• Sonuç bulunamadı

İçindekiler görünümü

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "İçindekiler görünümü"

Copied!
3
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Tarih, Siyaset, İktisat / History, Politics, Economy Araştırma Makalesi / Research Article

Sevgi Ağca Diker Topkapı Sarayında Ak Hadımlardan Oluşan Babüssaade Teşkilatı ve Kurumun Son Güçlü Temsilcisi: Kapı Ağası Gazanfer Ağa

Babüssaade Organization of Akhadims in Topkapı Palace and the Last Strong Representative of this Organization: Chief White Eunuch Gazanfer Agha ... 1 MelihDuman Çin-Japonya Çatışması ve Türkiye’nin Uzakdoğu Gelişmelerine Bakışı

(1929-1939)

The Conflict between China and Japan and Turkey’s Perspective on Developments in the Far East (1929-1939) ... 33 MehmetErkan

Kıllıoğlu

Suriye İç Savaşındaki Afganlılar: İran Hazara Fatımiyyun Tugayı

Afghans in Syrian Civil War: Iran’s Hazara Fatemiyoun Division ... 71 LeventKuru İran’da Osmanlı Kaza İdaresinin Kurulması ve Kadı Tevcîhatı

(1723-1735)

Establishment of District Ottoman Administration in Iran and Kadi Assignments (1723-1735) ... 133 MeryemÖzer İngiltere ve Kaşgar Devleti İlişkileri (1870-1874)

England and Kashgar State Relations (1870-1874) ... 173 MuharremÖztel Payitaht’ın Avrupalısı Beyoğlu’nda İdareci Olmak: Mutasarrıf Bahri

Paşa’nın Zor Günleri

Being a Governer in Beyoglu, the Europe of the Ottoman Capital: Hard Days of Bahri Pasha, the Mutasarrif ... 201 Pınar Kaya Tan Irak Selçuklu, Abbâsî Hilâfeti ve Büyük Selçuklu Üçgeninde Kudretli

Hille Emîri: Dübeys B. Sadaka

Dubays B. Sadaḳa: The Powerful Amīr of Ḥilla in the Triangle of the ʿIrāḳ Saldjūḳid State, the Abbasīd Caliphate and the Great Saldjūḳid State ... 225 Dil, Edebiyat, Felsefe / Language, Literature, Philosophy

Araştırma Makalesi /Research Article

R. KandemirEnser Şiddet, “Kötülüğün Sıradanlığı” ve “Seyirci Etkisi” Bağlamında Hasan Ali Toptaş’ın Beni Kör Kuyularda Romanı

The Concepts of Violence, “Banality of Evil” and “Bystander Effect” in Hasan Ali Toptaş’s Novel Beni Kör Kuyularda ... 251

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

FSM İlmî Araştırmalar

İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

FSM Scholarly Studies

Journal of Humanities and Social Sciences

Sayı/Number 16 Yıl/Year 2020 Güz/Autumn ISSN 2147-3153/e-ISSN 2148-2217

(2)

Murat Kara Kierkegaard Felsefesiyle Birlikte Ortaya Çıkan Bir Kavram Karmaşası: Endişe mi, Kaygı mı, Anksiyete mi, Korku mu?

A Concept Confusion Emerging from Kierkegaard Philosophy: Is It Worry or Apprehension or Anxiety or Fear? ... 279 Betül Özbay Mani Yazısındaki ḫ (x veya χ), f ve v (β) Seslerini Karşılayan İşaretlerin

Manihaist Eski Uygur ve Orta İran Metinlerindeki Yazım Özellikleri The Writing Features of the Letters “ḫ” (x or χ), “f”, and “v” (β) in the Manichean Script in Middle Iranian and Old Uyghur Manichean Texts ... 309 Eğitim, Sosyoloji, Psikoloji / Education, Sociology, Psychology

Araştırma Makalesi /Research Article

Meryem Berrin Bulut Predicting Life Satisfaction: Self-Efficacy and Cynical Attitudes

Yaşam Doyumunun Yordanması: Öz Yeterlik ve Sinik Tutumlar ... 321 Hakan Sarıçam

Aykut Sığın

Erkeksi Davranış Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

The Adaptation of the Masculine Behavior Scale to the Turkish Culture: A Validity and Reliability Study ... 339 Çeviri Makalesi / Translation Article

Iason Kastanis Nikos Kastanis çeviren Ayşe Aksu

Matematiğin Rum Eğitimine Dahil Edilmesi (1800-1840): Kişisel Girişimlerden Kurumsallaşmaya

The Transmission of Mathematics into Greek Education, 1800-1840: From Individual Initiatives to Institutionalization ... 359

Mimarlık, Güzel Sanatlar / Architecture, Fine Arts Araştırma Makalesi /Research Article

Halil İbrahim Düzenli Kiliseden Camiye Dönüştürme ve İstanbul’da Kiliseden Dönüştürülen Camiler Hakkında Notlar

Transforming Churches into Mosques and Notes on Converted Churches in Istanbul ... 387 Esra Karahan

SuphiSaatçi

Camili Havzası (Macahel) Geleneksel Konutları

The Camili Basin (Macahel) Traditional Houses ... 425 İslami İlimler /Islamic Studies

Araştırma Makalesi /Research Article

Hikmet Koçyiğit Çocuklar İçin Tefsir Yazımı

Commentary Writing for Children ... 445

Yayın Değerlendirme /

Book Reviews

Türkan Alvan Nihat Öztoprak, Seyyid Osman Hulûsî Efendi Dîvânı ... 477 SabahattinGümüş Gazzâlî,Cevâhirü’l-Kur’ân ve Dürerüh ... 483 EsraKaradağ Rinaldo Marmara, Osmanlı Başkentinde Bir Levanten Semti:

(3)

DilrubaKocaışık Zeynep Çelik,Avrupa Şark’ı Bilmez: Eleştirel Bir Söylem (1872-1932) .. 493

TubaHacerKorkmaz Heyet, Ma´lemetu Zâyid li’l-kavâidi’l-fıkhiyye ve’l-usûliyye ... 497 KübraMalta Betül Özbay, Manihaist Bir İlahi Huyadagmān: Partça, Soğdca, Eski

Uygurca Metin ve Çeviri ... 507

Yayın İlkeleri /

Review

Referanslar

Benzer Belgeler

Two postmodernist texts, as it were, Jean-Paul Sartre’s No Exit and Hasan Ali Toptaş’s Shadowless embody existentialist features and themes such as existence precedes essence,

1613 cm -1 daki güçlü absorpsiyon bandının varlığı karboksilat grubunun (-COO) varlığını doğrular. CMC1F‘nin spektrumunda da görüldüğü gibi esterleşmiş

Nesefi, yaratma kudretinin yalnızca Allah’a ait olduğunu bir kez daha vurguladıktan sonra, insanın ancak gücü dahilinde olan şeyleri kesb edebileceğini ifade eder.

Fatás and Mihow (2013) examine the impact of policy volatility (i.e., variance of unforeseen changes in government expenditures), government size (i.e., government

At the second day of the experiment, the magnet surrounded by a brass cage with plastic - co- vered stainless steel chain was introduced per orally after 6 hours of the

The developed hardware is based on the MWC (Modulated Wideband Converter) technique given in [4], how- ever has a totally original RF and digital hardware design. Preliminary

As the input–output re- lationship represented by the Fresnel integral is space invariant and takes the form of a convolution, one can compute it by taking the Fourier transform (FT)

The upper critical field for coupled layered superconductors with local pairs is analyzed within the mean-field approach for the anisotropic negative-U Hubbard model.. Effects