• Sonuç bulunamadı

Ters İşlem Problemleri (İki İşlemli) 22

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Ters İşlem Problemleri (İki İşlemli) 22"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Hangi sayının 8 katının 10 eksiği 14 eder? Hangi sayının 17 eksiğinin 45 fazlası 47 eder?

Hangi sayının 13 fazlasının 5 ile bölümü 7 eder?

Hangi sayının 6 ile bölümünün 73 fazlası 82 eder?

Hangi sayının 40 eksiğinin 2 katı 14 eder?

w

w

w

.ogre

tmen

in

can

tasi.c

om

Hangi sayının 7 ile bölümünün 55 fazlası 63

eder?

Hangi sayının 9 katının 3 ile bölümü 9 eder? Hangi sayının 68 eksiğinin 7 katı 21 eder? Hangi sayının 83 eksiğinin 5 katı 45 eder? Hangi sayının 4 katının 20 eksiği 8 eder?

w

w

w

.ogre

tmen

in

can

tasi.c

om

Hangi sayının 57 eksiğinin 2 ile bölümü 2

eder? Hangi sayının 7 katının 2 ile bölümü 7 eder?

Aşağıdaki soruların cevaplarını bulun ve aşağıdan işaretleyin.

w

w

w

.ogre

tmen

in

can

tasi.c

om

Hangi sayının 7 ile bölümünün 65 fazlası 73

eder? Hangi sayının 3 ile bölümünün 50 fazlası 54

eder?

Hangi sayının 6 ile bölümünün 3 katı 27 eder?

Hangi sayının 4 katının 2 ile bölümü 8 eder? Hangi sayının 7 ile bölümünün 4 katı 24 eder?

Aşağıdaki soruların cevaplarını bulun ve aşağıdan işaretleyin. Hangi sayının 4 katının 2 ile bölümü 4 eder?

61 - 2 - 22 - 54 - 19 - 3

2 - 4 - 56 - 54 - 12 - 42

TERS İŞLEMLER (İki İşlemli)

7 - 92 - 71 - 47 - 3 - 56

TERS İŞLEMLER (İki İşlemli)

Aşağıdaki soruların cevaplarını bulun ve aşağıdan işaretleyin.

TERS İŞLEMLER (İki İşlemli)

Referanslar

Benzer Belgeler

kilerinin sebep oldugu dO~OnOlebilir. Verimlerin ar- Imimasl iCin dl~andan suruye erkek sOlOn getirilerek kan katllmasl, damlzhk sOIOnlere se- leksiyon uygular.arak

Bu duruma, söz konusu dört boyutun (yardimsever, em- patik, sorumsuz ve sayisal beceri algisi) düsük güvenir- lik katsayilarina ek olarak, son derece yüksek uyum kat- sayilarina

Rudimentin bağ dokusu içinde düzensiz da- ğılmış lenfositlere, lenfosit infiltrasyon alanlarına ve çok sayıda iri plazma hücrelerine de rastlandı

Bazı özellikleri (örn., yapım yöntemi) yönünden civil peyniri ne benzeyen peynirierin (örn., mozzarella) rutubet oranları civil peynirinde belirlenen oraniara

Sonuç olarak, rasyon bileşimindaki yem mad­ delerinın ihtiva ettiği vitaminierin haricinde vitamin ilavesi yapılmamış negatif gruplar ile fazladan vi­ tamin

Sığırlardan alınan karaciğer, böbrek ve kas ör­ neklerin ortalama kadmiyum ve kurşun düzeyleri Tablo 1'de, koyunlardan alınan örneklerdeki or­ talamalar

samanit gruba göre sodyum bikarbonatlı grupta yem tüketiminin daha düşük olduğu tespit edilirken, günlük canlı ağırlık artışı ile yemden yararlanma oranının da

rol grubu ve % 0.15 oranı nda potasyum sorbat içeren numuneler arasında önemli fark (P<O 05) betirlenmiştir.Oigunlaşma başlangıcında ve sü­ resince potasyum

Bu çalışmada mastilisli loblar arasında (95 ön, 137 arka) arka lob­ larn daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Sunulan çalışmada, meme yangınları his­ topatolojik

Cinsel tercihlerin beden imgesi üzerindeki etkisi ele alındığında öne sürülen varsayımlardan biri de fiziksel görüşüne erkek eşcinsellerin ve eşcinsel eğilimi olmayan

Öğrencilerin güçlüklerini paylaştıkları kişilere cin­ siyet değişkeni açısından bakıldığında; kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre yakın arkadaş (kız

Deneme hayvanlarının; dönemlere göre int - raruminal olarak su (Dönem 1) ve asetik asit (Dönem ll) verilmeden önce ve verildikten 1 saat sonra belirlenen: Rumen

Yaş değişkeninin etkisi kontrol altına alındıktan sonra, halk danışmanlığı öğrencilerinin Statü Kapasitesi, Sosyal Varlık, Kendini Kabul, Bağımsızlık,

Bu gereksinimden hareketle yürütülen bu çalışmanın amacı, üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin genel olarak üniversite yaşamına uyum düzeylerini,

Sodyum nitroprussit (Sodyum nitroferrisiyanid, SNP), 40 yılı aşkın bir süreden beri hipotansif bir ilaç olarak kullanılmaktadır (Arnold ve ark., 1984; Robin ve McCauley, 1992;

İn Vitro Soğan Yağı Uygulamasının Plazma Kolesterol v~ Glikoz Düzeyleri lle Bazı Hematolojlk Parametreler Üzerine Etkisi. Şekil

Bu çalışmada, sosyal kaygılılıgı belirlemek amacıyla Leary (1983) tarafından geliştirilen Etkileşim Kaygısı Ölçeği (Interaction Anxiousness Scale)'nden

Each dcrsal and ventral ramus in its intrarenal course divided into inter lobar, arcuate and interlobular branch, respectively.. Key words : Renal artery, dogs,

pared to before onion oil administration and the same sampling time of control group (P<0. In the study , be- fore and after hypercholesterolemia and after onion oil

Daldırma tekniği uygulanan pasıırma · nu- munelerinin içerdiği mikroorganizma sayılarında meydana gelen artma ve azalmaların ise önemsiz olduğu gözlemlenmiştir

bileceğini, E.coli ve fekal streptokokkus'ların var- Koliform grubu mikroorganizmaların sayımı: lığının fekal bir kirliliğin işare t i sayıldığ ı nı, Staph- Bu

Yaratıcılığın ortaya çıkmasını engelleyen psikolojik unsurlardan birinin mantık kuralları, diğerinin de bilimsel yöntem olduğunu İleri süren Taylor (1959),

Nitekım Bratova ve Ganovski (1983) farklı yosun tür- leri kullanılarak yumurta tavuklarında yaptıkları ça- lışmalarında yosunların yumurta verimi , ağırlığı ve