• Sonuç bulunamadı

Başlık: KAPAKYazar(lar):Cilt: 47 Sayı: 1 DOI: 10.1501/SBFder_0000001540 Yayın Tarihi: 1992 PDF

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Başlık: KAPAKYazar(lar):Cilt: 47 Sayı: 1 DOI: 10.1501/SBFder_0000001540 Yayın Tarihi: 1992 PDF"

Copied!
6
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Prof. Dr ..

GÜNDÜZ

.ÖKÇÜN'E

.

. . ARMAGAN

; , .

ANKARA

- 1992

/

(2)

ANKARA ÜNıVERSıTESı.

YA YıN KOMıSVONU

.Prof. Dr. AliErkan EKE Pr~f..Dr. Femıh DİNÇER Prof ..Dr. Rüçhan ARıK

ANKARA ÜNıVERSıT~sı SıVASAL ••ıLGıLER FAKUL TESı

VA YİN ALT KOMıSVONU

Prof. Dr. Celal GÖLE . Prof. Dr. A. Füsun ARSA VA Prof. Dr. ~sin ONULDURAN

Vazman

Arş. Grv. Özlem Gülsün ERGüN

-" ARMAGAN-" KURVLU Prof. Dr. Rona AYBA Y Prof. Dr. Hüseyin PAZARCı Arş. Grv. Esra DARDAGAN

e

Copyright: A.Ü. Siyasal Bilgiler FaküItesi, 1992

Dergide yer alan yazılarda, yansıb1an görüşIer yazarIanna aittir.

(3)

'---'---'Gündüz Ökçün'ün Yayınları' bölümünde

"Tarımda

Çalışma ve Ekme Yükümlülüğü

(Mükellefiyyet-i

Ziraiyye)

, .Belgeler

1914 -1922"

(Ankara- 1983)

(4)

Prof. Dr. Gündüz ÖKÇÜN

(5)

A N K A RA

ÜN

t

VE RS

t

TE S

t

S

İ y,

ASA

L B

İ

L G

ı

L ER

'FAKÜLTESİ

DERGİS

t

Cilt : 47 ANMA YAZıLARı Ocak - Haziran 1992

ıçıNDEKıLER

Sayı: 1 - 2

Prof. Dr. ılhan UNAT - GÜndüz Ökçün'ün Ardından . Prof.Dr. Ömer KÜRKÇÜOÖLU - Gündüz Ökçün'ün ÖğrettiklerLve Düşündördükleri... 5

GÜNDÜZ ÖKÇÜN'ÜN ESERLERI HUKUK

9

Arş. Grv. Gökçen ALPKAYA - Uluslararası Hukukta Kadının Dunımuna .

ııişkin Bazı Veriler : ,...•.. ,: :... 11 Ay ten ANIL - Uyuşmazlık Mahkemesi'nin Kuruluş ve lşleyişi... 45 Prof. Dr. Ayşe Füsun ARSA VA - Azınlık Haldan ve Bu

çerçevede Ortaya Çıkan Yeni Düzenlemeler

L

,

51

Doç. Dr. Mehmet Emin ARIDK - Umran Sölez TAN - Çocuk Ceza Hukuku Açısından.

HükmünErtelenmesi Müessesesi ;... 63 Prof. Dr. Ron~ AYBA Y - Türk Hukukunda Gemilerin Uyrukluğu .:... 83 Yar. Doç. Dr. Nurettin BtLtcl - La Libre Circulation des Travailleurs entre

la Turquie et la CEE ,... 95 Prof. Dr. ıbrahiıiı KAPLAN - Kanun Yapma San'atı ve Teknil!i 99 Prof. Dr. Hüseyin PAZARCI- Uluslararası Hukuka Göre Çevrenin

Savaş Sırasında Korunması 103 Özde~ N. SAV - Karadeniz'de Deniz çevresininKorunması ıçinAlınan önlemler ;... 115 Doç. Dr. Melda SUR - Lokavt Kavramı ve Bazı Yargı Kararlannın Değerlendirilmesi 139 D~. Dr. Mehmet TURHAN - Parliamentarism or Presidentialism?

(6)

ULUSLARARAsı ıLışKıLER

Prof. Dr. Türldı:aya ATAÖV - The Turcic-spCaking Peopl~s of the.furmer U:S.S.R.,.. 169 Prof. Dr. ŞÜkrü Sina GÜREL - Karabag Sorunu Üzerine Bir Not ,.,... 181 Prof. Dr. Ümit HASSAN- Milletlerarası Hukuk: Karşısında ılke ve

Ölçüt Olarak Demokrasi , :... 187 Prof. Dr. Uhan LÜTEM -Harry Truman: The Man and His Doctrine ~... 193 Prof. Dr. UberORTAYU- The Emergence or Pakistan and Turkish Public

Opinion in 1947 , ~ ' 213 Arş. Orv. hhan UZGEL - Sosyalizmden Ulusçuluga: Yugoslavya'da ,

Ulusçulugun Yeniden Canlanışı : ;... ' 217 . Sıv ASET BıLlMl

Prof. Dr. Sina AKŞIN -(Atatürk Diiiıemi~de D~mokrasi : ,... 245 i

Arş.Orv. Tuba ASRAK - HASDEMİR - 1980 Sonrası Türkiye'de Seçim

Sistemi - Kimi Saptamalar ;; ;... 25'3 Arş. Grv; M. Murat EROOÖAN - "Ö1agandışı Oy Verme Davranışı" ve Mobilize Katılım:

Güneydot.u Anadolu Projesi Bölgesinde Toplu Oy' Veren

Köyler Uzerine. Bir Araştırma ,... 277 Prof. Dr. Cem EROÖUL - Marksizmin Günümüzde Geçer1iligi 311 . Dr: Günsev EVCıMEN - Başkanlık Hükümeti Sistemi: "Ratio Politica"sı ve Türkiye 3 17 Doç. Dr. Burhan KUZU" Demokrasi - Resmi Ideoloji - Sivil Toplum ,. 335 Doç. Dr. Baskın ORAN'. Üniversite Nedir. Ne Degildir? - Türk Üniversiteleri ve YÖK 371' Prof. Dr. Özer OZANKA YA - Kendi,Kaleminden Bir Politika Sanatçısı,

General de Gaulle'ün Tarihsel Konuşmaları (Çeviri) ... ;... 379 ' ıKTıSA T .MALlYE

Arş. Orv. Mehmet Ö. ALKAN • Türkiye Iktisat Kongresi - 1923 - ızmir'e Katkı - 2 .... . 395 Prof. Dr. H. Üren ARSAN - Kamu Maliyesi Alll1'!1ndaYeniBir Inceleme Konusu:

Uluslararası Kamusal Mallar ...•...•... :... 403 Prof. Dr. Cevat GERA Y • Kooperatifçiligin Dünya'da ve Türkiye'deki Nicel Gelişimi 427

Referanslar

Benzer Belgeler

Bu kasidesinde Kümeyt, önce Beni Haşim'e karşı duygularını dile getirip i. Haşimiyye'dekine benzer bir giriş yapmakta; kadınlara, eski menzillere, uğur kuşları uçurmaya ve

rektiği kanaa!~ndeyiz. Zeyd isyana teşebbüs ettiği zaman kendisine Hz. Ebubekir ve ümer hakkındaki düşüncesini süranlara, .onlar hakkında ha- yırdan .başka bir

önce İslam dünyasında ç,.• k seslilik, fikir, düşünce ve ilim yapma hürriyeti alabildiğine geni l ve sınırsız idi. Kimse kimseye .fikir be- yan etmede, ilim yapmada

Bu hükmün nazari olan ve sözde kalan bir hüküm olmadığı da, ketebna ala Beni israil (İsrail oğullarına yazdık; farz kıldık) denilerek açık ve kesin bir şekilde

Yirmi üç yaşında, Ahmed Yesevi'nin da'vadan kaçtığını, yokluk duygusunda iyice derinleştiğini görüyoruz. Serrac, "da'va"yı, benlik olarak veya nefsin

olduğu d(jğrudur ve bize göre, müellifin Endülüs tarihine olan katkısı da asıl bu yönüyledir. N,~ var ki, onun Araplar, Berberiler ve Endülüs Ernevi emirleri, vc

Birınci Kısım'da "1stanbul'da Surre Alayının Hazırlanması, Yapılan Törenler ve Gön- derilen Hediyeler" başlığı altında, önce "Surre

•• .bol J IJ"'A; .:r. P cS-ülyo "Sizi tek bir nefisten yaratan O'dur. Burada İnsanları tek bir nefisten yaFatan Yüec Allah'ın kudretinin büyüklüğü, kinaye