• Sonuç bulunamadı

Vildan Gizer

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Vildan Gizer"

Copied!
2
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

77 *>$>ÎU\U

VÎLDaN GİZ EK

Soydun, g ü z e l s a n a t la r la i l g i l i b i r a i l e n n k ı z ı o la n V ild a n Hanım 1889 y ı lı n d a î s t nbulda doğdu . Büyük b a b a s ı S u lta n A bdu lh am it' in Baş m a b ey in c isi Osman B e y 'd i r . M atbaacı Osman Bey o la ra k da t a n ı ­ n ı r . îs t a n b u ld a k i Osınnnbey

Semti,

a d ın ı bu Osman Bey 'den e ld i . S u lta n

Abdulhamit

'

in şehzadeliği sırasın da ta n ıd ığ ı

Osman

bey ,

dalıa

sonra

(SER KUKHiA-YI HAZRET-I ŞEHRİYARİ)

ünvanını t a ş ıd ı.

P ad işah tan

.aldığı hususi müsaadeyle ilk defa (Kurm ) ı yayın lad ı.

O t aı* ili e k ad ar (K u ra n )ın matbaa i l e ç o ğ a lt ılm a s ı y a s a k t ı l Kuran* m y a y ın ı , ilk ö n ce t e k e l biçim inde Osm.ın Bey *e v e r i ld i ğ i n den , bundaı h a y li para kazandı • Ç e m b -p lita ş ta büyüle matbaa kurdu . P »n g ;a ltı i l e Ş i ş l i a ra s ın d a k i a r a z i y i s a t ın ı-l d ı . O ğlu Ömer V u s fi “Bey 0 8 6 4 -1 C 9 5 ) ress;oa ve h a t t a t t ı . D ı ş i ş l e r i Bakanlı ğm da g ö r e v l i ik en , genç yaşta veremden öldü . Konunuz o la n ressuıı V ild a n Hanını , bu re asar, ve h a t­ t a t ı n k ı z ı d ı r . G üzel S a n a tla ra e ğ ilim i soydan gelm İrta-dir •

V ild a n hanım , ö z e l eğitim gördü . Akademinin ît a ly ın p r o fe s ö r le r in d e n S a lv a t o r V a l e r i 'd e n resim d e r s l e r i a ld ı • Ş a i r T e v fik P ik r e t t a r a f ı n ­ dan - k a y ı n b i r a d e r i - Dr. Hikmet b e y le e v l e n d i r i l d i .

Dr. Hikmet G iz e r (1881-1966), Ş a i r T e v fik P i k r e t 'i n hem kuzeni •, hem k y ı n b i r a d e r i i d i . I s t a n b ı ld a ve B e r l i n 'd e y a p t ı ğ ı t ı p a l an ı yanında resim ve m im arlık san atın d a da üştün b i r yeteneğe s a h ip t i . Tevfik P i k r e t ' in e ş i o la n a b la s ı HAZMıftûSamrın p o r t r e s i y a n ın d a ,h a y li resim ve ev p l a n l a r ı y a p m ış t ır .

1. Dünya Savaşında m ü ttefik im iz olan A v u stu ry a 'y a gönderilen Dr. Hilem et bey, V iy a n a ' da k ı z ı l a y i l e k ı z ı l h a ç i ş b i r l i ğ i n i n Türkiye t e m s i l c i l i ğ i ­ n i y a p t ı . E ş i V ild a n Hanım , g e n ç lik çağında İ s t a n b u l'd a b a ş la d ı ğ ı resim u ğ r a ş ı n ı , bu s u r e t le Viyanada g e liş t ir m e k imkânını bu ld u . V i l d n hanım, daha çok p o r t r e le r in d e b a ş a r ı l ı b i r f ı r ç a n ı n s a h ib i

i d i 1. N ev a r k i , k ü lt ü r a ğ ı r l ı k l ı yaşamının dolgusunda, tevazuu ön s a f t a y e r a ld ığ ın d a n , ne e s e r l e r i n i s e r g i l e d i , ne de y a y ın la d ı . Genç y a ş t a ö le n ressam M üfide K a d r i'n in çağd aşı ve en yalcın a rk a ­ d a ş ıy d ı .

V ild a n GÎZER, 1974 y ı lı n d a , İstanbul, da ö ld ü . P a s t e l ve y a ğ l ı boya e s e r le r i n in tümü, k ı z l a r ı , H ilk a t ve R ikkat h an ım ların k c l l e k s i - y o n la r ı a rasm d ; d ı r . Teknik Ü n iv e r s it e n in em ekli dekanlarından P r o f . S a it kuran, ressam ım ızın dam adıdır’«

(2)

y 'i n

'

n a t a l t v

&

ol n

V ild a n L o n a »,

1009 y ı l ı r : Jr îstc n b u l’ de, o¿ du * Pek genç yrstr

e le n

babası Ömer Vasi’i Bey ,

i y i b i r

h a tta t ve r s cavdı •

JLa^~

V ile m h nm , öz el eğiti: ¿;ö. clü • Aku .deminin İtalyan -roi'es r l erinden

İ -İvator V a le r i* den re::

d e rs le ri İ d i ,

a ir 1eyiik P ik re t tarafından

-kay m b ir-''d eri- ör. Likn

beyle e v im d ir ild i •

ö r . hikmet , Türk iyede* ve B e r l i n ’ de top e ğ i t i n i g ö m ş olm akla beraber resim de ,

öz

İ l i k l e mimi r id e ü s t 'n

yeteneği

i l e

t m a e n

b i r anne tkftrdı •

İ s t a n b u l’ da -p T m m ç i z d i ğ i - d e ğ iş ik t i p t k i b a z ı b i n i r ı n a i n n r l i ğ i n i yap m ıştı . 1. dünya Savaşında mi t t £ ikim iz olan Avustury *ya g ö n d e rile n D r. Mikaca bey ,

Viyana’ «

k ı z ı l ey k ı z ı l h a ç i ş b i r l i ğ i n i n Türkiye tem­ s i l c i l i

;

i n i y a p tı

* Eşi Vildan hanım ,

geçlik çağında İ s t a n b u l’ da b r ş l:

-

d ı ğ ı resim u ğ r ş ı s ı n ı ,

bu

a ıru tle Viyana * da g e l i t i m e r ir k e n im

b

ld u •

Vildan h mm d hr çök portr< 1 erinde b ş e n l i b i r fır ç a n ın sahibi İ d i.

¿■‘ovar k i, kültür

t

ı r k i l i yaşamının dolgusunda

,

t

v;

zuı? n sa fta

y e r

a l d ı ğ ı *

-a m, no e s e rle rin i s e r g ile d i ne de y ty ın lad ı ,

/ j

j

fU a s i-tirr- < y ± p jL < x jX /ISJL ^ 'y < x J < U ^ t J ^ i U

Vildan 1

1974 y ı l ı da İstanbul ■

&<K . ¡ Ü M

ax

*

.

****&****

f d ^ U ^ -<» yfi s v *"r ^ v y? ^ e ^ y j ı C c.

>

C

</>J/

s y ~ > p >

^ jy " )

&&

<a

Ak- < O O y ¿ r-. y j. vı> „ ^ ^ L ' f f , ' y y d , ? * i* y (b c^< c/X ^ ^ o % V

İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi Taha Toros Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

An associative ring is called 2-primal if its prime radical contains every nilpotent element of the ring ( equivalently, if every minimal prime ideal of the ring

litis, arthritis, serum sickness, acute renal failure, silent myocardial infarction, ocular reactions, and alveolar hemorrhage have been reported (2,3). Our patient

sol akciğer üst lob apiko-posterior segmentte ve sol akci- ğer alt lobda yaygın buzlu cam dansitesi ve retikülonodü- ler değişiklikler, yer yer konsolide alanlar, bronşektazik

Presentation in early infancy and resolution of the corneal opacity with pancreatic enzyme and multivitamin supplementation suggest that not only hypovitaminosis A,

Its most severe form, descending necrotizing mediastinitis (DNM) following deep neck infections, is a rare but potentially fatal comp- lication of dental abscesses.. It can

Bu nedenle bizim olgumuzdaki gibi kitle görünümü olan, yoğun sigara kullanımı ve ailede akciğer kanseri öyküsü olan hastalarda eğer anti-tüberküloz teda- viye klinik

Bu çalıĢma aralıklarında çalıĢan soğutma sistemlerinde yapılan ölçümler sonucu elde edilen değerler ile buhar sıkıĢtırmalı soğutma sisteminin ve

Lineer Olmayan Skaler Fark Denklemleri.