• Sonuç bulunamadı

Dost Gabriel ve Türk Bursa

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Dost Gabriel ve Türk Bursa"

Copied!
3
0
0

Tam metin

(1)

TT í í x j / ' í

TEMMUZ 1949

Dost Gabriel ve Türk Bursa

3

B ursa la Verte, adm irablem ent décrite dans une conférence du Prof. Gabriel, dont nous donnerons le résumé dans un prochain B ulletin

Yabancının türlüsü vardır. Fakat tüccar ol­ sun, diplomat, âlim veya turist olsun, yurdumu­ za gelen her yabancı, mizacı itibariyle büsbütün kayıtsız değilse, bize karşı iki çeşit tavır takmı­ yor. Ya memleketinden bir yığın peşin hükümle gelmiştir. Okuduklarına ve işittiklerine göre ka­ fasında muayyen bir Türkiye ve Türk hayali vardır. Böylesi, memleketimize ayak bastıktan sonra, her adım başında karşılaştığı realitenin tekzibine uğramaktan evvelâ bir huzursuzluk duymağa başlar. Kafasında bir sır gibi sakla­ dığı ve çizgilerini her müşahedenin biraz daha belirtmesini istediği hayal, her gün, hâdiseler karşısında aşındıkça, bu huzursuzluk da artar. Hem o derece artar ki, bazan farkına bile var­ madan, sırf yeni bir hayal yaratmanın insiyaki tenbelliğiyle, eskisini ayakta tutacak türlü pa­ yandalar arar. Gördüklerini kendine göre tefsir eder, bedahatte bile bityeniği bulur, en açık ha­ kikatlere sırtını çevirir. Düşüncelerinin ve duy­ gularının statükosunu bozmamak azmiyle, ni­ hayet büsbütün kendi kabuğunun içine çekilir.

Böylesini uzaktan bile tanımak mümkün­ dür. Dudağında “Ben sizin ne mal olduğunuzu bilirim” der gibi ya n müstehzi, yan merhametli bir tebessüm vardır. El uzatışında bile, sanki bu lûtfunu hissettirmeği kibarlığına yedirmek iste­ miyormuş gibi aşırı bir nezaket görülür. O, bu merasimli haliyle, jestinin yapma ve zoraki ma­

hiyetini örttüğüne inanır. Zaten dostu da kal­ mamıştır. Başlangıçta kendisihe samimi bir mi­ safirperverlik gösterenler, onda hissettikleri sa bit fikrin, hâdiseler karşısında patlak veren inadın ürküntüsiyle çoktan uzaklaşmışlardır. Fa­

kat o, kendi kendini mahkûm ettiği bu inzivaya minnettardır. İpek böceği gibi, hayaliyle realite arasında kalın, sert ve ışık geçirmez bir koza ör­ mekte artık tamamiyle serbest kalmıştır. Niha­ yet bir gün memleketine dönünce, daha gelirken birükte getirdiği hayalleri, olduğu ibi, belki de biraz daha sertleştirerek, kafasının dağarcığın­ da geri götürür.

Birgün bir yabancı gazetenin sütunlarında bir makale, yahut bir broşür veya bir kitap gö­ rürüz. Bu, sabık misafirin eseridir. Kendisini memlekette iken tammak fırsatını bulmuşsak, hakkımızda neler söyleyebileceğini zaten tahmin ederiz. Bu tahminimizde aldanmağa da imkân yoktur. Hakikaten sabık misafir, Türk'ü ve Türkiye'ye anlatayım derken, hayalde realite arasında örmüş olduğu kozanın kalınlığını ve kabalığını gösterir.

Yabancının bir de peşin hükümsüz geleni vardır. Gelir ve aramıza kanşır. Görür ve görür­ ken duymasını, duyarken de görmesini bilir. Manzaralar, hâdiseler ve insanlar karşısında, anlayışın ve iyi niyetin adamıdır. Geldiği memleketin fikir ve duygu modasına

(2)

uynıı-4 TÜRKİYE TURİNG ve OTOMOBİL KURUMU yacak kadar şahsiyet sahibidir. Ok u d u kl arının

veya kulağına fısıldananların tesiri altında kal- mıyacak kadar hür düşüncelidir. Hiç bir gizli he­ sabın âleti olmıyacak kadar merd tabiatlidir. Elini Türk dostuna uzatırken, ne aşırı bir reve­ ransın altında sakhyacak bir çarpık maksadı, ne de beylik bir tebessümle örtecek tiksintisi vardır. O, artık bizden olmuştur. Bizimle bera­ berken de, bizden ayrı iken de, bizim gibi duyar, bizim gibi düşünür. En sıkıntılı anlarında bizi düşünmekle, bizden bahsetmekle ferahlık duyar. En sıkıntılı anlarımızda bize kardeş sesini du­ yurur.

Yabancının böylesi, ne yazık ki, sokak dolu­ su olmaz. Bu haslet, ruh olgunluğu kadar na­ dirdir. Yabancının böylesi karşısında, insanlık ve fazilet namına sevinç duyarız. Yabancının böylesi, diyorum. Hayır, yanlış. Böylesine ya­ bancı demeğe bile dilimiz varmaz. Onu kendimiz­ den ve kendimizin de en iyilerinden sayarız.

İşte, iktisat Fakültesinin gayretli ve sempa­ tik dekanı Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu’nun him­ metiyle, yeni Fen Fakültesi binasında Collège de France hocalarından M. Gabriel’in Bursaya dair konferansım dinlerken, zihnimden hep bunlan geçirdim. M. Gabriel, hiç şüphe yok, insana te­ sadüfen başka bir diyarda doğmuş hissini ve­ recek kadar bizdendir. Kendisini uzaktan ve ya­ kından tanıyanlar arasında hiç kimse yoktur ki, ilim ve fazilete bağlı bütün bir ömrün bu candan Türk dostluğu karşısında hayranlık duymamış olsun. Her biri ilmin olduğu kadar sevginin de abidesi olan “Anadolunun Türk abideleri” veya “Boğaziçi hisarları” adlı eserleriyle M. Gabriel’i tanıyanlar, bütün hayatını Türk sanat eserleri­ nin tetkikine hasretmiş olan bu büyük Fransız âlimini minnetle sevmişlerdir. Fakat onu, ara­ mızda yaşadığı uzun yıllar esnasında yakından tanımak fırsatım bulanlarda bu sevgi, cömert ve sıcak bir dostluğun ışığında, derin bir hay­ ranlığa inkılâp etmiştir. Daha geçen günkü kon­ feransında kendisini ilk defa dinleyenlerde bile bu mucizenin zuhurunu görünce, kalbden kalbe yol bulan tertemiz bir sevgi ile kafadan kafaya akrabalıklar yaratan duru bir anlayışın nelere kaadir olduğunu bir kere daha anladım.

M. Gabriel'i Istanbuldaki Fransız Arkeoloji Enstitüsünün kurucusu ve müdürü olarak ta­ rayanlar vardır, İstanbul Üniversitesinin eski bir hocası olarak hatırhyanlar bulunur. Onu Ana­ dolunun en ücra köşelerinde Türk sanat eser­ lerini araştırırken görenler olmuştur. Enstitü­

sünde neşrettiği eserlerle Türk kültürünü Garba tanıtmakta gösterdiği büyük himmeti takdir edenler de eksik değildir. Hattâ son yıllarda, yalnız Paristeki College de France kürsüsün­ den değil, Avrupanın büyük şehirlerinde verdiği konferanslarla, kendi öz malımız olan sanatın tapusunu Garbın gözlen önüne serdiğini ve bu hakikati, kökleşmiş hurafeleri yenerek, herkese kabul ettirdiğini bilenler de vardır. Fakat her biri bütün bir hayata şeref verecek olan bu gay­ retler, büyük âlimin bizlere karşı beslediği dost­ luğun ve sevgisinin tam ölçüsünü vermez. Onun, geçen gün, Türk Bursadan ne derin bir aşk, ne berrak bir anlayışla bahsettiğini dinleyenler, bü­ tün bu muvaffakiyetleri ihata ve izah eden sırrı keşfetmiş oldular. Bugün Üniversitemizin muh­ telif kürsülerini işgal etmekte olan eski talebesi bunu daha evvel öğrenmişlerdi.

M. Gabriel, bize Bursayı anlattı, hissettirdi ve sevdirdi. Türk zevkinin ve kültürünün bu mübarek şehrine hadis bir sanatla işlediğini, me­ kân ile zamanın, hayal ile hakikatin ne munis bir terkip içinde eridiğini, Türk karakter ve fazileti­ nin nasıl âbideleştiğini üç buudu ile gördük. Fa­ kat asıl büyük âmilin bu tablo karşısındaki he­ yecanı, ona dördüncü buudunu da verdi ve böy- lece Bursa, bir sevgi halesi içinde gönlülerimizde yeniden doğdu. Konferanstan çıkarken bir dos­ tumun kulağıma eğilerek:

— Bana Bursayı bugün M. Gabriel öğretti, demesini gün geçtikçe daha iyi anlıyorum.

Mimarının teknik teferruatım bir tarafa bırakıyorum. Fakat o konferansta, frenklerin turquoise dedikleri mavinin asaletini, cami için­ de kubbeye kadar yükselen çini ve nakışların haşmetü mânasını, türbelerde azametle bağ­ daş kuran huzur ve sükûnun manevî değerini, herkes gibi ben de, yalnız akıl yolu ile değil, duygu yoliyle de anladım. M. Gabriel, Bursayı bize sadece coğrafyaya yaslanmış bir tarih ola­ rak değil, istikbale doğru kanatlanacak hamle­ lerin bir ilham kaynağı olarak gösterdi. Mimari ve sanat tarihinin bittiği noktada, bir millet ru­ hunun ebedî macerası başlıyordu. Bursa, böy- lece daima yeşil ve daima vakur bir sembol hü­ viyetiyle gözlerimizin önünde heybetü ve munis manzarasını aldı ve M. Gabriel’in sözleri kadar sıcak tonlarla projeksiyon perdesine aksettir­ diği renkli fotoğraflar, bir mavi ve yeşil cüm­ büşü içinde, bir çoklarının hâlâ şüphe ile kar­ şıladıkları bir dâvanın inkâr kabul etmez bir is- batı oldu,

(3)

TEMMUZ 1949 5 Sanat tarihi, yalnız şekillerin tarih i değil­

dir. Sütunda, kubbede, revakta hendeseyi a ra ­ makla ve bu hendesenin asırlar boyunca nasıl geliştiğini bulm akla san at tarihçisi, ne nefsini, ne de başkalarım tatm in edebilir. Sanat tarihi, maddeye işlenmiş ta rih de değildir. Öyle olsay­ dı, diğer tarihî izlerin yanısıra pek sönük ve pek silik kalırdı. Asıl san at tarih i maddeye şekil ve­ ren ruhun m acerasıdır. B ursa âbidelerini bu gözle gören M. G abriel’in konferansında, bütün bir şehir âbideleşmiş oldu. M. Gabriel, Bursa maddesine işlemiş ruhun macerasını anlatırken,

o ruhu sezen ediplerin intihalarım da ihmal et­ medi. Pierre Loti’den André Gide’e kadar Bur- sayı ziyaret edip gördüklerim ve duyduklarım anlatan Fransız muharrirlerini kendi zevk ve anlayışının mihekine vurdu. Onların bazan his­ settikleri derin gerçeği belirtirken, düştükleri hatâlara da mim koymaktan çekinmedi. Edebi­ yatın Bursası ile sanat tarihinin Bursasım zarif bir terkip halinde inşa ederken, en renkli malze­ meyi ve en şahane mimariyi, yine muasır Türk edebiyatında buldu. Beş Şehir mucizesini yara­ tan Ahmet Hamdi Tanpınarın Bursası ile M.

Gabriel'in Bursası, birbirine Türk halılarındaki çiçekler gibi girift oldular.

Prof. Sabrı Esad Siyavuşgii.

O s m a n lI la r ın 17 cl a s ırd a S lo v a k y a ’d a İşg a l e ttik le ri T u rd a k alesi.

Château de Turda en Slovaquie (quartier général

des T urcs au X V II S.)

Kişisel Arşivlerde Istanbul Belleği Taha Toros Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

Besides, the treatment of intertrochanteric fractures developing at old ages with closed reduction and external fixator is an easy, effective and safe biological diagnosis

Bunuıı için de beş tonluk müteharrik bir vinç ve iki (Debus) sistemi devvar f ı r ı n ve büyük mikyasta döküm sandıkları kâmilen burada yapılmıştır.. Bu

1) Communicating syringomyelia (syringohydro- myelia), which is associated with developmental anomalies at the foramen magnum and in the poste- rior fossa (e.g. Chiari type I and

Birbirleri ile olan ili şki sebebi ile anne ve di ğer anlamda bi- reylerle ili şki kurmalar ı, annenin sundu ğu lisan mo- deli yerine kriptofazi geli ştirmeleri yine litaratürde

Bu çalışmanın temel amacı, Türk yönetim geleneğinin oluşmasında önemli bir katkısı olan Kutadgu Bilig’de stratejik düşünmeye ilişkin vurguların olup olmadığını

Zaten, hendesî bir resim, bir kroki, bir kesim, bir fotoğraftan, mimarî bir eser hakkında daha iyi ve tam fikir verirler ve burada da eserin resimle gös- terilen kısmının daha

Araştırmanın sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde, kaldıraç, büyüklük ve kâr payı ödemesi değişkenlerinin finansal başarısızlık riskini

30/11/2012 tarih ve 28483 sayılı Resmi Gazetede (Değişik:RG-10/8/2016-29797) yayınlanarak yürürlüğe giren YSKY Ek 5 Tablo 2 Kıtaiçi Yerüstü Su Kaynaklarının

Güngörmez D (2016) Kuruma Yeni Gelenlerin Uyguladıkları Proaktif Sosyalizasyon Taktiklerinin Örgüte Bağlılığa Etkisi ve Bu ĠliĢkide Sosyal BütünleĢmenin

Bu sonuca göre, Nevşehir ilindeki turizm işletme belgeli konaklama işletmelerinin bir rekabet gücü belirleyicisi olarak en çok önem verdikleri faktör kalite

When the angle of attack increased to α = 25°, irregularities in the flow structure and size of vorticity increases at the rear side of the model, and the location of the

Keman edebiyatının önemli eserlerinden biri olan Faure’nin 1.Keman sonatı, aynı zamanda bestecinin ilk büyük ve günümüzde de en çok seslendirilen eseridir.. Türkiye’de

İşte birincisi: Uzun zamanlar Türk gençliğinin zihnî terbiyesini, ruhî temayüllerini ve haslatlarile seciyye husu­ siyetlerini yakından takib etmiş olanlar

Fakat matemati¤in Hu- me’un belirtti¤i tarzda analitik olmas› durumunda akla flöyle bir soru gelmektedir: "Evrende varolan hiçbir fleye dayanmayan bu

Mustafa adında 8 yaşındaki bir çocuk Ata'ya kendisini okutturma - sini istem iş ve"Ben okumak, adam olmak istiyorum" demişti .Atatürk derhal gerekli em irleri vererek

Pilositik astrositomlar çocukluk çağında en sık görülen posterior fossa tümörlerinden birisidir ve genellikle kistik ve solid komponenti ile ön plana çıkar.. Manyetik rezonans

為豐渥的廣告收入,再加上校友會首先針對開業醫師舉行大規模的學術演講,搭

The main purpose of this study is to investigate the antiproliferation effect of the compound, BJ-FA, on human umbilical vein endothelial cell (HUVEC), and its underlying

本研究的發現, BJ-FA 能使人類臍靜脈內皮細胞的生長產生抑制作用,且其抑制的效 果和 BJ-FA 的劑量成正相關性。而利用 3H-Thymidine incorporation 和

Kurganın oval planlı olan üst yapısının mimari planı, taş katmanlarıyla oluşturulan karmaşık üst örtüsü, mezar çukurunda bulunan ahşap mezar odası, odada saptanan

sanayide şahsî teşebbü­ sün gelişmesiyle ve şimdiye kadar bu partinin 1945 Toprak Kanununu tatbik etmediğine göre büyük topr«k sahibi sınıfla, kısacası

Yasaklara bu organlar tarafın­ dan riayetsizlik halinde, yasağa ri­ ayetsizliğin üzerinden iki yıl geç­ memiş ise, Cumhuriyet Başsavcısı bu fiili işleyen

Frankfurt’ta Almanca olarak bir Alman filmi daha seyredeceğimiz bir gece daha geçirme tehlikesi karşısında Franco yolculuk için yazı tura attı..