test 1 TARİH BİLİMİNE GİRİŞ.pdf

Tam metin

(1)

MEB 2016 - 2017 KAZA NIM KAVRAMA TES

12 - A

TARİH

Test

1

TARİH BİLİMİNE GİRİŞ

1. Tarih, insanların geçmişteki faaliyetlerini, olayların birbirle-riyle olan ilişkilerini, yer ve zaman göstererek neden – so-nuç ilişkisi içerisinde belgelere dayalı olarak inceleyen bir bilim dalıdır.

Buna göre,

I. Tarihin temel öznesi insandır.

II. Tarih geçmişten çok gelecek hakkında bilgi vermekte-dir.

III. Tarihin geniş bir konu alanı vardır.

yargılarından hangilerine kesin olarak ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III

D) II ve III E) I, II ve III

2. İngiliz tarihçi Collingwood : “Geçmiş, bir anlamda bugün, hâlâ yaşayan bir zaman dilimidir.” demiştir.

Bu sözün söylenmesinin nedeni olarak aşağıdakiler-den hangisi gösterilebilir?

A) Tarihin konusunun insan olması

B) Tarih olayların geniş bir alanı etkileyebilmesi

C) Geçmişte yaşanan olayların etkisinin uzun süre devam etmesi

D) Tarihi olayların yaşanıp bitmesi

E) İnsan davranışlarının benzerlik göstermesi

3. Herhangi bir yüzyılda dünyanın her yerinde aynı siyasi, sosyal, kültürel özelliklerin görülmesi beklenemez. Örne-ğin Anadolu’da Demir Çağı’nın yaşandığı bir dönemde dünyanın başka bir yerinde Bakır Çağı ya da Tunç Çağı yaşanabilmektedir.

Bu duruma bakarak;

I. Zaman dilimleri evrensel değildir. II. Tarihi sınıflamak yanlıştır.

III. Tarih öncesi devirleri sırasıyla yaşayan uygarlık yok-tur.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve III E) I, II ve III

4. Abdülbâki Gölpınarlı : “Dünü bilmeyen bugünü anlaya-maz; bugünü anlamayan yarını göremez, yarını inşa ede-mez; hatta dünden gelen hamlelerin nedenlerini bile düşü-nemez.” demiştir.

Bu söze bakarak;

I. Geçmişin bilinmesi geleceğin inşaasında etkilidir. II. Geçmişten çıkarılacak dersler vardır.

III. Bugünkü gelişmelerin ortaya çıkmasında geçmişin et-kisi vardır.

yargılarından hangileri savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve III

5. Tarihi olayın doğru değerlendirilebilmesi için; I. Tarihi olayın geçtiği günün şartları gözetilmesi, II. Birinci elden kaynaklara ulaşılmalı,

III. Neden sonuç ilişkilerine bakılmalı

verilenlerden hangileri dikkate alınmalıdır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve III

6. Atatürk; “Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Ya-zan, yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat insanlı-ğı şaşırtacak bir mahiyet alır.” sözüyle aşainsanlı-ğıdakilerden hangisinin önemini belirtmiştir?

A) Neden sonuç ilişkisinin B) Objektif olunmasının C) Yer ve zaman belirtmenin

D) Günümüz koşullarını dikkate almanın E) Belgelere dayanmanın

(2)

KAZA NIM KAVRAMA TES MEB 2016 - 2017 Adı Soyadı Sınıf No :... :... :... :... Doğru Yanlış Boş Puan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 :... :... :... :...

12 - A

E E E E E E E E E E E E TARİH TARİH BİLİMİNE GİRİŞ Test 1 7. Yakın zamana kadar Osmanlı Devleti’nde ilk paranın

Or-han Gazi zamanında bastırıldığı görüşü egemenken, ya-pılan araştırmalar sonucunda bunun Osman Gazi zama-nında gerçekleştiği kesinleşmiştir.

Bu bilgilere bakarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Tarihi bilgiler kesindir.

B) Tarihi bilgiler yeni bulgulara göre değişebilir. C) Tarih kişiden kişiye değişmektedir.

D) Tarihi bilgiler evrenseldir.

E) Tarihi bilgiler her yeni belge ile değişmektedir.

8. Timur bazı tarihçiler tarafından kahraman olarak gösteri-lirken bazı tarihçiler tarafından da Anadolu’da yol açtığı tahribat nedeniyle eleştirilmektedir.

Bu duruma bakarak, aşağıdaki yargılardan hangisi söylenebilir?

A) Tarihi bilgiler kişisel görüşlerden etkilenebilmektedir. B) Tarihi bilgiler kaynaklara dayanmamaktadır.

C) Tarihi bilgilerde objektif davranmak imkânsızdır. D) Tarihi bilgilerde birinci el kaynaklardan faydalanmak

gerekir.

E) Tarihi bilgiler bölgeden böllgeye değişmektedir.

9. Tarihi olay ve olgularla ilgili doğru bilgilere ulaşmak isteyen bir tarihçi;

I. Birinci el kaynaklara bakmak II. Farklı kaynaklardan yararlanmak

III. Tarihe yardımcı bilim dallarından yararlanmak metotlarından hangilerine başvurmalıdır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) I, II ve III

10. Tarihte objektifliği; tarafsızlık, doğruluk ve nesnellik olarak da yorumlamak mümkündür.

Tarihçi objektif bir eser ortaya koyabilmek için, I. Belgelere ulaşma,

II. Olayı yaşandığı devire göre ele alma, III. Olayı tümüyle bitmeden yazma

yaklaşımlarından hangilerini kullanamaz?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) II ve III

11. “Kaynak” olayla ilgili vasıtasız, doğrudan ve açık her türlü bilgi demektir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin kaynak olarak kıymeti diğerlerine göre daha azdır?

A) Paralar B) Destanlar

C) Kil tabletler D) Çanak çömlekler

E) Diplomatik belgeler

12. Kalıntılar, tarihte en başta gelen bilgi kaynağıdır. Çünkü bunlar bilgi vermek amacıyla değil hayatın akışının birer unsurudurlar. Kalıntılar her türlü arkeolojik malzemeyide teşkil eder.

Buna göre, aşağıdaki kalıntı örneklerinden hangileri insanın toplum hayatıyla ilgili değildir?

A) Üretim aleti B) Sikke

C) Pazar yeri D) İskelet

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :