A

Önceki yıl şüpheli hale gelmiş ve tamamı için karşılık ayrılmış olan 16.000 TL lik şüpheli alacak tahsil edilmiş ve karşılık iptal edilmiştir.

Bu bilgilere göre şüpheli alacak karşılığının iptaline ilişkin yapılacak yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

1.

Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hesabı 16.000 borç / Karşılık Giderleri Hesabı 16.000 alacak

A)

Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hesabı 16.000 borç / Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabı 16.000 alacak

B)

Kasa Hesabı 16.000 borç / Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabı 16.000 alacak C)

Kasa Hesabı 16.000 borç / Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı 16.000 alacak

D)

Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hesabı 16.000 borç / Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı 16.000 alacak

E)

Vergi Usul Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi maliyet bedeli ile değerlenir?

2.

Devlet tahvilleri A)

Hisse senetleri B)

Kuruluş ve örgütlenme giderleri C) karşılaştırmasında 14.000 TL farklılık tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda farklılığın, bir müşterinin göndermiş olduğu 14.000 TL tutarındaki havalenin işletme tarafından kayda alınmamasından kaynaklandığı anlaşılmıştır.

Bu bilgilere göre yapılacak düzeltme kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

3.

Bankalar hesabı 14.000 borç / Alıcılar hesabı 14.000 alacak

A)

Bankalar hesabı 7.000 borç / Satıcılar hesabı 7.000 alacak

B)

Alıcılar hesabı 14.000 borç / Bankalar hesabı 14.000 alacak

C)

Bankalar hesabı 14.000 borç / Satıcılar hesabı 14.000 alacak

D)

Bankalar hesabı 28.000 borç / Alıcılar hesabı 28.000 alacak

E)

Aşağıdakilerden hangisi sayım yapılmadan önce hazırlık aşamasında yapılması gereken işlemlerden değildir?

4.

Nelerin sayılacağının belirlenmesi A)

Sayımın kimler tarafından yapılacağının belirlenmesi

B)

Hangi ambar ya da ambarlarda sayım yapılacağının belirlenmesi

C)

Sayım işleminin ne zaman yapılacağının belirlenmesi

D)

Tüm varlıkların parasal değerlerinin belirlenmesi

E)

“AB” İşletmesinin A malına ilişkin 2015 yılı stok hareketleri aşağıdaki gibidir:

Miktar Birim maliyet/

Birim satış fiyatı (TL)

Dönem Başı Stok 20 4.000

16 Şubat :Alış 30 4.200

15 Mart :Satış 40 5.000

10 Mayıs :Alış 20 4.500

İşletme mal hareketlerini sürekli envanter ve ilk giren ilk çıkar yöntemine göre izlemektedir. 15 Mart 2015 tarihli satıştan elde edilen brüt satış kâr veya zararı kaç Türk Lirasıdır?

Aşağıdakilerden hangisi Alacak Senetleri Reeskontu hesabının özelliklerinden biridir?

6.

Gelir azaltıcı hesaptır.

A)

Pasif düzenleyici hesaptır.

B)

Gelir tablosu hesabıdır.

C)

Aktif düzenleyici hesaptır.

D)

Varlık hesabıdır.

E) 2016 GÜZ ARA 3311-A

4 İzleyen sayfaya geçiniz.

aofdersnotlari.net

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

A

Bir varlık ya da nakit yaratan birimden elde edilmesi beklenen gelecekteki nakit akışlarının bugünkü değerine ne ad verilir?

7.

Net gerçekleşebilir değer A)

Gerçeğe uygun değer B)

Kullanım değeri C)

Nominal değer D)

İşletmeye özgü değer E)

Türkiye muhasebe standartlarında kullanılan değerleme ölçülerinden biri olan “Gerçeğe Uygun Değer”in tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

8.

Bir iktisadi kıymetin değerleme günündeki normal alım satım değeridir.

A)

Bir varlık ya da nakit yaratan birimden elde edilmesi beklenen gelecekteki nakit akışlarının bugünkü değeridir.

B)

İşin normal akışı içinde, tahmini satış fiyatından, tahmini tamamlanma maliyeti ve satışı gerçekleştirmek için gerekli tahmini satış giderleri toplamının, düşülmesiyle elde edilen tutardır.

C)

Karşılıklı pazarlık ortamında, bilgili ve istekli gruplar arasında bir varlığın el değiştirmesi ya da borcun ödenmesi durumunda ortaya çıkması gereken tutardır.

D)

Bir varlığın gerçeğe uygun değerinden satış giderleri çıkarılarak bulunan değeri ile kullanım değerinden büyük olanıdır.

E)

Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanunu’nda sayılan değerleme ölçülerinden biri değildir?

9.

İtibari değer A)

Gerçeğe uygun değer B)

Aşağıdakilerden hangisi kasa sayımında fazlalığa neden olur?

10.

Yapılan bir tahsilatın yanlışlıkla fazla yazılması

A)

Yapılan bir nakit tahsilatın yanlışlıkla eksik kaydedilmesi

B)

Bir ödeme işleminin unutularak kaydedilmemesi

C)

Kasa sorumlusunun zimmetine para geçirmesi

D)

Yapılan ödemenin yanlışlıkla eksik kaydedilmesi

E)

İşletmenin 2012 yılı içinde aldığı bir makineye ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

Satın alma bedeli: 130.000 TL

Taşıma gideri: 12.000 TL

Kurulum masrafı: 8.000 TL Tahmini ekonomik ömür: 5 yıl

Hurda değeri: 0

Amortisman yöntemi: Azalan bakiyeler yöntemi

Bu bilgilere göre söz konusu makinenin 2014 yılı sonundaki net defter değeri kaç TL dir?

11.

Satıcı ile yapılan mutabakat neticesinde farklılık bulunmuş, yapılan inceleme sonucunda farklılığın, işletmenin banka hesabından satıcıya yapılan 6.300 TL havalenin yanlışlıkla işletme tarafından 3.600 TL olarak kaydedilmesinden kaynaklandığı anlaşılmıştır.

Bu bilgilere göre düzeltme kaydı Hesabı 6.300 alacak

B)

Satıcılar Hesabı 2.700 borç / Bankalar Hesabı 2.700 alacak

C)

Bankalar Hesabı 2.700 borç / Satıcılar Hesabı 2.700 alacak

D)

Satıcılar Hesabı 2.700 borç / Kasa Hesabı 2.700 alacak

E) 2016 GÜZ ARA 3311-A

5 İzleyen sayfaya geçiniz.

aofdersnotlari.net

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

A

İşletme, bir maddi duran varlığını 50.000 TL peşin bedelle satmıştır. Varlığın birikmiş amortismanı 140.000 TL ve satış zararı 10.000 TL olduğuna göre maliyeti kaç TL dir?

13.

Aşağıdakilerden hangisi için amortisman hesaplanmaz?

14.

Tesis, makine ve cihazlar A)

Binek otoları B)

Binalar C)

Yapılmakta olan yatırımlar D)

Yeraltı ve yerüstü düzenleri E)

Aşağıdakilerden hangisi maddi duran varlıktır?

Araştırma ve geliştirme giderleri C)

Şerefiye D)

Binek otoları E)

Tek Düzen Muhasebe Sistemi’ne göre aşağıdakilerden hangisi kâr yedekleri grubunda yer almaz?

16.

I. Tertip yasal yedek A)

Olağanüstü yedekler B)

II. Tertip yasal yedek C)

Hisse senedi iptal kârları D)

Statü yedekleri E)

İşletme 01 Kasım 2015 tarihinde, 6 ay vadeli 200.000 Türk Lirası banka kredisi kullanmıştır. Kullanılan kredinin faiz oranı yıllık %18 olduğuna göre, yılsonunda gider

İşletme yıl içinde 150.000 TL bedelle, nominal değeri 1 TL olan “A” şirketi hisse senetlerinden 100.000 adet satın almıştır.

İşletmenin “A” şirketinin sermayesindeki hisse payı oranı %15’ dir. Borsada işlem gören söz konusu hisse senetlerinin son işlem günündeki ortalama fiyatı 3,40 TL dir.

Vergi Usul Kanunu’na göre “A” şirketi hisse senetleri işletmenin yılsonu bilançosunda, hangi hesapta ve hangi değerle gösterilecektir?

18.

İştirakler hesabında, 100.000 TL değerle A)

Bağlı Menkul Kıymetler hesabında, 150.000 TL değerle

B)

İştirakler hesabında, 340.000 TL değerle C)

Bağlı Menkul kıymetler hesabında, 340.000 TL değerle

D)

İştirakler hesabında, 150.000 TL değerle E)

İşletmenin kuruluş sözleşmesinde yazılı olduğu için ayrılan yedek akçelere ne ad verilir?

19.

Birikmiş yedek akçeler A)

Banka kredi borcunun faizi bilançoda ne zaman yükümlülük olarak gösterilir?

20.

Tahakkuk ettiğinde A)

Kredinin alındığı tarihte B)

Ödendiğinde C)

Kredi tutarının banka hesabına yatırıldığı tarihte

D)

Vadesi geldiğinde E)

2016 GÜZ ARA 3311-A

6 İzleyen sayfaya geçiniz.

aofdersnotlari.net

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi

2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

Belgede Özet, yaprak test, deneme sınavı hizmetlerine adresindeki "Beta e-öğrenme" bağlantısından ulaşabilirsiniz. (sayfa 36-39)