• Sonuç bulunamadı

Bayramlarımıza dair

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Bayramlarımıza dair"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

T T ' 3 CS

17 Temmuz 1550

Bayramlarımıza dair

Y a z bayramlarında Boğaziçi — Y alılar­

daki büfeler — Kıyafet güzelliği —

Tülden elbiseler

H er hakkı mahfuzdur. Semih Mümtaz S.

Y

az bayramlarında Boğazi­ çi büsbütün nurlanırdı. Asayiş ve Bahariye isimli ve yandan çarklı Şirketi Hayriye- nin iki güzel vapuru İstanbul- dan ve Üsküdardan yüzlerce zi­ yaretçiyi Boğaziçine dökerdi. Vükelâ yalılarına getirirdi. Bir taraftan da yüzlerce kayık ve sandal rıhtımları örer ve rıh­ tımdan rıhtıma seğirterek bay­ ram tebrikçilerini bir yaka­ dan öbür yakaya yetiştirirdi. Yalıların kapıları önünde bek- liyen ağalar, haremağaları x ile j iç kapılarda bekliyen halayıklar ve kalfalar misafirleri kabul e- derler, pardesülerini, şemsiye­ lerini, feraceleri, yaşmaklan çı­ karırlar, erkekleri selâmlık, ka­ dınlan harem dairelerinin ^st

katma götürürlerdi. Büyük ya­

lıların birçoğunda hususiyle harem dairesinde fevkalâde ne­ şeli bir eda vardı. Herkes güler­ di. Lâkırdının en neşelisi söy­ lenir, dinlenirdi. Kaba ve acıklı söz söylememek'âdetti ve boş bulunanlar hoşa gitmezdi. Hele çocukların bulunduğu meclisler­ de üstü açık konuşulmazdı. Bir nevi yasaktı. Sultan sarayların­ da ve vükelâ yalılarında birer

de büfe hazırlatmak lâzımdı. Gelenlere beklenmeksizin ikram etmek için o canım semaverler o canım çayları kaynatırlardı ve antika Bardaklarla misafire çay, sütlü kahve ve çikolata ve­ ya şerbetler verirlerdi. Neden­ se dondurmayı kahvaltı za­ manlarında pek sevmezlerdi. O- nu yemeklerden sonra tercih e- derlerdi.

Kıyafet güzelliği

Etekleri epey uzun ipekli en­ tari hanımefendilere çok ya­ kışırdı. Hanım kızlar daha kı- } sa eteklileri iksâ ederlerdi. Ho­

tozların oyaları yâni oyalı ho­ tozlar da çok güzeldi. Fakat yapması pek kolay değildi. Mütehassısı olanlar dikiş iğne­

leriyle bu kân intaca çalışırken hayli göz nuru dökerlerdi. Fa­ kat bunların en iyilerini yap­ mak, bayramlarda göstermek ve âferinler almak bayanlara haklı bir zevk ve gurur bahşe­ derdi. Sırası geldikçe her za­ man söylediğim gibi yine tekrar ederim, bayramlarda kalfalara verilen hediye kumaşları onlar kendi zevklerine göre kesip biçer ve diker olduklarından bunları görmek ve göstermek de hayli vakit alır, hattâ inşirah verirdi. Ben şahsan en ziyade büfeden yâni bayram misafir sofrasından çok mahzuz olur­ dum.

Onların üstünde bulunmayan yoktu zira. Evde hazırlanmış incecik baklavalar; sütlü tatlı­ lar; bir nevi krep gibi reçelli uzun sarmalar; bilhassa Mısır­ dan gelen muzlar, kaymak tat­ lıları (bunu Gazi Osmaıi Paşa merhum severdi); ve taze hur­ malar tadlanna doyulur gibi değillerdi doğrusu.

Kıyafet güzelliği bahsini bak­ lavalara karıştırmış olmaktan dolayı karilerimden af niyaz e- derken şunu da arzedeyim ki bir aralık tülden elbiseler çok mo­ da olmuştu. Fakat dantellere pek rekabet edememişlerdi. İn­ giliz dantellerinden mamul u- zun entarilere bürünmüş hanım efendiler en çok Emirgândaki Hidiv İsmail Paşa yalısında gö­ rülür, gözleri kamaştırırlardı. O zamanlarda göz kamaştırıcı bir şey daha vardı. Yalılarla konakların kalabalığı. Bir kan kocadan üç de evlâttan ibaret olan bir hanede belki otuz kırk kişi bulunurdu. Hele Çerkesler- den ise hanımefendinin akra­ baları, bey ve paşaefendinin babasından kalma dadıları, ba- cılan ve evin eski beyi his- metkârlan gibi. Şimdi tek bir hizmetçi bulamıyanlarm ku- laklan çınlasın!

S. M. S.

\ ıııııı«ımımumMumıımmHuıııiHiııu'iiiuutmmttm*ııı<uM<i! tımınnnB«uıııııım«H»Muımıiiii»

Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği Taha Toros Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

When a different weave is used for figuring additional heald shafts are needed in the number of warp yarns within the figured area, due to the interaction of ground weave floats

jenli solunumla enerji üreten organel) say›s› daha yüksek, daha fazla besin tü- ketiliyor; ve bunu karfl›layabilmek için de çok daha s›k besleniliyor ve daha bü- yük

Bu modülde helezon yaylı sert döşemeye zemin yapmayı, dolgu gereci koymayı ve yüz gereci takma uygulamaları yaparak el becerinizi geliştirirken helezon yaylı sert

Çin, Japonya, Kuzey Kore, Finlandiya, İsveç gibi ülkelerde geleneksel tamamlayıcı tıp uygulamaları kamu sağlık sigorta şirketleri tarafından karşılanırken,

Hastanelerin verimliliği, varlık yönetimi, maliyet performansı, finansal performans ve tedarik zinciri yönetimi gibi alanlarda, Radyo Frekansı ile Tanımlama kullanımı

Lisans öğretimini Yakın Doğu Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi Matematik Bölümünde tamamladıktan sonra Yüksek Lisanslarını Yakın Doğu

Lisans öğretimini Yakın Doğu Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi Matematik Bölümünde tamamladıktan sonra Yüksek Lisanslarını Yakın Doğu

Ali ŞANLI Beste BOZDAĞ Halil ÖZDAŞ Ogün BOZ Selcan ATAN Veysi AKAN Seda Nur CİMİ Emre KOCATÜRK. Ali ŞANLI Beste BOZDAĞ Halil ÖZDAŞ Ogün BOZ Selcan ATAN Veysi