• Sonuç bulunamadı

Ahmet Rasim

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Ahmet Rasim"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

M M O m (

s

M Q ,[I[2 0

rpr t

144

AHMET

A

HMET Rasim her gittiği yer­

de başka bir kadınla evlenen b ir'' baba (Bahattin Efendi) İle varlıklı bir ailenin yanında evlatlık olan Nevber Hanım’ın oğlu du^ Bahattin Efendi’nin evi ter- ketmesi üzerine Nevber Hanım oğlunu Sarıgûzel’de küçük bir ev­ de-tek başına büyütmüştür.

Varamaz bir çocuk olan Ahmet Rasim küçük yaşlarda birçok okyİ değiştirdikten sonra 11 yaşında Darü'şşafaka Lisesi’ne girmiş, bundan sonra yaşamı de­ ğişmiştir. önce biraz uslanan Ra- slm, sınıf ve okul birincisi olarak Darüşşafaka'yı bitirmiştir. Kısa bir süre memurluk yaptiktan

son-RASİM

ra Ahmet Mithat Efendi'nin deste­ ğiyle gazeteciliğe başlamış ve hep böyle kalmıştır.

Ahmet Rasim okulu bitirdik­ ten sonra içki içmeye başlamış ve Sadberk Hanımla evli olmasına karşın aylarca evine uğramadığı olmuştur. Yetmiş kadar şarkı sözü yazmış, bunların bir çoğunu ken­ disi bestelemiştir.Sadberk Hanım­ la yaşantısından esinlenen “ Bu Akşam Gün Batarken Gel” adlı şarkısı bunların en ünlülerinden biridir.

Kısa bir süre öğretmenlik de yapan Rasim Meşrutiyet’in ilanın­ dan sonra (1908) Hüseyin Rahmi İle birlikte “ Boşboğaz” adlı bir mizah dergisi çıkarmış, ancak dördüncü sayıdan sonra bu dergiden ayrıl­ mıştır.

17 yıl Sadberk Hanımla evli kalan Rasim, karısının 1902 yılında ölmesinden sonra, bir daha evlenmemiştir.

Zamanındaki bütün gazete ve dergilerde yazılar yazmıştır. Yaz­ dığı mizah dergileri Eşref, Davul, Karagöz ve Hacivat'tır.

Yalnız kalemiyle geçinmiş, an­ cak yazılarından aldığı paralar kendisine rahat bir yaşam sağla­ yamamıştır. Zor durumda olduğu bilindiğinden zamanın yayıncıları tarafından çok az para ile çalıştı­ rılmıştır.

1927 yılında İstanbul milletve­ kili seçilerek iki dönem milletve­ killiği yapmıştır. 21 eylül 1932'de 67 yaşındayken Heybeliada'daki evinde ölmüştür.

Eserlerinin sayısı kırka ulaşır.

Referanslar

Benzer Belgeler

Effects of the aryl hydrocarbon receptor antagonists, alpha-NF and resveratrol, and the antioxidant, N-acetylcysteine, on DNA synthesis in human umbilical vascular endothelial

The objective of this proposal study is to investigate the molecular pharmacologic effect of the traditional chinese Bu-Yi medicine on protecting and repairing of

Düşünce tarihinde estetik bir değer olan güzelliğin metafizik alandaki yansı- masında iki temel görüş vardır. Bunlardan birincisi, Tanrı’nın güzelliğinden, varlık

In this study, which deals with the problem ofevil which is the most important problem of the history of thought, we have mutually evaluated the thoughts of Plantinga and

The Hyderabad request read : “ In view of the officially proclaimed intention of India, as announced by its Prime Minister, to invade Hyderabad, and in view

Çalışmada, biyoaktif cam içerikli rezin modifiye cam iyonomer simanın florid salınım değeri, antibakteriyel özelliği ve 12 aylık klinik başarısının geleneksel cam iyonomer

Yapılan literatür araĢtırmasının ardından üçüncü bölümde, Konya kentinin ülke içerisindeki yerine, genel özelliklerine ve ulaĢım yapısına değinilerek; örneklem

Bu çalışmalarda ortaya konulan rasyonel fark denklem sistemlerinin genel çözümleri, bazı teorik çözüm metotlarına dayandırılmış olup söz konusu metotların bir