• Sonuç bulunamadı

Başlık: Kalp hastalığı bulunan 88 köpekte kardiyopulmoner konsültasyon istemlerinin değerlendirilmesiYazar(lar):ÇOLAKOĞLU, Ekrem Çağatay; KURTDEDE, Arif; HAYDARDEDEOĞLU, Ali Evren; ALİHOSSEİNİ, Hadi; ÖZEN, Doğukan; AYDEMİR, EceCilt: 64 Sayı: 3 Sayfa: 191-

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Başlık: Kalp hastalığı bulunan 88 köpekte kardiyopulmoner konsültasyon istemlerinin değerlendirilmesiYazar(lar):ÇOLAKOĞLU, Ekrem Çağatay; KURTDEDE, Arif; HAYDARDEDEOĞLU, Ali Evren; ALİHOSSEİNİ, Hadi; ÖZEN, Doğukan; AYDEMİR, EceCilt: 64 Sayı: 3 Sayfa: 191-"

Copied!
8
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Kalp hastalığı bulunan 88 köpekte kardiyopulmoner konsültasyon

istemlerinin değerlendirilmesi

Ekrem Çağatay ÇOLAKOĞLU

1

, Arif KURTDEDE

1

, Ali Evren HAYDARDEDEOĞLU

2

,

Hadi ALİHOSSEİNİ

3

, Doğukan ÖZEN

4

, Ece AYDEMİR

1

1Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara; 2Aksaray Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Aksaray; 3Serbest Veteriner Hekim, Antalya; 4Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyoistatistik

Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye.

Özet: Çalışmada edinsel ya da konjenital kalp hastalıklı 88 köpekten oluşan olgular incelendi. Hastaların; anamnez ve fiziksel muayene bilgileri, toraks röntgenleri, elektrokardiyografik ve ekokardiyografik muayene bulguları ve tedavi girişimlerini kapsayan medikal kayıtları değerlendirildi. Köpeklerde kalp hastalıklarının tanısal süreçlerinde; klinik muayene, elektrokardiyografi, toraks rad-yografisi ve ekokardiyografi bulgularının birlikte değerlendirilmesinin gerektiği ve geriatrik hastalarda rutin kardiyak kontrollerin önemli olduğu ortaya konuldu.

Anahtar sözcükler: Kalp hastalıkları, konsültasyon, köpek.

Evaluation of the cardiopulmonary consultation requests in 88 dogs with heart disease

Summary: In the study, 88 dogs with acquired or congenital heart disease were assessed. Medical records including anamnesis, physical examination, thorax radiography, electrocardiographic and echocardiographic exams and treatment options of cases were also evaluated. The current study reflects the clinical and diagnostic applications including electrocardiography, thorax radiography and echocardiography in cases with heart disease and the significance of routine cardiac exams in geriatric cases during the diagnostic process.

Keywords: Consultation, dog, heart disease.

Giriş

Son yıllarda kliniklere başvuran köpeklerde giderek daha fazla sayıda kardiyopulmoner sistem hastalığı tanısı konulmaktadır. Kalp hastalığından şüphelenilen köpek-lerde tanının konulması ve tedavi protokollerinin oluştu-rulması için zaman zaman konsültasyon yöntemine başvu-rulmaktadır.

Köpeklerde kalp hastalıklarının görülme sıklığını, daha sık görüldüğü ırkları, yaş aralıklarını ve hastalığın ortaya çıkışında etkili olan çevre şartlarını kapsayan epi-demiyolojik çalışmalar bulunmaktadır (6, 26). Ülkemizde köpeklerde kardiyopulmoner hastalıkların değerlendiril-diği çalışmalar bulunsa da (16, 20, 21) ayrıntılı radyogra-fik, elektrokardiyografik ve ekokardiyografik bulgular ile tedavi uygulamalarını içeren geniş olgu sayılı retrospektif bir çalışmaya rastlanmadı.

Sunulan çalışmada, kardiyopulmoner konsültasyon sonucu kalp hastalığı tanısı konulan 88 köpekteki epide-miyelojik veriler, klinik muayene bulguları, diyagnostik uygulamalar ve tedavi girişimlerinin retrospektif değer-lendirilmesi amaçlandı.

Materyal ve Metot

Bu çalışmada Ekim 2009-Aralık 2015 tarihleri ara-sında kliniğe konsültasyon isteği ile sevk edilen, çeşitli ırk ve cinsiyette 88 köpekten oluşan olgular; eşgal bilgileri

(ırk, yaş, cinsiyet, canlı ağırlık) anamnez (egzersiz intolerans, epizodik güçsüzlük, öksürük, dispne, ortopne,

senkop) ve kardiyopulmoner muayene bulguları yönünden ayrıntılı olarak değerlendirildi. Radyografi, elektrokardi-yografi ve ekokardielektrokardi-yografi uygulamalarından birkaçı bir arada gerçekleştirilerek, olgulardaki kalp hastalıkları tanımlandı.

Hastaların laterolateral ve ventrodorsal pozisyon-larda çekilen toraks radyografileri kardiyak remodeling yönünden değerlendirildi. Hastaların sağ lateral yatar pozisyonda ya da sternal pozisyonda yazdırılan altı deri-vasyon elektrokardiyografileri (50 mm/sn, 10 mm/mV, Cardiofax ECG 6851K, Nihon Kohden Corporation, Tokyo, Japan) yapılarak; kalp atım sayısı (dk/atım),

kardi-yak ritm (ventriküler prematüre atım, atrial standstil, supraventriküler prematüre atım, sinüs aritmi sinüs

(2)

atrial flütter), intrakardiyak ileti sorunları (atriyoventrikü-ler blok ve dal bloğu) ve kardiyak morfolojik değişiklik(atriyoventrikü-ler yönünden değerlendirildi (33). Konjenital ve edinsel kalp hastalıklarının her biri için standart sağ veya sol

paraster-nal uzun ve kısa eksen pozisyonlarda kaydedilmiş (1) B-M mod ekokardiyografik (Shimadzu- Sdu 450

Ultraso-und System) veriler incelendi. Drofilariasis tanısı için knott test veya hızlı test kitleri kullanıldı. Hastalara uygu-lanan tedavi protokolleri kaydedildi. Perikardiyosentez için hastalar sol lateral yatar pozisyona getirildi ve uygu-lama genel anestezisi altında yapıldı. İdiyopatik perikardi-yal efüzyon tanımı tespit edilebilen herhangi bir etiyolojisi olmayan perikardiyal efüzyon sıvıları için kullanıldı.

Elde edilen tüm parametrelere ait tanımlayıcı istatis-tikler hesaplandı ve sürekli veriler için Aritmetik Ortalama

(𝑋)̅̅̅ ± Standart Hata(𝑆𝑥̅); kategorik veriler için ise

yüzde-ler (%) halinde gösterildi. Hastalarda kullanılan ilaçların ISACHC klasifikasyonuna göre frekans dağılımlarını de-ğerlendirmek için ki-kare testi kullanıldı. Verilerin değer-lendirilmesi için SPSS 14.01 paket programından yararla-nıldı.

Bulgular

Çalışmada değerlendirilen 88 kalp hastalıklı olgunun 52’si erkek (%59.09), 36’sı dişi (%40.90) cinsiyettendi. Köpeklerin 50’si (%56.81) küçük ırk, 38’i (%43.18) büyük ırk olarak tanımlandı. Köpeklerin yaş ortalamaları (alt ve üst sınırları) 8.80±0.49 (0.2-18 yıl); canlı ağırlık or-talamaları (alt ve üst sınırları) ise 18.70±1.71 (2.7-72 kg) olarak belirlendi. Kalp hastalığı tanısı konulan olguların (n:88) 14’ünde (%15.9) konjenital kalp defektleri, 74’ünde (%84.09) edinsel kalp hastalıkları bulunmak-taydı. Konjenital kalp hastalarının 13’ünde (%92.85) eko-kardiyografik muayenede sadece bir kardiyak anomali gö-rüldü. Bu konjenital anomaliler; dört hastada subaortik stenoz (SAS) (%30.7), üç hastada patent duktus arteriosus (PDA) (%23.07), iki hastada triküspid displazisi (TD) (%15.38), iki hastada perimembranöz ventriküler septal defekt (VSD) (%15.38), bir hastada musküler VSD (%7.69) ve bir hastada suprakristal VSD (%7.69) olarak tanımlandı. Hastaların sadece birinde (%7.15) ostium se-kundum tipi atrial septal defekt (ASD) ve perimembranöz VSD birlikte tespit edildi. Konsültasyon için gönderilen hastaların 74’ünde (%84.09) konsültasyon öncesi kalp hastalığı ön tanısının konulamadığı dikkati çekti. Konsülte edilen 88 olguda tanımlanan edinsel ve konjenital kalp hastalıkları ve olgulardaki ırk, cinsiyet ve yaş dağılımları Tablo 1’de verildi.

Hastaların konsültasyon amaçlı sevk edilme nedenleri sırasıyla; egzersiz intolerans (n:66, %75), dispne (n:54, %61.4), öksürük (n:51, %57.8), ortopne (n:44, %50), epizodik güçsüzlük (n:13, %14.8) ve senkop (n:8,

%9,09) şeklindeydi. Miksömatöz mitral kapak hastalığı (MMVD) bulunan hastalarda en sık görülen klinik bulgu öksürük (n:22; %70.96) ve egzersiz intoleranstı (n:19; %61.29). Dilate kardiyomyopatili (DCM) köpeklerde ise sırasıyla; egzersiz intolerans (n:18; %75), öksürük (n:11; %45.8) ve dispne (n:10; %41.6) en sık görülen klinik belirtilerdi. Tanı ve ayırıcı tanı amacıyla; hastaların 49’unda (%55.68) rutin kan analizleri, 83’ünde (%94.3) toraks grafisi, 62’sinde (%70.45) elektrokardiyografi ve tamamında ekokardiyografi uygulandı.

Hastaların klinik elektrokardiyografik verilerinin ta-nımlanan kalp hastalıklarına göre dağılımı Tablo 2’de gös-terildi.

Toraks röntgenlerinde generalize kardiyomegali belirlenen hastaların (n:50, %60.24); 17’sinde DCM, 14’ünde MMVD, beşinde mitral ve triküspid regürgitasyon (MR+TR), üçünde hasta sinüs sendromu (SSS), üçünde PDA, ikisinde VSD ve ikisinde SAS

belirlendi. Birer hastada dirofilariasis, idiyopatik

perikardiyal efüzyon (PE), TD ve eşzamanlı atrial ve ventriküler septal defekt (ASD+VSD) teşhis edildi. Sol atrial dilatasyon tespit edilen hastaların (n:26, %31.32); dokuzu MMVD’li, sekizi DCM’li, beşi MR+TR’li hastalardan oluşmaktaydı. Birer hastada ise TD, VSD, SAS ve ASD+VSD teşhisi yapıldı. Plöral efüzyon bulgusu dört hastada (%4.81) belirlendi. 27 hastanın (%32.5) toraks röntgenlerinde pulmoner ödem dikkati çekti. Bu hastaların dağılımı; MMVD (n:13), DCM (n:6), MR+TR (n:5), VSD (n:1), SAS (n:1) ve ASD+VSD (n:1) şeklindeydi. Altı hastada (%7.2) toraks röntgenlerinde pulmonar kitle tespit edildi. Bu hastaların dördünde eşzamanlı MMVD, birinde DCM ve birinde de TR ortaya kondu. Bronşial opasite artışı hastaların 23’ünde (%27.7) görülmekteydi. Bu hastaların büyük çoğunluğunu sırasıyla MMVD (n:8), DCM (n:5) ve MR+TR’li (n:4) hastalar oluşturmaktaydı. Pulmoner ya da aortik ark

belirginleşmesi hastaların 13’ünde (%15.7)

bulunmaktaydı. Bu hastaların büyük çoğunluğunu ise MR+TR (n:4) ve PDA’lı (n:3) hastalar oluşturmaktaydı.

Hastaların 52’sinde (%59.09) ekokardiyografide MR dikkati çekti. Bu hastaların dağılımı MMVD (n:31), DCM (n:12), MR+TR (n:6), dirofilariasis (n:1), VSD (n:1) ve ASD+VSD (n:1) şeklindeydi. TR belirlenen hastaların (n:22, %25) büyük çoğunluğu DCM (n:6) ve MR+TR’li (n:6) hastalardan oluşmaktaydı. Aortik regürgitasyon be-lirlenen hastaların (n:13, %14.7) büyük bir kısmında eşza-manlı DCM (n:6) teşhisi yapıldı. Bunu sırasıyla; üç has-tayla VSD, ikişer hashas-tayla PDA ve SAS takip etti. Pulmo-ner regürgitasyon ise hastaların 11’inde (%12.5) görüldü. Hastaların diğer ekokardiyografik verilerinin hastalıklara göre dağılımı Tablo 3’ de gösterildi.

(3)

T ab lo 1 . S ek se n se kiz o lg ud a tan ım lan an k alp h asta lı kları il e olg ulard ak i ırk , c in siy et ve y aş d ağ ıl ım la rı. T ab le 1 . He art d ise ase id en ti fied i n 8 8 c ase s o f d iff ere n t b re ed , ag e an d se x es. DCM (n :2 4 ; % 2 7 .2 7 ) DİRO (n :4 ; % 4 .5 4 ) M M V D (n :3 1 ; % 3 5 .2 2 ) İP E (n :1 ; % 1 .1 3 ) PE (n :2 ; % 2 .2 7 ) SSS (n :4 ; % 4 .5 4 ) KON (n :1 4 ; % 1 5 .9 ) M R+ T R (n :6 ; % 6 .8 1 ) TR (n :2 ; % 2 .2 7 ) Cin siy et Erk ek Dişi n 18 6 n 4 - n 13 18 n 1 - n - 2 n 2 2 n 10 4 n 3 3 n 1 1 Ya ş Irk Bo x er M elez AÇ Do b erm an Ka n g al Co ck er L ab ra d o r G o ld en T errier P ek in es e Da sc h u n d Ca v ali er Ro tt w eil er Ch ih u ah u a Be ag le S h ih tzu P in ch er S ett er Ak ba ş Co lli e P itb u ll 7.9 5± 4. 2 1 3 1 4 6 3 - 3 1 - - - 1 - - - 1 - - 6.5 ±1 .7 - 1 - - - 1 - 1 1 - - - - 11 ±3 .1 - 3 - - - 18 3 - 3 - 1 1 1 1 - - - - - - - 1 - - - - - - 1 - - 1 - - - - 8.5 ±3 .0 - - 2 - - 1 - - - - 1 - - - - 7.1 2± 5. 6 - 3 2 - 1 - 1 1 1 - 1 - 2 - - - - 1 - - 1 13 ±4 .8 - 1 - - - 3 - - 1 - - - 1 - - - - 2 - - - - A Ç: A lm an Ço ba n Kö pe ği; DCM : Dilate Ka rd iy om yo pa ti ; DİRO : Diro fil arias is; M M V D: M ik sö m at öz M itral Ka pa k Ha sta lı ğı, İ P E: İ diy op ati k P erik ard it ; P E: İd iy op ati k P erik ard iy al Ef üz yo n; S S S : Ha sta S in us S en dr om u; KO N: Ko njen it al Ka lp Ha sta lı kları; M R: M it ra l Re gü rg it asy on ; T R: Tri kü sp id Re gü rg it asy on . A Ç: G er m an S he ph erd Do g; DC M : Dilate d Ca rd io m yo pa th y; DIR O: Diro fil arias is; M M V D: M y x o m ato u s m it ra l v alv e d ise ase ; IP E: Id io p ath ic P er ica rd it is; P E: Id io p ath ic P erica rd ial Ef fu sio n ; S S S : S ick S in u s S y n d ro m e; KO N : Co n g en it al He art Dise ase ; M R: M it ra l Re g u rg it ati o n ; T R: T ricu sp id Re g u rg it ati o n .

(4)

T ab lo 2 . E lek tro ka rd iy og ra fi k ve ril erin h asta lı klara g öre d ağ ıl ım ı. T ab le 2 . Distrib u ti o n o f elec tro ca rd io g ra p h ic f in d in g s rela ted t o h ea rt d ise ase . El ek tro ka rd iy og ra fik De ğişk en ler D CM D İRO MM V D İP E PE SSS TD P D A V SD SA S A SD+ V SD MR+ T R TR n n n n n n n n n n n n n İletim So ru nl arı 1 .De re ce A V Blo k (n :5 ; % 8 .0 6 ) 2 .De re ce A V Blo k M o b it z T ip 1 (n :3 ; % 4 .8 3 ) M o b it z T ip 2 (n :1 ; % 1 .6 1 ) S ol Da l Bl oğ u (n :1 ; % 1 .6 1 ) M orfo lo ji k De ğişiklikle r 1S ol V en tr ik üler G en işle m e P atern i (n :1 3 ; % 2 0 .9 6 ) 2S ağ V en tri kü ler G en işlem e P atern i (n :3 ; % 4 .8 3 ) Biv en tri kü ler G en işle m e P atern i ( n :8 ; % 1 2 .9 ) P M it ra le (n :1 2 ; % 1 9 .4 ) P P u lm o n ale (n :8 ; % 1 2 .9 ) Biatrial G en işle m e P atern i (n :5 ; % 8 .0 6 ) Bif az ik T D alg ası (n :9 ; % 1 4 .5 ) P -R İn terv ali nd e Kısa lm a (n :1 ; % 1 .6 1 ) QRS Am pli tü tü nd e A za lm a (n :3 ; % 4 .8 ) S T De p re sy o n u (n :1 1 ; % 1 7 .7 4 ) El ek tri k se l A lt ern an s (n :7 ; % 1 1 .3 ) Ri ti m S oru nla VP C Un if o k al (n :5 ; % 8 .0 6 ) M u lti fo k al (n :1 ; % 1 .6 1 ) A tri al S tan d stil ( n :1 ; % 1 .6 1 ) İletil m em iş S VP B (n :5 ; % 8. 06 ) S VP B Da r Ko m p lek s (n :1 ; % 1 .6 1 ) G en iş Ko m plek s (n :1 ; % 1. 61 ) S in üs A rit m i (n :2 5 ; % 4 0 .3 ) S in üs T aşik ard i (> 16 0 atı m /d k) (n :1 6 ; % 2 5 .8 ) S in üs Bra dik ard i ≤7 0 bp m (n :6 ; % 9. 7) ≤4 0 bp m (n :2 ; % 3. 2) S in üs P au se (n :5 ; % 8 .0 6 ) A tria l Fi b rila sy o n No rm al V en tr ik üler Ya nıt lı İn ce Da l (n :4 ; % 6. 5) Hız lı V en tr ik üler Ya nıt lı İn ce Da l (n :2 ; % 3. 2) A tri al F lü tt er (n :3 ; % 4 .8 3 ) 1 - - - 4 - 3 2 - 2 6 - 1 2 2 2 - - 2 1 - 3 10 - - 2 3 1 2 - - - 1 - - - - 1 - - - 3 - 1 9 2 1 1 - - 3 - - - 12 - 1 - - - 1 - - - - - - - - 1 1 - - - 1 - - - - - - - 1 - 2 - 2 - - - 1 - 1 - - - - - 2 2 - - - 2 - 1 1 - - - - 2 2 2 - - - - - - 1 - 2 - - 1 - - 1 - - - 1 - - - - 1 - 1 1 - 1 1 - - 1 - - - 1 - 2 - 1 - 1 1 - 1 - - - - - - 1 1 - - - 1 - - - - - - - - 3 - - - 2 - - - 2 2 - - - - - - - - 1 - - 1 2 - 2 1 1 2 1 - - 3 - 1 - - - 3 2 - - - 1 - - - - - 1 - - 2 - - - 1 - - - 1 1 - - - - A V : A tr io ve nt ri kü le r; V PC : V en tr ik ül er P re mat ür e K omp le ks; S V PB : Su pr av en tr ik ül er P re mat ür e A tı m; D C M : D ila te K ar di yo m yo pa ti; D İR O : D ir of ila ri asi s; M M V D : M ik sö m at öz M it ra l K ap ak H ast al ığ ı; İP E: İd iy op at ik P er ik ar di t; PE: İ di yo pa tik P er ik ar di ya l Ef üz yo n; S SS : H as ta S in us Se nd ro mu ; T D : T ri kü sp id D is pl az i; PD A : P at en t D uk tu s A rt er io su s; V SD : V en tr ik ül er S ep ta l D ef ek t; SA S: S ub ao rt ik S te n o z; M R : M it ra l R eg ür gi ta sy on ; T R : T ri kü sp id R eg ür gi ta sy on . 1Q R S sü re si nd e ya d a R d al ga sı a mp lit üt ün de a rt ış, 2S 1 S2 S3 p at er n i v ar lığ ı y a da I II I I ve a V F’ de d er in Q d al ga la rı . A V : A tr io v en tr ic u la r; V P C : V en tr ic u la r P re mat u re C o m p le x ; S V P B : S u p ra v en tr ic u la r P re mat u re B ea t; D C M : D il at ed C ar d io my o p at h y ; D IR O : D ir o fi la ri as is; M M V D : M y x o mat o u s mi tr al v al v e d ise ase ; IP E: Id io p at h ic P er ic ar d it is ; P E: I d io p at h ic P er ic ar d ia l Ef fu si o n ; S S S : S ic k S in u s S y d ro me ; T D : Tr ic u sp id D y sp la si a; P D A : P at en t D u ct u s A rt er io su s; V S D : V en tr ic u la r S ep ta l D ef ec t; S A S ; S u b ao rt ic S te n o si s; M R : M it ra l R eg u rg it at io n ; T R : T ri cu sp id R eg u rg it at io n . 1In cr ea se d Q R S d u ra ti o n o r R w av e amp li tu d e, 2P re se n ce o f S1 S2 S3 p at te rn o r d ee p Q w av e in l ea d I I I II a n d a V F .

(5)

T ab lo 3 . Ek ok ard iy og ra fi k bu lg ul arın h asta lı klara g öre d ağ ıl ım ı. T ab le 3 . Distrib u ti o n o f e ch o ca rd io g ra p h ic f in d in g s rela ted to h ea rt d ise ase . Ek ok ard iy og ra fik De ğişk en ler DCM DİRO M M V D İP E PE SSS TD P DA V S D S A S A S D + V S D MR + T R TR n n n n n n n n n n n n n S ol V en tr ik üler Dil atas yo n (n :2 7 ; % 3 0 .6 8 ) S ağ V en tri kü ler Dil atas yo n (n :3 ; % 3. 4) Biv en tri kü ler Dil atas yo n (n :1 0; % 11 .3 6) S o l A tri al Dilata sy o n (n :3 9 ; % 4 4 .3 1 ) S ağ A tri al Dilata sy on (n :5 ; % 5. 68 ) Biatrial Dilata sy o n (n :1 1 ; % 1 2 .5 ) P u lm o n er Dilata sy o n (n :1 3 ; % 1 4 .7 ) P erik ard iy al Ef üz yo n (n :1 6; % 18 .2 ) S ol V en tr ik üler E kz an tri k Hip ertr of i (n :1 6; % 18 .2 ) S ol V en tr ik ül Ko nsa ntri k Hip ertr of i (n :6 ; % 6. 81 ) M it ra l P ro lap su s ( n :6 ; % 6 .8 1 ) S ağ V en tri kü ler K on sa ntri k Hi pe rtro fi (n :1 ; % 1. 13 ) V ejeta ti f De ğişik li kler v ey a T hro m bü s (n :2 ; % 2. 27 ) Po stste n o tik Dila ta sy o n (n :3 ; % 3 .4 ) 18 - 6 18 - 6 2 7 1 - - - - - - 2 - - 1 - 3 - - - - 1 - - 6 - - 18 - - - 3 12 - 4 - - - - - - 1 - - - - - - - 2 - - - - - - - - 1 - - - 2 - - - - - - - - 1 - 3 - - 2 - - - - - 1 - - - - 1 - - - - - - - 1 - - - 4 1 - 2 3 1 - - - - 1 - - - - 1 - 4 2 - 4 3 2 3 - - - - - - - - - 1 - 1 1 - - 1 - - - DCM: Dilate Ka rd iy om yo pa ti ; DİRO : Diro fil arias is; M M V D: M ik sö m atö z M it ra l Ka pa k Ha sta lı ğı; İP E : İd iy op ati k P erik ard it ; P E: İd iy op ati k P erik ard iy al E fü zy on ; S S S : Ha sta S in us S en dro m u; T D: T rik üsp id Disp laz i; P DA : P aten t Du ktu s A rterio su s; V S D: V en tr ik üle r S ep tal De fe kt; S A S : Su ba orti k Sten oz ; M R: M itral Re gü rg it as yo n; T R: T rik üsp id Re gü rg it as yo n. DCM: Dilate d Ca rd io m y o p ath y ; DIRO : Diro fil arias is; M M V D: M y x o m ato u s m it ra l v al v e d ise ase ; IP E : Id io p ath ic P er ica rd it is; P E: I d io p ath ic P erica rd ial Ef fu sio n ; S S S : S ick S in u s S y d ro m e; T D: T ricu sp id Dy sp las ia; P DA : P aten t Du ctu s A rterio su s; V S D: Ve n tri cu lar S ep tal De fe ct; S A S ; S u b ao rti c S te n o sis; M R: M it ra l R eg u rg it ati o n ; T R: T ricu sp id Re g u rg it ati o n .

(6)

Hastalarda kullanılan kalp ilaçları ve yapılan uygulamalar sırasıyla; furosemid (n:63; %71.6), ACEI (n: 56; %63.6), furosemid dışı diüretik (n:38; %43.2), taurin-karniten desteği (n:30; %34.1), terbutalin (n:18; %20.45), antikoagülatif (n:14; %15.9), pimobendan (n:14; %15.9), digoksin (n:13; %14.7), NSAID (n:9, %10.2), beta blokör (n:4; %4.5), ventilasyon desteği (n:3; %3.4) ve perikardiyosentez (n:4; %4.5) şeklindeydi. DCM’li hastalarda en sık kullanılan ilaç furosemid (n:18; %28.6) olurken, bunu sırasıyla ACEI (n:11; %19.6), furosemid dışı diüretik (n:11; %19.6), taurin-karniten desteği (n:11; %19.6), pimobendan (n:7; %50) ve digoksin (n:10; %76.9) takip etti. MMVD’li hastalarda ise sırasıyla ACEI (n:28; %50), furosemid (n:22; %34.9) ve furosemid dışı diüretik (n:12; %31.6) en sık kullanılan ilaçlardı. Kalp hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçların dağılımına bakıldığında; furosemid ve antikoagulatiflerin ISACHC klasifikasyonuna göre şiddetli kalp hastalığı olarak sınıf-landırılan olgularda daha sık kullanıldığı belirlendi (P<0.05).

Tartışma ve Sonuç

Köpeklerde MMVD’nin en sık karşılaşılan edinsel kalp hastalığı olduğu bildirimlerine benzer olarak (2, 11) bu çalışmada değerlendirilen 88 köpeğin 31’inde MMVD tanımlandı. Çalışmada 31 MMVD’li köpeğin 30’unun altı yaş ve üzerinde olduğu, olguların tamamının araştırıcıların bildirimleriyle uyumlu olarak (10, 12, 15, 19, 28) küçük ırk köpeklerden oluştuğu dikkati çekti. MMVD’li hasta-larda fark edilen ilk klinik bulgu olan öksürüğün, atriyal genişlemeye bağlı bronşiyal kompresyon sonucu ortaya çıktığı bulgusuna (13) bu çalışmadaki 22 MMVD’li has-tada rastlandı. Bu hastaların 18’inde ekokardiyografik ola-rak sol atrial dilatasyonun geliştiği ve bunların dokuzunun elektrokardiografisinde atrial genişlemenin bir bulgusu olarak P mitrale dikkati çekti. MMVD’li köpeklerde ço-ğunlukla pulmoner ödem gelişmesine bağlanan egzersiz intolerans (14, 31) bu çalışmada en sık karşılaşılan ikinci klinik belirtiydi ve bu belirtiyi gösteren 13 köpeğin rad-yografisinde pulmoner ödem belirlendi. MMVD’li sekiz köpeğin röntgenlerinde belirlenen bronşiyal opasite artışı-nın kalp hastalığına eşlik etmesi literatüre (30) uygun bu-lundu.

MMVD’li köpeklerin ekokardiyografik değerlendir-mesinde; mitral kapak kalınlaşması, mitral regürgitasyon, sol atrial ve ventriküler dilatasyon, sol ventrikül ekzantrik hipertrofi ve/veya mitral prolapsusun görülebileceği ra-porlarıyla (1, 12) uyumlu olarak bu çalışmadaki olguların tamamında mitral regürgitasyon, 18’inde sol atrial dilatas-yon, altısında sol ventriküler dilatasdilatas-yon, 12’sinde sol vent-rikül ekzantrik hipertrofi ve dördünde mitral prolapsus tes-pit edildi.

MMVD’li bazı köpeklerde ani ölüme yol açan sup-raventriküler ve ventriküler aritmiye (7, 17) bu çalışma-daki köpeklerde rastlanmazken olguların birinde AF, bi-rinde sinüs bradikardi ve bibi-rinde birinci derece atriyovent-riküler blok belirlendi. Bu sonuç klinik ortamında alınan elektrokardiyografik kayıtlarda sempatik ton aktivasyo-nundaki artışın hastalarda aritmilerin tanımlanmasını güç-leştireceği bildirimiyle (29) uyumludur.

Mitral regürgitasyonlu olgularda kalbin boyutunu değerlendirmede kullanılan klinik prosedürlere benzer olarak (3, 18, 22), çalışmada mital regürgitasyon belirle-nen 31 köpekten 14’ünde radyografik kontrollerde gene-ralize kardiyomegali ve bu hastaların dokuzunda aynı za-manda sol atrial dilatasyon tanımlandı. Ekokardiyografik muayenede sol atrial dilatasyonlu olgu sayısı 18 olarak saptandı.

DCM’nin daha çok büyük ırk ve erkek cinsiyetten köpekleri etkileyen, haftalık hatta aylık yaşlarda dahi gö-rülen (14) ve myokardiyal fonksiyon bozukluğuyla karak-terize bir hastalık olduğu bildirimleriyle (4, 8, 23) benzer olarak çalışmadaki DCM’li köpeklerin çoğu büyük ırk kö-peklerden oluştu ve 24 DCM’li hastanın 18’i erkek cinsi-yettendi. Ayrıca köpeklerin yaş ortalamaları altının üze-rindeydi.

DCM’li köpeklerde myokardiyal fonksiyonların gi-derek kötüleşmesi klinik belirtilerin belirginleşmesine ve öksürük ve dispne belirtilerinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Hastalık ilerledikçe kardiyomegali belirgin-leşmekte ve mitral anulusun genişlemesi regürgitasyona yol açmaktadır (25, 27, 34). Sunulan çalışmada; DCM’li köpeklerin tamamında egzersiz intolerans, öksürük veya dispne saptandı. Hastaların büyük çoğunluğunun toraks röntgenlerinde kardiyomegali, ekokardiyografik muaye-nelerinde ise mitral regürgitasyon dikkati çekmekteydi. Ekokardiyografik ve elektrokardiyografik bulgusu olma-yan preklinik DCM’li köpeklerin değerlendirildiği birçok çalışmada; Holter ile belirlenmiş ve ani ölümle ilişkilendi-rilen ventriküler ve supraventriküler aritmiler tanımlanmış ve DCM’nin kesin tanısı yapılmıştır (5, 9). Sunulan çalış-mada DCM’li tüm köpeklerde klinik belirtiler oluşçalış-madan önce Holter uygulamasının yapılmamış olması DCM’nin erken dönem tanısını engellemiştir.

Köpeklerde konjenital kalp hastalıklarının %85’inde tek kardiyak anomali görülürken, %14’ünde çift ve %1’inde üçlü kardiyak defekt bir arada ortaya çıktığı bil-dirimlerine benzer olarak (26), bu çalışmada da konjenital kalp hastalıklı 14 köpeğin %93’e yakınında tek kardiyak anomali belirlenirken, yalnızca birinde iki kardiyak defekt bir arada tespit edildi. Konjenital kalp hastalıkları sıklığı-nın saf ırklarda daha fazla olduğu görülmektedir (4). Bu çalışma da, bu bildirime uygun olarak 14 konjenital kalp hastasının 11’i saf ırklardan oluşmaktaydı. Köpeklerde ya-pılan çalışmalarda SAS en sık görülen konjenital defekt

(7)

olarak rapor edilmektedir (32). Sunulan çalışmada da SAS en sık teşhis edilen konjenital kalp hastalığı olmuştur.

SSS’li birçok hastada; sinüs bradikardi, değişen de-recelerde sinoatrial ve atriyoventriküler blok ve kaçış ri-timleri oluşabilmektedir (24). Sunulan çalışmada da; SSS’li hastalarda 1. ve 2. derece atriyoventriküler blok, supraventriküler ve ventriküler prematüre atım ve bradiri-tim teşhis edildi. Dirofilariasis’in sıklıkla erkek köpekleri etkilediği (34) çalışmada Dirofilariasis tanısı konulan tüm köpeklerin erkek cinsiyette olması ile doğrulanmış oldu.

Ülkemizde Veteriner Hekimlikte geriye dönük kayıt-lardaki yetersizlikler, tutulan kayıtlarda bir örnekliğin ol-maması, çalışma konularında branşlaşmanın gerçekleşme-miş olması ve uzun yıllar içinde hastaları değerlendiren ekipteki değişiklikler bu retrospektif çalışmadaki ana sı-nırlayıcı faktörler olmuştur.

Sonuç olarak, sunulan çalışmada kalp hastalıklarının tanısal sürecinde klinik muayene yanında; elektrokardi-yografi, toraks radyografisi ve ekokardiyografinin birlikte değerlendirilmesinin gerektiği ve özellikle geriatrik hasta-larda rutin kardiyak kontrollerin önemli olduğu kanısına varıldı.

Teşekkür

Hastaların Doppler değerlendirilmelerinde desteği için Dr. Yusuf Şen’e teşekkür ederiz.

Kaynaklar

1. Boon JA (2011): Veterinary Echocardiography, 2nd Edition, Wiley-Blackwell, USA.

2. Borgarelli M, Häggström J (2010): Canine degenerative

myxomatous mitral valve disease: Natural history, clinical presentation and therapy. Vet Clin North Am Small Anim

Pract, 40, 651-63.

3. Buchanan JW, Bucheler J (1995): Vertebral scale system

to measure canine heart size in radiographs. J Am Vet Med

Assoc, 206, 194-199.

4. Buchanan JW (1999): Prevalence of cardiovascular

disorders. 457-470. In: PR Fox, D Sisson, NS Moise (Eds),

Textbook of Canine and Feline Cardiology: Principles and Clinical Practice, WB Saunders, Philadelphia.

5. Calvert CA, Jacobs GJ, Smith DD ve ark. (2000):

Association between results of ambulatory electrocardiography and development of cardiomyopathy during longtermfollow-up of doberman pinchers. J Am Vet

Med Assoc, 216, 34-39.

6. Cihan H, Yılmaz Z (2011): Bursa’daki köpeklerde kalp

hastalıklarının prevalansı. Uludag Univ J Fac Vet Med,

302, 5-9.

7. Crosara S, Borgarelli M, Perego M ve ark. (2010): Holter

monitoring in 36 dogs with myxomatous mitral valve disease. Aust Vet J, 88, 386-392.

8. Çakıroğlu D, Meral Y, Bakırel U ve ark. (2009): Cardiac

trophonin levels in dogs with dilated cardiomyopathy.

Kafkas Üniv Vet Fak Derg, 15, 13-17.

9. Çolakoğlu EÇ, Sahal M (2015): Comparison of in-hospital

and 24-hour ambulatory electrocardiography in dog with heart disease. Anim Health Prod Hyg, 4, 402-407.

10. Detweiler DK, Luginbühl H, Buchanan JW ve ark. (1968): The natural history of acquired cardiac disability of

the dog. Ann NY Acad Sci, 147, 318-329.

11. Detweiler DK, Patterson DF (1965): The prevalence and

types of cardiovascular disease in dogs. Ann New York

Acad Sci, 127, 481-516.

12. Disatian S (2010): Myxomatous değenerative mitral valve

disease: An update. Thai J Vet Med, 40, 151-157.

13. Ferasin L, Crews L, Biller DS ve ark. (2013): Risk factors

for coughing in dogs with naturally acquired myxomatous mitral valve disease. J Vet Intern Med, 27, 286-292.

14. Fuentes VL, Johnson LR, Dennis S (2010): BSAVA

Manuel of Canine and Feline Cardiorespiratory Medicine,

2nd Edition, Wiley-Blackwell, USA.

15. Glowaski MM (2002): Anesthesia for the geriatric patient, Tufts Animal Exposition, North Grafton.

16. Gönül R, Or ME, Dodurka T (2002): Köpeklerde

gözlenen kardiyak büyümelerin elektrokardiyografik olarak belirlenmesi. Turk J Vet Anim Sci, 26, 871-877.

17. Hansen DE, Craig CS, Hondeghem LM (1990):

Stretch-induced arrhythmias in the isolated canine ventricle.

Circulation, 81, 1094-1105.

18. Hansson K, Haggstrom J, Kvart C ve ark. (2005):

Interobserver varıabılıty of vertebral heart sıze measurements ın dogs wıth normal and enlarged hearts. Vet

Radiol, 2, 122-130.

19. Haydardedeoğlu AE, Kalınbacak A (2015): Geriatrik

hasta köpeklerde fiziksel, biyokimyasal ve radyolojik bulguların değerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi Vet Bil

Derg, 10, 93-101.

20. Kibar M, Alkan Z (2005): Evaluation of radiographical,

echocardiographical and color- doppler findings of heart diseases in geriatric dogs. Turk J Vet Anim Sci, 29,

677-684.

21. Kibar M, Oğrak YZ, Apaydın N ve ark. (2008): Kangal

ırkı köpeklerde dogmasal kalp hastalıklarında doppler ekokardiografik muayene bulguları. Erciyes Üniv Vet Fak

Derg, 5, 73-78.

22. Lombard CW, Spencer CP (2005): Correlation of

radiographic, echocardiographic, and electrocardiographic signs of left heart enlargement in dogs with mitral regurgitation. Vet Radiol, 26, 89-97.

23. Martin MWS, Stafford MJ (2010): Canine dilated

cardiomyopathy: A retrospective study of prognostic findings in 367 clinical cases. JSAP, 51, 428-436.

24. Moneva-Jorda NA, Corcoran BM, Frenc A ve ark. (2001): Sick sinus syndrome in nine West Highland White

Terriers. Vet Rec, 148, 142-147.

25. O’Grady MR, O’Sullivan ML (2004): Dilated

cardiomyopathy: An update. Vet Clin Small Anim Pract, 34,

1187-1207.

26. Oliveira P, Domenech O, Silva J ve ark. (2011):

Retrospective review of congenital heart disease in 976 dogs. J Vet Intern Med, 25, 477-483.

27. Oyama MA, Sisson DD, Thomas WP ve ark. (2010):

(8)

Feldman (Eds), Textbook of Veterinary Internal Medicine. 7th ed., Elsevier, St. Louis.

28. Parker HG, Kilroy-Glynn P (2012): Myxomatous mitral

valve disease in dogs: Does size matter? JVC, 14, 19-29.

29. Petrie JP (2005): Practical application of holter

monitoring in dogs and cats. Clin Tech Small Anim Pract,

20, 173-81.

30. Singh MK, Johnson LR, Kittleson MD ve ark. (2012):

Bronchomalacia in dogs with myxomatous mitral valve disease degeneration. J Vet Intern Med, 26, 312-319.

31. Strasser A, Simunek M, Seiser M ve ark. (1997):

Age-dependent changes in cardiovascular and metabolic responses to exercise in Beagle dogs. J Vet Med Ser A, 44,

449-460.

32. Tidholm A (1997): Retrospective study of congenital heart

defects in 151 dogs. JSAP, 38, 94-98.

33. Tilley LP, Smith FWK, Oyama MA ve ark. (2008):

Manual of Canine and Feline Cardiology. 4th Edition,

Saunders, USA.

34. Ware WA (2011): Cardiovascular Disease in Small Animal

Medicine, 2nd Edition, Manson Publishing, USA. Geliş tarihi: 29.03.2016 /Kabul tarihi: 09.08.2016

Yazışma adresi:

Dr. Ekrem Çağatay Çolakoğlu, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye e-mail: colakoglu@ankara.edu.tr

Referanslar

Benzer Belgeler

Kalp yetersizli¤inde, inflamatuvar gösterge seviyelerinin yüksekli¤i ve bu durumun prognostik yönden önemli oldu¤unu gösteren bir baflka nokta da, antisitokin tedavi ile hem

Beta bloker tedavi sonras› pik VO2 tüketiminde artma olmayan çal›flma- larda bile daha düflük kalp h›z›nda maksimal egzersiz kapasitenin ayn› düzeyde korundu¤u

Geciken sol ventrikül duvarlar›n›n erken stimülasyonu ve atriyum sistolünü sol ventrikül kontraksiyonunun takip edece¤i flekilde k›salt›lm›fl sol atriyoventriküler

Bir veya birden fazla klinik risk faktörü taşıyan hastalarda, perioperatif dönemde değişiklikleri takip etmek için preoperatif EKG önerilir. Koroner arter hastalığı veya

Effect of pacing chamber and atrioventricular delay on acute systolic function of paced patients with congestive heart failure: The Pacing Therapies for Congestive Heart Failure

* p &lt; 0.01 (Grup 1’deki hastalarda birinci döneme göre anlamlý artýþlar) ** p &lt; 0.05 (Grup 2’deki hastalarda birinci döneme göre anlamlý artýþlar) a p &lt; 0.01 (Grup 1

Konjestif kalp yetersizliği ( KKY) ve ventrikiil içi ileti ge- cikmesi olan hastalarda biventriküler kaftcı kalp pili uy- gulamasmm etkili bir yöntem olduğu

5)Nükleer Enerji: Çin, Güney Kore, Hindistan ve Rusya’nın aralarında olduğu 13 ülke halen 53 reaktörün yapımına devam ediyor. Gelişmiş güvenlik