• Sonuç bulunamadı

EDİTÖR YORUMU

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "EDİTÖR YORUMU"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Tamer İrfan Kaya, Mersin Üniversitesi Tıp

Fakültesi Hastanesi Dermatoloji Anabilim Dalı,

Çiftlikköy, Mersin, Türkiye Tel: +90 324 241 00 00/1845 E-posta: tamerirfankaya@hotmail.com

Yazışma Adresi/ Correspondence:

Yeni Yayınlar / New Books

166 Turk J Dermatol 2015; 3: 166

Hazırlayan:

Tamer İrfan Kaya

Blistering Diseases

EDİTÖR YORUMU

Bu kitap herediter ve akkiz-otoimmün büllöz hastalıkları kapsamaktadır ve her bölüm konusunda uzman yazarlar tarafından hazırlanmıştır. Büllöz hastalıkların özellikle patolojik mekanizmaları, tanısal yöntemleri ve tedavileri konusundaki güncel gelişmelere detaylı olarak yer verilmiştir. Hastaların tanı ve tedavileri için algoritmalar sunulmuştur. Görsellik çok sayıda fotoğraf, illustrasyon ve şema ile zenginleştirilmiştir. Azatioprin, rituksimab, IVIG, dapson, siklofosfamid gibi sistemik tedavi ajanları ayrı bölümlerde detaylı değerlendirilmiştir. Sistemik tedavilere ek olarak, hasta monitörizasyonu, komplikasyonlarla mücadele, sistemik steroid kullanan hastanın takibi, lokal bakım, enfeksiyonlarla mücadele gibi konulara da detaylı değinilmiştir.

Editör: Dedee Murrell

Yayınevi: Springer-Verlag Berlin Heidelberg Yayın yılı: 2015 (1. Baskı)

ISBN: 978-3-662-45698-9

Fiyatı: 229 Euro, e-kitap: 190 Euro Sayfa sayısı: 752

@Telif Hakkı 2015 Türk Dermatoloji Derneği Makale metnine www. turkdermatolojidergisi.com web sayfasından ulaşılabilir. @Copyright 2015 by Turkish Society of Dermatology - Available on-line at www.turkdermatolojidergisi.com

Tamer İrfan Kaya, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Dermatoloji Anabilim Dalı,

Mersin, Türkiye Tel: +90 324 241 00 00/1845 E-posta: tamerirfankaya@hotmail.com

Yazışma Adresi/ Correspondence:

Referanslar

Benzer Belgeler

Çalışmamızda, Ghrelin-L grubunda yanık sonrası ilk andan itibaren lokal olarak uygulanan ghrelinin yara dokusunda bulunan inflamasyondan sorumlu hücreler üzerine

fumigatus kültürü tek başına teşhis için yetersiz olup, daha doğru teşhis izolasyonla birlikte biyopsi örneğinden yapılan histolojik kesitlerde invaze eden septumlu

Çün serasker-i müşârun ileyh hazretleri Ordu-yı Humâyûn’u Dersaâdet’e sevk ile kendüsi asker mahsûsıyla Dâvud Paşa’da nasb-ı hiyâm ârâm satvet ve güyâ

Onunla birlikte başlayan bir grup psikiyatrist ve psikolog veya psikolojik danışmanlar Türkiye’de var olan açılan aile terapisi eğitimlerini alıyor ama daha çok aile

Hastaların gestasyon yaşları ortalama 26,81±1,87 (24-31) hafta, yatış süresi ortalama 77,5±12,92 (23-142) gün, steroid tedavi süresi ortalama 7,85±3,43 (3-11) gün,

Aylık rutin kontroller Bütün kurşun asit hücrelerinin(dizel makine çalıştırma aküleri ve bunların kontrol paneli güç beslemeleri) elektrolit seviyesi ve yoğunluğu kontrol

Sistemik antibiyotikler orta ve şiddetli akne, topikal tedavilere dirençli enflamatuvar akne ve trunkal akne gibi yaygın ve şiddetli formlarda akne tedavisinin temelini

Avrupa Akne Rehberi şiddetli papülopüstüler ve orta şiddetli nodüler akne için 0,3-0,5 mg/kg standart dozların yeterli olduğunu savunurken; Amerika Akne Rehberi ilk ay 0,5

Lauharanta J, Geiger JM: A double-blind comparison of acitretin and etretinate in combination with bath PUVA in the treatment of extensive psoriasis. Saurat

Preoperatif faktör VIII ve 1 gr traneksamik asit IV olarak yada faktör VIII, IV ve oral olarak traneksamik asit 24 saat önce verilir. Postoperatif olarak 10 gün 1 gr

Aile heykeli; aile üyelerinin algıları, aile yapısı ve aile içi işleyiş açısından tanısal iç görü sağlar ve ailenin farkındalığını

Bu çalışmada sosyo-kültürel yapının Anadolu Üniversitesi öğrencilerinin bölüm seçimi üzerine olan etkileri ve öğrencilerin üniversiteyi kazandıktan sonra yaşamaya

Yeni kemik dokuda; Lokal simvastatin uygulanan gruplar karşılaştırıldığında allojen ve sentetik greft materyali uygulanan gruplar arasındaki farklılık istatistiksel olarak

Saç kaybı birçok sistemik hastalığın göstergesi olarak ortaya çıkar ve telogen effluvium, anagen effluvium, saç foliküllerinin yıkımı, saç folikülü minyatürleşmesi

[r]

Bu analizde de, gruplar arasında 10 yıl ve üzeri kıdeme sahip olan çalışanların örgütsel bağlılık düzeyinin farklı olduğu sonucuna ulaşılmıştır (p<0,05).

Amacımız, parsiyel kalça protezi operasyonu için lomber pleksus+siyatik sinir bloğu uygulanması sonrasın- da gelişen sistemik lokal anestezik toksisitesinin, intravenöz

•  İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NIH) tarafından bazı hastalarda kullanımı önerilmektedir. •  Tocilizumab, glukokortikoidlerle birlikte verilebilir, ancak yoğun

Nuh devrinden kalma, eski model bir otomobille, bir köy yolundap Muallâ’nın tepedeki evine çıktık. Sokak kapısında garip sesler duyuluyordu. Hıçkırıklarla

Our proposed approach uses the definitions from the idiom dictionaries as possible paraphrase candidates for the idioms.. In addition, the definitions are edited

Bu, dediğim gibi Allah’ın da misyonudur (eğer Kur’an’daki leş, kan ve domuz yasağı tartışmalarını dikkatle okursak)… Ama tüm gelenekçilerimizle beraber

 Ülkemizde ……….. gelişmiş olduğu yerler nüfus yoğunluğunun fazla olduğu yerlerdir. 2) Aşağıda verilen ifadeleri ilgili olduğu kavram ile doğru bir

Bir tavuk yumurtayla günde 6.7 g protein çıkarır. Bu miktar protein büyümekte olan ve günde 37 g canlı ağırlık artışı gösteren bir broyler pilicinin