• Sonuç bulunamadı

Bir İnsektisit Olan Emamectin Benzoate'ın Toprak Mikrobiyal Respirasyonuna Etkileri

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Bir İnsektisit Olan Emamectin Benzoate'ın Toprak Mikrobiyal Respirasyonuna Etkileri"

Copied!
2
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

ϮŶĚ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůDĞĚŝƚĞƌƌĂŶĞĂŶ^ĐŝĞŶĐĞĂŶĚŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐŽŶŐƌĞƐƐ;/D^ϮϬϭϳͿ ƵŬƵƌŽǀĂhŶŝǀĞƌƐŝƚLJ͕ŽŶŐƌĞƐƐĞŶƚĞƌ͕KĐƚŽďĞƌϮϱͲϮϳ͕ϮϬϭϳ͕ĚĂŶĂͬdhZ<z WĂŐĞƐ͗ϱϵϵͲϲϬϬ͕WĂƉĞƌ/͗Ϯϴϰ

ϱϵϵ

(*) Corresponding author

Bir İnsektisit Olan Emamectin Benzoate’ın Toprak Mikrobiyal

Respirasyonuna Etkileri

Şahin Cenkseven

1

, Burak Koçak

2

, Nacide Kızıldağ

3

, Hüsniye Aka Sağlıker

4

, Cengiz

Darı-cı

2

Özet

İnsektisitler, fungisit ve herbisitlerden sonra çevreye en çok zarar veren bileşiklerdir. Dünyada tarımda yılda yaklaşık 16,4 milyar dolar değerinde 2,5 milyon ton pestisit kullanıldığı tahmin edilmektedir. Bu ilaçlara ve diğer pek çok böcek kontrol yöntemine karşın böcekler tarım bitkilerinin %36’sını yok etmektedir. Tarımda artan pestisit kullanımı toprakta hedef olmayan canlıları da etkileyebilmektedir. Bunların başında organik madde ayrışması ve besin döngüsünde rol alan ve kısaca toprak ekosisteminin düzenleyicileri kabul edilen toprak mikroorganizmaları yer almaktadır. Bu mikroorganizmaların solunumu sonucu açığa çıkan karbondioksitin atmosfere akışı toprak solunumu olarak adlandırılmaktadır. Topraktaki CO2 evriminin izlenmesi, günümüzde tarımsal ve arazi yönetim uygulamalarının toprak mikrobiyal aktivitesine etkilerinin araştırılmasında yaygın bir biçimde kullanılmaktadır. Bu çalışmada, Emamectin benzoate’in, 4 farklı dozu [İnsektisiz ilavesiz (Kontrol), önerilen tarla dozu (TD), ile bunun 2 (TD×2) ve 4 (TD×4) katları şeklinde] farklı sıcaklık (28°C ve 32°C) ve nem [Tarla kapasitelerinin %80 (TK80), %60 (TK60) ve %40 (TK40) oranlarında] koşullarında topraklara karıştırılıp karbon mineralizasyonları (Cm) 45 gün boyunca izlenmiştir. Çalışma sonunda, bazı durumlar hariç, genellikle 3 ana sonuç belirlenmiştir: 1) 32°C ’de kümülatif Cm 28°C’den önemli bir şekilde yüksektir (P<0,05). 2) Nem arttıkça Cm artmış olup (TK40<TK60<TK80) aralarındaki fark her doz ve sıcaklıkta anlamlıdır (P<0,05) 3) Doz arttıkça Cm her sıcaklık ve nemde düşmüştür (kontrol>TD>TD×2>TD×4). Potansiyel mineralize olabilen karbon ise (C0) doz arttıkça düşmüş olup 32°C’de değişmektedir. En yüksek mineralizasyon hız sabiti (k; gün-1) değerleri dozlar ihmal edildiğinde

genelde 28°C’de TK60’ta, 32°C’de ise TK80’de belirlenmiştir. Sonuçta Emamectin benzoate’ın sıcaklık ve neme bağlı olarak karbon mineralizasyonunu azalttığı söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Emamectin benzoate, Toprak mikrobiyal aktivitesi, Karbon mineralizasyonu, Tarla

kapasitesi, Sıcaklık

Not: Bu çalışma Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Koordinasyon Birimi tarafından desteklenmiştir (Proje No: FBA-2016-7627).

Eff ects of Emamectin Benzoate as a Insecticide on Soil Microbial RespirationAbstract

Insecticides are the most hazardaus compounds to the environment after fungicides and herbicides. It was estimated that 2.5 million tonnes pesticides in agriculture that value approximately 16.4 billion dollars were being used annually in earth. Insects destroy 36% of crops besides these herbicides and many pest control methods. Increasing usage of pesticides in agriculture can aff ect non-target organisms. One of the main organisms is soil microorganisms that play a important role in organic matter decomposition and nutrient cycling and is briefl y accepted as regulators of soil ecosystem. Soil respiration is defined as fl ux of carbondioxide by microbial respiration to the atmosphere. Monitoring of CO2 evoluition is a widespread method used for evaluating the eff ects of agricultural and land management practices on soil microial activities. In present study, 4 diff erent doses of Emamectin benzoate [No

(2)

ϲϬϬ

Monitoring of CO2 evoluition is a widespread method used for evaluating the eff ects of agricultural and land management practices on soil microial activities. In present study, 4 diff erent doses of Emamectin benzoate [No insecticide (Control), recommended field dose (FD) and their 2 (FD×2) and 4 folds (FD×4) were mixed with soils and then monitored their carbon mineralization (Cm) for 45 days under diff erent temperatures (28°C and 32°C) and moistures [80% (FC80), 60% (FC60) and 40% (FC40) of field capacities]. In conclusion, there were generally found 3 main results except some conditions: 1) Cumulative Cm at 32°C was significantly higher than at 28°C (P<0.05) 2) Cm was increased as increasing amounts of moisture (FC80<FC60<FC40) and significant diff erences were found between all moistures (P<0.05) 3) Cm was decreased as incresing doses of insecticide in all temperatures and moistures (control>FD>FD×2>FD×4). In general, highest mineralization rate constant (k; days-1) was generally

determined in FC60 at 28°C and in FC80 at 32°C. Overall, it’s suggested that Emamectin benzoate decreased carbon mineralization depended on temperature and moisture.

Keywords: Emamectin benzoate, Soil microbial activity, Carbon mineralization, Field capacity, Temperature

Th is study was funded by Cukurova University Scientifi c Research Projects Coordination Unit (Project No: FBA-2016-7627)

Referanslar

Benzer Belgeler

The adsorbent in the glass tube is called the stationary phase, while the solution containing mixture of the compounds poured into the column for separation is called

Secretory vesicles - used for excretion - leave the Golgi and move to plasma membrane where they fuse and dump their contents outside - seen in many.

 Although the existing hatchery and the support system for live organisms are well developed, improvement is needed for the efficient implementation of the finfish

In this chapter, abolition of cizye (tax paid by non-Muslim subjects of the Empire) and establishment of bedel-i askeri (payment for Muslims non-Muslims who did not go to

Overall, the results on political factors support the hypothesis that political constraints (parliamentary democracies and systems with a large number of veto players) in

Zahariuta, Bounded operators and isomorphisms of Cartesian products of Köthe spaces, C.R.. Dragilev, On regular bases in nuclear

The myth, or perhaps exaggeration, of her reclusiveness (recent scholarship has shown that at least an element of it was quite normal for an unmarried woman devoted to

A person cannot deal with something from both synchronic and diachronic perspectives at the same time, Saussure adds, but both perspectives are necessary; Saussure