• Sonuç bulunamadı

Tanpınar'ın Istanbul'u emaneti

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Tanpınar'ın Istanbul'u emaneti"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Tanpınaı’ın İstanbul'u

emaneti

Ahmed Hamdi Tanpınar'in fani vücudu saati bu kadar kurulmuş, durdu. Iiuhnn ne zaman ve ne. rede mülaki olacağımızı bile­ mediğimiz bir diyara gitti. Bek. lemek boş. Buna artık acıma­ nın ve hatta yanmanın faydası da yok. Amma onun bu yoklu, ğunu daima hissedeceğiz. Zira onun gibi tefekkür aleminin her gUn bir çeşid tecellisine dikkat eden az. Bunu telafi edemediği­ miz içindir ki üzUlür dururuz. YBni isteriz ki birisi dimağım yorsun, bize hazır ve hazmolun. muş taze düşüncelerini kolayca veriversin. Biz de dedikodularını yapalım. Y8nt biz Ahmed Hamdi gibileri çok harcamışladır. O, ka. biliyet gördüğü herkese ne di. rektifler vermiştir. Yazdıkların­

dan ve konuşmalarından ben

hep bu manaları sezdim. Amma bunların üzerinde durmağı ve düşünce kuşlarımızı seferber e . derek tefekkürün çeşitli dalları­ na konmağı aklımıza bile getir, mez ve sanki izzeti nefsimize dokunulmuş gibi hlssettirildiği için de yapmayız. Ben bir şeye dikkat ettim. Kimse söyleneni yapmıyor. Meğer kİ ilahi bir

11-r y , t-.

Ord. Prof. Dr.

A . Sühey ÜNVER

ham içine doğsun.

Ahmed Hamdi Beye faydasız

kuru kuru yananlara işte bir canlı canlı vasiyeti:

Ruhan bir yakinl, vefatından tam üç ay önce, rahmete ka­ vuşan Bayezid meydanının kal­ dırmışız tahtaperde dibi ayak izlerinden Çarşıkapısına geliyor. O da acele İle dersine yetişmek için fakültesine adeta telaşlı ko. şuyor. Selâmlaşıyorlar, iki adım ilerledikten sonra dönüyor. Ona ismiyle hitab ederek diyor ki:

cîstanbul sana emanet» Bunu duydum ve şaştım. Ah­ med Hamdi bir zavallıya Istan, bul'u nasıl emanet eder? Hem ne sebepe mebnî? Belediye mümes­ sili değil, vali değil, sözü din. lenir birisi de olamaz. Onun bu tavsiyesini kim dinler. Dinleme­ nin de adabı var. Bir defa o mü. esseseye bağlı olmak lazım.

işte ben size o sırrı çözüyo­ rum. Yıllarca İstanbul onu dert, li yaptı. Ölümünde bile bence o dertten bir pay vardır. Zira o da Yahya Kemal’ in İstanbul po. tasında ızdıraplarlyle pişti. O İs­ tanbul’ u:

Ey fazilet hangi bir biçarenin sırtına bar oldun? diye kendi, sinden bir diğer zavallı omuza emanet etmiyor. İstanbul'da otu­ ran, oturmayan, gören, görml. yen, burada doğan, doğmıyan, yerli ve yabancı, daha doğmamış yeni nesle kadar herkese vasiyet ediyor.

Demek istiyor ki İstanbul’da oturmak İçin kendisinde hak görenler burasının beş yüz se­ nedir taazzuv etmiş, Anayasası, nn uysun. İstanbul’ a okumağa gelenler burasını öğrensin, her şeyi görsün ve anlasın, öğret­ menler hangi mevzuda olursa o l. sun derslerinde mutlaka İstan­ bul sevgisini talebesine bütün güzelliklerini görmek için her tarafı gezmelerini tavsiye ile anlatsın. Memur ve idare amir, terinin semt semt İstanbul’u do­ laşarak sevmeleri ve sevdlrmele. ri. Hele mimar ve mühendislerin tstanbul’u tanımalarının bir hac vazifesi gibi telakki etmelerini, yabancıların İstanbul'un incelik­ lerine ve geleneklerine uymala. rını, köyden gelenler köyünün buraya uymayan geri adetleri yerine İstanbul usullerine riayet etmesi ve burada gördüğü yerli asaleti bucaklarına götürmeleri. Satıcıların, esnafın İstanbul hal­ kım kendilerini Berinin fakrü

zaruretinden kurtarmak için

1 korumaları..

! İşte bütün Türkiye’ye ve sü. 1 kinlerine ve dünya halkına edl. I len emanet budur. İstanbul’u e .

manet. Bu, Tanpınar’in emane­ ti. Bunlara dikkat etmiyenler o emanete hiyanet ederler.

Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği Taha Toros Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

pavyonu ya da iki sıkımlık bir ağlama duvarı idi. Muhsin Ertuğrul'un yardımsız, kendi başına, yokluklar içinde saygı­ ya değer bir tiyatro olgusu ya­

7.sınıf Türkçe ders kitaplarında “Toplum Hayatı” temasında not alarak dinleme, katılımsız dinleme, empati kurma, yaratıcı dinleme ve eleştirel dinleme

[r]

Her halde mimarimize, Türk karakterini, muhallebisi ka- şıklarmdaki ay yıldız motiflerini taklit ile, kale duvarları ha- cimlerini kopya ile, beton-arme binalara ahşap saçak ve

Arayüzeyin yüzey gerilimi düflünce hava keseciklerinin genifllemesi için ge- rekli bas›nç miktar› azal›r ve böylece nefes alma ifllemi daha az bir

Koca Ragıp Paşa kütüphanesine çeşitli madreselerden getirilen eserlerin yanısıra Paşa’nın kendi eserleri de dahil edilince ortaya tarihi olarak önemli ve

Çalmışı, daha kudretli orkestraları aratıyor, 3 ama yine orkestramızın bu zor partisyonu başarma- 3 daki emeği küçümsenemez.. Var

Kanlı bir dövüşten sonra 26 Ağustos 1071 de Türkler zaferi ka­ zandılar.. 4 — Bizans İmparatoru