DNA I RNA

Belgede 9. Sınıf. Biyoloji. Soru Bankası. Naci KOÇAK (sayfa 115-134)

1 TEST 9. Sınıf Hücre Zarında Madde Taşınması - 1

I. DNA I RNA

III. Kromatin ağı IV. Ribozom

yapılarından hangileri bulunur?

A) I ve II B) III ve IV C) I, II ve III D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV

2.

Sentrozom taşıyan gelişmiş bir hücre aşağıdaki olaylardan hangisini gerçekleştirmez?

A) Mitokondride oksijenli solunum B) Kloroplastta glikoz sentezi C) Ribozomda protein sentezi D) Golgide yağ üretimi E) ER’de protein sentezi

3.

Kloroplast ve mitokondri organellerinde;

I. DNA sentezi II. Protein sentezi III. Oksijen üretimi IV. Ribozom taşıma

olaylarından hangileri ortak gerçekleşir veya bu-lunur?

A) I ve II B) III ve IV C) I, II ve III D) I, II ve IV E) I, II, III ve IV

4.

Ribozom

¶ Mitokondri

¶ Kloroplast

ER

Yukarıda verilen organellerde ortak gerçekleşen olay ya da bulunan ortak yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A) DNA taşıma B) Glikoz sentezi C) Protein sentezi D) ATP sentezi E) Selüloz sentezi

5.

Çekirdek zarıyla ilgili verilen;

I. Üzerindeki porlar mRNA’yı geçirir.

II. Sitoplazmadan çekirdeğe ATP geçer.

III. Dış zar üzerinde ribozom taşır.

IV. Üzerinde bulunan porlar, hüce zarına oranla daha büyüktür.

ifadelerinden hangisi doğrudur?

A) I ve II B) III ve IV C) I, II ve III D) I, II ve IV E) I, II, III ve IV

6.

Endositoz yapan bir canlıdaki endositoz olayını;

I. Mitokondri faliyeti II. Ortam sıcaklığı III. İnhibitör madde

faktörlerinden hangileri etkiler?

A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

Hücre ve Hücre Teorisi - 2 35

TEST

7.

Bitki hücrelerinde;

I. Selüloz sentezi

II. İnorganik maddelerden organik madde sentezi III. Monomerlerden enerji sentezi

olaylarını gerçekleştiren organeller aşağıdaki se-çeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?

I II III

A) Ribozom ER Golgi

B) ER Kloroplast Mitokondri

C) Golgi Kloroplast Mitokondri D) Golgi Mitokondri Kloroplast

E) Mitokondri ER Ribozom

8.

Çok hücreli hayvansal organizmalarda organlar oluşurken ileri derecede özelleşmiş bazı doku hücrelerinin bölünme yeteneğini kaybetmesi;

I. Ribozom II. Sentrozom III. Lizozom

organellerinden hangilerini bulundurmamasına bağlıdır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III

9.

Bir hayvan hücresinde lizozomun oluşumunda;

I. Golgi II. Ribozom III. Mitokondri

organellerinden hangilerinin doğrudan rolü bulu-nur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III

10.

I. RNA’ları sentezleyerek kendine gerekli olan pro-teinleri üretme

II. Hücredeki büyük organik molekülleri, basit yapılı moleküllere ayrıştırma

III. DNA’larını eşleyerek kendine benzer yeni orga-nizmalar meydana getirme

Yukarıdaki olaylardan hangileri hem çok hücreli organizmaların her bir canlı hücresinde hem de bütün tek hücreli organizmalarda gerçekleşir?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II, III

11.

I. Bütün proteinlerin sentezinde kullanılması II. Çekirdeğin dış zarında bulunması

III. Protein ve RNA’dan oluşması IV. Gerektiğinde bölünerek çoğalması

Yukarıdakilerden hangileri bütün hücrelerin te-mel organeli olan ribozomun görevi veya özellik-lerinden değildir?

A) Yalnız I B) Yalnız IV C) I ve II D) I ve III E) II ve IV

12.

Aşağıdaki hücresel yapılardan hangisinin karşı-sındaki olayla ilgisi yoktur?

A) Ribozom – Protein sentezi B) Çekirdek – Mitoz bölünme C) Kloraplast – Fotosentez D) Mitokondri – Fermantasyon E) Hücre zarı – Osmoz

1 TEST

9. Sınıf

1.

Aşağıdaki organellerden hangileri çekirdek ben-zeri görev yapabilir?

A) Ribozom – Lizozom B) Lizozom – Golgi C) Golgi – Kloroplast D) Mitokondri – Kloroplast E) Mitokondri – Ribozom

2.

I. Sitoplazma II. Kloroplast III. ER IV. Mitokondri V. Çekirdekçik

Yukarıdaki yapılardan hangileri ribozom organe-lini taşıyabilir?

A) I, II, III ve IV B) I, II ve III C) II, III ve IV D) I, III ve V E) I, II, III, IV ve V

3.

I. Ribozom II. Çekirdek zarı III. Mitokondri IV. Golgi V. Hücre zarı VI. Sitoplazma

Prokaryot ve ökaryot canlılarda yukarıdakilerden hangileri ortaktır?

A) I , II ve III B) II, III ve IV C) I, III, IV ve V D) I, V ve VI

E) I, II, III, IV ve V

4.

Aşağıdaki olaylardan hangilerini her hücre ken-disi gerçekleştirmek zorundadır?

A) Glikoz sentezi B) Fotosentez C) Aminoasit sentezi D) Fosforilasyon

E) Mineral madde sentezi

5.

I. Stoplazma miktarı II. DNA nükleoit dizilimi III. Gen aktivitesi IV. Organel sayıları

Aynı canlının farklı dokularından alınan hücreler-de yukarıda verilenlerhücreler-den hangileri farklılık gös-terir?

A) I ve II B) I ve III C) I, II ve III D) I, III ve IV E) I, II, III ve IV

6.

Aşağıda verilen yapılardan hangisi bütün prokar-yot hücrelerde ortak olarak bulunmaz?

A) Ribozom B) Sitoplazma C) ETS D) DNA E) Hücre zarı

Hücre ve Hücre Teorisi - 3 36

TEST

7.

I. Tek başına yaşama II. Bağımsız hareket etme III. Koloni oluşturma IV. Hücreler arası iş bölümü

Yukarıda verilen özelliklerden hangileri tek hüc-reli prokaryot canlılarda gözlenebilir?

A) I ve II B) II ve III C) I, II ve III D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV

8.

I. Memeli olgunlaşmış alyuvarı III. Bakteri

IV. Arke

Yukarıda verilen yapılardan hangileri mitokondri taşımaz?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III

9.

Bakterilerin tamamında:

I. Difüzyon

II. Hemolize uğramama III. Protein sentezi

olaylardan hangileri gerçekleşir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III

10.

« Aerobik bakteri

« Mitokondri organeli

« Kloroplast organeli Yukarıda verilen yapılar için:

I. ETS’leriyle enerji üretirler II. Bölünerek sayılarını artırırlar III. Kendi proteinlerini sentezlerler özelliklerinden hangileri ortaktır?

A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

11.

I. Mitokondri II. Ribozom III. Çekirdek IV. Golgi

Yukarıda verilen organeller ve yapılardan hangi-lerinin faaliyetleri sonucu hücre kendine ait özel kimlik kazanır?

A) I ve II B) II ve III C) I, II ve III D) I, III ve IV E) II, III ve IV

12.

I. Yağ sentezi II. Hormon sentezi III. Seliloz sentezi IV. Enzim sentezi

Çok hücreli, glikojen sentezleyen bir canlıda yu-karıda verilen moleküllerden hangilerinin sentezi gerçekleşebilir?

A) I ve II B) II ve III C) I, II ve III D) I, II ve IV E) I, II, III ve IV

1 TEST

9. Sınıf

1.

I. ETS’ye sahip olma II. Protein sentezleme III. DNA taşıma

Yukarıda verilen özelliklerden hangileri çift zarlı organeller için geçerlidir?

A) I ve II B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III E) I, II, III

2.

I. Kloroplast II. Hücre zarı III. Ribozom

Yukarıda verilen yapılardan hangilerine canlı bit-kiden alınan tüm hücrelerde rastlanır?

A) I ve II B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III E) I, II, III

3.

I . ATP sentezi II. Protein sentezi III. CO2 özümlemesi

Yukarıda verilen olaylardan hangileri bitki hücre-sinde birden fazla organelde gerçekleşir?

A) I ve III B) I ve II C) II ve III D) Yalnız II E) I, II ve III

4.

Aşağıda verilen yapı ve organellerden hangisi kendini eşleme özelliğine sahip değildir?

A) Mitokondri B) Kloroplast C) Çekirdek D) Golgi E) Sentrozom

5.

Prokaryot hücrelerde enzim sentezi olayında;

I. Ribozom II. Golgi III. Mitokondri

organellerinden hangileri görev alır?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve D) II ve III E) I, II ve III

6.

Organel I II III

ETS taşıma + +

DNA taşıma + +

Oksijen üretme +

Yukarıdaki tabloda bazı hücre organellerinde bulu-nan özellikler “+” bulunmayanlar “–” ile gösterilmiş-tir.

Bu tablodaki organeller hangi seçenekte doğru verilmiştir?

I II III

A) Kloroplast Golgi Ribozom B) Mitokondri Ribozom Golgi C) Mitokondri Ribozom Kloroplast D) Kloroplast Ribozom Mitokondri

E) Golgi Ribozom Sentrozom

7.

Bakterilerde solunum ürünlerinin kullanılarak faydalı duruma getirildiği yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mitokondri B) Kloroplast C) Golgi D) Ribozom E) Klorofil

Hücre ve Hücre Teorisi - 4 37

TEST

8.

Oksijenli solunum ve fotosentez yapan

yapılarından hangileri kesinlikle bulunur?

A) I ve II B) II ve III C) II ve IV

İki organel arasındaki lişki yukarı gösterilmiştir.

Bu ilişkiyle ilgili verilen;

I. I. organel inorganik maddelerden organik besin üretir.

II. II. organelin ürettiği enerji, hücrede protein sen-tezinde kullanılır.

III. Her iki organel de madde döngüsünde görev ya-par.

IV. İki organel de suyu ışık yardımıyla parçalar.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) I ve II B) II ve III C) I, II ve III D) I, II ve IV E) I, II, III ve IV

10.

TlakoitRibozom

Dış zar

Yukarıda verilen her iki organel için;

I. DNA taşıma

II. Kendi protenini sentezlemek III. Fotofosforilasyonla ATP sentezleme IV. ETS enzimi taşıma

verilenlerden hangileri ortaktır?

Yukarıda verilen organelle ilgili;

I. İğ ipliği oluşturarak kromozomları kutuplara doğ-ru çeker.

II. Hayvan ve mantar hücrelerinde bulunur.

III. Oluşturduğu iğ ipliği protein yapıdadır.

açıklamalarından hangileri yapılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II, III

1 TEST

9. Sınıf

1.

Ribozom

Tlakoit Dış zar Zarlar arası boşluk

İç zar DNA

Tilakot

boşluk Granum Stroma

Yukarıdaki organel ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) DNA stromada bulunur.

B) Granumlar tilakoitlerin üst üste dizilimi ile oluş-muştur.

C) Işık yardımıyla ATP üretimi stromada olur ve gra-numda besin sentezi için kullanılır.

D) Kloroplast çit zarla çevrelenmiştir.

E) Kendisi için gerekli proteini kendi üretir.

2.

I. Protein sentezi II. ETS kullanımı III. DNA ve RNA sentezi

IV. İnorganik maddelerden organik monomer sentezi Mitokondri ve kloroplast organelinde yukarıda verilenlerden hangileri ortak gerçekleşir?

A) I ve II B) II ve III C) I, II ve III D) I, II ve IV E) I, II, III ve IV

3.

Endosimbiyotik hipoteze göre;

I. Ribozom II. Kloroplast III. Mitokondri

organellerinden hangileri prokaryot canlılardan köken alarak hücre içine alınıp ortak birliktelik sağlanmıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II, III

4.

Ökaryot bir hücrede gerçekleşen;

– İnorganik maddelerden organik besin sentezi – Oksidatif fosforilasyonla ATP sentezi – Hücre dışına enzim ve hormon salgılama – Hücre içi madde taşınımı

olaylarının meydana gelmesinde aşağıdaki orga-nellerden hangisinin etkisi yoktur?

A) Golgi B) ER C) Mitokondri D) Kloroplast E) Lizozom

5.

Mitokondri ve kloroplast organeli, I. ATP sentezleme

II. Ribozom taşıma III. Nükleik asit taşıma

IV. Tüm ökaryot canlılarda birlikte bulunma özelliklerinden hangilerine ortak olarak sahiptir?

A) I ve II B) II ve III C) I, II ve III D) I, II ve IV E) I, II, III ve IV

Hücre ve Hücre Teorisi - 5 38

TEST

6.

Hücre zarının dışa bakan yüzeyinde bulunan kar-bonhidratlarla ilgili verilen;

I. Protein ya da yağlarla birleşmişlerdir.

II. Hücre zarının kimlik kazanmasında görev alır.

III. Hücrelerin birbirini ve hormonları tanımasına yar-dımcı olur.

IV. Monomerlerinin birbirine bağlanması ribozomda gerçekleşir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II B) II ve III C) I, II ve III D) I, II ve IV E) I, II, III ve IV

7.

Hücre içinde görev alan proteinler, serbest ribo-zomlarda; dışarıda görev yapanlar ise granüllü en-doplazmik retikulum üzerinde yer alan ribozomlarda sentezlenir.

Buna göre;

I. Hormon II. Glikoliz enzimi III. Midedeki pepsin IV. Antikor

proteinlerinden hangileri granüllü endoplazmik retikulum üzerinde yer alan ribozomlar tarafın-dan üretilir?

A) I ve II B) II ve III C) I, II ve III D) I, III ve IV E) I, II, III ve IV

8.

Ökaryot canlılarda hücreye şekil verip hücre içi or-ganizasyonda görev alan yapıya hücre iskeleti denir.

Bu bilgiye göre hücre iskeleti;

I. Kromozomları zıt kutuplara çekilmesi II. Hayvan hücrelerinde stokinez

III. Organellerin hücre içindeki yerlerinin sabitlen-mesi

görevlerinden hangilerini yapar?

A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II, III

9.

Aşağıda X ve Y organelerinin hücrede yaptıkları gö-revler verilmiştir.

X: Hücre zarı ile çekirdek arası madde taşınmasın-da görev alan kanalcıklar sistemidir.

Y: Endositoz sonucu alınan besinleri substrat ola-rak kullanan ve katabolizmada görevli organel.

Buna göre bu organeler hangi seçenekte doğru verilmiştir?

X Y

A) Mitokondri Kloroplast

B) ER Golgi

C) Golgi Ribozom

D) ER Lizozom

E) Golgi Mitokondri

10.

– Zarsız organeldir.

– Dehidrasyon sentezinde görev alır.

– Prokaryot canlılarda bulunur.

Yukarıda özellikleri verilen organel aşağıdakiler-den hangisidir?

A) Ribozom B) ER C) Mitokondri D) Kloroplast E) Sentrozom

1 TEST

9. Sınıf

1.

Bir paramezyumun, dışarıdan aldığı bir proteini kendi yapısal proteinine dönüştürmesi sürecin-de;

I. Sindirim kofulu II. Ribozom III. Besin kofulu IV. Hücre zarı

yapılarının görev yapma sırası hangi seçenekte verilmiştir?

A) I-II-III-IV B) II-I-III-IV C) IV-II-III-I D) IV-I-III-II E) IV-III-I-II

2.

Ökaryot bir hayvan hücresinde;

I. Endoplazmik retikulum II. Golgi

III. Hücre zarı IV. Ribozom

yapılarından hangileri koful oluşumunda görev alabilir?

A) I ve II B) II ve III C) I, II ve III D) I, II ve IV E) I, II, III ve IV

3.

I. mRNA II. Kromatin iplik III. ATP

IV. Ribozom alt birimi

Yukarıda verilen moleküllerden hangileri çekir-dek zarı üzerinçekir-deki porlardan, çekirçekir-dekten stop-lazmaya doğru geçer?

A) I ve II B) I ve IV C) I, II ve III D) I, II ve IV E) I, II, III ve IV

4.

Ökaryot canlıda meydana gelen;

I. Protein sentezi II. Glikoliz

III. Oksijenli solunum IV. Fotosentez

olaylarından hangileri prokaryotlarla ortak yapı-larda gerçekleşir?

A) I ve II B) I ve IV C) I, II ve III D) I, II ve IV E) I, II, III ve IV

5.

Matriks Ribozom

Krista Dış zar

DNA

Yukarıda verilen organelle ilgili söylenen,

I. Aerobik solunum yapan tüm ökaryot canlılarda bulunur.

II. Kendi proteinini kendi üretir.

III. Kendini çekirdekten bağımsız eşler.

IV. İnorganik maddelerden organik besin üretir.

ifadelerinden hangisi doğrudur?

A) I ve II B) I ve IV C) I, II ve III D) I, II ve IV E) I, II, III ve IV

Hücre ve Hücre Teorisi - 6 39

TEST

6.

I. Ribozom II. Golgi III. Lizozom IV. Kloroplast

Yukarıda verilen olaylardan hangileri hücrede yo-ğunluğun artmasına neden olur?

A) I ve II B) I ve IV C) II ve III D) III ve IV E) I, III ve IV

7.

I. Mitokondri II. Kloroplast III. Ribozom IV. Granüllü ER

Yukarıda verilen organellerden hangilerinin yapı-sında nükleik asit bulunur?

A) I ve II B) I ve IV C) I, II ve III D) I, II ve IV E) I, II, III ve IV

8.

I. Papatya II. Bakteri III. Çiçekli bitki IV. Memeli yumurtası

Yukarıda verilenlerden hangileri sentrozom içer-mez?

A) I ve II B) I ve IV C) I, II ve III D) I, II ve IV E) I, II, III ve IV

9.

I. Ozmoz II. Aktif taşıma III. Endositoz

IV. Kolaylaştırılmış difüzyon

Yukarıda verilen reaksiyonlardan hangilerinde alınan besinler mitokondri organeli tarafından kullanılabilir?

A) I ve II B) I ve III C) I ve III D) II ve IV E) I, II, III ve IV

10.

Hücre teorisinde;

I. Tüm organizmaların temel yapı birimi hücredir.

II. Her hücre kendinden önceki hücrenin bölünmesi ile oluşur.

III. Her hücrede yönetim birimi çekirdekte bulunur.

IV. Canlılardaki metabolik olaylar hücrede gerçekle-şir.

ifadelerinden hangileri yer alır?

A) I ve II B) I ve IV C) I, II ve III D) I, II ve IV E) I, II, III ve IV

11.

Hücre zarıyla ilgili verilen;

I. Günümüzde geçerli olan model akıcı mozaik zar modelidir.

II. Proteinlerin zardaki yerleri sabit olmayıp görev sırasında yer değiştirebilir.

III. Hücre zarının iç kısmında glikolipit ve glikoprote-inler bulunur.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

1 TEST

9. Sınıf

1.

Hücre zarındaki glikoprotein ve glikolipitler ile ilgili verilen;

I. Hücre zarının özgünlüğünü sağlar.

II. Akyuvarların ve hormonların tanınmasını sağlar.

III. Hücrelerin birbirlerini tanımalarını ve birbirleriyle irtibatta bulunmalarını sağlar.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II, III

2.

I. Mikrovillus ve emici tüyler II. Yalancı ayak

III. Siller kamçı IV. Besin kofulu

Hücre zarından oluşan yukarıdaki yapılardan hangileri beslenmede doğrudan görev alır?

A)

I ve II

B) I ve IV C) I, II ve III D) I, II ve IV E) I, II, III ve IV

3.

Ribozomla ilgili verilen;

I. Çekirdekcikte sentezlenir.

II. Tüm hücrelerde bulunabilen tek organeldir.

III. Mitokondri ve kloroplasttaki ribozomlar hücre-deki ribozomlara oranla daha küçüktür.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II, III

4.

I. ER II. Ribozom III. Sentrozom IV. Golgi

Yukarıda verilen organellerden hangileri gelişmiş bitkilerde bulunan zarsız organellere örnek oluş-turur?

A) Yalnız II B) I ve IV C) II ve III D) III ve IV E) I, III ve IV

5.

I. Karaciğer hücrelerinde zehirli ilaçların zehirsiz hâle getirilmesi

II. Kas hücrelerinde kalsiyum depolama

III. Lipit, steroit ve polisakkarit sentezinde görev alma

IV. Kendi için gerekli ATP’yi üretme

Yukarıda verilen görevlerden hangileri endoplaz-mik retikulum tarafından gerçekleştirilir?

A) I ve II B) I ve IV C) I, II ve III D) I, II ve IV E) I, II, III ve IV

Hücre ve Hücre Teorisi - 7 40

TEST

6.

Endositoz sonucu alınan makromoleküllerin bu-lunduğu koful tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Besin kofulu B) Sindirim kofulu C) Boşaltım kofulu D) Depo kofulu

E) Kontraktil koful

7.

I. Yalancı ayak oluşumu

II. Hayvan hücrelerinde sitoplazma boğumlanması III. Hücre biçiminin korunması ve organellerin

sabit-lenmesi

IV. Hücre bölünmesi sırasında kromozom hareketi Yukarıda verilen görevlerden hangileri mikrofila-mentler tarafından gerçekleştirilir?

A) I ve II B) I ve IV C) I, II ve III D) I, II ve IV E) I, II, III ve IV

8.

Ribozom organelinin çalışması sonucu;

I. pH derecesinin artması II. Peptitleşmenin artması III. ATP miktarının azalması IV. Turgor basıncının artması

değişimlerinden hangileri gözlenir?

A) I ve II B) I ve IV C) I, II ve III D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV

9.

Endoplazmik retikulum hücre zarı ile çekirdek zarı arasında uzanan kanalcıklar sistemidir. Üzerinde ribozom taşıyanlara granüllü, taşımayanlara granül-süz ER adı verilir.

Granüllü ER ile ilgili verilen;

I. Mitokondri ve kloroplast içinde görev yapacak enzimlerin sentezinde görev alır.

II. Hücre dışına salınacak enzimlerin sentezinde görev alır.

III. Prokaryot canlılarda bulunan ER’ler ökaryotlara oranla daha küçüktür.

bilgilerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

10.

I. Protein sentezi II. Polisakkarit sentezi III. ATP sentezi IV. Glikoz sentezi

Prokaryot bir hücrede yukarıda verilen olaylar-dan hangileri bir organel içinde gerçekleşir?

A) Yalnız I B) I ve II C) I, II ve III D) I, II ve IV E) I, II, III ve IV

1 TEST

9. Sınıf

1.

Hücre teorisi;

I. Hücre, canlının görev ve yapı bakımından en kü-çük birimidir.

II. Yeni hücreler var olan hücrelerin bölünmesiyle oluşur.

III. Tüm hücrelerde yönetim ve denetim birimi çekir-dektir.

genellemelerinden hangilerini içerir?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III D) I ve II E) I, II ve III

2.

Aşağıda verilen yapılardan hangisi protein sen-tezleyemez?

A) Kloroplast B) Mitokondri C) Ribozom D) Golgi

E) Granüllü endoplazmik retikulum

3.

Ökaryot bir hücrede;

I. Lizozom II. Koful III. Golgi IV. Ribozom

organellerinden hangilerinin sentezinde ER gö-rev alır?

A) I ve II B) II ve III C) I, II ve III D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV

4.

Gelişmiş bir bitki hücresi ve mantar hücresinde;

I. Sentrozom II. Plastit III. ER

IV. Hücre çeperi

organellerinden hangileri ortak bulunur?

A) I ve II B) III ve IV C) I, II ve III D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV

5.

Lizozom organeli içinde aşağıda verilen besin-lerden hangisini parçalayacak enzimler bulun-maz?

A) Galaktoz B) Glikojen C) Protein D) Nükleik asit E) Yağ

6.

Ökaryot bir hücrede sentezlenen amino asitler;

I. Ribozom II. Kloroplast III. Mitokondri IV. ER

organellerinin hangilerinde substrat olarak kul-lanılabilir?

A) I ve II B) II ve III C) I, II ve III D) I, III ve IV E) I, II, III ve IV

Hücre ve Hücre Teorisi - 8 41

TEST

7.

Kloroplastlarda üretilen ATP molekülleri aşağıda verilen olaylarından hangisinde kullanılabilir?

A) Aktif taşıma B) Ekzositoz

C) Ribozomda protein sentezi D) ER’de yağ sentezi

E) Glikoz sentezi

8.

Gelişmiş bitki ve hayvan hücresinde, I. Ribozom

II. Kloroplast III. Sentrozom IV. ER

organellerinden hangileri ortak bulunur?

A) I ve II B) I ve IV C) I, II ve III D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV

9.

Endoplazmik retikulumun sahip olduğu;

I. Monomerleri birleştirme II. Görevini yaparken ATP harcama III. Enzim kullanma

IV. Enzim üretme

özelliklerinden hangileri lizozomda gözlenmez?

A) I ve II B) I ve IV C) I, II ve III D) I, II ve IV E) I, II, III ve IV

10.

ÇEKİRDEK Kromatin

Mitokondri

Plazmodesma Çekirdek zarı

Plazma zarı

Hücre iskeleti Çekirdekcik

Peroksizom

Kloroplast Golgi

Plazma zarı

Merkezi koful Ribozomlar Granülsüz ER Granüllü ER

Yukarıda yapısı verilen hücrede;

I. Fotosentezle organik besin üretme II. Oksidatif fosforilasyonla ATP sentezleme III. Çekirdekte DNA sentezi

IV. Kromozomların sentrozomla kutuplara çekilmesi olaylarından hangileri gerçekleşir?

A) I ve II B) I ve IV C) I, II ve III D) I, II ve IV E) I, II, III ve IV

11.

Bir bitki hücresinde;

I. Kloroplast II. Lizozom III. Golgi IV. Lökoplast

organellerinden hangileri ozmotik basıncı azal-tır?

A) Yalnız I B) III ve IV C) I, II ve III D) I, II ve IV E) I, II, III ve IV

1 TEST

9. Sınıf

1.

I. Protein sentezi

II. Kromozomların kutuplara çekilmesi III. Glikolizde ATP sentezi

IV. Işık enerjisi yardımıyla ATP sentezi V. Yağ sentezi

Organellerin yaptıkları temel görevler göz önüne alındığında yukarıda verilen görevlerden

Organellerin yaptıkları temel görevler göz önüne alındığında yukarıda verilen görevlerden

Belgede 9. Sınıf. Biyoloji. Soru Bankası. Naci KOÇAK (sayfa 115-134)