• Sonuç bulunamadı

test 11 TÜRK - İSLAM DEVLETLERİ.pdf

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "test 11 TÜRK - İSLAM DEVLETLERİ.pdf"

Copied!
2
152
1
Daha Fazlasını Göster ( sayfa)

Tam metin

(1)

MEB 2016 - 2017 KAZA NIM KAVRAMA TES

12 - A

TARİH

TÜRK – İSLAM DEVLETLERİ

Test

11

1. 751 Talas Savaşı; I. Türk – Müslüman Arap yakınlaşması, II. Batı Türkistan’da Çin tehlikesinin ortadan kalkması, III. Türklerin ilk kez Müslümanlarla sınır komşusu olması

sonuçlarından hangilerine ortam hazırlamıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve III

2. Karahanlılar, Karluk, Yağma ve Çiğil Türklerinden oluş-maktaydı.

Yukarıdaki bilgilerden hareketle Karahanlılar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Boyların devleti ortaklaşa idare ettiği B) Karahanlılar içerisinde Türkler dışında bir millet bulun-madığı C) Devleti kuran asıl boyun Karluklar olduğu D) Karahanlılar’ın boylar federasyonu niteliği taşıdığı E) Karahanlılar’ın imparatorluk karakteri taşıdığı 3. Tarih boyunca devletler, siyasal ve ekonomik çıkar elde et- mek amacıyla diğer devletler üzerinde dini unsurları, bölü-cü ve yıkıcı amaçla kullanmışlardır.

Aşağıda verilenlerden hangisi yukarıdaki yargıyı des-tekler nitelikte değildir?

A) Fatımiler’in Büyük Selçuklu topraklarında Batıniliği yayma çalışmaları

B) Büveyhoğulları’nın, Abbasi topraklarında Şiiliği yayma faaliyetleri

C) Safeviler’in Şahkulu İsyanı’nı çıkararak Osmanlılar’ı güç durumda bırakması

D) Peçenek ve Uzlar’ın Malazgirt Savaşı’nda, Selçuklu tarafına geçmeleri

E) Rusya’nın Hristiyan Ortodoks halkı Osmanlı Devle-ti’ne karşı isyana teşvik etmesi 4. İlk Türk İslam Devletleri üzerine araştırma yapan Elif; I. İlk kez sultan unvanını kullandıkları, II. İslamiyet’i Kuzey Hindistan’a yaydıkları, III. Dandanakan Savaşı ile yıkılma sürecine girdikleri, sonucuna ulaşmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi Elif’in araştırma yaptığı dev-lettir?

A) Karahanlılar B) Hazarlar

C) Memlükler D) Selçuklular

E) Gazneliler

5. Mısır’da kurulan Tolunoğulları ve İhşitlerde yönetici ve as- keri kadro genellikle Türklerden; halk ise Arap ve Berberi-lerden oluşmuştur.

Bu durum, aşağıdakilerden hangisini olumsuz etkile-diği söylenemez? A) Türk devletlerinin uzun ömürlü olmasını B) Devlet – millet bütünleşmesinin sağlanmasını C) Din ve inanç özgürlüğünün verilmesini D) Yönetici ile halk arasında bağın kurulmasını E) Dil ve kültür bağının güçlenmesini 6. Memlük Devleti’nde Türkçe bilmek kaydıyla her komutan ve emirin tahta geçme hakkı bulunuyordu. Bu durum Memlükler’de; I. Merkezi yapının güçlenmesi, II. Taht kavgalarının artması, III. İktidara yönelik müdahalelerin yaşanması

sonuçlarından hangilerine zemin hazırlamıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

(2)

KAZA NIM KAVRAMA TES MEB 2016 - 2017 Adı Soyadı Sınıf No :... :... :... :... Doğru Yanlış Boş Puan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 :... :... :... :...

12 - A

E E E E E E E E E E E E TARİH TÜRK – İSLAM DEVLETLERİ Test 11 7. Ahmet öğretmen, 9. Sınıf öğrencilerine Türklerin İslamiye-ti kabulü konusunu anlatırken “Türkler İslamiyeti fazla bir güçlük çekmeden, seve seve kabul etmişlerdir” demiştir. Daha sonra bu durumu destekleyen bilgiler sunmaya baş-lamıştır.

Ahmet öğretmen, bu görüşünü desteklemek için öğ-rencilerine aşağıdakilerden hangisini kanıt olarak su-namaz? A) Türklerin İslam öncesinde de tek bir tanrıya (Gök Tan-rı) inanıyordu. B) Türkler İslamı benimsemeden evvel de ahiret, cennet, cehennem anlayışlarına sahiplerdi. C) İslamdaki gaza ve cihat ruhu ile Türklerdeki cihan ha-kimiyeti anlayışı benzerdi. D) Türk toplumu toplumsal sınıflara ayrılmıyordu, İslamın eşitlik prensibi buna uygundu. E) Talas Savaşı’ndan sonra Orta Asya’nın tamamı İsla-miyeti seçerek İslamlaşmıştı.

8. Karahanlılar’ın Doğu ve Batı olarak iki ayrı devlete ay-rılarak yıkılması aşağıdakilerden hangisini kanıtlar ni-teliktedir? A) İkili teşkilat sistemi uyguladıklarının B) Göktanrı inancını devam ettirdiklerinin C) Merkezi yapıyı koruduklarının D) Kağanın yetkilerinin sınırlı olduğunun E) Devletin meşruti bir idare ile yönetildiğinin

9. “Düşmanımın düşmanı benim dostumdur.” düşüncesi ile yola çıkan Karluk Türkleri 751 yılında Talas Savaşı’nda Çinlilere karşı Müslüman Arapları desteklemişlerdir. Bu duruma aşağıdakilerden hangisinin ortam hazırla-dığı söylenebilir?

A) İslamiyet’in Orta Asya’ya yayılmasının istenmemesi B) Çin’in Orta Asya’daki Türk egemenliğine son vermek

istemesi

C) Abbasi Devleti’nin başkenti Şam’dan Bağdat’a taşı-ması

D) İpek Yolu ticaretinin Arapların eline geçmesinin önlen-mek istenmesi

E) Uygur Devleti’nin, Mani ve Buda dinlerini benimsemiş olması

10. Türk - İslam devletlerinde kaleme alınan aşağıdaki ya-zar - eser eşleştirmelerinden hangisi yanlış verilmiş-tir? A) Yusuf Has Hacip – Kutadgu Bilig B) Kaşgarlı Mahmut – Divan-ı Lügatit Türk C) Edip Ahmet – Atabetül Hakayık D) Mevlana – Marifetname E) Ahmet Yesevi – Divan - ı Hikmet 11. Dandanakan Savaşı’nda Selçuklular Sultan Mesut’a karşı büyük bir zafer elde ettiler. Böylece Gazneliler zayıflaya- rak Horasan’dan çekilirken Selçuklu beyleri kurultayı top-layıp Tuğrul Bey’i sultan ilan edip yeni bir devlet kurdular. Bu bilgilere göre; I. Gaznelilerin toprak kaybına uğradığı, II. Gazneli Devleti’nin kesin olarak sona erdiği, III. Selçukluların resmen kurulduğu

durumlarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) I ve III E) II ve III

12. Orta Asya dışında İslamiyeti resmi din olarak benim-seyen ilk Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karahanlılar B) İtil Bulgarları C) Gazneliler

D) Büyük Selçuklu Devleti E) Ihşidiler

Referanslar

Benzer Belgeler

A) Hamak sallanma hareketi yapar. B) Durağa yaklaşan bir otobüs, hızlanma hareketi yapar. C) Ağacın dalına konmak için inişe geçen bir kuş yavaşlama hareketi

Umer İbn-i Hattab (ra)'den rivayet edilmiştir: Adamın biri gelerek Rasulullah (sav)'e şöyle dedi: "Ya Rasulullah Allah (cc) katında İslam'da en faziletli olan amel nedir

Ali’nin ‘kocası ölen hamile kadının iddeti, iki iddetten en uzun olanıdır’ görüşü İbn Mes’ûd’a ulaşınca şöyle dedi: Allah’a yemin ederim kim isterse

Fotosentez sırasında karbon dioksit bitkiler tarafından glikoz yapımında kullanılır ve oksijen gazı açığa çıkar. www.FenEhli.com – Fen Bilimleri Dersini

C) Yalnızca hece ölçüsünü kullanmışlardır. D) Dönem ürünleri, ‘‘cönk’’ adı verilen elyazması defterlerde toplanmıştır. E) Açık, sade ve anlaşılır halk dili

Bir arabanın deposunda 40,5 litre

ÇEMBER VE DAİRE 1..

Fiziki haritalarda renkler yükseltileri ifade eder. Yükseltisi az olan yerler yeşil renk ve tonlarıyla, orta yükseltide yerler sarı renk ve tonlarıyla, yüksek yerler kahverengi

B) Hindistan nüfus artış hızı en yüksek ülkelerden biridir. C) Batı Avrupa ülkelerinde nüfus planlamasını teşvik edici uygulamalar yapılmaktadır. D) ABD alan

A) İnsanlar tarafından fabrikalarda işlenerek şekil verilen tüm mamul maddelerdir. B) Akarsular üzerinde insanlar tarafından yapılan setlerin gerisinde oluşan su

ASF’nin, Kürt hareketinin suyla ilgili sorunlarını uluslararası bir topluluk önünde dile getirmesi için önemli bir fırsat olduğunu ve hareketin çokuluslu sirketlere

Çalışmamızda, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi (DEÜTF) Anestezi Yoğun Bakım (AYB)’da tanı almış beyin ölümü olgularının yatış tanıları, beyin

B) Elektron sayısı 18 olan P 3- iyonunun nötron sayısı 16 olduğuna göre kütle numarası 31’dir... C) Kütle numarası 27, nötron sayısı 14 olan Al 3+ iyonunun elektron

In MRI, for each point of interest in the body a different RF coil is optimum. Because o f this, seperate coils for head, shoulder, neck, spine, heart, pelvis, arm.. and legs

başkasının da olabileceğini bilmeli. -Küçük ve önemsiz şeyler birikerek büyük şeyleri meydana getirirler. Bunun için küçüktür, azdır, önemsizdir deyip hiçbir şey

hangisini yapmak doğru Oyun araçlarını güvenli bir şekilde ve sıraya Kırık ve eskimiş oyun araçlarını tamir etmeliyiz. Oyun araçlarını kullanırken kurallara

A) Çamaşır suyu gibi bazı maddeleri koklamak burnumuza zarar verebilir. B) Burun sağlığımızın bozulması görmemizi olumsuz etkileyebilir. C) Bu maddeler burnumuzun

A) Televizyon izlerken televizyonla aramızda en az 3-4 metre mesafe olmalıdır. B) Cep telefonu ve bilgisayar gibi araçları daha sık kullanmalıyız. C) Kitap okurken kitapla

Bu noktada Loti, metin içi mektupların- da Doğu’nun yaşadığı cinselliği “kirli ve ahlak dışı” olarak Avrupalı çevresine sunarken; bir yandan da Doğu

To evaluate the possibility that the N1IC might modulate the gene expression of YY1 target genes through associating with YY1 on the YY1-response elements, we herein investigated

National Science Council and other academia institutes such as Science Research Center in Department of Health have also done their best in the related works.. All of the efforts

EŞYALARINI EN ZARİF, EN ÜSTÜN EVSAFTA İMAL EDEN

Formel eğitim almayan bireylerin hesaplama becerilerini, genel olarak hesap gerektiren günlük işlerle meşgul olmaları sonucunda edindikleri ve hesaplamaları yaparken doğal