• Sonuç bulunamadı

[Prens Sabahaddin Bey'in naaşının Türkiye'ye getirildiğine dair çıkmış gazete haberleri]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "[Prens Sabahaddin Bey'in naaşının Türkiye'ye getirildiğine dair çıkmış gazete haberleri]"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Prens Sabahaddinin

kemikleri

Y urd a getirmek için kâtibi

bugün İsviçreye gidiyor

Validesi cihetile saltanat haneda­ nına mensup ol­ duğundan Türki­ ye hudutları dı-

kalmış ve bir kaç sene evvel ¡vatan hasretiyle îsviçrede vefat olan Prens Sabahaddinin ke­ mikleri İstanbul’a naklolunacaktır. Prensin uzun müddet kâtipliğini yapan ve mücadele arkadaşlarından bu­ lunan Satvet Lûtfi Tozan bu maksatla bugün hava yoliyle İsviçre'ye hareket edecektir.

Merhumun kemikleri uçakla getirilecek ve pederi merhum damat M ahm ut paşanm Eyüp- teld mezarı yanma

gömülecek-tir-

T T

M erhıım

Prens

Sabahaddin

naaşı getirildi

ıDütı limanımıza gelen Tarsus vapu­ ru, Bakanlar Kurulu karariyle 'm em leket topraklarına gömülmesi-

ı ne izin verilen merhum mütefekkir Ahmet Sabahattin Beyin tahnit edilmiş naaşım da getirmiştir. Re­ sim, tabutun vapurdan indiriliri

sırasında çekilmiştir. I (Foto: B.F.)

Sabahattin Beyin

I

I

Merhum Prens Sabahattin’in kemiklerini taşıyan cenaze arabası

VAT/llT" 3>ByLÛA

, ¿V,

Prens Sabahattin9in

kemikleri yurda getirildi

Büyük fikir adamı Prens Sa- bahattinin kemikleri ölümün­ den dört yıl sonra, dün «Tar­ sus» vapuru ile yurda getirilmiş tir. İsviçrenin bir köyünde, va­ tan hasretile tutuştuğu bir sıra­ da vefat eden Prens

Sabahatti-niıı kemikleri, bir müddet evvel Parise nakledilerek, yurda ge­ tirilmek üzere hazırlatılmıştır.

Prens Sabahattinin kemikleri cuma günü Eyüpteki aile kab­ ristanına defnedilecektir.

P R EN S S A B A H A D D İN İN N Â Ş I G E T İR İL D İ

PUn akşam lim anım ıza gelen Tarsus vapuru ile,"dört «ene ev ­ vel Avriıpaüa ölen Prens Sabahaddinin tahnit edilmiş naaşı geti­ rilmiştir. Cerrahpaşa Hastahanesine nakledilen nâş, Cuma giinii merasimle Eyüp Mezarlığında, bahasının kabrinin yanına gömiile

çektir. Besimde, nâşın vapurdan indirilişi görülmektedir.

Prens Sabahaddinin kemikleri getirildi

Pıens Sabahaddinin kemiklerini ihtiva eden sanduka vapurdan

îsviçrede vefat eden Prens Saba- haddinin kem ikleri ailesi tarafından dün Tarsus vapurlle mem’ eketimi- ze nakledilmiştir. Cuma günü E- yübdeki aile mezarlığına gömüle­ cektir.

Bilindiği üzere Prens Sabahad­ din, Damad Mahmud Celâleddin Paşanın oğludur. Celâleddin Paşa

indirilirken

1899 da Avrupaya kaçarken oğul­ ları Sabahaddin ve Lûtfullahı da beraberinde götürmüştü,

Prens Sabahaddin, Avrupada yaz dığı makalelerde İttihad ve Terak­ kiye, İkinci Abdülhamide cephe al­ mak, ademi m erkeziyet sistemini müdafaa etmekle şöhret kazanmış bir mütefekkirimizdir.

Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği Taha Toros Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

Belli bir ivmeye ulaşmak için gereken ilk enerji bir sorun, ancak o ivmeyi yolculuk boyunca sabit tutmaya yetecek kadar enerjiyi depolamak daha büyük bir sorun.. Öyle görünüyor

Bunu anlamak, görmek çok yararlıdır.» Sayın Akbal, yıllardan beri bizi bir .yerlere İtmeye ya da çekme­ ye çalışanlara alıştık artık.. Cehov

■ Kültür Servisi — Geçen yıl yitirdiğimiz ressam - gazeteci Agop Arad’ın ölümünden önce gerçekleştirdiği son tabloları ile dostlarının özel

vatan şose boylarında gebermekse açlıktan, vatan, mızraklı ilmühalse, vatan polis copuysa, ödeneklerinizse maaşlarınızsa vatan,. vatan, Amerikan üsleri, Amerikan

maktadır: (1) Ekonomik verimlilik kaygısından, hiçbir organizasyonun tek başına çözemeyeceği, daha geniş sosyal meydan okumalara yönelmek; (2) işletmecilik ve

Ana yemek ya da ikinci yemek olarak sunulanlar arasında, et o- larak Italyan mutfağının en ilginci olan Ossobuco’nun bulunmaması bir eksiklik, eğer gerçekten okkalı

Vâlâ Kurtiz, Müfide O ğuz’a âşık olmasa, Müfide öğretmen aşk için tenekeli mahallede oturmaya rıza göstermese ne Tuncel olacak ne de iki kız kardeş..

Altunta , Nak ibendi eyhi smâil Hakkı Toprak, s.42; Sivas Mebusu Hacı Mustafa Takî, Târîh-i Nûr-i Muhammedî, srâ ve Miraç, Sad: brahim Argut, Sivas 2003, 1-67... Hümam