• Sonuç bulunamadı

Genclik

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Genclik"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

I

S O H B E T L E R

G E N Ç L İ K

Í

Churchill demiş ki:

— İktisadî me|eliier, siyasî işle­ rin tamamiyle .aksine, millî irade ile halledilemez, Kanseri oy çoğun­ luğu ile tedavi edemezsiniz. Kanseri tedavi edebilmek için devasını bul­ mak lâzımdır. |

1832 de İngilterede yeni seçim kanununa dair tartışmalar alıp yü­ rüdüğü vakit, Sidney Smith de de­ mişti ki:

— Sokakta, kahvede, parlamen­ toda, üniversitede, her yerde seçim kanunu konuşulmaktadır. ».Kanun çıkar çıkmaz kızlar koca bulacak­ larını, analar gündeliklerinin -üç misli artacağını, kolej talebe! mekteblerden lâtincenin kalkacağı­ nı, kötü şairler de artık şiirler okunacağım sanıyorlar.

1832 den 1932 ye kadar etti yüz yıl, 1932 den 1951 e kadar da 19 yıl, demek ki yüz on dokuz yılda İngiliz demokrasisi, Churchill’in kolay ca katılıverdiğimiz bir tenkid

bulunmasına elverişli olmaktan

kurtulmamıştır. Biz ise henüz el kaldırma ile talebeye sınıf geçirt­ mek, veya İstanbul gibi bir şehri, hekimsiz bırakmaktan pek az fark ile, «şehircisiz» bırakmak, bir liste ¡içinde bir meclise seçildik mi, ken­

dimizi sadece halk iradesinin şah­ lanmış at üstünde zırhlı heykeli gibi değil, ilimdir, sanattır, musikidir, kültürdür, ne kadar anlamadığımız, bilmediğimiz, görmediğimiz ve duy­ madığımız şey varsa hepsini, eski anayasa kelimesi ile, bu irade için­ de «mündemiç» zannetmek devrin­ deyiz. 15 mayıs sabahı artık vergi vermiyeceklerine, trene biletsiz bi­

leceklerine, fiatlarm, eski iktidar le beraber yuvarlanarak, yere se­ rileceğine inananlar az mı idi? Eee... Ünümüzde bir asır on dokuz yıl nühlet var. Elbette o güne kadar ıvukat olup belediye meclisine se- jilmenin mimarlık işlerini, çiftçi o- up Millet Meclisine seçilmenin mu­ siki meselesini halletmeğe kâfi ol- nadığım öğrenmiş oluruz. Gerçi bunun ufacık bir şartı da var: Dö­ nen dünya üzerinde durmadan ileri koşan milletler, emikleme arabası­ na konup dört yanı bağlanan süt çocuğu gibi, bizi bir asır on dokuz yıl kadar bir köşede unutmalı, Tür- kiyeyi ilk hicrî asır prensiplerine göre mi, yoksa yirminci milâd asrı nizamlarına göre mi idare etmek doğru olacağına dair hemen hemen yüz elli yıldanberi sürüp gelen tar­ tışmalarımızı bir o kadar daha

devam, ettirmekliğimize meydan bı­ rakmalıdırlar. İskolastik üniversite le, orkestra fasıl çalgısı ile, poligami nedenî kanunla, üfürük ve muska ıb ve lâboratuarla, el ense, yaka paça, eller kalktı mı yediden üç çı- cınca altı kalarak, kalkmadı mı şi­ ir bile kalmıyarak, ben konuşma, dadir başyazı, Doğan fıkra, ve

ki-r

Yazan

L

Fatih Rtfkt A tay

mimiz soldan sağa, kimimiz sağdan sola yazarak, kasketin güneşliği a- caba yüzü mü yoksa boyun arka­ sını mı korumak içindir, anlaşa- mıyârak, bazımız bir de kulak ve yanak taraflarını tecrübe etmemiz doğru olacağını söyliyerek, safâ sü­ rüp gideriz.

Hani bu hâlimizi mümkün olup da bir eğlence sistemine, meselâ

andomima tulûatçılığı gibi yeni p u ş olanların ervahçılıktan hemen bir «aMöta çevirebilsek, hiç çşllş- vazgeçeceklerine şüphe mi

edersi-ı edersi-ı £ L ı__ı _____ j . r c ; ; ,

mamıza da lüzum kalmazdı. Tür­ kiye gümrüklerinin kapısını, meş­ hur filmler gösterildiği zaman si­ nema gişelerinde olduğu gibi, tu-

st akınları önünde ıkide&bir ka­ le, hattâ giriş vizelerinizi al­ tından karaborsaya aktararak bir de o yoldan döviz kazancımızı art­ tırmak çaresini bulmuş olurduk.

Gelin .de osmanllcaya söyleme: bu ne «teş«#ü(fji tür; Tanrım! rab saçı, m edeniytev^nRlmir da­ valarımızın karşılığı yanında, kadi­ fe tüyü gibi bir şey...

— Kaldır elini, dostum!

Merak etme, üstünü başını an- yacak değilim. İhtisasın lüks oldu­ ğunu bir oy fazlası ile isbat etmiş olacağız. Lüks olmasa bizim bütün attıklarımızı Amerikalılar kapışır mı idi?

İstanbul gazetelerinden birinde okudum. Bir Konya gazetesi, büyük başlıklar >1 tında, şu haberi vermiş: Mevlâna Kore hareketlerini uzak­ tan uzağa takib ediyormuş. Yıldö­ nümünün kutlanmasına kadar sab­ retmiş. Teren bitince ufak bir ha­ zırlık yaprak doğru Koreye git­ miş. Rüya değil, havadis, gündelik gazete havadisi bu... Belki de Bir­ leşik Milliler ordularının deniz kıyılarına doğru inişleri kendini karşılama! içindir. Ne olurdu, Si­ nan da S leymaniyehin köşesinde

uyumaktan ve bu şehri ne hale ge­ tirmiş olduğumuza kızmaktan bıka­ rak, bir sabah imar bürosunun ba­ şına geçivermiş olsaydıl

Havadisi nakleden İstanbul gaze­ tecisi, inkılâblarımızm uğradığı a- cıklı hale bakarak,

— Bari bize de Atatürk gelse! diyor.

Arkadaşımızın bu dileğini

duy-niz?

İlk dünya harbinde ihtiyat za­ bitliği imtiyaz gibi bir şeydi. Bin­ lerce gene, Harbiye Mektebine top­ lanmıştık. Gelenlerin yüzde yetmişi

« e l i idi. Onlar da bizim gibi 6k tahsilli sayıldığından mek­ tebin başında bulunanlar bu kala­ balığı ne yapacaklarını şaşırmışlar- *dı. Bir gün komutanlardan birinin aklına gelmiş. Hepimizi avluya top­ ladı:

— Oturunuz yere, kuma: verdi. Otuıduk. İrotihaı^|^fekmışız. Yüksek tahsilli,' olup, o^rfiadiğımızt anlamak için kimVadfm mı, cebir­ den mi, tarihten mi S soracaklarım düşünüp dururken, b iz i kara cüm­ leden bile değil de, imlâda! sigaya çektiler. Beş on satırlık b il yazı dikte ettiler. Ertesi gün yarıTTaH* fazla azaldık. Meğer medreseden gelenlerin çoğu yazmak bilmezler­ miş. Ama okumak? Fırsat çatıp da tenvinli bir selâm çaktılar mı, A - tatürk inkılâbları da İçinde olmak üzere, bütün Tanzimat devrinin ru­ huna fatiha bile okuduklarını gör­ müyor muyuz?

Yeniden bir imlâsızlar kalabalığı ortalığı bürümüştür. Üniversite ses çıkarmağa kalksa bolşevik, ilim du­ dağını oynatsa zındık, Churchill’ın İktisadî meseleleri ne demek, bir el kaldırışta sanat, bir el indirişte kül­

tür davalarının içinden çıkıveriyo- ruz. Şimdi o birinci dünya harbi

kumandanını karşımızda bulsak,

ekseriyet-i-ârâ ile ekmek kelimesi­ nin nasıl yazılacağını ona gösterir­ dik!

Bu konuşma da biraz ağır kaçsa bile sizinle bir mesele üzerinde gö­ rüşmekliğime müsaade eder misi­ niz? Bildiğiniz gibi bizde «hükü­ metin manevî şahsiyetine hakaret etmek» suçu vardır. Aldoğan o va­ kitler henüz hukukun bu faslına gelmemiş olacak ki bir gün kür­ süden Bakanları süzdü, süzdü,

— Canım efendim' bu bizim Fuad Sirmen, şu da bizim Kemal Satır... Bunların maheVî şahsiyeti de ne demek? diye haykırarak bir hayli «kapaklandı» idi. (1)

Belki teşriî vazifesi bittiğinden- beri vakit bulup bu küçücük İl­ mî eksiğini de tamamlamıştır.

Sorarım size: İrtica sinerek ni­ zamlar ve tesislerimiz yenilendiğin- denberi garb âleminin eski hükmün den kurtulmuştuk. Batı Medeniyeti sınırlarını örten Asya içerlerine doğru götürmüş olmakla övülüyor ve övünüyorduk. Tenkidciler bir kim tezad ve kusurlarımızı gör- bile, bir gün bunlardan eser Hj^^b'acağma inanmışlardı. Artık bize ğısyalı ve geri demiyorlardı, bir hızla kurtuluş yolunda imizi söylüyorlardı. Şark de bir «Türk mucizesi» ya- iddiasında idik. Bugün her e yeniden gerilediğimiz ve As- yalılaştığımız şüphesini uyandırdık. Bu şüpheyi yaratanların topunu birden «milletin manevî şahsiyetine hakaret etmek» suçundan mahke­ meye vermek çaresini bulamaz mı­ yız?

Milletin manevî şahsiyeti, kendi hükümetinin manevî şahsiyetinden daha ehemmiyetsiz değildir ya... Bir takım yayınlarda öyle şeyler oku­ yoruz ki vaktile Dalaylama’nın mem leketinde bile çıksa, acayibimize gi­ derdi. Hind kitabında yazdığım bir takım sayfalan düşündükçe yüzü­ mün kızardığını hissediyorum. 1942 de Lahor’da o kadar aykın, o ka­ dar tuhaf bulduğum şeyler, 1950 de Türkiyede duya duya kulakların alıştığı, okuya okuya akılların yat­ tığı «behîhî» 1er sırasına girdi. O- nun için «inkılâb ve gençlik» ha­ reketini pek yerinde buluyorum.

Biz gerçi iyimserliğimizi arttır­ mak için başımızı gövdemiz kadar büyülten dev aynası kullanmışız. Bugün de gövdemizi çocuk başı kadar küçülten bir cüce aynası kar şısindayız. Hiç olmazsa tabiî nis- betlerimize dönelim. Türkiye, ne eski inkılâb edebiyatında zorladığı­ mız kadar ileli idi, ne de bugünkü irtica edebiyatının gösterdiği kadar geridir. Türkiye, Tanzimat devrin- denberi, en yüksek medeniyet ve kültür seviyesindedir. Bu seviyeyi de en başta, sayıları 19 uncu asır sonunun ve 20 asır ilk dekadmm garblı Türklerinden misillerce faz­ la, misillerce daha şuurlu ve azimli olan gençler temsil etmektedirler. Gencloı bundan da fazla, Türkiye- nin hayatiyetini temsil ettiklerini hatırlamalıdırlar. Doğrudan doğru­ ya halka gitmelidirler. Halk ile

kendileri arasındaki karakuvvet

perdesini yırtmalıdırlar. Onlar po­ litikayı geçim ve nüfuz esnaflığı de­ ğil, ideal savaşının silâhı olarak kullanmalıdırlar. İnan. inandır. Gençlik inanıyor mu, işte mesele!

(1) Sıra kapaklarının gürültüsü-« ne tutulmak manasına!

Referanslar

Benzer Belgeler

• Anne Sütünün tek başına süt çocuğunun enerji ve besin öğeleri gereksinmesini tam olarak karşılamadığı dönemde başlayan ve diğer yiyecek ve içeceklerin anne

Within the current study, we intended to clarify whether (i) bioclimatic, topographic, stand, and parent rock variables influence the lichen species composition; (ii) there is

sorunun doğru seçeneğiyle aynı olma- yacağından 2 seçenekten herhangi biri işaretlenir3. sorunun doğru seçeneğiyle aynı olma- yacağından 2 seçenekten herhangi

Çalışmada kullanılan farklı yöntemler değerlendirildiğinde, Buprestidae familyası türlerinin morfolojik yapısı nedeniyle (özelikle bacaklarının çok kuvvetli

Erken tamamlayıcı besine başlayan anneler ise bunun nedeni olarak bebeklerinin yeteri kadar beslenemediği endişesini belirtmiş; bu sebeple daha besleyici ve vitamin

Dünyada süt üretimine paralel olarak süt ürünleri üretimi ve tüketimi de artmaktadır Dünyada en fazla üretilen süt ürünü peynir (18 milyon ton) iken, onu sırası

Açıklamaya göre sadece mavi balinalar de ğil, kambur balinaların ve bazı başka türlerin de sayılarında artış gözlemlendi.. IWC Bilim Kurulu Başkanı Greg Donovan:

Su, enerji ve gıda üzerinde şirketlerin dünya üzerinde tam bir egemenlik kurarak daha fazla kâr elde etmelerine yönelik politikalar, sermayenin dünya çap ında kapsamlı

• Bu katılan ve sonradan ayrılan ülkeler aslında iki dünya savaşı arasındaki güç dengelerinin ve bu güç dengelerindeki değişimlerin izlerini taşıyor.. Milletler

• Anne sütü alan bebeğin yaşına ve gelişim basamaklarına uygun yeni besinleri alması, besin çeşitliliği sağlayarak yeterli ve dengeli beslenmesinin sağlanması,

 Servis sırasında misafir masasında gerekli fakat masada fazla yer kaplaması istenmeyen malzemelerin konulması, servis edilecek olanların ise zamanı gelene

Asım Ekren çocuklarını her cumartesi ve dini ve ulusal bayramların ilk günleri görebilecek, ayrıca temmuz ayında çocuklarını yanma alabilecek.. Mahkeme,

in Millî Folklor are first examined by the Edi- torial Board of the journal in accordance with the articles aim, subject, content and writing styles. The articles found publishable

Aynı çalışmada inhale kortikosteroid tedaviye rağmen sigara içen astımlı hastalarda astım semptomlarının sigara içmeyenlere göre daha fazla olduğu ve hastalarda doz

Bu çalışmada ulusal ve uluslararası veri kaynaklarından süt ve süt ürünleri ile ilgili veriler derlenmiş, Türkiye ve dünyadaki son yıllarda yaşanan

rın da tesirleri diğerleri gibi olmuştur. Yapılacak kronolojik bir sıra yine en makulüdür. İlk isim Niccolo Machiavelli’nin 1523 te basılan The Prince isimli eseridir.

Dergimiz uzmanlık alanımızla ilgili bilimsel yazına katkı verebilecek her türlü iyi tasarlanmış araştırmaya yer verirken özellikle güncel ve daha

Çocuk ve ergenlerimizi gelecekteki sorunlara ve değişen yaşam koşullarına hazırlamak onları güçlü bireyler olarak yetiştirmek için bir durum analizi yapmak ve

2017 de editörler kurulunun tekrar yenilenip görevlendirildikten sonra geriye dönük 2016 yılından itibaren “senede 3 sayı” ve en az 12 araştırma makalesi hedefi ile

Madde kullanım risk profili geçerlik ve güvenilirlik çalışması ve Emosyonel Stroop testi geliştirilmesi yeni çalışmalar için yol açan, umut vadeden

Bununla birlikte kanıta dayalı ve iyi desenlenmiş çalışmalardan gelen bilimsel verilerin klinik pratiğimize katkısı ve bilimin topluma yaygın etkisinin sağlanması anlayışı

Türkiye Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Topluluğu’nun köklü ve biricik dergisi olan “Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı” dergisi yenilenerek, gelişerek ve

Bu yazımdan sonra Türkiye’nin dört bir yanından sevgili meslektaşlarım ve araştırmacılar dergimize destek olmak için hazırladıkları makaleleri bildirmiş, hatta