• Sonuç bulunamadı

Ressam Şevket Dağ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Ressam Şevket Dağ"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

IpÇ M İp

^BÜGÖVi

Ressam

Şevket Dağ

7 yıl evvel bugün, 23 Ma­ yıs 1944 de ressam Şevket Dağ ölmüştü. Türk resim sanatının mümtaz siması Şevket Dağ, 1875 de Istan- bulda doğmuştur. Sanayii Nefise mektebinde okumuş­ tur. Istanbulun cami, han, medlese ve çeşme gibi kıy­ metli mimarî eserlerini tet­ kik ederek bunların resim­ lerini yapmıştır. Galatasa­ ray, İstanbul Lisesi ve Mu­ allim mekteplerinde sene­ lerce hocalık etmiştir. Be­ şinci ve yedinci intihap dev­ relerinde milletvekili sıfa- tile Büyük Millet Meclisine girmiştir. Eski Türk sanatı­ nın hayranlarından olan rah­ metli Şevket Bey bunu ifa­ de eden birçok tablolar yap­ mıştır. Bu tablolardan ba­ zıları Avrupanın meşhur ga­ lerilerinde teşhir edilmiştir. TÜLBENTÇİ

Referanslar

Benzer Belgeler

Sonuç olarak; böbrek nakli olan hastalarda nakil esnasındaki BKİ, nakilden 3 yıl sonra alınan kilo miktarına gore 3 yıllık takip sonunda YGDM oluşumu

olarak indirdik” 6 demektedir. Yani bir bakıma Arapça, dü- şünme örgüsünü sağlayabilecek ifade zenginliğinin kaynağı olma özelliğiyle insanlığın son

Harbiye Nezaretine Ce­ miyet arzusiyle Grap Trab- lustan getirilen Recep paşa seçilmiş (1) adliyeye Haşan Fehmi paşadan sonra Cemi­ yetin mühim bir rüknü olan

Bu yazıda üç aydır halsizlik, nefes darlığı ya- kınmaları olan, ekokardiyografi ve kardiyak manyetik rezonans görüntülemede sol ventrikül lateral duvarında 3.5x2.5 cm

Venter’i genom dünyas›n›n gündemine tafl›yansa, flu ana kadar oldu¤u gibi yaln›zca anneden ya da yaln›zca babadan gelen tek bir kromozom dizisinin de¤il, her ikisinin

On iki yıl sonra, Sultan Macit bu köşkü yaktırarak, yerine daha büyük bir köşk yaptırdı ve Dolmabahçe sa­ rayını inşa ettirdikten sonra, Be­ şiktaş -

giden sahil yolunda Üsküdar Meydanı'nı 100 metre geçtikten sonra Kız Kulesi'ne yan bakan bir mevkide Şemsi Paşa'nın camisi.. 420 yıldır, tarihi yarımadayı tam

Nadir Bey orkestra oradayken kalkmanın nezaketsizlik oldu­ ğunu düşündüğünden oturu­ yor, orkestra da N adir Bey kalkmadan müziği