• Sonuç bulunamadı

[Asri Sahne isimli oyuna ait afiş]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "[Asri Sahne isimli oyuna ait afiş]"

Copied!
2
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

■ >;w »a «w im, ju. issïsafstapiiwjr*! W&fT " T T ? 'ZiJ

>,• "• ' " r'r- >gP~-8. » m ?■ 'ff- t W •». K? g n & ir*- -,v •• ■ •-• V - «'• ■■■ ..¡T’ ■•; v<* •<. tm.

Bayram

minasibetiy/e fevkalade ve zengin müsamere

Şehzade başı M İL L E T tiyatrosunda

2 3 Nisan Perşembe 2 4 Cuma gündüz ve akşamları

Duhuliye 10 kuruşt/r.

^SSFMevki 2 0 kuruşt/r.

Mütenevi

Eğlenceler

Muhteşem

hiv g®co

Istanbulumuzun yegâne Orta oyunu

sanatkârlarının iştirakile büyük müsamere

o

Nabiyi zeman küçük İsmail et

^ î

.gs °

00

Istanbulumuzun şen zennelerinin

iştirakile

b ü y ü k

orta oyunu

sanatkârları tarafından

O R T A K L A R l ’\

YAHUT

kadının Fendi

Sevimii komik

Hayri B.

Emsali Görülmemiş

MUHTEŞEM PROGRAM

Danslar Kantolar

Duettolar

— — --««.im nayaTl farı biyesi

olan (Millî orta oyunu) ‘idamei mev­ cudiyeti uğrunda çalışan heyetimizi takdir buyuran kadirşinasanm tas­ vip ve tergibi üzerine oyunların nevi­ leri değiştirilmiştir. Her zeman eski ananelerini musavver veni oyunlar mevkii temaşaya vazedilecektir.

Teşrif buyuracak Zevatı keramın heı halde memnun kalacaklarını

vadcderiz. Küçük İsmail

Heyetimiz tarafından yakında mevkii temaşaya vazetmek üzere eski usul sünnet^ düğü nü, çeşme oyunları

sektedir.

Millî orta oyunundan bir s dıtıe

G Ü L M E K

H A

F

T

A

SI

</>

0 )

r * o)

( D “ 3 3

-0) X

* 0 ) 9 )

ö>

Sevimli

k om iğ im iz H a yri

B . ve

h ey eti tem siliyesi

tarafından

Birinci defa olarak

SEVMEK

SEVİLMEK

Komedi 2 perde

O

Kuartetolar

Raks

ve Teğan

, »Ti f

; İ i; _

“;,_4^ïïiy

f i l

Ali 8.

r

(2)

Şehzade başı M illet tiyatrosunda

24

Nisan Cuma günü gündüz ve akşam»

5=

S *

3

Ş-D

8" 3

2

S

-A S R İ S -A H N E TEMSİL H E Y E T İ

Komik şehir Hayrı B. Darülbedayi sanatkârlarından Kınar H* Artist Çobanyan ef. Bal tuza r ef. aktris şehire V iktor Haçikyan H. Armenak ef. ve Türkiyemizin en muktedir

sanatkârların iştira kile

Sabık Darülbedayi san’takârla- rıradan Kınar H. m*'#

* > «r»

t iri,

; 4

;?-■ ¡ ‘ fi ■* JP#' ■ 9» ** V O

S ^

Jg » ö o $3 --ı » T S K ' . ^ ît.!

4 ?

#

* * s - i > - 2 r . ¡fil » S İ

5=

? 3

3

i -« a ö

® *«r

Vi o

a

<?

ÜV i i » -if Viktorv;» açikyan M-S'ASVVHÎ H.

Sevimli komik Hayri B.

Cuma günü gündüz

Dram heveti temsili' esî tarafından

A L İ L E

Hissi dram 5 perde

G ö n n t H.

- f a ] g s v

Mî'l»

İ v 0

Lütfi B. V

Janpol Balıkcıyan ef. Uşak A gop ef.

Rendolf Nurettin B M'irgrit Kınar H.

Evrar Baltazar ef Îİ vopoldin Si ramış »

Zahin Çobanyan » Tlerez V Haçi kyjan»

Rulan Kadri » tí^ijit Gönül »

Françi Karabet ’sts* Lizbet . Kadri ye » (İ

Cuma günü jakşami

MEOİHA if e E L E N Í

} ' X 11 ■ S H .

: Aile faciası ı|.am 4 perde

Ayrıca komik Hayri B.

tarafın dan

gülünçlü

k om ed i

Baltazar ef. p o f T / . • I “ / ^ 4 * » 1 , P£lttmaıŞ> Xnt-piutut¡>% m/tj b ‘L e,ut ’ » S l " W ‘ » Lrusi/ l'n t.u ffr 'ßm.m/if,S t e r i l ’^tUpUtU/Sltt tfm n —j » Qtmljnp 9 •»r ıı r [ ,p S / . ^ . + W .P L b” f i )l l l f ı p ^ n j l P l r t ı <> « t 1 r W P \ J > v ıtP % M »m p *fjk »

P'uunpnli U‘|i|}tp f.l,b(|iıuıl. ııjtucp

931 Uujp|ıl 24 nıppuıp8bpLljpl|>|ıli, qjicfapp 21¿|iü

UPIhlMl PUSbPUI«tMP

Sûortûnı phtutljt AU.(Wb ufkjfı bt '¡,¡Jfn>r¡,w bu>: f,lbmti/ı Fwvßtuljgnipbwt/p tí tu fiildi ti Sun/rıjufkstujfıfı um iwtit/wrnr Hirpfıuptibrlti

SMl. P

1

UPI

Ptdfıukor Sm. #MİP _________ M İ ^wn«*V'“rA '^•^•iOWVfcUt

8bpbl|iiLiiı(î U bplu u j^ ıiL ii

^ K t i M ü J * p * ¥ i i i r f t

Sruttlb tur tur

Sr f c s 3 —j ea o flD-t =5 t. 3 3 J&* ' J

o c

m ?

SarûıtL-i-* Armenak

ef-. ; ( -kodpr i«ı.a«*K :S' a. v»*Ht '0'(ib¡!i¡jií!Ciii|i(t q u iibcm

1 ' * - r “ v

İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi Taha Toros Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

Yani parçac¬k hareketsiz durumdad¬r ve bu yüzden parçac¬k denge durumundad¬r denir ve kritik nokta yerine denge noktas¬ terimi de kullan¬l¬r..

91.3 ile 25 arasına aritmetik dizi oluşturacak şekilde 43 tane terim yerleştirilirse oluşan yeni dizinin tüm terimler toplamı

∅ sayılabilir olduğu için verilen küme topoloji

A³a§daki ifadelerin do§ru veya yanl³ oldu§unu belirleyiniz.. A³a§daki her bir kümenin inmumunu ve

movlw 0x3f movwf tbasi movlw 0x00 movwf tbasi+1 movlw 0x5b movwf tbasi+2 movlw 0x00 movwf tbasi+3 movlw 0x66 movwf tbasi+4 movlw 0x00 movwf tbasi+5

ci Gübre ve su. Bu yardımcı vasıtaların tedariki, köylülerin refahının artmasına bağlı bir meseledir ki biz bununla burada, «Havali plânı» mevzuumuz içinde meşgul

Fuar komisyonunun inşa ettirdiği paviyonlardan sonra müstakil ve hususi olarak inşa edilen paviyonlar gelir.. Müs- takil ve muvakkat olarak ahşap ve kontrplak ile 10 paviyon

ÖZELLEŞTİRİLMİŞ SEZDİRİM (particularized implicatures) Özelleştirilmiş sezdirim, genelleştirilmiş sezdirimin tersine, kendisini içeren sözcenin içinde bulunduğu