• Sonuç bulunamadı

1950'ler İstanbul'unun mini mini valisi:Prof. Gökay vefat etti

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "1950'ler İstanbul'unun mini mini valisi:Prof. Gökay vefat etti"

Copied!
2
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Gökay, uzun süre tedavi görüyordu.

İstanbul’un mini mini valisi

Prof. Gökay

vefat etti

•uzu nyıllaristan b u lu n valive b eled i-

ye başkanlığını yapan Ord. Prof. Fah­ rettin Kerim Gökay 87 yaşındaydı

(2)

19501

er İstanbul'unun mini mini valisi

Prof.Gökay

vefat etti

Prof. Fahrettin Kerim Gökay, bir süredir kısmi felç teş­ hisiyle tedavi gö rd ü ğ ü Alman Hastanesinde dün sa­ baha karşı öldü

ıGökay 1949 da İstanbul’a vali ve Belediye Başkanı ola­ rak atanm ış, 1950 de İktidara gelen Dem okrat Parti dön em in de de görevine devam etm işti /

İSTİHBARAT SERVİSİ

E

STANBULLULARIN • mini mini valisi” Fahrettin Kerim Gök­ ay, dün sabaha karşı vefat etti. 1949 yılında İstanbul’a vali ve belediye başkanı tayin edilen, ancak 1950’de iktidara gelen De­ mokrat Parti taralından da görevine devamı istenen Ord. Prof. Dr. Fah­ rettin Kerim Gökay, bir süreden beri kısmi felç teşhisi ile Alman H astanesinde tedavi görüyordu.

Yıllar öncesinin İstanbul’una yaptığı hizmetler, tatlı sert otoritesi ve sempatikliği ile İstanbulluların gönlünde yer eden, bu arada boyunun kısalığı nedeniyle ‘‘mini mini valimiz, ne olacak halimiz?” diye şarkıla­ ra bile konu olan Gökay, akıl ve ruh hastalıkları konusunda yaptığı ça­ lışmalarla da uluslararası bir üne sahipti.

Sadece vali ve belediye başkam olarak değil, siyaset sahnesinde de bir kuşak tarafından çok iyi tanınan Fahrettin Kerim Gökay, yazdığı eserlerle de saygınlık kazanmıştı. İstanbul’da vali ve belediye başkanlığı yaptığı sıralarda vilayetin kapısını vatandaşa açan Gökay, sık sık çıktığı İstanbul içi gezilerde İstanbulluların dertlerini dinler, sorunlarım çöz­ mek için canla başla çalışırdı.

İŞTE PAŞAM İSTANBUL!..

Fahrettin Kerim Gökay sekiz yıl süren İstanbul vali ve belediye baş­ kanlığı görevini I957’de Bern Büyükelçiliğine atanmasıyla bıraktı. Gök­ ay, I960 yılında da Dışişleri Bakanlığı yüksek müşaviri oldu. Fahrettin Kerim Gökay, 27 Mayıs ihtilalinden sonra CHP’den İstanbul Milletve­ kili seçildi. 1962 yılında İmar ve İskân bakanı, 1963 yılında ise Sağlık ve Sosyal Yardım bakanı olarak koalisyon hükümetlerinde görev alan

Gökay, dönemin Başbakanı İsmet İnönü’nün Taksim Meydam’nda yap­ tığı bir propaganda konuşması sırasında kalabalığı göstererek, “ İşte Pa­ şam, İstanbul” demesi ile de ün yapmıştı. Gökay, İnönü’den, “ Bunlar gelirler, gelirler ama gider öbür partilere oy verirler” yanıtını almıştı. CHP, o tarihte İstanbul’da seçimi İnönü’nün dediği gibi kaybetmişti.

Fahrettin Kerim Gökay, 1964 yılında Avrupa Konseyi üyeliğine se­ çildi, bu arada birçok uluslararası demek ve New York Bilim Akademi­ sin e üye oldu. Gökay, ayrıca Dünya Göçmenler Birliği fahri başkanlığı, Türkiye Sosyal Psikiyatri Demeği kumcu üyeliği ve başkanlığını da yaptı.

ÖZ GEÇMİŞİ

Siyaset ve bilim dünyasının çok renkli siması Fahrettin Kerim Gö­ kay, 1900 yılında Eskişehir’de doğdu. İlk öğrenimini burada, Liva İda­ disinde yaptı. İstanbul’da Menbaül İdadisini bitirdikten sonra tıp fakültesine girdi ve 1922 yılında mezun oldu. Öğrenciliği sırasında öğ­ renci cemiyeti başkanlığı da yapan Fahrettin Kerim Gökay, Eskişehir’­ de milliyetçi ve halkçı Ah rar gazetesini de çıkardı. Münih, Hamburg ve Viyana üniversitelerinde ihtisas yapan Gökay, Türkiye’ye döndükten sonra İstanbul Akliye Hastanesi Ruhiyat Laboratuvarlnda çalışmaya başladı.

Daha sonra İstanbul Tıp Fakültesi Akliye Servisi şef yardımcılığına atanan Gökay, 1933 yılında psikiyatri profesörü, 1942 yılında da nöro­ loji ordinaryüs profesörü unvanlarım aldı. Yazdığı pek çok eserle dünya tıp literatürü içinde de yer alan Fahrettin Kerim Gökay, yıllar önce Mil­ liyet gazetesinde, “ İşte Benim Kartvizitim” başlığı altında yayınlanan bir röportajda çok yönlü kişiliğini şöyle açıklamıştı:

“ Evvela oninaryüs profesör doktor. Sonra gazeteci. A brar gazete­ sinin sahip ve başmuharriri, tıp dünyasının sahip ve başmuharriri, Ye­ şilay gazetesinin kurucusu, sahip ve başmuharriri, bir zamanların Lokman Hekimi, Milletlerarası Sosyal Psikiyatri M ecmuaslnın yazar­ larından ve daimi üyesi, M atbuat Cemiyeti azan, Gazeteciler Cemiyeti fahri üyesi.

“ Ondan sonra cemiyetçi: Hflaü A htar katibi umumisi, Yeşilay rei­ si ve fahri reisi. Sivil Emekliler Cemiyeti üyesi, Türk Ocağı’nın üyesi, Gençlik Teşkilatı Genel Sekreteri, Halkevi Sosyal Yardım Kısmı Baş­ kam, Halkevleri Bürosu Reisi, Lion Kulübü ReU, Türkiye Aiol Hıf zuahhası Cemiyeti eski reisi, şimdi fahri reisi, TSridyt Psikiyatri Cemiyeti

mempat

#

toplamıştı

Eski İstanbulluların mini mi­ ni valisi Fahrettin Karim Gökay, 87 yaşında hayata gözlerini yumdu. Gökay, valilik ve belediye başkanlığı döneminde tatlı sert otoritesi, sorunların çözümünde gösterdiği büyük u s­ talıkla sempati toplamıştı.

fahri reisi, Miiletleraraa Sosyal Psikiyatri Derneğinin reis vekifi, Fransız Nöropsikiyatri ve Mediko - Psikoloji cemiyetleri üyesi, İsviçre Nörop- sikiyatri Cemiyeti nin fahri üyesi, Amerika Nöropsikiyatri Cemiyeti üyesi, İsveç'teki İçki Düşmanlan Cemiyeti Türkiye Başkam, Milletlerarası İçki Düşmanlan Cemiyetinin eski yönetim kurulu üyesi, şimdi üyesi, Mil­ letlerarası Mental Head Cemiyeti'nin kurucusu, yönetim kurulu üyesi, şimdi üyesi. Türkiye Kriminoloji Cemiyeti kurucularından, idare ku­ rulu üyesi, şimdi üyesi, Milletlerarası Kriminoloji Kongresi Türkiye tem­ silcisi, New York İlim Akademisi ve Roma Tiberini Akademisi üyesi, Amerika Din Akademisi Reis Vekili, Türkiye Yüksek Sağhk Şûrası ve Yüksek Maarif Şûrası üyesi, İnsan Haklan Teşkilatı Reis Vekili, Mti- ktlerarası Göçmen Teşkilatı fahri Başkam, Avrupa Konseyi üyesi, Av­ rupa Konseyi Şairler Komitesi üyesi, Avrupa Statüsünü Yapma Komitesinin Başkan Vekili, Avrupa Konseyi Mahalli İdareler üyesi ve Mahalli İdareler Belediyeler Kongresi Başkanı, bir tarihte C H P İstan­ bul İl İdare Kurulu Başkam, yine bir tarihte İstanbul VaB ve Belediye Başkam. Ondan sonra Bern’in Türkiye Büyükelçisi, arkasından YTP'den milletvekili ve İmar İskân Bakam ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam. Şimdi de Türkiye demokrasisini raya oturtmak azmi ile Halk P artisin ­ den İstanbul milletvekili aday adayı.”

Öte yandan, İstanbul Valiliğinden dün yapılan bir açıklamada, Fah­ rettin Kerim Gökay’ın vefatından duyulan üzüntü dile getirildi. Vali Nev­ zat Ayaz imzasıyla yapılan açıklamada, “ Hayatı boyunca insanlık için hizmeti kendine şiar edinen ve İstanbulumuzun sembolü haline gelen bu değerli insanın vefatı büyük teessür yaratmıştır” denildi. Gökay’m

cenazesi yarın öğle namazından sonra Teşvikiye Camiinden kaldırıla­ rak, Sahrayı Cedit’teki aile mazarlığmda toprağa verilecek. Gökay'için İstanbul Üniversitesi, Vilayet ve Belediye önünde de törenler düzenlenecek.

Referanslar

Benzer Belgeler

SUÇLU VE ONUN KİŞİLİĞİ SUÇLU VE ONUN KİŞİLİĞİ TOPLUMUN HER BİREYİNİN YAŞAMINDA SUÇ TOPLUMUN HER BİREYİNİN YAŞAMINDA SUÇ YIĞIN GÖRÜNÜŞÜ OLARAK SUÇLULUK

Teorik Kriminoloji Alanlarından Bazıları •Suç Antropolojisi •Suç Psikolojisi •Suç Sosyolojisi •Suç Psikiyatrisi.. •Penoloji (Suç ve

Otuz yıldanberi durmadan gazete ve dergilere makaleler yazan, kitap yayan İsmail Habip ne ya­ zık ki, bir daha sesini duyurmadan, yeni yazılarını okutmadan

Bu dil eğitimi İlahiyat veya İslami İlimler fakültelerinde, Eğitim Fakültesi Arapça Öğretmenliği bölümünde, Fen Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı ile

Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinde Eğitsel Oyun Yöntemi İle Öğ- retim” adlı deneysel çalışmada öğretimde ağırlıklı olarak eğitsel oyunların kul-

Tüm bu çalışmalarla aslında Fuat Beyin yaptığı, bilim tarihini bir bütün olarak ele almaktır. Bilim tarihini sadece kuru bir bilim tarihi olarak değil,

Çağan Şekercioğlu, 2006’da Aras Vadisi’ndeki Tuzluca ilçesi Yukarı çıyrıklı köyünde kurulmuş olan Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi’nin, KuzeyDoğa

Son yıllarda, geleneksel implantların yanısıra mini dental implantlar daimi amaçlı olarak implant destekli sabit ve hareketli protezlerde kullanılmaktadır.. Tek parça