1 TEST 9. Sınıf Nükleik Asitler - 1

Belgede 9. Sınıf. Biyoloji. Soru Bankası. Naci KOÇAK (sayfa 63-73)

1.

DNA molekülü hidroliz edildiğinde, aşağıda veri-len moleküllerden hangisi oluşmaz?

A) Deoksiriboz şekeri B) Fosfat

C) Adenin bazı D) Nükleozit E) Urasil bazı

2.

DNA sentezine replikasyon denir. Replikasyon sırasında;

I. Deoksiriboz II. Fosfat III. Adenin IV. Timin

moleküllerinin kullanım miktarı arasınadaki ilişki hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) I > II > III = IV B) I = II > III = IV C) II > I > III > IV D) II > I > III = IV

E) III > II > I = IV

3.

Memeli olduğu bilinen aynı tür sağlıklı iki canlı için;

I. Nükleotit çeşiti II. Kromozom sayıları III. DNA’daki G / S oranı

niceliklerinden hangileri kesinlikle aynıdır?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

4.

RNA ve DNA yapısındaki nükleotitler karşılaştı-rıldığında;

I. Fosforik asit II. Deoksiriboz şekeri III. Adenin bazı IV. Adenin nükleotidi

verilen moleküllerinden hangileri yapı bakımın-dan aynıdır?

A) I ve II B) I ve III C) I, II ve III D) I, III ve IV E) I, II, III ve IV

5.

Bir DNA molekülünün yapısındaki;

I. Deoksiriboz - Toplam baz II. Fosfat - Deoksiriboz III. Guanin sayısı - Sitozin sayısı

ikililerinden hangileri eşit sayıda bulunur?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

6.

Eşit sayıda nükleotit içeren iki DNA molekülün-de;

I. Guanin sayısı II. Zayıf hidrojen bağı III. Deoksiriboz şekeri IV. Pürin bazlarının toplamı

sayılarından hangileri farklılık gösterebilir?

A) Yalnız I B) I ve II C) III ve IV D) I ve III E) I, II, III ve IV

18

TEST

7.

600 pürin bazı ve 200 sitozin bulunduran DNA mole-külündeki zayıf hidrojen bağı ve toplam fosfat sayısı hangi seçenekte doğru verilmiştir.

Zayıf Hidrojen

Bağ Sayısı Toplam Fosfat Bağ Sayısı

İki farklı nükleik asit çeşitinde yukarıda verilen moleküllerden hangileri ortak kullanılır?

A) II ve II B) I, II ve III C) II, III ve IV D) I, II ve IV E) I, II, III ve IV

9.

I. Pirimidin bazı sayısı

II. Toplam deoksiriboz sekeri sayısı III. Guanin bazı sayısı

Bir DNA molekülünde bulunan yukarıdaki mo-lekül sayılarının çoktan aza doğru sıralanması aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru veril-miştir?

Yukarıda verilen moleküllerden hangilerinin yapı-sında zayıf hidrojen bağı bulunur?

A) Yalnız III B) II ve III C) I ve II

I Zincir II Zincir

DNA molekülü

Yukarıdaki DNA molekülü ilgili verilen;

I. DNA iki polinükleotit zincirinden oluşmuştur.

II. Adeninin tamamlayıcısı timin, guaninin tamamla-yıcısı sitozindir.

III. Tek zincirdeki nükleotitler birbirine fosfodiester bağı bağlanır.

1 TEST

9. Sınıf

1.

DNA molekülü ile ilgili verilen;

I. Hücre içinde DNA molekülü yıkılıp yeniden sen-tezlenemez.

II. Bir canlının değişik dokularında bulunan DNA’lar aynı baz dizilişine sahiptir.

III. Çift zincirli olduğu sürece tüm DNA’larda pürin bazlarının toplam sayısı pirimidin bazlarının top-lam sayısına eşittir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız III B) II ve III C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III

2.

Nükleik asitlerin yapısına katılan;

I. Adenin bazı II. Fosfat III. Urasil bazı IV. Deoksiriboz şekeri

moleküllerinden hangileri hem DNA hem de RNA’da ortak olarak bulunur?

A) I ve II B) I ve III C) III ve IV D) IV ve V E) I, II ve IV

3.

Prokaryot hücrelerdeki DNA’nın, ökaryot hücre-lerdeki DNA’dan farkı aşağıdakilerden hangisi-dir?

A) İçerdiği organik baz çeşiti B) Yaptığı iş

C) Hücrede bulunduğu yer D) Yapısındaki şeker çeşidi E) Yapısındaki fosfat çeşidi

4.

DNA ve RNA molekülleriyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) DNA’da zayıf hidrojen bağ sayısının fazla olması, onun daha yüksek sıcaklıklara dayanıklı olması-nın sağlar.

B) tRNA’nın yapısında zayıf hidrojen bağı bulundu-ğu için yonca yaprağı şeklini almıştır.

C) DNA ökaryot canlılarda çekirdekte, prokaryot canlılarda stoplazmada bulunur.

D) DNA’daki tüm eşitlikler RNA için de geçerlidir.

E) DNA ve RNA, protein sentezinde görev yaparak yönetici molekül adını alır.

5.

DNA ve RNA için verilen;

I. Yıkılıp yeniden sentezlenme II. Yönetici molekül olma III. Protein sentezinde görev alma IV. Fosfodiester bağı içerme özelliklerinden hangileri ortaktır?

A) I ve II B) I, ve III C) I, II ve III D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV

Nükleik Asitler - 2 19

TEST

6.

Bir DNA molekülündeki deoksiriboz şekeri sayısı 8X ve guanin sayısı da 2X ise;

I. Toplam nükleotit sayısı

II. Toplam zayıf hidrojen bağ sayısı III. Pirimidin bazı sayısı

hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

I II III

A) 8X 10X 4X

B) 8X 12X 6X

C) 10X 12X 6X

D) 10X 12X 5X

E) 12X 14X 7X

7.

Nükleik asitler için aşağıda verilenlerden hangisi ortaktır?

A) Kendini eşleyebilme B) Çift zincirden oluşma C) Ribozom yapısına katılma D) Nükleotitlerden oluşma E) Deoksiriboz şekeri taşıma

8.

DNA ve RNA yapısında bulunan nükleotitlerle il-gili verilen,

I. Yapılarında toplam 5 çeşit baz bulunur.

II. Taşıdıkları şekerler de dikkate alındığında toplam 8 çeşit nükleotit bulunur.

III. İki molekül de sentezlenirken DNA bilgisi kullanı-lır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız III B) II ve III C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III

9.

Eşit sayıda nükleotitden oluşmuş iki DNA molekü-lünde zayıf hidrojen bağ sayılarının farklı olduğu tes-pit edilmiştir.

Bu farklılığın sebebi;

I. Guanin sayılarının farklı olması II. Fosfat sayılarının farklı olması III. Pürin baz sayılarının farklı olması durumlarından hangisi ile açıklanabilir?

A) Yalnız I B) II ve III C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III

10.

DNA molekülüyle ilgili aşağıda verilenlerden han-gisi yanlıştır?

A) Yapısında 4 çeşit nükleotit bulunur.

B) Prokaryot canlılarda stoplazmada bulunur.

C) Ökaryot canlılarda yanlızca çekirdekte bulunur.

D) Kalıtsal özellikleri kuşaktan kuşağa aktarır.

E) RNA sentezinden sorumludur.

11.

RNA molekülüyle ilgili aşağıda verilenlerden han-gisi yanlıştır?

A) Protein sentezinde görev alır.

B) Tek zincirden oluşur.

C) Yapısında 5 çeşit nükleik asit bulunur.

D) Yapısında urasil nükleotidi bulunur.

E) Riboz şekeri taşır.

1 TEST

9. Sınıf

1.

Nükleik asitlerin yapısına katılan fosforik asitle ilgili verilen;

I. Nükleik asitlere asit özelliği kazandıran molekül-dür.

II. Nükleozitlere fosfat grubunun eklenmesiyle nük-leotit oluşur.

III. Fosforik asit şekere glikozit bağı ile bağlanır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız II B) I ve II C) II ve III D) I ve III E) I, II ve III

2.

Aşağıda verilenlerden hangisi DNA, RNA ve ATP molekülleri için ortaktır?

A) Riboz şekeri taşıma B) Kendini eşleme

C) Çekirdekte sentezlenme D) Organel yapısına katılma E) Fosfat molekülü taşıma

3.

tRNA için verilen;

I. Her tRNA çeşiti bir amino asite özeldir.

II. Zayıf hidrojen bağı taşır.

III. Stoplazmada serbest hâlde bulunur.

IV. tRNA’nın bir ucunda amino asitlerin bağlandığı kısım diğer ucunda antikodon kısmı bulunur.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II B) I ve III C) I, II ve III D) I, III ve IV E) I, II, III ve IV

4.

Ribonükleik asitlerle alakalı verilen;

I. Organel yapısına katılma II. DNA’ya bakılarak üretilme III. Protein sentezinde görev alma IV. Yapısında zayıf hidrojen bağı içerme

özelliklerinin RNA çeşitleriyle doğru eşleştirilme-si hangieşleştirilme-sinde doğru verilmiştir?

mRNA tRNA rRNA

A) I ve II II ve III III ve IV

B) II ve III II, III ve IV I, II ve III

C) III ve IV I ve II I ve III

D) II ve III III ve IV I ve III

E) II ve IV I ve III III ve IV

5.

Bir hücrede meydana gelen;

I. DNA sentezi II. RNA sentezi III. Protein sentezi

olaylarından hangileri prokaryot ve ökaryot can-lılarda aynı yerde gerçekleşir?

A) Yalnız III B) I ve II C) II ve III D) I ve III E) I, II ve III

6.

Nükleik asitlerin yapısına katılan;

I. Fosfat II. Guanin bazı III. Timin bazı IV. Sitozin nükleotidi

moleküllerinden hangileri hem DNA hem de RNA’da ortak bulunur?

A) I ve II B) I ve III C) I, II ve III D) I, II ve IV E) I, II, III ve IV

Nükleik Asitler - 3 20

TEST

7.

Aynı mRNA’nın farklı ribozomlarda okunması so-nucu oluşan proteinler için;

I. Sentez sırasında oluşan su sayısı II. İçerdiği amino asit çeşidi III. Üç boyutlu yapısı

özelliklerinden hangileri ortaktır?

A) Yalnız II B) I ve II C) II ve III D) I ve III E) I, II ve III

8.

Bir mRNA molekülü tamamen hidroliz edildiğin-de;

I. Riboz şekeri II. Glikoz III. Amino asit IV. Fosfat

moleküllerinden hangileri oluşur?

A) I ve III B) I ve IV C) I, II ve III D) I, II ve IV E) I, II, III ve IV

9.

Aşağıdakilerden hangisi, iki farklı DNA molekülü-nün birbirinden farklı özelliklere sahip olmasında etkili olmaz?

A) Moleküldeki fosfat sayısı B) Nükleotitlerin sırası

C) Moleküldeki nükleotit çeşitlerinin sayısı D) DNA uzunluğu

E) Pentoz çeşidi

10.

I – Mitokondri II – Kloroplast III – Ribozom IV – Golgi

Yukarıda verilen yapılardan hangilerinin yapısın-da RNA bulunmaz?

A) Yalnız IV B) III ve IV C) I, II ve III D) I ve IV E) I, II, III ve IV

11.

Bir DNA molekülünde toplam nükleotit sayısı 4000 ve bunun 1/5’ i guanin ise buna göre aşağı-daki bilgilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Toplam fosfat sayısına B) Toplam pirimidin baz sayısına C) Toplam pürin sayısına

D) Bir iplikteki toplam adenin sayısına E) Toplam deoksiriboz şekeri sayısına

12.

DNA’nın yarı konumlu eşleştiğini göstermek için işa-retli azotlu nükleotitler kullanılarak deneyler yapılır.

Bu deneylerden kullanılmayan baz aşağıdakiler-den hangisidir?

A) Timin B) Guanin C) Sitozin D) Adenin E) Urasil

1 TEST

9. Sınıf

1.

RNA molekülünün sahip olduğu özelliklerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Protein sentezinde görev yapar.

B) Yapısındaki pentoz şekeri ribozdur.

C) DNA molekülüne bakılarak sentezlenir.

D) Ökaryot canlılarda sadece çekirdekte bulunur.

E) tRNA molekülünün yapısında zayıf hidrojen bağı bulunur.

2.

Ökaryot bir bitki hücresinde;

I. Çekirdek

3.

Aşağıdakilerden hangileri ATP, DNA ve RNA mo-lekülleri için ortaktır?

A) Riboz şekeri taşıma B) Kendini eşleyerek çoğalma C) Çekirdekte sentezlenme D) Adenin bazı taşıma E) Deoksiriboz şekeri taşıma

4.

Bir DNA molekülünde, toplam nükleotit ve timin sayısı biliniyorsa, aşağıdakilerden hangisi he-saplanamaz?

A) Pürin bazlarının sayısı B) Zayıf hidrojen sayısı

C) DNA’daki toplam fosfat sayısı D) Guanin sayısı

E) Tek zincirdeki adenin sayısı

5.

I. Organik baz II. Fosfarik asit III. Pentoz şekeri

DNA ve RNA’daki ortak nükleotitlerin birbirinden ayırt edilmesinde yukarıda verilenlerinden han-gilerine bakılabilir?

A) Yalnız II B) I ve II C) II ve III D) I ve III E) I, II ve III

6.

Bir hücrede DNA sentezi sırasında;

I. Riboz II. Fosfat III. Adenin IV. Guanin V. Deoksiriboz

moleküllerinden hangileri daha fazla harcanır?

A) I ve II B) I, II ve III C) I, IV ve V D) II ve V E) II, IV ve V

7.

I. DNA sentezi II. RNA sentezi III. Protein sentezi

Yukarıdaki olayların hangilerinde meydana gelen hatalar kuşaktan kuşağa aktarılır?

A) I ve II B) II ve III C) I, II ve III D) Yalnız II E) Yalnız I

Nükleik Asitler - 4 21

TEST

8.

I. Ribozom II. Kloroplast III. Mitokondri

Yukarıda verilen organellerden hangileri yıkılırsa yapılarında nükleotite rastlanır?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

9.

I. DNA şifreleri

II. Nükleotidlerin bağlanma biçimi III. Nükleotit çeşidi ve sırası

İki RNA molekülünün birbirinden farklı olması yu-karıdaki faktörlerden hangilerine bağlıdır?

A) Yalnız III B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

10.

I. Adenin bazı II. Zayıf hidrojen bağı III. Fosfat

IV. Fosfodiester bağı

DNA molekülüne ait tüm nükleotitlerin yapısında yukarıdaki moleküllerden hangileri ortak bulu-nur?

A) Yalnız III B) I ve II C) I ve III D) III ve IV E) II, III ve IV

11.

I. DNA sentezi II. RNA sentezi

III. Ribozomda protein sentezi

Yukarıdaki olaylardan hangisi gerçekleşirken hem ATP, nükleotit harcanır hem de su sentez-lenir?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

12.

I. Yaraların onarımı II. Büyüme, gelişme III. Gamet oluşumu IV. Protein sentezi

İnsanda yukarıda verilen olaylardan hangileri gerçekleşirken DNA sentezi zorunludur?

A) I ve II B) I ve III C) I, II ve III D) II, III ve IV E) I, III ve IV

13.

Karaciğer ve böbrek hücrelerinin birbirinden farklı olması;

I. Hücrelerindeki DNA’nın farklı olması II. DNA’nın aktif genlerinin farklı olması III. Sentezlenen moleküllerin farklı olması faktörlerinden hangilerine bağlıdır?

A) Yalnız III B) I ve II C) II ve III D) I ve III E) I, II ve III

1 TEST

9. Sınıf

1.

ATP molekülüyle ilgili verilen;

I. Anabolizma reaksiyonlarının tamamında kullanı-lır.

II. Nükleotit yapıdadır.

III. ATP sadece hücre içinde üretilir.

yargılarından hangileri doğrudur?

ATP’nin yapısını gösteren yukarıdaki şekilde, nu-maralandırılmış kısımlarla ilgili verilen;

I. I numaralı molekülün yapısında azot bulunur.

II. II numaralı, riboz şekeri olup RNA ve ribozom yapısına da katılır.

III. III numaralı yapı, organik yapıdaki fosfat grubu-dur.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I ve III E) I, II ve III

3.

ADP P Enerji+ + mATP H O+ 2 ATP molekülü ile verilen;

I. ATP büyük moleküldür, hücre zarından geçmez.

II. ATP sentezi endergonik reaksiyondur.

III. ATP yıkımı geri dönüşümlü bir reaksiyondur.

IV. ADP’den ATP sentezlenirken dışarı bir molekül su verilir.

Yukarıda ATP molekünün yapısı verilmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Yapısındaki baz adenin bazıdır.

B) ATP büyük molekül olup hücre zarından geç-mez.

C) Üç tane fosfat molekülü içerir.

D) Yapısında üç tane yüksek enerjili fosfat bağı bu-lunur.

E) ADP’ye bir fosfat eklenirse ATP elde edilir.

5.

Yukarıda molekül yapısı verilen ATP molekülü ile ilgili söylenen;

I. Her canlı hücre kendi ATP’sini üretir.

II. Çekirdek ve mitokondri zarından geçer.

III. Sentezlenirken dışarı su verir, yıkılırken de su

6.

III

IV V

VI

P P P

I II

( : Yüksek enerjili bağları)

ATP molekülüne ait yukarıda numaralandırılmış kısımlarla ilgili verilen;

I. I ve II numaralı yapılar glikozit bağı ile bağlanarak AMP adı verilen yapıyı oluşturur.

II. IV numaralı kısmın yapısında yüksek enerjili fos-fat bağı bulunmaz.

III. Defosforilasyonda VI numaralı yapı V numaralı yapıya dönüşür.

IV. I ve II numaralı yapılar zardan geçerken IV, V ve VI numaralı yapılar zardan geçemez.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve III B) I ve IV C) I, II ve III D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV

7.

I. Kimyasal sindirim II. Dehidrasyon sentezi III. Aktif taşıma

IV. Sinirsel iletim

Yukarıda verilen reaksiyonlardan hangileri ger-çekleşirken ATP harcanır?

A) I ve III B) I ve IV C) I, II ve III D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV

8.

ATP molekülüyle ilgili verilen;

I. Hücre içinde sentezlenir, hücre içinde harcanır.

II. Bir hücreden diğerine aktarılmaz.

III. ATP depo edilemez.

IV. İnsan, ışık yardımıyla ATP üretir.

bilgilerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II B) II ve III C) I, II ve III D) I, II ve IV E) I, II, III ve IV

9.

I. Yapısında üç fosfat molekülü bulunur.

II. Üç tane zayıf hidrojen bağı bulunur.

III. ATP sentezine fosforilasyon, yıkımına defosfori-lasyon denir.

Yukarıda verilen özelliklerden hangileri ATP mo-lekülü için geçerlidir?

A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I ve III E) I, II ve III

10.

I. Aktif hareket II. İmpuls iletimi III. Kimyasal sindirim IV. Difüzyon

Yukarıda verilen olaylardan hangileri gerçekle-şirken ATP miktarı azalır?

A) I ve II B) I ve III C) I, II ve III D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV

1 TEST

9. Sınıf

Belgede 9. Sınıf. Biyoloji. Soru Bankası. Naci KOÇAK (sayfa 63-73)