• Sonuç bulunamadı

Okurlara

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Okurlara"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

I

O K U R L A R A

2002, Nâzım Hikmet’in doğumunun yüzüncü yılı. Nâzım’la ilgili etkinlikler yıl boyu sürüp gidecek. Kitaplarının yeni baskıla­ rı yapılacak, yeni yeni ki­ taplar yayımlanacak bel­ ki. 2001 yılı Nâzım’la il­ gili kitaplar açısından çok önemli bir yıl oldu. Me- met Fuat’ın olağanüstü “Nâzım Hikmet” kitabın­ dan sonra, Saime Göksu ile Edward Timms’in ha­ zırladıkları “Romantik Komünist”in de dilimiz­ de yayımlanması, geçmiş yıllarda yayımlanan bu tür kitaplar da göz önün­ de tutulunca, neredeyse eksiksiz bir Nâzım Hik­ met biyografisi çıkardı or­ taya. Neredeyse dedim; çünkü Memet Fuat’a ku- luk vermek gerekiyor: “Nâzım Hikmet’in yaşamöyküsü yazılırken

belgelerin ayıklanıp de­ ğerlendirilmesi, toplan­ masından daha fazla özen isteyen bir iştir.

Kanımca önce şairin bü­ tün yapıtları, mektupları dikkatle okunarak eleşti­ rel bir değerlendirmeden geçirilmeli, kişiliği üze­

rinde sağlam bilgiler edi­ nilmek, ruhsal yapısı iyi­ ce anlaşılmalı, bunlardan sonra başkalarının tanık­ lığından yararlanma yo­ luna gidilmelidir.

Başka bir söyleyişle, yaşa­ möyküsü yazarı ilkin Nâ­ zım Hikmet’in yapacağı / yapmayacağı işleri, söyle­ yeceği / söylemeyeceği sözleri ayırabilecek duru­ ma gelmelidir.

Anılar ise yazanlarının ya da anlatanlarının ruhsal durumları göz önünde bulundurularak değerlen­ dirilmelidir.

Yaşamöyküsünün amacı da yazacak olanın eğilim­ lerine göre belirlenip kitabın önsözünde okur­ lara açıklanmalıdır. ” Doğumunun 100. yılında Nâzım Hikmet’i sevgiyle ve saygıyla bir kez daha anıyoruz.

TURHAN GÜNAY

Kişisel Arşivlerde İstanbul belleği Taha Toros Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

Sonuçlarda kemikleşmiş parçacıkların çoğunluğunun çapı hayli küçük (15 μm’den küçük) olsa da damar ağındaki küçük kan damarlarını tıkayabilecek boyutta

Adı, elekronik müziğin öncü besteci­ lerinin başında tüm dünya ansiklopedi­ lerine girmesine, eserlerinin çoğunun plak yapılmasına son yıllara kadar ken­

Türkiye’de 31.12.2005 tarihinden itibaren borsaya kote olan şirketlerin büyük bir kısmının kullandığı standartlar “Türkiye Muhasebe Standartları” adıyla anılmakta

(Meichenbaum)等人提出的壓力因應技巧,藉由了解壓力及焦慮的正確觀念,進

The change of conductivity (64) of the irradiated chloral hydrate solutions has been measured and found to be linear with dose and independent of dose

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere Türkistan bölgesi Horasan ve Kuzey Afganistan bölgesinin yer aldığı, Pamir ve Hindukuş-Kunlun (Karanlık)

[r]

Sabık serasker ve Tophanei âmire müşiri Ali Saip paşanın hafidi ve Sa­ di paşanın ikinci oğlu Osman bey, etrafa bambaşkalık, yepyenilik olsun diye