B

Bir iletişim sürecinde ileti sinyallerini kaynaktan alıcıya taşıyan öğe

Aşağıdakilerden hangisi, sanayi devrimi öncesinde üretimi biçimlendiren unsurlardan biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi, bir kitle iletişim aracının işlevlerini ve içeriklerini belirleyen temel öğelerden biridir?

3.

Çalışma zamanı dışında kalan serbest zaman kavramı hangi toplum tipinin bir özelliğidir?

4.

Komünikasyon ve haberleşme olarak da kullanılan kavrama ne ad verilir?

5.

Osmanlı İmparatorluğu’nda II. Mahmut’un çabalarıyla yayımlanan ilk gazete aşağıdakilerden hangisidir?

Aşağıdakilerden hangisi, modern gazetecilikte kullanılan haber değerlerinden biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi görsel-işitsel basın kavramına örnek oluşturmaz?

9.

Ortaçağ döneminde, Müslüman ülkelerde posta örgütüne ne ad verilirdi?

10.

2016 GÜZ ARA 3301-B

8 İzleyen sayfaya geçiniz.

aofdersnotlari.net

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

B

Hikâye, roman ve benzeri metinlerin sesli iletiler halinde kodlanarak radyo programına dönüştürülmesiyle yapılan yayınlara ne ad verilir?

11.

Magazin programları A)

Radyo oyunları programları B) tanımlayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Maxwell’in elektromanyetik kuramıyla, titreşen elektrik yükünün ortaya çıkardığı radyasyon tezini birleştirerek radyo dalgalarını keşfeden kişi kimdir?

13.

Heinrich Rudolf Hertz D)

David Hughes E)

1947 yılında transistorlu radyo hangi ülkede icat edilmiştir?

Türkiye’de 1964 yılında radyo yayın yetkisi hangi kuruma devredilmiştir?

15.

Türkiye Telefon Telsiz Anonim Şirketi A)

Basın-Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü B)

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu C)

Posta Telgraf Telefon İşletmesi D)

Matbuat Umum Müdürlüğü E)

Farklı zaman ve mekânlarda çekilmiş görüntülerin bir anlam, öykü ve harekette süreklilik oluşturacak biçimde art arda eklenerek birleştirilmesine ne ad verilir?

16.

Aşağıdakilerden hangisi, bir dağıtım firmasının üstlendiği işlerden biri değildir?

17.

Filmi çoğaltım ve gösterim haklarını satın alan televizyon şirketlerine ulaştırmak A)

Filmin gereken sayıda kopyasını hazırlatmak

B)

Filmi salonlara ulaştırmak C)

Film oyuncularının ücretlerini ödemek D)

Filmin reklamını yapmak E)

Aşağıdakilerden hangisi sinemanın kitlesel bir iletişim biçimi olarak tanımlanmasının nedenlerinden biri değildir?

18.

Basit bir endüstri olması A)

Ucuz bir eğlence sunması B)

Kolay tüketilmesi C)

Boş zaman etkinliği olması D)

Toplumların modalarını etkilemesi E)

Aşağıdakilerden hangisi bir film türünün diğerlerinden ayırt edilmesini sağlayan ve türe kimliğini veren öğelerden biri değildir?

20. 2016 GÜZ ARA 3301-B

9 İzleyen sayfaya geçiniz.

aofdersnotlari.net

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

TÜRK DİLİ-I

B

Bilimsel bakımdan dilin özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

1.

Dilin üretim yetisi sınırsızdır.

A)

Dil, toplumsal ve ulusal bir kurumdur.

B)

Diller arasında benzerlikler ve ortaklıklar olabilir.

C)

İlkel dil - gelişmiş dil ayrımı vardır.

D)

Dil, hem araç hem malzeme hem de bu aracı ve malzemeyi kullanan sistemdir.

E)

Bir dil ailesi içinde yer alan; ancak coğrafî bakımdan ailenin diğer üyelerine komşu ya da yakın olmayan; eldeki dil bilimsel verilere göre herhangi bir dil ailesi içinde yer almayan veya aynı dil ailesi içinde yakın akrabası bulunmayan dillere ne ad verilir?

2.

Aşağıdakilerden hangisinde bağımsız diller birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

3.

Esperanto gibi yapay dillerin icat ediliş nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

4.

İnsan dillerinin yetersiz görülmesi A)

Doğal dillere göre daha üstün bir dil yaratmak istenmesi

B)

Diğer dilleri konuşan insanlara karşı ayrıcalık yaratmak istenmesi

C)

Bu dili bilmeyenlerin konuşmaları anlamaması

D)

İletişim engelinin kaldırılması ve insanların birbirlerini kolayca anlamalarının sağlanması E)

"Bir dilin tarihî, siyasî, sosyal ve kültürel nedenlerle değişik bölgelerde ses yapısı, şekil yapısı ve kelime hazinesi bakımından önemli farklarla birbirinden ayrılan kollarından her biridir." şeklinde tanımlanan terim aşağıdakilerden hangisidir?

5.

İbrani alfabesini XVI. yüzyıldan beri kullanan, günümüzde ise sadece dini metinlerde yer veren Türk boyu aşağıdakilerden hangisidir?

6. 2016 GÜZ ARA 3301-B

10 İzleyen sayfaya geçiniz.

aofdersnotlari.net

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

B

Asıl Kıpçak sahasına ait Avrupalılar tarafından yazılmış eser aşağıdakilerden hangisidir?

7.

Muhabbetname A)

Codex Cumanicus B)

Garib-nâme C)

Divan-ı Hikmet D)

Nehcü’l- Feradis E)

Uygur alfabesinin kaynağı aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı’da Orhun Yazıtları hakkında ilk yayın yapan kişi kimdir?

9. ilişkisini, insanlar arası ilişkileri, Türk’ün tabiat algısını, bilgi karşısındaki tavrını konu edinen eser aşağıdakilerden hangisidir?

10.

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi "ünlü birleşmesi"ne bir örnektir?

11. aşağıdakilerden hangisidir?

12.

"Türkçede sözcük sonunda yalnızca belirli ünsüz çiftleri bulunabilir." Buna göre aşağıdaki sözcüklerden hangisi Türkçe kökenlidir? 2016 GÜZ ARA 3301-B

11 İzleyen sayfaya geçiniz.

aofdersnotlari.net

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

B

Türk alfabesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

15.

Sesçil (fonetik) bir alfabedir.

A)

Temel Latin alfabesindeki bazı harflerden ayırıcı işaretlerle yeni harfler yapılmıştır.

B)

29 harf, 2 ayırıcı işaret vardır.

C)

Ön damak k'si ve art damak k'sı ayrı harflerle gösterilir.

D)

Ses-yazı karşılıklığı esastır.

E)

Aşağıdakilerden hangisi kasıtlı yaratma yoluyla üretilmiş bir kelimedir?

16.

uygar A) B) uçak

bilişim C)

bilgisayar D)

yazılım E)

Aşağıdakilerden hangisinde sıklık çatısı vardır?

17.

silkele-A)

getir-B)

bildir-C)

yoğunlaş-D)

kolla-E)

Alan, araç, asalak, denetlemek, deprenmek, doruk, umarsız ve ürün sözcüklerinin yazı diline kazandırılma şekli aşağıdakilerden hangisidir?

18.

Birleştirme A)

Türetme B)

Derleme C)

Kısaltma D)

Tarama E)

"Kızlar eve gitti." cümlesinde kaç tane bağımlı biçim birim vardır?

19.

1 A)

2 B)

3 C) D) 4 E) 5

Tarihî dönemlerdeki kimi biçim birimlerin dil bilgisel işlevlerini yitirerek bugüne ulaşmasına ne ad verilir?

20.

Metatez A)

Değişme B)

Fosilleşme C)

Düşme D)

Türeme E)

2016 GÜZ ARA 3301-B

12 TEST BİTTİ.

aofdersnotlari.net

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi

2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

Belgede Özet, yaprak test, deneme sınavı hizmetlerine adresindeki "Beta e-öğrenme" bağlantısından ulaşabilirsiniz. (sayfa 24-29)