

Verilerin Toplanması

Geliştirilen anketin uygulanması için, yeteri kadar çoğaltılıp örnekleme dahil edilen öğrencilere uygulanarak veriler elde edilmiştir. Anketler öğrencilere araştırmacı tarafından verilmiş ve yine araştırmacı tarafından toplanmıştır.

Uzmanlarla görüşmeler araştırmacı tarafından yapılmıştır.

Verilerin Çözümü ve Yorumlanması

Uygulanan anket sayfalı olarak düzenlenmiştir. Formlar doldurulduktan sonra Microsoft Excel ile değerlendirilmiş ve elde edilen sonuçlar EXCEL programı kullanılarak çözümlenmiştir. Görüşme sonuçları araştırmacı tarafından değerlendirilmiştir. • Frekans • Yüzdelik • Aritmetik Ortalama • X2 testi kullanılmıştır.

(38)

Aritmetik ortalama için; Çözümlenen veriler bir ölçekle yorumlanmıştır. Anketteki süreksiz değişkenler sürekli hale getirilmiş. Anketteki seçenek aralık sayısı seçenek sayısına bölünmüştür.

4 / 5 = 0,80

Çıkan sayı seçeneklere ilave edilerek ölçek geliştirilmiş ve buna göre yorumlanmıştır. Buna göre;

1,00 - 1,80 Fikrim yok 1,81 - 2,60 Olmamalı 2,61 – 3,40 Kısmen olmalı 3,41 – 4, 20 Olmalı

4,21 – 5,00 Detaylı olmalı (Sarı, S.Erdem, A.R. 2005)

Tablolarda Kullanılan İşaretlerin Açıklamaları

N : Toplam sayı __ X : Aritmetik ortalama f : Frekans sd : Serbestlik derecesi % : Yüzde

(39)

BÖLÜM IV

BULGULAR VE YORUM

Bu bölümde araştırmadan elde edilen bulgular tablolar ve grafikler halinde açıklanıp yorumlanmıştır. Bu bulgulardan öncelikle kişisel bilgilere yönelik bulgular tablolaştırılmış ve yorumlanmıştır. Daha sonra, alt problemler çerçevesinde elde edilen bulgular tablolaştırılmış ve yorumlanmıştır. Bulgular ve yorumlar alt problemlerin sırasına göre verilmiştir.

Öğrencilerin Kişisel Bilgilerine ve Programa Ait Bulgular ve Yorumlar

Bu bölümde araştırmanın örneklemine dahil edilen öğrencilerin cinsiyet, mezun oldukları okul türü, çalışabilecekleri bilgisayarları olup olmadığı, ÖSYM formundaki tercih sırası konularındaki bulgular ve yorumlar grafiksel olarak yer almaktadır.

(40)

Grafik 1 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğrencilerinin sınıflardaki cinsiyet etmenine göre frekans ve yüzde dağılımları

Grafik 1’de görüldüğü gibi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü öğrencilerinin büyük çoğunluğunu erkek öğrenciler oluşturmaktadır. Bu durum Teknoloji alanına ilgi duyan erkeklerin sayısının bayanlara göre daha fazla olduğunu göstermektedir. N= 142 95 Bay % 67 47 Bayan % 33

(41)

Grafik 2 Öğrencilerin mezun olduğu okul türüne göre frekans ve yüzde dağılımları

Yukarıdaki grafikte öğrencilerin mezun oldukları okul türüne göre dağılımları verilmiştir. Yoğunluğu genel lise mezunları oluşturmaktadır.

Genel Lise 58 40% Anadolu Lisesi 38 27% Endüstri Meslek Lisesi

15 11% Teknik Lise

8 6%

Çok Programlı Lise 8 6% Diğer Liseler 12 8% Fen Lisesi 3 2%

(42)

Grafik 3 Öğrencilerin her zaman çalışabileceği bilgisayar olup olmadığına göre frekans ve yüzde dağılımları

Grafik 3’te gösterildiği üzere öğrencilerin her zaman çalışabilecekleri bir bilgisayar olanların sayısı 55, olmayanların sayısı ise 87’dir.

Hayır 87 61% Evet 55 39%

(43)

Grafik 4 Öğrencilerin ÖSYM formundaki tercih sırasına göre frekans ve yüzde dağılımları

ÖSYM tercih sırasını gösteren grafiğe göre tercih sıralamasında 1–4 arasında olanlar % 37, 5–9 arasında tercih yapanlar % 32, 10–14 arasında tercih yapanlar % 20 ve 15–18 arası tercih yapanlar ise % 11’dır. Buna göre, oransal olarak bölümü tercih edenlerin istekli ve bilinçli tercih ettikleri söylenebilir.

5-9 46 32% 10-14 28 20% 15-18 16 11% 1-4 52 37%

(44)

Grafik 5 Uzmanların cinsiyet etmenine göre frekans ve yüzde dağılımları

Grafik 5’te gösterildiği üzere görüşmeye katılan uzmanlar arasında 24 erkek uzman, 5 bayan uzman çalışan tespit edilmiştir. Bilgisayar alanında erkek uzmanların sayısının bayanlardan fazla olduğu söylenebilir.

24 Bay % 83 5 Bayan % 17 Bay Bayan

(45)

Grafik 6 Uzmanların meslekte çalışma sürelerine ait frekans ve yüzde dağılımları

Grafik 6’da uzmanların meslekte çalışma süreleri sorulduğunda, % 41 gibi büyük bir kısmının beş yıllık bir çalışma süresi olduğu, % 31’lik kısmının 10 yıldan az bir çalışma süresi olduğu, % 28’lik bir gurubunda 15 yıllık bir çalışma süresi olduğu belirlenmiştir. 5-10 Yıl 9 Kişi % 31 1-5 Yıl 12 Kişi % 41 10-15 Yıl 8 Kişi % 28 1-5 Yıl 5-10 Yıl 10-15 Yıl

(46)

Öğrenci Görüşlerine Ait Alt Problemlere İlişkin Bulgular ve Yorumlar

Bu bölümde, İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü İleri Alan Dersleri hakkında öğrenci görüşleri ile ilgili temel konulara ait bulgular ve yorumlar yer almaktadır. Diğer konulara ait bulgular ekte verilmiştir. Öğrencilerin bulundukları sınıf düzeyi ile görüşleri arasında anlamlı bir farklılık olup olmadıkları ki kare testi sonucunda bulunmuştur.

Tablo 1 Öğrencilerin, İşletim Sistemine Ait İşlevlerin Anlatılmasına İlişkin Görüşleri Dağılımı

1- Eğitimde Bilgi Teknolojileri dersinde İşletim sisteminin işlevleri ile ilgili konu olmalı mıdır?

Fikrim Yok Olmamalı

Kısmen Olmalı Olmalı Detaylı Olmalı TOPLAM Sınıflar f % f % f % f % f % f % 1.Sınıf 0 0 1 3,12 4 12,50 15 46,87 12 37,50 32 22,53 2.Sınıf 0 0 0 0 3 9,09 14 42,42 16 48,48 33 23,23 3.Sınıf 0 0 0 0 2 4,87 19 46,34 20 48,78 41 28,87 4.Sınıf 0 0 0 0 2 5,55 16 44,44 18 50 36 25,35 TOPLAM 0 0 1 0,70 11 7,74 64 45,07 66 46,47 142 100 N = 142 X2 tablo =21,03

α

= 0.05 X2 hesD =8,52 Sd =12 H0:Kabul

Yukarıdaki tabloda görülen biçimiyle işletim sisteminin işlevlerini anlatılan bir konu olması yönünde görüş ortaya çıkmıştır. Anketimiz için ki kare tablo değeri 21,03 olduğu ilgili tabloya bakılmak suretiyle bulunmuştur. Eldeki verilerden hesaplanan ki kare değeri 8,52’dir. Bu durumda, öğrencilerin konuya ilişkin görüşlerinin olumlu yönde olduğu saptanmıştır.

(47)

Tablo 2 Öğrencilerin, MS WINDOWS İşletim Sisteminin Kurulumu Eğitimine İlişkin Görüşlerinin Dağılımı

2- Eğitimde Bilgi Teknolojileri dersinde MS WINDOWS İşletim sisteminin kurulumu eğitimi olmalı mıdır?

Fikrim Yok Olmamalı

Kısmen Olmalı Olmalı Detaylı Olmalı TOPLAM Sınıflar f % f % f % f % f % f % 1.Sınıf 1 6,25 1 0 8 25 10 31,25 12 37,50 32 22,53 2.Sınıf 1 3,03 0 0 2 6,06 4 12,12 26 78,78 33 23,23 3.Sınıf 0 0 0 0 1 2,43 11 26,82 29 70,73 41 28,87 4.Sınıf 0 0 0 0 4 11,11 12 33,33 20 55,55 36 25,35 TOPLAM 3 2,11 0 0 15 10,56 37 26,05 87 61,26 142 100 N = 142 X2 tablo = 21,03

α

= 0.05 X2 hesD =24,25 Sd = 12 H0:Red

Tablo 2’de öğrencilerin eğitimleri sırasında MS İşletim sisteminin kurulumunu öğrenme istekleri sorulmuştur. Bu konuda, tüm öğrencilerin keskin bir ifadeyle olması gerektiği konusunu vurgulamışlardır. Ankete katılan öğrencilerden 1.sınıflar % 37,50 oranında MS işletim sisteminin kurulumu eğitiminin olması yönünde görüş bildirirken, 2.sınıf öğrencileri %78,78, 3.sınıf öğrencileri %70,73 oranında 4.sınıf öğrencileri ise %55,55 oranında kesin bir ifade ile olması gerektiği konusunda görüş belirtmişlerdir.

Öğrencilerin yanıtları sonucunda bulunan ki kare değerinden bulundukları sınıf düzeyi ile konu arasında bir ilişki olduğu sonucuna varılmıştır.

(48)

Tablo 3 Öğrencilerin, LINUX(Redhat, Knoppix) İşletim Sistemleri Konusundaki Görüşlerinin Dağılımı

3- Eğitimde Bilgi Teknolojileri dersinde LINUX( Redhat, Knoppix ) İşletim sistemleri konusu olmalı mıdır?

Fikrim Yok Olmamalı

Kısmen Olmalı Olmalı Detaylı Olmalı TOPLAM Sınıflar f % f % f % f % f % f % 1.Sınıf 2 6,25 2 6,25 7 21,87 12 37,50 9 28,12 32 22,53 2.Sınıf 0 0 1 3,03 18 54,54 11 33,33 3 9,09 33 23,23 3.Sınıf 3 7,31 1 2,43 13 31,70 12 29,26 12 29,26 41 28,87 4.Sınıf 0 0 2 5,55 11 30,55 16 44,44 7 19,44 36 25,35 TOPLAM 5 3,52 6 4,22 49 34,50 51 35,91 31 21,83 142 100 N = 142 X2 tablo = 21,03

α

= 0.05 X2 hesD = 16,72 Sd = 12 H0:Kabul

Tablo 3’te ele alınan LINUX (Redhat,Knoppix) işletim sistemlerinin derste ilişkili önermeye 35,91 ile olması gerektiği vurgulanmasına rağmen kesinlikle olması gerektiği konusu söylenmemektedir. Kısmen olması yönünde görüş bildiren katılımcılarla olması yönünde fikir bildirenler arasında çok küçük bir fark olduğu aşinadır. Fakat hesaplanan ki kare değerine bakıldığında tablo değerinden küçük olması sebebiyle önermenin kabul edildiğini söylenebilir.

Eğitimde Bilgi Teknolojileri dersinde LINUX İşletim sistemleri konusu olması görüşü ile sınıf düzeyleri arasında bir ilişki olmadığı bulunan ki kare değerinden anlaşılmaktadır.

(49)

Tablo 4 Öğrencilerin, WINDOWS İşletim Sisteminin Eğitim Amaçlı Kullanım İlkeleri Konusundaki Görüşlerinin Dağılımları

4- Eğitimde Bilgi Teknolojileri dersinde WINDOWS işletim sisteminin eğitim amaçlı kullanım ilkeleri olmalı mıdır?

Fikrim Yok Olmamalı

Kısmen Olmalı Olmalı Detaylı Olmalı TOPLAM Sınıflar f % f % f % f % f % f % 1.Sınıf 0 0 2 6,25 6 18,75 17 53,12 7 21,87 32 22,53 2.Sınıf 1 3,03 0 0 3 9,09 14 42,42 15 45,45 33 23,23 3.Sınıf 2 4,87 1 2,43 1 2,43 14 34,14 23 56,09 41 28,87 4.Sınıf 1 2,77 0 0 6 16,66 13 36,11 16 44,44 36 25,35 TOPLAM 4 2,81 3 2,11 16 11,26 58 40,84 61 42,95 142 100 N = 142 X2 tablo = 21,03

α

= 0.05 X2 hesD =17,96 Sd = 12 H0:Kabul

Yukarıdaki tabloda test edilmeye çalışılan konu öğrencilerin WINDOWS işletim sisteminin eğitim amaçlı kullanım ilkelerine ilişkin bilgilerinin olup olmadığına ilişkindir. 3.sınıflarca % 56 oranında detaylı olması gerektiği onaylanan bu durum 1. sınıflarda ise % 21 oranındadır. Bu durum 1. sınıfların alanları ile ilgili bilgilerinin eksik olduğunu göstermektedir.

17,96 olarak hesaplanan ki kare değeri tablo değerine yakın olmasına rağmen, bulundukları sınıf düzeyi ile konuya ait görüşleri arasında bir ilişki olmadığı sonucu bulunmuştur.

Şekil

Grafik 2 Öğrencilerin mezun olduğu okul türüne göre   frekans ve yüzde dağılımları
Grafik 3  Öğrencilerin her zaman çalışabileceği bilgisayar olup   olmadığına göre frekans ve yüzde dağılımları
Grafik 4 Öğrencilerin ÖSYM formundaki tercih sırasına göre   frekans ve yüzde dağılımları
Grafik 6  Uzmanların meslekte çalışma sürelerine ait   frekans ve yüzde dağılımları
+7

Referanslar

Benzer Belgeler

44 Elemanları tam sayı olan bir A dizisinin(20 elemanlı) rastgele sayılar atayan, sonra dizi elemanlarının aritmetik ortalamasını hesaplayan ve elemanlardan kaç tanesinin

for yapısının başlık bölümündeki 3 ifade (ilk değer atama; döngü devam koşulu; artırma) aritmetik ifadeler içerebilir. Bu durumda kontrol değişkeninin değeri eksiltilerek

Eğitsel Veri Madenciliği ile yapılan çalışmalarda eğitim ortamlarından gelen verilerin analiz edilmesi, öğrencilerin daha iyi anlaşılması, hangi yollarla ve

Bu araştırmanın amacı, probleme dayalı yürütülen eğitsel robotik uygulamaların ilkokul öğrencilerinin problem çözme becerilerine etkisini ve öğrencilerin eğitsel robotik

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü... Başkan

Dinleme, anlamlandırma ve yorum yapma gibi bilişsel özellikler ile, farkındalık geliştirme ve değer sistemi oluşturma gibi duyuşsal alana özgü yeterlikler; taklit etme

Bu bulgulara benzer olarak Baran (Yamaç) (2005) ortaöğretimde eğitim gören öğrencilere sekiz hafta boyunca farklı bilgisayar programları, animasyon ve

NOT: Soruların çözümü için http://www.controlworld.tk/ web bağlantısından ACSES sistemine ait bu deneyin "Deney Uygulaması" bölümünü kullanarak