• Sonuç bulunamadı

Başlık: YURDUMUZ KOYUN VE SIĞIRLARINDA TESBİT ETTİĞİMİZ TRİCHURİS (=TRİCHOCEPHALUS) TÜRLERİYazar(lar):OĞUZ, Turan Cilt: 23 Sayı: 3.4 DOI: 10.1501/Vetfak_0000001253 Yayın Tarihi: 1976 PDF

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Başlık: YURDUMUZ KOYUN VE SIĞIRLARINDA TESBİT ETTİĞİMİZ TRİCHURİS (=TRİCHOCEPHALUS) TÜRLERİYazar(lar):OĞUZ, Turan Cilt: 23 Sayı: 3.4 DOI: 10.1501/Vetfak_0000001253 Yayın Tarihi: 1976 PDF"

Copied!
10
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Ankara Üniversitesi Veterilıer Fakültesi Genel Parazitoloji ve Helminfofoji Kürsüsü

Pror.nr.Nevzat Güralp

YURDUMUZ KOYUN VE SIGIRLARINDA TESBİT ETTİGİ.

MtZ TRİcHURİs (=TRİcHOCEPHALUS) TÜRLERİ

Turan Oğuz*

Vorkonınıen Verschiedener Trichurisarten bei Schaf und Rind in der Türkei

Zusaınınenfassung: Das Caecum von Schaf und Rind wurde auf dem Ankaraner Schlachthof auf das Vorkommen von Trichuris hin untersucht. Dabei wurden beim Schaf T. avi s und T. skrjabini und beim Rind T. ovis, T. skrjabini und T. discolor gefunden. Die beiden letzgenanten Arten wurden erstmals in der Türkei festgestellt.

Özet: Ankara Et kombinasında kesilen ve yurdumuzun çeşitli bölgelerinden gelen koyun ve sığırların körbarsakları Trichuris yönünden muayene edilmiştir. Koyunlarda

Trichııris o"is, T. skrjabini, sığırlarda T. ovis, T. skrjabini ve T. discoior türleri saptanmıştır. Bunlardan T. skrjahiııi ve T. Discoiar'un yurdumuzdaki varlığı ilk olarak ortaya konmuş bu-lunmatadır.

Giriş

Evcil ruminantlarda rastlanan Trichuris türlerinden Tovis, yer-yüzünde çok yaygın olarak görülmekte ise de, bu hayvanlarda Tskrja-bini, Tglobulosa, ve özellikle sığırlarda Tdiscolor gibi türlerinde sıra-sıyla sık olarak bulunduğu bir çok Avrupa, Asya, Afrika ülkelerinden bildirilmiştir (I, 2, iO). Ayrıca Güney Afrika, Rusya, Hindistan ve Amerika gibi memleketlerden bu türlerin dışında evcil ruminanlarda

6-7 kadar Trichuris türü daha saptanmış bulunmaktadır (I, 4, 6, 8). Yurdumuz evcil ruminantlarında Trichuris'in varlığı çok eskiden beri bilinmektedir. Zira yapılan gerek dışkı muayeneleri ve gerekse otopsilcrde, parazitlerin yumurta veya kendileri tesbit edilmiş bulun-maktadır. Nitekim Kocgel (7), Ankara ve yöresi tiftik keçilerinin

dış-* A.Ü.Vcteriner Fakültesi Genel Parazitoloji ve Helmintoloji Kürsüsü Doçenti, Ankara, Türkiye.

(2)

Ynr,luınuz Koyı,,! yc S!~ırıarıııda Tc_bit Ettiğimiz .•. 4U

kılarında

% ı

o,

Oytun (9) koyunlardan yaptığı koprolojik ara~tırma-larda Orta Anadoluda

(10

5.

ı,

Güney Anadolu'da %

ı3.6, Batı

Ana-dolu 'da ise

% ı

0.9 oranında Trichuris saptamı~lardır. Stetter (ı ı), 64 koyunun otopsisinde Trichuris'e

% ı5.6 oranında,

Güralp ve Oğuz (3) çqitli illerden muayene ettikleri

ıo

Ankara keçisinin kör ve kalın barsaklarında

%

70 oranında Trichuris ovis'e rastladıklarını bildirmi~-lerdir. Vural ve arkadaşları da (ı ı), Karacabey ve Çifteler haraların-daki koyunların otopsi \Oedı~kı muayenelerinde trichuris'lere rastla-dıklarını bildirmektedirler.

Et ve Balık Kurumu, Ankara Kombinasında kesilen koyunların kör barsaklarında rastladığımız trichuris'ler, bize koyun ve sığırları-mızda deği~ik türler bulunabileceği inancını vermi~tir. Bu nedenle yaptığımız inceleme sonu saptamı~ bulunduğumuz ve bugüne kadar yurdumuzdaki varlığı bildirilmemi~ olan türleri meslekda~larımıza duyurmayı yararlı gördük.

Materyal ve Metod

Trichuris'lerin arandığı sığır ve koyun kör barsakları, Ankara Et Kombinasından temin edilmi~tir. Zaman zaman buraya gidilerek 5-

ı

O kadar kör barsak kürsüye getirilmi~ ve laboratuvarda açılan bar-sakların gerek iç yüzleri ve gerekse içerikleri muayene edilmiştir. Bu-lunan parazitler fizyolojik suda temizlendikten sonra kaynama nok-tasındaki

%

70'lik alkolde tesbit edilmiş ve saydamlaştırılmak üzere laktofenole alınmışlardır. Mikroskop altında parazitlerin morfolojik özellikleri incelenmiş ve gereklivücut kısımlarının ölçümleri yapıl-mıştır.

Sonuç ve Tartışma

Koyunlardan toplanan Trichuris'ler, Tovis ve Tskrjabini, sığır-larda bulunanlar ise Tovis, Tskrjabini ve Tdiscolor olarak teşhis edil-mişlerdir. Parazitlerin erkekleri spiculumlarının uzunlukları ve sp i-cular kılıflarının şekilleri ile kolayca birbirlerinden ayrılabilmektedir. Dişileri ise vulvanın dışa bir çıkıntısı olup olmadığı, varsa şekli ve üze-rinde diken veya papilimsi pullar taşıyıp taşımadığına göre yine ko-layca birbirlerinden ayrılabilmektedirlcr.

Tovis, muayene ettiğimiz koyun ve sığır/arda

%

60-70 oranında hakim tür olarak görülmüş ve

ı

O parazitten yapılan ölçümlerin orta-laması ve göze çarpan morfolojik özellikleri şöyle tesbit edilmiştir.

(3)

4B Turan O~u7.

Erkeklerde vücut uzunluğu 59 mm.dir. Kuvvetli bir yapıya sahip olan

spieulum'un uzunluğu 6.275 mm. olup, ba~langıç kısmının genişliği

111 mikl'an, gövde kısmının genişliği ise 34 mikrondur. Spieulum'un son kısmı, bir ok ucu gibi sivri bir ~ekilde nihayetlenmektedir. Üzeri

küçük dikmeiklerle örtülü olan spieular kılıf düz bir boru şeklinde

ıızanmakta olup, çoğu kez ön uçta içe irıvagine olmak suretiyle

balo-numsu bir şi~lik göstermektedir (Resim I). Dişilerin boyu 61 mm.

olup, kalın olan vücudun arka kısmı orak şeklinde bir kıvrım göster-mektedir. Vulva çıkıntısı yuvarlakea ve üzeri papilimsi pulcuklarla örtülü bir vaziyette olup geni~liği ise ıOg mikranclur (Resim 2).

Tskıjabini, muayene edilen ve parazitli bulunan bütün barsak-Iarda, ToriJ ile birlikte ve

%

30-40 oranında rastlanmıştır. Yapılan 10

parazitin ölçüleri ortalamasına göre erkeklerinin vücut uzunluğu 54

mm. bulunmuştur. Spieulumları daha zayıf ve narin bir yapı

göster-mekte olup, başlangıç genişliği 19 mikron, gövde genişliği ise 9.1

mik-rondur. Spieulum'un tüm uzunluğu ise 1.103 mm. olup son ucu küt

bir ~ekilde nihayetlenmektedir. Spicular kılıf: soııa doğru gittikçe ge-nişleyen bir lobut görünümündedir ve üzeri küçük dikeneiklerle

örtü-lüdür (Resim 3). Di~ilerin kalın olan vücutlarının arka nihayeti, T

Qi,is'lerdeki gibi bir kıvrım göstermeyip, hemen hemen düz bir

~ekil-de seyretmektedir. Vücut uzunluğu 58 mm. dir. Vulvanın dı~arıya

olan uzantısı düz bir boru görünümünde ve üzeri dikeneiklerle

ör-tülü olup geni~liği 36 mikronclur (Resim 4).

Tdiscalar, yalnız bir sığırın kör barsağında 3 dişi, i erkek olarak

bulunmuştur. Erkeğin vüeut uzunluğu 52 mm. olarak ölçülmüştür.

Spieulum'un boyu 1.782 mm. olup, başlangıç kısmı 36.4 mikl'an,

gövdesi ise 10.4 mikron genişliktedir. Spieulum ucu ise yine küt bir

~ekilde son bulmaktadır. Spieulum kılıf! tersine oturtulmu~ bir lamba ~işesini anclırmakta olup üzeri dikenciklerle örtülü bulunmaktadır

(Resim 5). Dişi parazitlerin ortalama boyu 57 mm. olup, bunlarda

da vücudun kalın olan arka nihaycti hemen hemen düz bir ~ekilde

bulunmaktadır. Vulva çıkıntıları yoktur (Resim 6).

Yukarıda bildirdiğimiz türlere ait morfol~jik özellikler ve ölçüler, Hinks ve TholTıas (.5)'ın gerek bizzat kendilerinin ve gerekse diğer araş-tırıcılara ait olarak bildirdikleri özelliklere uymakta ve verilen ölçü-lerin sınırları içerisincle bulunmaktadır.

Literatür

1- Boch,

J.

und Supperer, R. (1971): Velerinaer medi<.inische Para-Jitalagie. Verlag Paul Parey, Berlin uncl Hamburg.

(4)

Yurdunııız Koyıın ye Sığnlıırında Tc,bit Ettiğimiz .•.

2- Frechette, J.L., Beauregard, M., Girou", A.L. et Clairmont, D. (1973): Infection de jeıınes hovins jıar Triclmris diseolor. Can. Vct. Jour. 14, 243-246.

3- Güralp, N. ve Oğuz, T. (i 967): Yıırdumuz 'liftik keçilerinde gö-rülen parazit türleri ve hunların )'rl)!ılış oranı. Ankara Üniv.Vct.Fak. Dcrg. i4, :)7-64.

4- Hinks, M.I. and Thomas, R.J. (1974): A new mord of the oecur-rence of Triclmrü skıjabini Baskakov, i924 in sheep in Britain.

J.Hd-minthology 48, 33-38.

5- Knight, A.R. (I 97 i): Redeseriptions of Thriclwris düeolor (Von Linstow, i906) and T.skıjabini (Baskakov, 1921) from domestic rumi- , nants in the Unued States and Comparisons 'lL'ith T.ovis (Abildgaard

1795) .

.J.

Parasit. 57; 302-310.

6- Knight, R~A. and Uhazy, L.S. (i 973): Redeseription of Trichu-rü (= Triclwcephal7ts) schumakovitschi (Savikova, 1967) from Cana-rHan Rock)' 1ı1ountain bigflOm sheep (Gvis canadensis canadensis).

J.

Parasit. 59, 136- i40.

7- Koegel, A. (1935): Parasitologisehe Beobaehtımgen an Angoraziegen und Anatofisclten Schafen. Münciı. tricrarztl. Wschr. 86, :ii7-.1i9.

,-:3- Ortlepp, R.J. (1'937): Whipworms from Soııth African Ruminants.

Onderstepoort J.VetSc'ien. Animal Industry. 9, 91-100.

... .r'

9-- Oytu n, H.Ş. (1,937) :.,Anadolu ko)!ımlarmda endoparaziter hastalık-ları, bilhassa helmeıi(Vıasta1ıklarml1l linemi ve kesin teşhisIerinin deneci.

Y.Z.E. çalı~malar: 43:

ı

0- Sarwar, M.M. (19:i7)': A criticai surilt]' of the rejn-esentation of the genııs niclmris in ruminants in Indo-Pakistan. Acta Tropica, 14,

225-227.

11- Stetter, R. (i 936): 1935 )'ıll1lda Ankara'da koyunlar üzerinde )'(lpı-lan otopsi muayeneleri neticesi. Y.Z. E. çalışmalar, 19.

12- Vural, A., Onar, E., Everett, G., ve Whitten, L.K. (i 969) : Türki)'e' de kOYll1lai'znparazitleri: Türk£J'e'nin batısında değişik iki iklim bMgesindeki helmint duıumlll1un muka)'esesi. Pendik Vet. Kont.Araşt. Enstit. Dcrg. 2, i29-

ı

39.

(5)

416 Turan 'Oğuz

Resim I. Erkek T. avİs'in arka nihayetİ. T. avİs, :\1annchen, Hinterende.

(6)

Yıırdnmnz Koyun n Sığırlannda Tesbit Ettiğimiz ...

Resim 2. T. avis'in vulva çıkınusı. Vulvaanschwellung von T. avİs.

(7)

418 Turan Oğuz

Resim 3. Erkek T. skrjabirı.i'nin arka nihayeti. T. skrjabini, l"Iannchen, Hinıerende.

(8)

Yurtlumıız Koyun ve Sığırlarıntlıı Tesbit Ettiğimiz ...

Resim 4. T. skrjabini'nin vulva çıkınmı.

Vulvaanschwellung von T. skrjabini.

(9)

420 Turan Oğuz

Resim 5. Erkek T. disco!or'un arka nihayeıi. T. discolor, Mannchen, Hinıercnde.

(10)

Yurdumuz Koyun ve Sığırlarında Tesbit Ettiğimiz ...

Resim 6. T. discolor'un vulva bölgesi. T. discolor, Gegend der vulva

Referanslar

Benzer Belgeler

Çatışma yönetim stillerinden “hükmetme” stili ile ilgili olarak, yöneticilerle personelin hükmetme stilini kullanmalarına ilişkin davranışları arasında

Tukey HSD çoklu karşılaştırma testi sonuçlarına göre; Genel Müdür Yardımcısı- Daire Başkanı ve Kurul Başkanı personelin görüşlerinin ortalaması ile Şube Müdürü

Some authors assumed 2 weeks for chronicity and they reported that the mortality rate for the chronic diaphragmatic hernia was higher because of complications such as pneumothorax,

Samples were collected from the production stages; ground chicken meat, ingredient added meat dough, cooled dough, formed patty, predusted patty, battered patty, breaded patty,

Canlı ağırlık ve baş ölçüleri için en küçük kareler ortalamaları Tablo 1, vücut ölçülerine ait en küçük.. kareler ortalamaları Tablo

on the effects of vegetation elimination by grass carp (Ctenopharyngodon idella Val., 1844) on water quality, zooplankton and benthos. Kırkağaç M.U, Yavuzcan H.Y (2002): A

Ungerfeld and Rubianes (21) showed that short-term progestagen treatment was adequate to induce fertile estrus and, no difference in estrus response was observed when anestrus

Sonuç olarak, intermediyer fragmentlerin periostal bağlantılarına zarar vermeden intrameduller pin ve serklaj uygulamalarının, rijit destekli bandaj ile kombi- nasyonunun,