• Sonuç bulunamadı

Zeka Geliştiren Problemler – 9

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Zeka Geliştiren Problemler – 9"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

+

=

+

=

-

=

+

=

+

=

-

=

+

=

-

=

+

=

+

=

yirmi bir ... on dört on bir

on bir ... on altı yirmi dokuz ... beş

... bir on dört on altı ... on yedi

otuz on üç ... beş ... sekiz

... on bir

7) Kıvanç 32 yaşındadır. Yunus' un yaşı Kıvanç' ın yaşının 27 fazlasıdır. Buna göre Yunus kaç yaşındadır?

14) *Yunus 39 yaşındadır. Elifnaz' ın yaşı Yunus' un yaşının 22 fazlasıdır. Buna göre Elifnaz' ın yaşının 2 katı kaçtır?

4) Mina' nın yaşının 15 eksiği 43 ediyor. Mina kaç yaşındadır?

11) **Emin ve Serhat' ın yaşları toplamı 43 ediyor. Emin' in yaşı Serhat' ın yaşından 9 fazladır. Buna göre Emin kaç yaşındadır?

5) *Reyyan' ın yaşının 21 eksiği 24 ediyor. Reyyan 26 yıl sonra kaç yaşında olur?

12) Bir toplama işleminde toplananlardan biri 17 diğeri ise 8 olduğuna göre toplam kaçtır?

2) Bir çıkarma işleminde çıkan 1, fark 61 olduğuna göre eksilen kaçtır?

9) Hangi sayının 1 eksiği 18 eder?

3) *Bir sayının 11 eksiği 48 ediyor. Bu sayının 2 fazlası kaçtır?

10) *Elifnaz' ın yaşının 10 fazlası 16 ediyor. Elifnaz 23 yıl sonra kaç yaşında olur?

ZEKA GELİŞTİRİCİ PROBLEMLER

Aşağıdaki problemleri çözün ve cevabı aşağıdan işaretleyin.

1) *Aklımdan tuttuğum sayının 51 eksiği 6 ediyor. Bu sayının 11 fazlası kaçtır?

8) Bir sayının 23 fazlası 46 ediyor. Bu sayı kaçtır?

29 - 61 - 48 - 122 - 62 - 59 - 25 - 19 - 68 - 26 - 71 - 23 - 17 - 58 - 103

6) Beyza 58 yaşındadır. Ayşe' nin yaşı Beyza' nın yaşının 13 eksiğidir. Buna göre bu iki arkadaşın yaşları toplamı kaçtır?

13) Süeda önce kitabın bir miktarını okudu. Daha sonra da 10 sayfa okuyarak 27 sayfalık kitabı bitirdi. Süeda ilk önce kaç sayfa kitap okumuştur?

VERİLMEYENLERİ BULALIM

Aşağıdaki işlemlerde noktalı yerlere uygun sayıları yazın.

dokuz iki ... ... yedi yirmi sekiz

Referanslar

Benzer Belgeler

The concentration of nitric oxide oxidation products and antioxidant vitamins in the serum of zinc treated chicken were analysed with spectrophotometricaliy..

Plasebo ve kontrol grubunun PÇE’den aldıkları puan ortalamaları karşılaştırıldığında ön-test, son-test ve izleme testleri puan ortalamaları arasında anlamlı

ve Oo(Orta aglferkek x orta aglrdi~i) gruplannda slraslyla 186. Bu ar~tlrmada ebeveyn gruplan araslnda verim donemi ortalama yumurta verimi , yumurta aglrflgl.

Oeneysel olarak urelilen salamlann duyusal muayenelerinde incelenen kriterler baklmmdan kontrol grubu (% 15 yagl!) ile Vag verine inulin ve Vag aromasl kullanllan

mikroskopik olarak da yuvanak g6rOnOmlO, bazen de rozel benzeri dizilim g6steren hOereler araslnda seyrek bagdokusunun bulunmasl, yak saYlda si- nOz oid ice rmesi,

den lbaret oldugu, folikullerin diger bOlgelerinin hemen hemen ortadan kalkllgl gOzlendi (~ekil Sa).. GC'lerin epitele yaktn konumda lokalize oldugu va

Ölçeğin benzer ölçekler çalışması kapsamındaki sonuçlar, UUMÖ’nün hatalara duyarlılık ve onay gereksinimi alt ölçek puanları ile Olumlu Olumsuz

In the in- vestigation. the changes occurred in the levels of selenium in the blood samples were determined. at the age of approximately two years were used. Thus,